]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer.git/blob - gstreamer.spec
- 0.8.11
[packages/gstreamer.git] / gstreamer.spec
1 Summary:        GStreamer Streaming-media framework runtime
2 Summary(pl):    GStreamer - biblioteki ¶rodowiska do obróbki strumieni
3 Name:           gstreamer
4 Version:        0.8.11
5 Release:        1
6 License:        LGPL
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  3a251cf05b794ebac04e18f71e5b26eb
10 Patch0:         %{name}-without_ps_pdf.patch
11 URL:            http://gstreamer.net/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.52
13 BuildRequires:  automake >= 1.6
14 BuildRequires:  bison >= 1.35
15 BuildRequires:  flex
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.6.0
17 BuildRequires:  gtk-doc >= 1.0
18 BuildRequires:  libtool >= 1.4
19 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.4.17
20 BuildRequires:  nasm
21 BuildRequires:  perl-base
22 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
23 BuildRequires:  popt-devel >= 1.6.3
24 BuildRequires:  transfig
25 BuildRequires:  xmlto
26 Requires:       glib2 >= 1:2.6.0
27 Requires(post): /sbin/ldconfig
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %define         _gstlibdir      %{_libdir}/gstreamer-0.8
31 %define         _gstincludedir  %{_includedir}/gstreamer-0.8
32 %define         _gstcachedir    %{_var}/cache/gstreamer
33
34 %description
35 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
36 which operate on media data. Applications using this library can do
37 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
38 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
39 that new data types or processing capabilities can be added simply by
40 installing new plugins.
41
42 %description -l pl
43 GStreamer to ¶rodowisko obróbki danych strumieniowych, bazuj±ce na
44 grafie filtrów operuj±cych na danych medialnych. Aplikacje u¿ywaj±ce
45 tej biblioteki mog± robiæ wszystko od przetwarzania d¼wiêku w czasie
46 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego zwi±zanego z
47 mediami. Architektura bazuj±ca na wtyczkach pozwala na ³atwe dodawanie
48 nowych typów danych lub mo¿liwo¶ci obróbki.
49
50 %package devel
51 Summary:        Include files for GStreamer streaming-media framework
52 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe do ¶rodowiska obróbki strumieni GStreamer
53 Group:          Development/Libraries
54 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
55 Requires:       glib2-devel >= 1:2.4.4
56 Requires:       libxml2-devel >= 2.4.17
57 Requires:       popt-devel >= 1.6.3
58
59 %description devel
60 This package contains the includes files necessary to develop
61 applications and plugins for GStreamer.
62
63 %description devel -l pl
64 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
65 i wtyczek do GStreamera.
66
67 %package static
68 Summary:        GStreamer static libraries
69 Summary(pl):    Biblioteki statyczne GStreamer
70 Group:          Development/Libraries
71 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
72
73 %description static
74 Static versions of GStreamer libraries.
75
76 %description static -l pl
77 Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
78
79 %prep
80 %setup -q
81 %patch0 -p1
82
83 %build
84 %{__libtoolize}
85 %{__aclocal} -I common/m4
86 %{__autoconf}
87 %{__autoheader}
88 %{__automake}
89
90 %configure \
91         --program-suffix="" \
92 %ifarch i586 i686 athlon
93         --enable-fast-stack-trash \
94 %else
95         --disable-fast-stack-trash \
96 %endif
97         --enable-libmmx \
98         --enable-atomic \
99         --disable-examples \
100         --disable-tests \
101         --disable-debug \
102         --disable-debug-color \
103         --enable-docs-build \
104         --with-html-dir=%{_gtkdocdir} \
105         --with-cachedir=%{_gstcachedir}
106         
107 %{__make}
108
109 %install
110 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
111 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_gstcachedir},%{_docdir}/%{name}-devel-%{version}}
112
113 %{__make} install \
114         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
115
116 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_gstcachedir}/registry.xml
117
118 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/{manual,pwg} \
119         $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel-%{version}
120
121 %find_lang %{name} --all-name --with-gnome
122
123 # no static modules and *.la for them - shut up check files
124 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_gstlibdir}/lib*.{la,a}
125
126 %clean
127 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
128
129 %post
130 /sbin/ldconfig
131 umask 022
132 %{_bindir}/gst-register --gst-registry=%{_gstcachedir}/registry.xml > /dev/null 2> /dev/null ||:
133
134 %postun -p /sbin/ldconfig
135
136 %files -f %{name}.lang
137 %defattr(644,root,root,755)
138 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO
139 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
141 %dir %{_gstlibdir}
142 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/*.so
143 %dir %{_gstcachedir}
144 %ghost %{_gstcachedir}/registry.xml
145 %{_mandir}/man1/*
146
147 %files devel
148 %defattr(644,root,root,755)
149 %doc DEVEL
150 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
151 %{_libdir}/lib*.la
152 %{_gstincludedir}
153 %{_gtkdocdir}/*
154 %{_pkgconfigdir}/*
155 %{_aclocaldir}/*
156
157 %files static
158 %defattr(644,root,root,755)
159 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.055271 seconds and 4 git commands to generate.