]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- release 2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
7 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
8 %bcond_with     ladspa          # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
9 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
10 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
12 #
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         gst_major_ver   0.10
15 %define         gst_req_ver     0.10.22
16 %define         gstpb_req_ver   0.10.21
17 #
18 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19 #
20 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
21 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
22 Name:           gstreamer-plugins-good
23 Version:        0.10.15
24 Release:        2
25 License:        LGPL v2+
26 Group:          Libraries
27 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
28 # Source0-md5:  19bc6cc07951b3382d1ac8525b20e83f
29 Patch0:         %{name}-bashish.patch
30 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
31 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
32 BuildRequires:  autoconf >= 2.59-9
33 BuildRequires:  automake >= 1.5
34 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.12.1
35 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
36 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
37 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.10.1
38 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
39 BuildRequires:  liboil-devel >= 0.3.6
40 BuildRequires:  libtool >= 1.4
41 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
42 BuildRequires:  python >= 2.1
43 BuildRequires:  python-PyXML
44 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
45 ##
46 ## plugins
47 ##
48 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
49 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
51 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
52 BuildRequires:  esound-devel >= 0.2.12
53 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.3
54 BuildRequires:  hal-devel >= 0.5.7.1
55 %{?with_ladspa:BuildRequires:   ladspa-devel >= 1.12}
56 BuildRequires:  libavc1394-devel
57 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
58 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
59 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
60 BuildRequires:  libjpeg-devel
61 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
62 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 1.2.1
63 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
64 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.4.0}
65 # for taglib
66 BuildRequires:  libstdc++-devel
67 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
68 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.8
69 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
70 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.4
71 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
72 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
73 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
76 BuildRequires:  zlib-devel
77 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
78 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
79 Obsoletes:      gstreamer-avi
80 Obsoletes:      gstreamer-flx
81 Obsoletes:      gstreamer-matroska
82 Obsoletes:      gstreamer-mixer
83 Obsoletes:      gstreamer-navigation
84 Obsoletes:      gstreamer-rtp
85 Obsoletes:      gstreamer-udp
86 Obsoletes:      gstreamer-v4l2
87 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
88 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
89
90 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
91
92 %description
93 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
94 which operate on media data. Applications using this library can do
95 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
96 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
97 that new data types or processing capabilities can be added simply by
98 installing new plugins.
99
100 %description -l pl.UTF-8
101 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
102 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
103 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
104 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
105 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
106 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
107
108 %package apidocs
109 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
110 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
111 Group:          Documentation
112 Requires:       gtk-doc-common
113
114 %description apidocs
115 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
116
117 %description apidocs -l pl.UTF-8
118 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
119 GStreamer.
120
121 %package -n gstreamer-GConf
122 Summary:        GStreamer GConf schemas
123 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
124 Group:          Libraries
125 Requires(post,preun):   GConf2
126 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
127 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
128
129 %description -n gstreamer-GConf
130 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
131 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
132
133 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
134 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
135 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
136
137 ## ## Plugins ##
138
139 %package -n gstreamer-videosink-aa
140 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
141 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
142 Group:          Libraries
143 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
144 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
145 Obsoletes:      gstreamer-aalib
146
147 %description -n gstreamer-videosink-aa
148 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
149
150 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
151 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
152
153 %package -n gstreamer-audio-effects-good
154 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
155 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
156 Group:          Libraries
157 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
158 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
159
160 %description -n gstreamer-audio-effects-good
161 Good GStreamer audio effects plugins.
162
163 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
164 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
165
166 %package -n gstreamer-audio-formats
167 Summary:        GStreamer audio format plugins
168 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
169 Group:          Libraries
170 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
171 # for locales in wavparse module
172 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
173
174 %description -n gstreamer-audio-formats
175 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
176 type.
177
178 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
179 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
180
181 %package -n gstreamer-cairo
182 Summary:        GStreamer cairo plugin
183 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
184 Group:          Libraries
185 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
186
187 %description -n gstreamer-cairo
188 GStreamer cairo plugin.
189
190 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
191 Wtyczka cairo do GStreamera.
192
193 %package -n gstreamer-dv
194 Summary:        GStreamer dv plugin
195 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
196 Group:          Libraries
197 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
198
199 %description -n gstreamer-dv
200 Plugin for digital video support.
201
202 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
203 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
204
205 %package -n gstreamer-audiosink-esd
206 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
207 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
208 Group:          Libraries
209 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
210 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
211 Obsoletes:      gstreamer-esound
212
213 %description -n gstreamer-audiosink-esd
214 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
215
216 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
217 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
218
219 %package -n gstreamer-flac
220 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
221 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
222 Group:          Libraries
223 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
224
225 %description -n gstreamer-flac
226 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
227
228 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
229 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
230
231 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
232 Summary:        GStreamer images input plugin
233 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
234 Group:          Libraries
235 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
236
237 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
238 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
239
240 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
241 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
242 gdkpixbuf.
243
244 %package -n gstreamer-hal
245 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
246 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
247 Group:          Libraries
248 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
249
250 %description -n gstreamer-hal
251 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
252
253 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
254 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
255 GStreamerem a HAL-em.
256
257 %package -n gstreamer-ladspa
258 Summary:        GStreamer wrapper for LADSPA plugins
259 Summary(pl.UTF-8):      Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
260 Group:          Libraries
261 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
262
263 %description -n gstreamer-ladspa
264 Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
265
266 %description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
267 Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
268 GStreamera.
269
270 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
271 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
272 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
273 Group:          Libraries
274 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
275 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
276
277 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
278 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
279
280 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
281 Wtyczka libcaca do GStreamera.
282
283 %package -n gstreamer-libpng
284 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
285 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
286 Group:          Libraries
287 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
288 # for locales
289 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
290 Requires:       libpng >= 1.2.0
291
292 %description -n gstreamer-libpng
293 Plugin for encoding png images.
294
295 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
296 Wtyczka kodująca pliki png.
297
298 %package -n gstreamer-audiosink-oss
299 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
300 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
301 Group:          Libraries
302 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
303 # for locales
304 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
305 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
306 Obsoletes:      gstreamer-oss
307
308 %description -n gstreamer-audiosink-oss
309 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
310 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
311
312 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
313 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
314 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
315 od OpenSound.
316
317 %package -n gstreamer-pulseaudio
318 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
319 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
320 Group:          Libraries
321 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
322 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
323 Requires:       pulseaudio >= 0.9.8
324 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
325 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
326
327 %description -n gstreamer-pulseaudio
328 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
329
330 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
331 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
332
333 %package -n gstreamer-raw1394
334 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
335 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
336 Group:          Libraries
337 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
338
339 %description -n gstreamer-raw1394
340 Plugin for digital video support using raw1394.
341
342 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
343 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
344
345 %package -n gstreamer-shout2
346 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
347 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
348 Group:          Libraries
349 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
350
351 %description -n gstreamer-shout2
352 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
353
354 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
355 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
356
357 %package -n gstreamer-soup
358 Summary:        GStreamer Soup plugin
359 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
360 Group:          Libraries
361 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
362
363 %description -n gstreamer-soup
364 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
365
366 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
367 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
368 Soup.
369
370 %package -n gstreamer-speex
371 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
372 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
373 Group:          Libraries
374 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
375 Requires:       speex >= 1:1.1.6
376
377 %description -n gstreamer-speex
378 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
379
380 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
381 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
382
383 %package -n gstreamer-taglib
384 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
385 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
386 Group:          Libraries
387 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
388
389 %description -n gstreamer-taglib
390 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
391
392 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
393 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
394
395 %package -n gstreamer-video-effects
396 Summary:        GStreamer video effects plugins
397 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
398 Group:          Libraries
399 # for locales in jpeg module
400 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
401
402 %description -n gstreamer-video-effects
403 GStreamer video effects plugins.
404
405 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
406 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
407
408 %package -n gstreamer-visualisation
409 Summary:        GStreamer visualisations plugins
410 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
411 Group:          Libraries
412 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
413
414 %description -n gstreamer-visualisation
415 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
416 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
417
418 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
419 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
420 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
421
422 %package -n gstreamer-ximagesrc
423 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
424 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
425 Group:          Libraries
426 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
427
428 %description -n gstreamer-ximagesrc
429 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
430
431 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
432 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
433 Xlib.
434
435 %package -n gstreamer-wavpack
436 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
437 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
438 Group:          Libraries
439 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
440
441 %description -n gstreamer-wavpack
442 Plugin for lossless Wavpack audio format.
443
444 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
445 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
446
447 %prep
448 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
449 %patch0 -p1
450 %patch1 -p1
451
452 %build
453 %{__libtoolize}
454 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455 %{__autoconf}
456 %{__autoheader}
457 %{__automake}
458 %configure \
459         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
460         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
461         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
462         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
463         --enable-experimental \
464         %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
465         %{!?with_soup:--disable-soup} \
466         %{!?with_speex:--disable-speex} \
467         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
468         --disable-static \
469         --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
470         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
471
472 %{__make}
473
474 %install
475 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
476
477 %{__make} install \
478         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
479
480 # We don't need plugins' *.la files
481 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
482
483 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
484
485 %clean
486 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
487
488 %post   -n gstreamer-GConf
489 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
490
491 %preun  -n gstreamer-GConf
492 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
493
494 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
495 %defattr(644,root,root,755)
496 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
526 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
529 %dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
530 %{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
531
532 %if %{with apidocs}
533 %files apidocs
534 %defattr(644,root,root,755)
535 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
536 %endif
537
538 %if %{with gconf}
539 %files -n gstreamer-GConf
540 %defattr(644,root,root,755)
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
542 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
543 %endif
544
545 ##
546 ## Plugins
547 ##
548
549 %if %{with aalib}
550 %files -n gstreamer-videosink-aa
551 %defattr(644,root,root,755)
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
553 %endif
554
555 %files -n gstreamer-audio-effects-good
556 %defattr(644,root,root,755)
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
558 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
560 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
561
562 %files -n gstreamer-audio-formats
563 %defattr(644,root,root,755)
564 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
565 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
566 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
567
568 %if %{with cairo}
569 %files -n gstreamer-cairo
570 %defattr(644,root,root,755)
571 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
572 %endif
573
574 %files -n gstreamer-dv
575 %defattr(644,root,root,755)
576 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
577
578 %files -n gstreamer-audiosink-esd
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
581
582 %files -n gstreamer-flac
583 %defattr(644,root,root,755)
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
585
586 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
587 %defattr(644,root,root,755)
588 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
589
590 %files -n gstreamer-hal
591 %defattr(644,root,root,755)
592 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
593
594 # disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
595 #%if %{with ladspa}
596 #%files -n gstreamer-ladspa
597 #%defattr(644,root,root,755)
598 #%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
599 #%endif
600
601 %if %{with caca}
602 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
603 %defattr(644,root,root,755)
604 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
605 %endif
606
607 %files -n gstreamer-libpng
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
610
611 %files -n gstreamer-audiosink-oss
612 %defattr(644,root,root,755)
613 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
614
615 %files -n gstreamer-pulseaudio
616 %defattr(644,root,root,755)
617 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
618
619 %files -n gstreamer-raw1394
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
622
623 %files -n gstreamer-shout2
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
626
627 %if %{with soup}
628 %files -n gstreamer-soup
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
631 %endif
632
633 %if %{with speex}
634 %files -n gstreamer-speex
635 %defattr(644,root,root,755)
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
637 %endif
638
639 %files -n gstreamer-taglib
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
642
643 %files -n gstreamer-video-effects
644 %defattr(644,root,root,755)
645 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
646 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
648 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
649
650 %files -n gstreamer-visualisation
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
653 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
654 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
655 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
656
657 %if %{with wavpack}
658 %files -n gstreamer-wavpack
659 %defattr(644,root,root,755)
660 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
661 %endif
662
663 %files -n gstreamer-ximagesrc
664 %defattr(644,root,root,755)
665 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.09221 seconds and 3 git commands to generate.