- updated to 1.20.3
[packages/gstreamer.git] / gstreamer.spec
CommitLineData
b68c95f7 1# TODO: suid/capabilities for ptp-helper?
9dda872c
JR
2#
3# Conditional build:
4%bcond_without apidocs # hotdoc based API documentation
5
500c9cf5 6%define gstmver 1.0
e1d0ecfc 7
aa3775f0 8Summary: GStreamer Streaming-media framework runtime
69ce472f 9Summary(pl.UTF-8): GStreamer - biblioteki środowiska do obróbki strumieni
aa3775f0 10Name: gstreamer
a304790a 11Version: 1.20.3
e08e41e1 12Release: 1
3e490ffb 13License: LGPL v2+
aa3775f0 14Group: Libraries
b6b50e80 15Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.xz
a304790a 16# Source0-md5: 9c1aebfd5c182e60ca0eb8890b410a54
28c60d38 17Patch0: %{name}-inspect-rpm-format.patch
88dbdb31 18Patch1: %{name}-pc.patch
b6b50e80 19URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
d8460db6 20BuildRequires: bash-completion-devel >= 2.0
4ca32f31 21BuildRequires: bison >= 1.875
d3c26881 22BuildRequires: docbook-dtd412-xml
28c60d38 23BuildRequires: elfutils-devel
4ca32f31 24BuildRequires: flex >= 2.5.31
a3fe4935 25BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
d8460db6 26BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.56.0
07a0af1a
JB
27%if %(locale -a | grep -q '^C\.UTF-8$'; echo $?)
28BuildRequires: glibc-localedb-all
29%endif
d3c26881 30BuildRequires: glibc-misc
c44ba6d0 31BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.31.1
9dda872c 32%{?with_apidocs:BuildRequires: hotdoc >= 0.11.0}
b68c95f7 33BuildRequires: libcap-devel
f3cd19d1 34%ifarch %{ix86} %{x8664} x32 %{arm} hppa ia64 mips ppc ppc64 sh
28c60d38
JB
35BuildRequires: libunwind-devel
36%endif
d8460db6 37BuildRequires: meson >= 0.59
9dda872c 38BuildRequires: ninja >= 1.5
9e6e4167 39BuildRequires: perl-base
965ff8c8 40BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
9dda872c 41BuildRequires: python3 >= 1:3.2
dc982622 42BuildRequires: rpm-build >= 4.6
9dda872c
JR
43BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.736
44BuildRequires: sed >= 4.0
5d1e72f6 45BuildRequires: tar >= 1:1.22
5d1e72f6 46BuildRequires: xz
d8460db6 47Requires: glib2 >= 1:2.56.0
bc1f103d 48BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
4988018f 49
500c9cf5
JB
50%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gstmver}
51%define gstlibexecdir %{_libexecdir}/gstreamer-%{gstmver}
52%define gstincludedir %{_includedir}/gstreamer-%{gstmver}
c6416cbe 53
8fe6c68e 54%description
aa3775f0
MP
55GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
56which operate on media data. Applications using this library can do
57anything from real-time sound processing to playing videos, and just
58about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
59that new data types or processing capabilities can be added simply by
60installing new plugins.
8fe6c68e 61
212bb255
JR
62%description -l pl.UTF-8
63GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
64grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
65tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
66rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związanego z
67mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
68nowych typów danych lub możliwości obróbki.
ef826307 69
8fe6c68e 70%package devel
ef826307 71Summary: Include files for GStreamer streaming-media framework
69ce472f 72Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do środowiska obróbki strumieni GStreamer
aa3775f0 73Group: Development/Libraries
9e6e4167 74Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d8460db6 75Requires: glib2-devel >= 1:2.56.0
06b33981 76Obsoletes: gstreamer-plugins-bad-devel < 0.10.10
5d0defac 77Conflicts: gstreamer-plugins-bad-devel < 1.14
8fe6c68e 78
79%description devel
ef826307
JB
80This package contains the includes files necessary to develop
81applications and plugins for GStreamer.
82
212bb255
JR
83%description devel -l pl.UTF-8
84Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
ef826307
JB
85i wtyczek do GStreamera.
86
87%package static
88Summary: GStreamer static libraries
69ce472f 89Summary(pl.UTF-8): Biblioteki statyczne GStreamer
ef826307 90Group: Development/Libraries
9e6e4167 91Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8fe6c68e 92
ef826307
JB
93%description static
94Static versions of GStreamer libraries.
95
212bb255 96%description static -l pl.UTF-8
ef826307 97Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
8fe6c68e 98
9dda872c
JR
99%package apidocs
100Summary: GStreamer API documentation
101Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API GStreamera
102Group: Documentation
103BuildArch: noarch
104
105%description apidocs
106GStreamer API documentation.
107
108%description apidocs -l pl.UTF-8
109Dokumentacja API GStreamera.
110
205d484a
BS
111%package gdb
112Summary: GStreamer pretty printers for GDB
113Summary(pl.UTF-8): Funkcje wypisujące dane GStreamer dla GDB
114Group: Development/Debuggers
115
116%description gdb
117This package contains Python scripts for GDB pretty printing of the
118GStreamer types.
119
120%description gdb -l pl.UTF-8
121Ten pakiet zawiera skrypty Pythona dla GDB służące do ładnego
122wypisywania typów GStreamer.
123
b68c95f7
JB
124%package -n bash-completion-gstreamer
125Summary: Bash completion for GStreamer utilities
126Summary(pl.UTF-8): Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera
127Group: Applications/Shells
128Requires: %{name} = %{version}-%{release}
129Requires: bash-completion >= 2.0
130
131%description -n bash-completion-gstreamer
132Bash completion for GStreamer utilities: gst-inspect and gst-launch.
133
ed8703e0 134%description -n bash-completion-gstreamer -l pl.UTF-8
b68c95f7
JB
135Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera: gst-inspect oraz
136gst-launch.
137
8fe6c68e 138%prep
be480bee 139%setup -q
f61ac254 140%patch0 -p1
88dbdb31 141%patch1 -p1
3e490ffb 142
9dda872c 143%{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env python3,%{__python3},' docs/gst-plugins-doc-cache-generator.py
dfdf0fe8 144
8fe6c68e 145%build
dfdf0fe8 146%meson build \
9dda872c 147 %{?with_apidocs:-Ddoc=enabled} \
dfdf0fe8
JR
148 -D tests=disabled \
149 -D examples=disabled
150
151%ninja_build -C build
8fe6c68e 152
9dda872c
JR
153%if %{with apidocs}
154cd build/docs
155for component in base check controller coreelements coretracers gstreamer net ; do
156 LC_ALL=C.UTF-8 hotdoc run --conf-file ${component}-doc.json
157done
158%endif
159
94b8580b 160%install
aa3775f0 161rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
8fe6c68e 162
dfdf0fe8 163%ninja_install -C build
7b283813 164
9e6e4167 165%find_lang %{name} --all-name --with-gnome
166
9dda872c
JR
167%py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb
168%py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb
169
dfdf0fe8
JR
170# no static modules - shut up check files
171%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/lib*.a
70462d81 172
9dda872c
JR
173%if %{with apidocs}
174install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}
175cp -pr build/docs/{base,check,controller,coreelements,coretracers,gstreamer,net}-doc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}
176%endif
205d484a 177
8fe6c68e 178%clean
e3bdbfbd 179rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
8fe6c68e 180
078e7ce4 181%post -p /sbin/ldconfig
ef826307 182%postun -p /sbin/ldconfig
94b8580b 183
9e6e4167 184%files -f %{name}.lang
aa3775f0 185%defattr(644,root,root,755)
ed8703e0 186%doc AUTHORS ChangeLog MAINTAINERS NEWS README.md RELEASE
e3c412c9
JB
187%attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-inspect-1.0
188%attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-launch-1.0
3dcbbc36 189%attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-stats-1.0
e3c412c9 190%attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-typefind-1.0
500c9cf5
JB
191%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.so.*.*.*
192%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.so.0
193%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.so.*.*.*
194%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.so.0
195%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.so.*.*.*
196%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.so.0
197%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.so.*.*.*
198%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.so.0
199%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so.*.*.*
200%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so.0
970997fa
JB
201%if "%{_libexecdir}" != "%{_libdir}"
202%dir %{gstlibexecdir}
203%endif
204%attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-plugin-scanner
205%attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-ptp-helper
206%dir %{gstlibdir}
207%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcoreelements.so
208%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcoretracers.so
9dda872c
JR
209# common for some plugins
210%dir %{_datadir}/gstreamer-1.0
e3c412c9
JB
211%{_mandir}/man1/gst-inspect-1.0.1*
212%{_mandir}/man1/gst-launch-1.0.1*
417c9e6b 213%{_mandir}/man1/gst-stats-1.0.1*
e3c412c9 214%{_mandir}/man1/gst-typefind-1.0.1*
500c9cf5
JB
215%{_libdir}/girepository-1.0/Gst-%{gstmver}.typelib
216%{_libdir}/girepository-1.0/GstBase-%{gstmver}.typelib
217%{_libdir}/girepository-1.0/GstCheck-%{gstmver}.typelib
218%{_libdir}/girepository-1.0/GstController-%{gstmver}.typelib
219%{_libdir}/girepository-1.0/GstNet-%{gstmver}.typelib
8fe6c68e 220
221%files devel
aa3775f0 222%defattr(644,root,root,755)
9dda872c
JR
223%if %{with apidocs}
224%attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-hotdoc-plugins-scanner
225%attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-plugins-doc-cache-generator
226%endif
500c9cf5
JB
227%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.so
228%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.so
229%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.so
230%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.so
231%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so
9dda872c
JR
232%dir %{gstlibdir}/pkgconfig
233%{gstlibdir}/pkgconfig/gstcoreelements.pc
234%{gstlibdir}/pkgconfig/gstcoretracers.pc
970997fa
JB
235%dir %{gstincludedir}
236%{gstincludedir}/gst
500c9cf5
JB
237%{_pkgconfigdir}/gstreamer-%{gstmver}.pc
238%{_pkgconfigdir}/gstreamer-base-%{gstmver}.pc
239%{_pkgconfigdir}/gstreamer-check-%{gstmver}.pc
240%{_pkgconfigdir}/gstreamer-controller-%{gstmver}.pc
241%{_pkgconfigdir}/gstreamer-net-%{gstmver}.pc
242%{_aclocaldir}/gst-element-check-%{gstmver}.m4
243%{_datadir}/gir-1.0/Gst-%{gstmver}.gir
244%{_datadir}/gir-1.0/GstBase-%{gstmver}.gir
245%{_datadir}/gir-1.0/GstCheck-%{gstmver}.gir
246%{_datadir}/gir-1.0/GstController-%{gstmver}.gir
247%{_datadir}/gir-1.0/GstNet-%{gstmver}.gir
ef826307
JB
248
249%files static
250%defattr(644,root,root,755)
500c9cf5
JB
251%{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.a
252%{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.a
253%{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.a
254%{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.a
255%{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.a
078e7ce4 256
9dda872c 257%if %{with apidocs}
078e7ce4 258%files apidocs
259%defattr(644,root,root,755)
9dda872c
JR
260%dir %{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}
261%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/base-doc
262%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/check-doc
263%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/controller-doc
264%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/coreelements-doc
265%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/coretracers-doc
266%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/gstreamer-doc
267%{_docdir}/gstreamer-%{gstmver}/net-doc
dfdf0fe8 268%endif
b68c95f7 269
205d484a
BS
270%files gdb
271%defattr(644,root,root,755)
500c9cf5 272%{_datadir}/gdb/auto-load%{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so.*.*.*-gdb.py
205d484a
BS
273%{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb
274
b68c95f7
JB
275%files -n bash-completion-gstreamer
276%defattr(644,root,root,755)
3dcbbc36
ŁK
277%{bash_compdir}/gst-inspect-1.0
278%{bash_compdir}/gst-launch-1.0
970997fa 279%attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-completion-helper
b68c95f7 280%attr(755,root,root) %{_datadir}/bash-completion/helpers/gst
This page took 0.271187 seconds and 5 git commands to generate.