]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer.git/blob - gstreamer.spec
- adapterized, pl translations
[packages/gstreamer.git] / gstreamer.spec
1 Summary:        GStreamer Streaming-media framework runtime
2 Summary(pl):    GStreamer - biblioteki ¶rodowiska do obróbki strumieni
3 Name:           gstreamer
4 Version:        0.2.2
5 Release:        0.20011125.1
6 License:        LGPL
7 Group:          Libraries
8 Group(de):      Libraries
9 Group(es):      Bibliotecas
10 Group(fr):      Librairies
11 Group(pl):      Biblioteki
12 Group(pt_BR):   Bibliotecas
13 Group(ru):      âÉÂÌÉÏÔÅËÉ
14 Group(uk):      â¦Â̦ÏÔÅËÉ
15 Source0:        http://download.sourceforge.net/gstreamer/%{name}.tar.bz2
16 #Source0:       http://download.sourceforge.net/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.bz2
17 Patch0:         %{name}-size_t.patch
18 URL:            http://gstreamer.net/
19 BuildRequires:  nasm
20 BuildRequires:  pkgconfig
21 BuildRequires:  GConf-devel
22 BuildRequires:  Hermes-devel
23 BuildRequires:  SDL-devel
24 BuildRequires:  aalib-devel
25 BuildRequires:  alsa-lib-devel
26 BuildRequires:  arts-devel
27 BuildRequires:  audiofile-devel
28 BuildRequires:  avifile-devel
29 BuildRequires:  cdparanoia-III-devel
30 BuildRequires:  esound-devel
31 BuildRequires:  gdk-pixbuf-devel
32 BuildRequires:  gnome-libs-devel
33 BuildRequires:  gnome-vfs-devel
34 BuildRequires:  gtk+-devel
35 BuildRequires:  lame-libs-devel
36 BuildRequires:  libdv-devel
37 BuildRequires:  libdvdread-devel
38 BuildRequires:  libghttp-devel
39 BuildRequires:  libglade-devel
40 BuildRequires:  libgsm-devel
41 BuildRequires:  libjpeg-devel
42 BuildRequires:  libmikmod-devel
43 BuildRequires:  libraw1394-devel
44 BuildRequires:  libvorbis-devel
45 BuildRequires:  libxml-devel
46 BuildRequires:  mad-devel
47 BuildRequires:  mpeg2dec-devel
48 BuildRequires:  quicktime4linux-devel
49 BuildRequires:  xmms-devel
50
51 # libshout 1.0.5 is out of date...
52 # http://cvs.icecast.org/cvsweb.cgi/
53 # module shout
54 #BuildRequires: libshout-devel
55
56 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
57
58 %description
59 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
60 which operate on media data. Applications using this library can do
61 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
62 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
63 that new data types or processing capabilities can be added simply by
64 installing new plugins.
65
66 %description -l pl
67 GStreamer to ¶rodowisko obróbki danych strumieniowych, bazuj±ce na
68 grafie filtrów operuj±cych na danych medialnych. Aplikacje u¿ywaj±ce
69 tej biblioteki mog± robiæ wszystko od przetwarzania d¼wiêku w czasie
70 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego zwi±zego z
71 mediami. Architektura bazuj±ca na wtyczkach pozwala na ³atwe dodawanie
72 nowych typów danych lub mo¿liwo¶ci obróbki.
73
74 %package devel
75 Summary:        Include files for GStreamer streaming-media framework
76 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe do ¶rodowiska obróbki strumieni GStreamer
77 Group:          Development/Libraries
78 Group(de):      Entwicklung/Libraries
79 Group(es):      Desarrollo/Bibliotecas
80 Group(fr):      Development/Librairies
81 Group(pl):      Programowanie/Biblioteki
82 Group(pt_BR):   Desenvolvimento/Bibliotecas
83 Group(ru):      òÁÚÒÁÂÏÔËÁ/âÉÂÌÉÏÔÅËÉ
84 Group(uk):      òÏÚÒÏÂËÁ/â¦Â̦ÏÔÅËÉ
85 Requires:       %{name} = %{version}
86
87 %description devel
88 This package contains the includes files necessary to develop
89 applications and plugins for GStreamer.
90
91 %description devel -l pl
92 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
93 i wtyczek do GStreamera.
94
95 %package static
96 Summary:        GStreamer static libraries
97 Summary(pl):    Biblioteki statyczne GStreamer
98 Group:          Development/Libraries
99 Group(de):      Entwicklung/Libraries
100 Group(es):      Desarrollo/Bibliotecas
101 Group(fr):      Development/Librairies
102 Group(pl):      Programowanie/Biblioteki
103 Group(pt_BR):   Desenvolvimento/Bibliotecas
104 Group(ru):      òÁÚÒÁÂÏÔËÁ/âÉÂÌÉÏÔÅËÉ
105 Group(uk):      òÏÚÒÏÂËÁ/â¦Â̦ÏÔÅËÉ
106 Requires:       %{name}-devel = %{version}
107
108 %description static
109 Static versions of GStreamer libraries.
110
111 %description static -l pl
112 Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
113
114 %prep
115 %setup -q -n %{name}
116 %patch0 -p1
117
118 %build
119 rm -f missing
120 ./makeconfigure < configure.base > configure.in configure.in
121 libtoolize --force --copy
122 aclocal
123 automake --add-missing
124 autoconf
125 %configure \
126         --enable-libmmx \
127         --enable-libghttp \
128         --enable-alsa \
129         --enable-libxmms \
130         --enable-gdk_pixbuf \
131         --enable-libaudiofile \
132         --enable-libesd \
133         --enable-arts \
134         --enable-atomic \
135         --enable-autoplug
136
137 %{__make}
138
139 %install  
140 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
141
142 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
143
144 %clean
145 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
146
147 %post
148 /sbin/ldconfig
149 %{_bindir}/gstreamer-register
150
151 %postun -p /sbin/ldconfig
152   
153 %files
154 %defattr(644,root,root,755)
155 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
156 %{_libdir}/lib*.so.*
157 %{_libdir}/gst/*
158 %{_datadir}/*
159
160 %files devel
161 %defattr(644,root,root,755)
162 %{_includedir}/*
163 %{_libdir}/lib*.so
164
165 %files static
166 %defattr(644,root,root,755)
167 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.045049 seconds and 3 git commands to generate.