]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 0.10.28
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
7 %bcond_with     esd             # build ESD plugin
8 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
9 %bcond_without  jack            # don't build JACK audio plugin
10 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
11 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
12 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
13
14 %define         gstname         gst-plugins-good
15 %define         gst_major_ver   0.10
16 %define         gst_req_ver     0.10.32
17 %define         gstpb_req_ver   0.10.32
18
19 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
20 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
21 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
22 Name:           gstreamer-plugins-good
23 Version:        0.10.28
24 Release:        1
25 License:        LGPL v2+
26 Group:          Libraries
27 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
28 # Source0-md5:  6ef1588921f59d85c44ee2e49a3c97a0
29 Patch0:         %{name}-bashish.patch
30 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
31 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
32 BuildRequires:  autoconf >= 2.60
33 BuildRequires:  automake >= 1:1.10
34 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
35 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
36 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.20
37 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
38 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
39 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.14.0
40 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
41 BuildRequires:  libtool >= 1.4
42 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.11
43 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
44 BuildRequires:  python >= 2.1
45 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
46 ##
47 ## plugins
48 ##
49 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
50 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
51 BuildRequires:  bzip2-devel
52 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
53 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
54 %{?with_esd:BuildRequires:      esound-devel >= 0.2.12}
55 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
56 BuildRequires:  hal-devel >= 0.5.7.1
57 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
58 BuildRequires:  libavc1394-devel
59 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
60 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
61 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
62 BuildRequires:  libjpeg-devel
63 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
64 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
65 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
66 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.26}
67 # for taglib
68 BuildRequires:  libstdc++-devel
69 BuildRequires:  libv4l-devel
70 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
71 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.20
72 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
73 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
74 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 143
75 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
76 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
80 BuildRequires:  zlib-devel
81 Requires:       glib2 >= 1:2.20
82 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
83 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
84 Requires:       orc >= 0.4.11
85 Obsoletes:      gstreamer-avi
86 Obsoletes:      gstreamer-flx
87 Obsoletes:      gstreamer-matroska
88 Obsoletes:      gstreamer-mixer
89 Obsoletes:      gstreamer-navigation
90 Obsoletes:      gstreamer-oss4
91 Obsoletes:      gstreamer-rtp
92 Obsoletes:      gstreamer-udp
93 %if %{without esd}
94 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-esd
95 %endif
96 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
97 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
98
99 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
100
101 %description
102 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
103 which operate on media data. Applications using this library can do
104 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
105 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
106 that new data types or processing capabilities can be added simply by
107 installing new plugins.
108
109 %description -l pl.UTF-8
110 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
111 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
112 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
113 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
114 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
115 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
116
117 %package apidocs
118 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
119 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
120 Group:          Documentation
121 Requires:       gtk-doc-common
122
123 %description apidocs
124 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
125
126 %description apidocs -l pl.UTF-8
127 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
128 GStreamer.
129
130 %package -n gstreamer-GConf
131 Summary:        GStreamer GConf schemas
132 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
133 Group:          Libraries
134 Requires(post,preun):   GConf2
135 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
136 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
137
138 %description -n gstreamer-GConf
139 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
140 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
141
142 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
143 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
144 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
145
146 ## ## Plugins ##
147
148 %package -n gstreamer-videosink-aa
149 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
150 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
151 Group:          Libraries
152 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
153 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
154 Obsoletes:      gstreamer-aalib
155
156 %description -n gstreamer-videosink-aa
157 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
158
159 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
160 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
161
162 %package -n gstreamer-audio-effects-good
163 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
164 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
165 Group:          Libraries
166 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
167 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
168
169 %description -n gstreamer-audio-effects-good
170 Good GStreamer audio effects plugins.
171
172 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
173 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
174
175 %package -n gstreamer-audio-formats
176 Summary:        GStreamer audio format plugins
177 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
178 Group:          Libraries
179 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
180 # for locales in wavparse module
181 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
182
183 %description -n gstreamer-audio-formats
184 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
185 type.
186
187 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
188 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
189
190 %package -n gstreamer-cairo
191 Summary:        GStreamer cairo plugin
192 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
193 Group:          Libraries
194 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
195
196 %description -n gstreamer-cairo
197 GStreamer cairo plugin.
198
199 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
200 Wtyczka cairo do GStreamera.
201
202 %package -n gstreamer-dv
203 Summary:        GStreamer dv plugin
204 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
205 Group:          Libraries
206 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207
208 %description -n gstreamer-dv
209 Plugin for digital video support.
210
211 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
212 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
213
214 %package -n gstreamer-audiosink-esd
215 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
216 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
217 Group:          Libraries
218 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
219 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
220 Obsoletes:      gstreamer-esound
221
222 %description -n gstreamer-audiosink-esd
223 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
224
225 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
226 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
227
228 %package -n gstreamer-flac
229 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
230 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
231 Group:          Libraries
232 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
233 Requires:       flac >= 1.1.4
234
235 %description -n gstreamer-flac
236 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
237
238 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
239 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
240
241 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
242 Summary:        GStreamer images input plugin
243 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
244 Group:          Libraries
245 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
246
247 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
248 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
249
250 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
251 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
252 gdkpixbuf.
253
254 %package -n gstreamer-hal
255 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
256 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
257 Group:          Libraries
258 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
259
260 %description -n gstreamer-hal
261 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
262
263 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
264 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
265 GStreamerem a HAL-em.
266
267 %package -n gstreamer-jack
268 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
269 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
270 Group:          Libraries
271 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
272 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
273
274 %description -n gstreamer-jack
275 Plugin for the JACK professional sound server.
276
277 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
278 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
279
280 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
281 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
282 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
283 Group:          Libraries
284 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
285 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
286
287 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
288 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
289
290 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
291 Wtyczka libcaca do GStreamera.
292
293 %package -n gstreamer-libpng
294 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
295 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
296 Group:          Libraries
297 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
298 # for locales
299 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
300 Requires:       libpng >= 1.2.0
301
302 %description -n gstreamer-libpng
303 Plugin for encoding png images.
304
305 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
306 Wtyczka kodująca pliki png.
307
308 %package -n gstreamer-audiosink-oss
309 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
310 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
311 Group:          Libraries
312 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
313 # for locales
314 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
315 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
316 Obsoletes:      gstreamer-oss
317
318 %description -n gstreamer-audiosink-oss
319 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
320 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
321
322 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
323 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
324 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
325 od OpenSound.
326
327 %package -n gstreamer-pulseaudio
328 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
329 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
330 Group:          Libraries
331 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
332 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
333 Requires:       pulseaudio >= 0.9.20
334 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
335 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
336 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
337
338 %description -n gstreamer-pulseaudio
339 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
340
341 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
342 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
343
344 %package -n gstreamer-raw1394
345 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
346 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
347 Group:          Libraries
348 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
349
350 %description -n gstreamer-raw1394
351 Plugin for digital video support using raw1394.
352
353 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
354 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
355
356 %package -n gstreamer-shout2
357 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
358 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
359 Group:          Libraries
360 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
361
362 %description -n gstreamer-shout2
363 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
364
365 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
366 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
367
368 %package -n gstreamer-soup
369 Summary:        GStreamer Soup plugin
370 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
371 Group:          Libraries
372 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
373 Requires:       libsoup >= 2.26
374
375 %description -n gstreamer-soup
376 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
377
378 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
379 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
380 Soup.
381
382 %package -n gstreamer-speex
383 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
384 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
385 Group:          Libraries
386 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
387 Requires:       speex >= 1:1.1.6
388
389 %description -n gstreamer-speex
390 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
391
392 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
393 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
394
395 %package -n gstreamer-taglib
396 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
397 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
398 Group:          Libraries
399 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
400 Requires:       taglib >= 1.5
401
402 %description -n gstreamer-taglib
403 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
404
405 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
406 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
407
408 %package -n gstreamer-v4l2
409 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
410 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
411 Group:          Libraries
412 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
413 Requires:       udev-glib >= 143
414
415 %description -n gstreamer-v4l2
416 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
417
418 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
419 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
420
421 %package -n gstreamer-video-effects
422 Summary:        GStreamer video effects plugins
423 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
424 Group:          Libraries
425 # for locales in jpeg module
426 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
427
428 %description -n gstreamer-video-effects
429 GStreamer video effects plugins.
430
431 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
432 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
433
434 %package -n gstreamer-visualisation
435 Summary:        GStreamer visualisations plugins
436 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
437 Group:          Libraries
438 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
439
440 %description -n gstreamer-visualisation
441 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
442 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
443
444 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
445 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
446 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
447
448 %package -n gstreamer-ximagesrc
449 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
450 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
451 Group:          Libraries
452 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
453
454 %description -n gstreamer-ximagesrc
455 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
456
457 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
458 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
459 Xlib.
460
461 %package -n gstreamer-wavpack
462 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
463 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
464 Group:          Libraries
465 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
466 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
467
468 %description -n gstreamer-wavpack
469 Plugin for lossless Wavpack audio format.
470
471 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
472 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
473
474 %prep
475 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
476 %patch0 -p1
477 %patch1 -p1
478
479 %build
480 %{__libtoolize}
481 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
482 %{__autoconf}
483 %{__autoheader}
484 %{__automake}
485 %configure \
486         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
487         --disable-silent-rules \
488         --disable-static \
489         --enable-experimental \
490         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
491         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
492         %{!?with_esd:--disable-esd} \
493         %{!?with_jack:--disable-jack} \
494         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
495         %{!?with_soup:--disable-soup} \
496         %{!?with_speex:--disable-speex} \
497         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
498         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
499         --enable-orc \
500         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
501
502 %{__make}
503
504 %install
505 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
506
507 %{__make} install \
508         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
509
510 # We don't need plugins' *.la files
511 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
512
513 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
514
515 %clean
516 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
517
518 %post   -n gstreamer-GConf
519 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
520
521 %preun  -n gstreamer-GConf
522 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
523
524 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
525 %defattr(644,root,root,755)
526 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
558 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
560 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
561 %dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
562 %{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
563
564 %if %{with apidocs}
565 %files apidocs
566 %defattr(644,root,root,755)
567 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
568 %endif
569
570 %if %{with gconf}
571 %files -n gstreamer-GConf
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
574 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
575 %endif
576
577 ##
578 ## Plugins
579 ##
580
581 %if %{with aalib}
582 %files -n gstreamer-videosink-aa
583 %defattr(644,root,root,755)
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
585 %endif
586
587 %files -n gstreamer-audio-effects-good
588 %defattr(644,root,root,755)
589 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
590 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
591 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
592 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
593
594 %files -n gstreamer-audio-formats
595 %defattr(644,root,root,755)
596 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
597 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
598 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
599
600 %if %{with cairo}
601 %files -n gstreamer-cairo
602 %defattr(644,root,root,755)
603 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
604 %endif
605
606 %files -n gstreamer-dv
607 %defattr(644,root,root,755)
608 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
609
610 %if %{with esd}
611 %files -n gstreamer-audiosink-esd
612 %defattr(644,root,root,755)
613 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
614 %endif
615
616 %files -n gstreamer-flac
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
619
620 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
621 %defattr(644,root,root,755)
622 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
623
624 %if %{with jack}
625 %files -n gstreamer-jack
626 %defattr(644,root,root,755)
627 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
628 %endif
629
630 %files -n gstreamer-hal
631 %defattr(644,root,root,755)
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
633
634 %if %{with caca}
635 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
638 %endif
639
640 %files -n gstreamer-libpng
641 %defattr(644,root,root,755)
642 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
643
644 %files -n gstreamer-audiosink-oss
645 %defattr(644,root,root,755)
646 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
647
648 %files -n gstreamer-pulseaudio
649 %defattr(644,root,root,755)
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
651
652 %files -n gstreamer-raw1394
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
655
656 %files -n gstreamer-shout2
657 %defattr(644,root,root,755)
658 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
659
660 %if %{with soup}
661 %files -n gstreamer-soup
662 %defattr(644,root,root,755)
663 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
664 %endif
665
666 %if %{with speex}
667 %files -n gstreamer-speex
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
670 %endif
671
672 %files -n gstreamer-taglib
673 %defattr(644,root,root,755)
674 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
675
676 %files -n gstreamer-v4l2
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
679
680 %files -n gstreamer-video-effects
681 %defattr(644,root,root,755)
682 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
683 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
684 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
685
686 %files -n gstreamer-visualisation
687 %defattr(644,root,root,755)
688 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
689 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
690 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
691 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
692
693 %if %{with wavpack}
694 %files -n gstreamer-wavpack
695 %defattr(644,root,root,755)
696 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
697 %endif
698
699 %files -n gstreamer-ximagesrc
700 %defattr(644,root,root,755)
701 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.10245 seconds and 3 git commands to generate.