- updated to 1.12.4
[packages/gstreamer.git] / gstreamer.spec
1 # TODO: suid/capabilities for ptp-helper?
2 %define         vmajor          1.0
3
4 Summary:        GStreamer Streaming-media framework runtime
5 Summary(pl.UTF-8):      GStreamer - biblioteki środowiska do obróbki strumieni
6 Name:           gstreamer
7 Version:        1.12.4
8 Release:        1
9 License:        LGPL v2+
10 Group:          Libraries
11 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.xz
12 # Source0-md5:  9d268f2e891cce1ac0832f1cc467d4ea
13 Patch0:         %{name}-inspect-rpm-format.patch
14 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
15 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
16 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
17 BuildRequires:  bison >= 1.875
18 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
19 BuildRequires:  elfutils-devel
20 BuildRequires:  flex >= 2.5.31
21 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
22 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40.0
23 %if %(locale -a | grep -q '^C\.UTF-8$'; echo $?)
24 BuildRequires:  glibc-localedb-all
25 %endif
26 BuildRequires:  glibc-misc
27 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.31.1
28 BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12
29 BuildRequires:  libcap-devel
30 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
31 %ifarch %{ix86} %{x8664} %{arm} hppa ia64 mips ppc ppc64 sh
32 BuildRequires:  libunwind-devel
33 %endif
34 BuildRequires:  perl-base
35 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
36 BuildRequires:  python >= 2.1
37 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
38 BuildRequires:  xz
39 Requires:       glib2 >= 1:2.40.0
40 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42 %define         _gstlibdir      %{_libdir}/gstreamer-%{vmajor}
43 %define         _gstincludedir  %{_includedir}/gstreamer-%{vmajor}
44
45 %description
46 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
47 which operate on media data. Applications using this library can do
48 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
49 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
50 that new data types or processing capabilities can be added simply by
51 installing new plugins.
52
53 %description -l pl.UTF-8
54 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
55 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
56 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
57 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związanego z
58 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
59 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
60
61 %package devel
62 Summary:        Include files for GStreamer streaming-media framework
63 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do środowiska obróbki strumieni GStreamer
64 Group:          Development/Libraries
65 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
66 Requires:       glib2-devel >= 1:2.40.0
67 Obsoletes:      gstreamer-plugins-bad-devel < 0.10.10
68
69 %description devel
70 This package contains the includes files necessary to develop
71 applications and plugins for GStreamer.
72
73 %description devel -l pl.UTF-8
74 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
75 i wtyczek do GStreamera.
76
77 %package static
78 Summary:        GStreamer static libraries
79 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne GStreamer
80 Group:          Development/Libraries
81 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
82
83 %description static
84 Static versions of GStreamer libraries.
85
86 %description static -l pl.UTF-8
87 Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
88
89 %package apidocs
90 Summary:        GStreamer API documentation
91 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API Gstreamera
92 Group:          Documentation
93 Requires:       gtk-doc-common
94 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
95 BuildArch:      noarch
96 %endif
97
98 %description apidocs
99 GStreamer API documentation.
100
101 %description apidocs -l pl.UTF-8
102 Dokumentacja API Gstreamera.
103
104 %package -n bash-completion-gstreamer
105 Summary:        Bash completion for GStreamer utilities
106 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera
107 Group:          Applications/Shells
108 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
109 Requires:       bash-completion >= 2.0
110
111 %description -n bash-completion-gstreamer
112 Bash completion for GStreamer utilities: gst-inspect and gst-launch.
113
114 %description -n bash-completion-gstreamer
115 Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera: gst-inspect oraz
116 gst-launch.
117
118 %prep
119 %setup -q
120 %patch0 -p1
121
122 %build
123 # po/Makefile.in.in is modified
124 #{__gettextize}
125 %{__libtoolize}
126 %{__aclocal} -I common/m4 -I m4 -I .
127 %{__autoconf}
128 %{__autoheader}
129 %{__automake}
130 %configure \
131         --disable-examples \
132         --disable-silent-rules \
133         --disable-tests \
134         --enable-gtk-doc \
135         --with-html-dir=%{_gtkdocdir} \
136         --enable-static
137
138 LC_ALL=C.UTF-8 \
139 %{__make}
140
141 %install
142 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143
144 %{__make} install \
145         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
146
147 %find_lang %{name} --all-name --with-gnome
148
149 # no *.la for modules - shut up check files
150 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_gstlibdir}/lib*.la
151 # obsoleted by pkg-config
152 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgst*.la
153
154 %clean
155 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
156
157 %post   -p /sbin/ldconfig
158 %postun -p /sbin/ldconfig
159
160 %files -f %{name}.lang
161 %defattr(644,root,root,755)
162 %doc AUTHORS ChangeLog MAINTAINERS NEWS README RELEASE
163 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-inspect-1.0
164 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-launch-1.0
165 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-stats-1.0
166 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-typefind-1.0
167 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.so.*.*.*
168 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.so.0
169 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.so.*.*.*
170 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.so.0
171 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.so.*.*.*
172 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.so.0
173 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.so.*.*.*
174 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.so.0
175 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.so.*.*.*
176 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.so.0
177 %dir %{_gstlibdir}
178 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/gst-plugin-scanner
179 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/gst-ptp-helper
180 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/libgstcoreelements.so
181 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/libgstcoretracers.so
182 %{_mandir}/man1/gst-inspect-1.0.1*
183 %{_mandir}/man1/gst-launch-1.0.1*
184 %{_mandir}/man1/gst-stats-1.0.1*
185 %{_mandir}/man1/gst-typefind-1.0.1*
186 %{_libdir}/girepository-1.0/Gst-%{vmajor}.typelib
187 %{_libdir}/girepository-1.0/GstBase-%{vmajor}.typelib
188 %{_libdir}/girepository-1.0/GstCheck-%{vmajor}.typelib
189 %{_libdir}/girepository-1.0/GstController-%{vmajor}.typelib
190 %{_libdir}/girepository-1.0/GstNet-%{vmajor}.typelib
191
192 %files devel
193 %defattr(644,root,root,755)
194 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.so
195 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.so
196 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.so
197 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.so
198 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.so
199 %{_gstincludedir}
200 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-%{vmajor}.pc
201 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-base-%{vmajor}.pc
202 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-check-%{vmajor}.pc
203 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-controller-%{vmajor}.pc
204 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-net-%{vmajor}.pc
205 %{_aclocaldir}/gst-element-check-%{vmajor}.m4
206 %{_datadir}/gir-1.0/Gst-%{vmajor}.gir
207 %{_datadir}/gir-1.0/GstBase-%{vmajor}.gir
208 %{_datadir}/gir-1.0/GstCheck-%{vmajor}.gir
209 %{_datadir}/gir-1.0/GstController-%{vmajor}.gir
210 %{_datadir}/gir-1.0/GstNet-%{vmajor}.gir
211
212 %files static
213 %defattr(644,root,root,755)
214 %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.a
215 %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.a
216 %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.a
217 %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.a
218 %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.a
219
220 %files apidocs
221 %defattr(644,root,root,755)
222 %{_gtkdocdir}/gstreamer-%{vmajor}
223 %{_gtkdocdir}/gstreamer-libs-%{vmajor}
224 %{_gtkdocdir}/gstreamer-plugins-%{vmajor}
225
226 %files -n bash-completion-gstreamer
227 %defattr(644,root,root,755)
228 %{bash_compdir}/gst-inspect-1.0
229 %{bash_compdir}/gst-launch-1.0
230 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/gst-completion-helper
231 %attr(755,root,root) %{_datadir}/bash-completion/helpers/gst
This page took 0.103924 seconds and 3 git commands to generate.