]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.0.6
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin [not ported yet - as of 1.0.0]
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_without  soup            # libsoup 2.4 http source plugin
9 %bcond_without  speex           # speex plugin
10 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
11
12 %define         gstname         gst-plugins-good
13 %define         major_ver       1.0
14 %define         gst_req_ver     1.0.0
15 %define         gstpb_req_ver   1.0.0
16
17 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
18 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
19 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
20 Name:           gstreamer-plugins-good
21 Version:        1.0.6
22 Release:        1
23 License:        LGPL v2+
24 Group:          Libraries
25 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
26 # Source0-md5:  52556db4a6cc83c915837f8694bd790b
27 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
28 BuildRequires:  autoconf >= 2.62
29 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
30 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
31 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32
33 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
34 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
35 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
36 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
37 BuildRequires:  libtool >= 1.4
38 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.16
39 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
40 BuildRequires:  python >= 2.1
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
42 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
43 BuildRequires:  xz
44 ##
45 ## plugins
46 ##
47 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
48 BuildRequires:  bzip2-devel
49 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
51 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
52 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
53 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
54 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
55 BuildRequires:  libavc1394-devel
56 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
57 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
58 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
59 BuildRequires:  libjpeg-devel
60 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
61 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
62 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
63 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.26.1}
64 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-gnome-devel >= 2.3.2}
65 # for taglib
66 BuildRequires:  libstdc++-devel
67 BuildRequires:  libv4l-devel
68 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.1.0
69 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
70 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 1.0
71 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
72 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
73 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:143
74 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
75 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
80 BuildRequires:  zlib-devel
81 Requires:       glib2 >= 1:2.32
82 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
83 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
84 Requires:       orc >= 0.4.16
85 Obsoletes:      gstreamer-avi
86 Obsoletes:      gstreamer-flx
87 Obsoletes:      gstreamer-matroska
88 Obsoletes:      gstreamer-mixer
89 Obsoletes:      gstreamer-navigation
90 Obsoletes:      gstreamer-oss4
91 Obsoletes:      gstreamer-rtp
92 Obsoletes:      gstreamer-udp
93 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
94 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
95
96 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
97
98 %description
99 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
100 which operate on media data. Applications using this library can do
101 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
102 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
103 that new data types or processing capabilities can be added simply by
104 installing new plugins.
105
106 %description -l pl.UTF-8
107 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
108 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
109 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
110 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
111 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
112 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
113
114 %package apidocs
115 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
116 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
117 Group:          Documentation
118 Requires:       gtk-doc-common
119
120 %description apidocs
121 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
122
123 %description apidocs -l pl.UTF-8
124 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
125 GStreamer.
126
127 ## ## Plugins ##
128
129 %package -n gstreamer-videosink-aa
130 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
131 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
132 Group:          Libraries
133 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
134 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
135 Obsoletes:      gstreamer-aalib
136
137 %description -n gstreamer-videosink-aa
138 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
139
140 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
141 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
142
143 %package -n gstreamer-audio-effects-good
144 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
145 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
146 Group:          Libraries
147 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
148 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
149
150 %description -n gstreamer-audio-effects-good
151 Good GStreamer audio effects plugins.
152
153 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
154 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
155
156 %package -n gstreamer-audio-formats
157 Summary:        GStreamer audio format plugins
158 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
159 Group:          Libraries
160 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
161 # for locales in wavparse module
162 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
163
164 %description -n gstreamer-audio-formats
165 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
166 type.
167
168 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
169 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
170
171 %package -n gstreamer-cairo
172 Summary:        GStreamer cairo plugin
173 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
174 Group:          Libraries
175 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
176 Requires:       cairo >= 1.10.0
177 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
178
179 %description -n gstreamer-cairo
180 GStreamer cairo plugin.
181
182 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
183 Wtyczka cairo do GStreamera.
184
185 %package -n gstreamer-dv
186 Summary:        GStreamer dv plugin
187 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
188 Group:          Libraries
189 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
190 Requires:       libdv >= 0.104
191
192 %description -n gstreamer-dv
193 Plugin for digital video support.
194
195 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
196 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
197
198 %package -n gstreamer-flac
199 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
200 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
201 Group:          Libraries
202 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
203 Requires:       flac >= 1.1.4
204
205 %description -n gstreamer-flac
206 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
207
208 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
209 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
210
211 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
212 Summary:        GStreamer images input plugin
213 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
214 Group:          Libraries
215 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
216 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
217
218 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
219 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
220
221 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
222 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
223 gdkpixbuf.
224
225 %package -n gstreamer-jack
226 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
227 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
228 Group:          Libraries
229 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
230 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
231
232 %description -n gstreamer-jack
233 Plugin for the JACK professional sound server.
234
235 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
236 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
237
238 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
239 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
240 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
241 Group:          Libraries
242 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
243 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
244
245 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
246 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
247
248 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
249 Wtyczka libcaca do GStreamera.
250
251 %package -n gstreamer-libpng
252 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
253 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
254 Group:          Libraries
255 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
256 # for locales
257 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
258 Requires:       libpng >= 1.2.0
259
260 %description -n gstreamer-libpng
261 Plugin for encoding png images.
262
263 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
264 Wtyczka kodująca pliki png.
265
266 %package -n gstreamer-audiosink-oss
267 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
268 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
269 Group:          Libraries
270 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
271 # for locales
272 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
273 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
274 Obsoletes:      gstreamer-oss
275
276 %description -n gstreamer-audiosink-oss
277 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
278 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
279
280 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
281 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
282 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
283 od OpenSound.
284
285 %package -n gstreamer-pulseaudio
286 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
287 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
288 Group:          Libraries
289 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
290 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
291 Requires:       pulseaudio >= 1.0
292 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
293 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
294 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
295
296 %description -n gstreamer-pulseaudio
297 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
298
299 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
300 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
301
302 %package -n gstreamer-raw1394
303 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
304 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
305 Group:          Libraries
306 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
307
308 %description -n gstreamer-raw1394
309 Plugin for digital video support using raw1394.
310
311 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
312 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
313
314 %package -n gstreamer-shout2
315 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
316 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
317 Group:          Libraries
318 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
319
320 %description -n gstreamer-shout2
321 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
322
323 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
324 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
325
326 %package -n gstreamer-soup
327 Summary:        GStreamer Soup plugin
328 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
329 Group:          Libraries
330 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
331 Requires:       libsoup >= 2.26.1
332 Requires:       libsoup-gnome >= 2.3.2
333
334 %description -n gstreamer-soup
335 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
336
337 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
338 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
339 Soup.
340
341 %package -n gstreamer-speex
342 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
343 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
344 Group:          Libraries
345 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
346 Requires:       speex >= 1:1.1.6
347
348 %description -n gstreamer-speex
349 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
350
351 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
352 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
353
354 %package -n gstreamer-taglib
355 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
356 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
357 Group:          Libraries
358 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
359 Requires:       taglib >= 1.5
360
361 %description -n gstreamer-taglib
362 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
363
364 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
365 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
366
367 %package -n gstreamer-v4l2
368 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
369 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
370 Group:          Libraries
371 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
372 Requires:       udev-glib >= 1:143
373
374 %description -n gstreamer-v4l2
375 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
376
377 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
378 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
379
380 %package -n gstreamer-video-effects
381 Summary:        GStreamer video effects plugins
382 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
383 Group:          Libraries
384 # for locales in jpeg module
385 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
386
387 %description -n gstreamer-video-effects
388 GStreamer video effects plugins.
389
390 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
391 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
392
393 %package -n gstreamer-visualisation
394 Summary:        GStreamer visualisations plugins
395 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
396 Group:          Libraries
397 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
398
399 %description -n gstreamer-visualisation
400 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
401 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
402
403 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
404 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
405 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
406
407 %package -n gstreamer-ximagesrc
408 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
409 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
410 Group:          Libraries
411 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
412
413 %description -n gstreamer-ximagesrc
414 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
415
416 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
417 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
418 Xlib.
419
420 %package -n gstreamer-vpx
421 Summary:        GStreamer plugin for VP8 video format
422 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8
423 Group:          Libraries
424 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
425 Requires:       libvpx >= 1.1.0
426 Obsoletes:      gstreamer-vp8
427
428 %description -n gstreamer-vpx
429 GStreamer plugin for VP8 video format using libvpx library.
430
431 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
432 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8 przy użyciu
433 biblioteki libvpx.
434
435 %package -n gstreamer-wavpack
436 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
437 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
438 Group:          Libraries
439 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
440 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
441
442 %description -n gstreamer-wavpack
443 Plugin for lossless Wavpack audio format.
444
445 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
446 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
447
448 %prep
449 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
450
451 %build
452 %{__libtoolize}
453 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
454 %{__autoconf}
455 %{__autoheader}
456 %{__automake}
457 %configure \
458         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
459         --disable-silent-rules \
460         --disable-static \
461         --enable-experimental \
462         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
463         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
464         %{!?with_jack:--disable-jack} \
465         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
466         %{!?with_soup:--disable-soup} \
467         %{!?with_speex:--disable-speex} \
468         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
469         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
470         --enable-orc \
471         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
472
473 %{__make}
474
475 %install
476 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
477
478 %{__make} install \
479         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
480
481 # We don't need plugins' *.la files
482 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
483
484 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
485
486 %clean
487 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
488
489 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
490 %defattr(644,root,root,755)
491 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
492 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
493 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
494 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
495 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
496 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
524 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
525 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
526
527 %if %{with apidocs}
528 %files apidocs
529 %defattr(644,root,root,755)
530 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
531 %endif
532
533 ##
534 ## Plugins
535 ##
536
537 %if %{with aalib}
538 %files -n gstreamer-videosink-aa
539 %defattr(644,root,root,755)
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
541 %endif
542
543 %files -n gstreamer-audio-effects-good
544 %defattr(644,root,root,755)
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
549
550 %files -n gstreamer-audio-formats
551 %defattr(644,root,root,755)
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
556
557 %if %{with cairo}
558 %files -n gstreamer-cairo
559 %defattr(644,root,root,755)
560 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
561 %endif
562
563 %files -n gstreamer-dv
564 %defattr(644,root,root,755)
565 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
566
567 %files -n gstreamer-flac
568 %defattr(644,root,root,755)
569 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
570
571 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
574
575 %if %{with jack}
576 %files -n gstreamer-jack
577 %defattr(644,root,root,755)
578 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
579 %endif
580
581 %if %{with caca}
582 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
583 %defattr(644,root,root,755)
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
585 %endif
586
587 %files -n gstreamer-libpng
588 %defattr(644,root,root,755)
589 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
590
591 %files -n gstreamer-audiosink-oss
592 %defattr(644,root,root,755)
593 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
594
595 %files -n gstreamer-pulseaudio
596 %defattr(644,root,root,755)
597 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
598
599 %files -n gstreamer-raw1394
600 %defattr(644,root,root,755)
601 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
602
603 %files -n gstreamer-shout2
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
606
607 %if %{with soup}
608 %files -n gstreamer-soup
609 %defattr(644,root,root,755)
610 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
611 %endif
612
613 %if %{with speex}
614 %files -n gstreamer-speex
615 %defattr(644,root,root,755)
616 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
617 %endif
618
619 %files -n gstreamer-taglib
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
622
623 %files -n gstreamer-v4l2
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
626
627 %files -n gstreamer-video-effects
628 %defattr(644,root,root,755)
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
630 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
631 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
632
633 %files -n gstreamer-visualisation
634 %defattr(644,root,root,755)
635 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
639
640 %files -n gstreamer-vpx
641 %defattr(644,root,root,755)
642 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
643
644 %if %{with wavpack}
645 %files -n gstreamer-wavpack
646 %defattr(644,root,root,755)
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
648 %endif
649
650 %files -n gstreamer-ximagesrc
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.186662 seconds and 3 git commands to generate.