aa1fd6ec9220ed8950ccb0f9629741d2c231fc07
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_without  soup            # libsoup (2.4 API) http source plugin
9 %bcond_without  speex           # speex plugin
10 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
11
12 %define         gstname         gst-plugins-good
13 %define         major_ver       1.0
14 %define         gst_req_ver     1.6.3
15 %define         gstpb_req_ver   1.6.3
16
17 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
18 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
19 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
20 Name:           gstreamer-plugins-good
21 Version:        1.6.3
22 Release:        1
23 License:        LGPL v2+
24 Group:          Libraries
25 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
26 # Source0-md5:  a1958df7aa498b42793e2f2048673815
27 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
28 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
29 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
30 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
31 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32.0
33 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
34 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
35 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
36 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
37 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
38 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
39 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
40 BuildRequires:  python >= 2.1
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
42 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
43 BuildRequires:  xz
44 ##
45 ## plugins
46 ##
47 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
48 BuildRequires:  bzip2-devel
49 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
51 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
52 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
53 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
54 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
55 BuildRequires:  libavc1394-devel
56 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
57 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
58 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
59 BuildRequires:  libjpeg-devel
60 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
61 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
62 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
63 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.40}
64 # for taglib
65 BuildRequires:  libstdc++-devel
66 BuildRequires:  libv4l-devel
67 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.3.0
68 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
69 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
70 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
71 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:147
72 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.60.0}
73 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
78 BuildRequires:  zlib-devel
79 Requires:       glib2 >= 1:2.32.0
80 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
81 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
82 Requires:       orc >= 0.4.17
83 Obsoletes:      gstreamer-avi
84 Obsoletes:      gstreamer-flx
85 Obsoletes:      gstreamer-matroska
86 Obsoletes:      gstreamer-mixer
87 Obsoletes:      gstreamer-navigation
88 Obsoletes:      gstreamer-oss4
89 Obsoletes:      gstreamer-rtp
90 Obsoletes:      gstreamer-udp
91 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
92 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
93
94 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
95
96 %description
97 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
98 which operate on media data. Applications using this library can do
99 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
100 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
101 that new data types or processing capabilities can be added simply by
102 installing new plugins.
103
104 %description -l pl.UTF-8
105 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
106 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
107 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
108 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
109 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
110 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
111
112 %package apidocs
113 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
114 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
115 Group:          Documentation
116 Requires:       gtk-doc-common
117 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
118 BuildArch:      noarch
119 %endif
120
121 %description apidocs
122 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
123
124 %description apidocs -l pl.UTF-8
125 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
126 GStreamer.
127
128 ## ## Plugins ##
129
130 %package -n gstreamer-videosink-aa
131 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
132 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
133 Group:          Libraries
134 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
135 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
136 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
137 Obsoletes:      gstreamer-aalib
138
139 %description -n gstreamer-videosink-aa
140 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
141
142 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
143 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
144
145 %package -n gstreamer-audio-effects-good
146 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
147 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
148 Group:          Libraries
149 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
150 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
151 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
152
153 %description -n gstreamer-audio-effects-good
154 Good GStreamer audio effects plugins.
155
156 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
157 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
158
159 %package -n gstreamer-audio-formats
160 Summary:        GStreamer audio format plugins
161 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
162 Group:          Libraries
163 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
164 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
165 # for locales in wavparse module
166 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
167
168 %description -n gstreamer-audio-formats
169 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
170 type.
171
172 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
173 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
174
175 %package -n gstreamer-cairo
176 Summary:        GStreamer cairo plugin
177 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
178 Group:          Libraries
179 Requires:       cairo >= 1.10.0
180 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
181 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
182 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
183
184 %description -n gstreamer-cairo
185 GStreamer cairo plugin.
186
187 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
188 Wtyczka cairo do GStreamera.
189
190 %package -n gstreamer-dv
191 Summary:        GStreamer dv plugin
192 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
193 Group:          Libraries
194 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
195 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
196 Requires:       libdv >= 0.104
197
198 %description -n gstreamer-dv
199 Plugin for digital video support.
200
201 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
202 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
203
204 %package -n gstreamer-flac
205 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
206 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
207 Group:          Libraries
208 Requires:       flac >= 1.1.4
209 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
210 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
211
212 %description -n gstreamer-flac
213 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
214
215 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
216 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
217
218 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
219 Summary:        GStreamer images input plugin
220 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
221 Group:          Libraries
222 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
223 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
224 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
225
226 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
227 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
228
229 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
230 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
231 gdkpixbuf.
232
233 %package -n gstreamer-jack
234 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
235 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
236 Group:          Libraries
237 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
238 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
239 # for locales
240 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
241 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
242
243 %description -n gstreamer-jack
244 Plugin for the JACK professional sound server.
245
246 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
247 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
248
249 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
250 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
251 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
252 Group:          Libraries
253 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
254 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
255 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
256
257 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
258 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
259
260 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
261 Wtyczka libcaca do GStreamera.
262
263 %package -n gstreamer-libpng
264 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
265 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
266 Group:          Libraries
267 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
268 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
269 # for locales
270 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
271 Requires:       libpng >= 1.2.0
272
273 %description -n gstreamer-libpng
274 Plugin for encoding png images.
275
276 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
277 Wtyczka kodująca pliki png.
278
279 %package -n gstreamer-audiosink-oss
280 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
281 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
282 Group:          Libraries
283 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
284 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
285 # for locales
286 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
287 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
288 Obsoletes:      gstreamer-oss
289
290 %description -n gstreamer-audiosink-oss
291 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
292 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
293
294 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
295 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
296 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
297 od OpenSound.
298
299 %package -n gstreamer-pulseaudio
300 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
301 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
302 Group:          Libraries
303 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
304 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
305 Requires:       pulseaudio >= 2.0
306 # for locales
307 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
308 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
309 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
310 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
311
312 %description -n gstreamer-pulseaudio
313 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
314
315 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
316 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
317
318 %package -n gstreamer-raw1394
319 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
320 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
321 Group:          Libraries
322 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
323
324 %description -n gstreamer-raw1394
325 Plugin for digital video support using raw1394.
326
327 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
328 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
329
330 %package -n gstreamer-shout2
331 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
332 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
333 Group:          Libraries
334 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
335 # for locales
336 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
337
338 %description -n gstreamer-shout2
339 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
340
341 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
342 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
343
344 %package -n gstreamer-soup
345 Summary:        GStreamer Soup plugin
346 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
347 Group:          Libraries
348 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
349 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
350 Requires:       libsoup >= 2.40
351 # for locales
352 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
353
354 %description -n gstreamer-soup
355 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
356
357 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
358 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
359 Soup.
360
361 %package -n gstreamer-speex
362 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
363 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
364 Group:          Libraries
365 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
366 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
367 Requires:       speex >= 1:1.1.6
368
369 %description -n gstreamer-speex
370 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
371
372 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
373 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
374
375 %package -n gstreamer-taglib
376 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
377 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
378 Group:          Libraries
379 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
380 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
381 Requires:       taglib >= 1.5
382
383 %description -n gstreamer-taglib
384 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
385
386 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
387 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
388
389 %package -n gstreamer-v4l2
390 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
391 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
392 Group:          Libraries
393 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
394 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
395 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
396 Requires:       udev-glib >= 1:147
397
398 %description -n gstreamer-v4l2
399 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
400
401 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
402 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
403
404 %package -n gstreamer-video-effects
405 Summary:        GStreamer video effects plugins
406 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
407 Group:          Libraries
408 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
409 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
410 # for locales in jpeg module
411 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
412
413 %description -n gstreamer-video-effects
414 GStreamer video effects plugins.
415
416 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
417 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
418
419 %package -n gstreamer-visualisation
420 Summary:        GStreamer visualisations plugins
421 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
422 Group:          Libraries
423 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
424 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
425
426 %description -n gstreamer-visualisation
427 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
428 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
429
430 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
431 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
432 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
433
434 %package -n gstreamer-vpx
435 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
436 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
437 Group:          Libraries
438 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
439 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
440 Requires:       libvpx >= 1.3.0
441 Obsoletes:      gstreamer-vp8
442
443 %description -n gstreamer-vpx
444 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
445
446 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
447 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
448 biblioteki libvpx.
449
450 %package -n gstreamer-wavpack
451 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
452 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
453 Group:          Libraries
454 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
455 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
456 Requires:       wavpack-libs >= 4.60.0
457
458 %description -n gstreamer-wavpack
459 Plugin for lossless Wavpack audio format.
460
461 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
462 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
463
464 %package -n gstreamer-ximagesrc
465 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
466 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
467 Group:          Libraries
468 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
469 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
470 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
471
472 %description -n gstreamer-ximagesrc
473 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
474
475 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
476 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
477 Xlib.
478
479 %prep
480 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
481
482 %build
483 %{__libtoolize}
484 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
485 %{__autoconf}
486 %{__autoheader}
487 %{__automake}
488 %configure \
489         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
490         --disable-silent-rules \
491         --disable-static \
492         --enable-experimental \
493         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
494         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
495         %{!?with_jack:--disable-jack} \
496         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
497         %{!?with_soup:--disable-soup} \
498         %{!?with_speex:--disable-speex} \
499         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
500         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
501         --enable-orc \
502         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
503
504 %{__make}
505
506 %install
507 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
508
509 %{__make} install \
510         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
511
512 # We don't need plugins' *.la files
513 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
514
515 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
516
517 %clean
518 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
519
520 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
521 %defattr(644,root,root,755)
522 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
526 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
556 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
557 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
558
559 %if %{with apidocs}
560 %files apidocs
561 %defattr(644,root,root,755)
562 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
563 %endif
564
565 ##
566 ## Plugins
567 ##
568
569 %if %{with aalib}
570 %files -n gstreamer-videosink-aa
571 %defattr(644,root,root,755)
572 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
573 %endif
574
575 %files -n gstreamer-audio-effects-good
576 %defattr(644,root,root,755)
577 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
578 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
579 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
580 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
581
582 %files -n gstreamer-audio-formats
583 %defattr(644,root,root,755)
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
585 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
586 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
587 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
588
589 %if %{with cairo}
590 %files -n gstreamer-cairo
591 %defattr(644,root,root,755)
592 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
593 %endif
594
595 %files -n gstreamer-dv
596 %defattr(644,root,root,755)
597 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
598
599 %files -n gstreamer-flac
600 %defattr(644,root,root,755)
601 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
602
603 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
606
607 %if %{with jack}
608 %files -n gstreamer-jack
609 %defattr(644,root,root,755)
610 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
611 %endif
612
613 %if %{with caca}
614 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
615 %defattr(644,root,root,755)
616 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
617 %endif
618
619 %files -n gstreamer-libpng
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
622
623 %files -n gstreamer-audiosink-oss
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
626
627 %files -n gstreamer-pulseaudio
628 %defattr(644,root,root,755)
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
630
631 %files -n gstreamer-raw1394
632 %defattr(644,root,root,755)
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
634
635 %files -n gstreamer-shout2
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
638
639 %if %{with soup}
640 %files -n gstreamer-soup
641 %defattr(644,root,root,755)
642 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
643 %endif
644
645 %if %{with speex}
646 %files -n gstreamer-speex
647 %defattr(644,root,root,755)
648 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
649 %endif
650
651 %files -n gstreamer-taglib
652 %defattr(644,root,root,755)
653 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
654
655 %files -n gstreamer-v4l2
656 %defattr(644,root,root,755)
657 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
658
659 %files -n gstreamer-video-effects
660 %defattr(644,root,root,755)
661 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
662 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
663 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
664
665 %files -n gstreamer-visualisation
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
668 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
669 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
670 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
671
672 %files -n gstreamer-vpx
673 %defattr(644,root,root,755)
674 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
675
676 %if %{with wavpack}
677 %files -n gstreamer-wavpack
678 %defattr(644,root,root,755)
679 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
680 %endif
681
682 %files -n gstreamer-ximagesrc
683 %defattr(644,root,root,755)
684 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.16951 seconds and 2 git commands to generate.