]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.23
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 # TODO
2 # - rebuild or patch needed for caca:
3 #   (nautilus:18306): GStreamer-WARNING **: Failed to load plugin '/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so': /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so: undefined symbol: caca_dither_bitmap
4 #   objdump -T /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so |grep caca_dither_bitmap
5 #   00000000      DF *UND*  00000000              caca_dither_bitmap
6 #
7 # Conditional build:
8 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
9 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
10 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
11 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
12 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
13 %bcond_with     ladspa          # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
14 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
15 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
16 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
17
18 %define         gstname         gst-plugins-good
19 %define         gst_major_ver   0.10
20 %define         gst_req_ver     0.10.29
21 %define         gstpb_req_ver   0.10.29
22
23 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
24 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
25 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
26 Name:           gstreamer-plugins-good
27 Version:        0.10.23
28 Release:        1
29 License:        LGPL v2+
30 Group:          Libraries
31 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
32 # Source0-md5:  9cddbb0e7e90677f0cc05c23feffef5c
33 Patch0:         %{name}-bashish.patch
34 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
35 #Patch2:                %{name}-libpng.patch
36 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
37 BuildRequires:  autoconf >= 2.59-9
38 BuildRequires:  automake >= 1.5
39 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
40 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.12.1
41 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
42 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
43 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.10.1
44 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
45 BuildRequires:  liboil-devel >= 0.3.6
46 BuildRequires:  libtool >= 1.4
47 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
48 BuildRequires:  python >= 2.1
49 BuildRequires:  python-PyXML
50 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
51 ##
52 ## plugins
53 ##
54 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
55 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
56 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
57 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
58 BuildRequires:  esound-devel >= 0.2.12
59 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.3
60 BuildRequires:  hal-devel >= 0.5.7.1
61 %{?with_ladspa:BuildRequires:   ladspa-devel >= 1.12}
62 BuildRequires:  libavc1394-devel
63 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
64 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
65 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
66 BuildRequires:  libjpeg-devel
67 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
68 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 1.2.1
69 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
70 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.4.0}
71 # for taglib
72 BuildRequires:  libstdc++-devel
73 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
74 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.8
75 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
76 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.4
77 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
78 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
80 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
81 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
82 BuildRequires:  zlib-devel
83 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
84 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
85 Obsoletes:      gstreamer-avi
86 Obsoletes:      gstreamer-flx
87 Obsoletes:      gstreamer-matroska
88 Obsoletes:      gstreamer-mixer
89 Obsoletes:      gstreamer-navigation
90 Obsoletes:      gstreamer-oss4
91 Obsoletes:      gstreamer-rtp
92 Obsoletes:      gstreamer-udp
93 Obsoletes:      gstreamer-v4l2
94 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
95 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
96
97 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
98
99 %description
100 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
101 which operate on media data. Applications using this library can do
102 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
103 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
104 that new data types or processing capabilities can be added simply by
105 installing new plugins.
106
107 %description -l pl.UTF-8
108 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
109 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
110 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
111 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
112 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
113 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
114
115 %package apidocs
116 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
117 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
118 Group:          Documentation
119 Requires:       gtk-doc-common
120
121 %description apidocs
122 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
123
124 %description apidocs -l pl.UTF-8
125 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
126 GStreamer.
127
128 %package -n gstreamer-GConf
129 Summary:        GStreamer GConf schemas
130 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
131 Group:          Libraries
132 Requires(post,preun):   GConf2
133 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
134 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
135
136 %description -n gstreamer-GConf
137 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
138 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
139
140 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
141 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
142 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
143
144 ## ## Plugins ##
145
146 %package -n gstreamer-videosink-aa
147 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
148 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
149 Group:          Libraries
150 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
151 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
152 Obsoletes:      gstreamer-aalib
153
154 %description -n gstreamer-videosink-aa
155 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
156
157 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
158 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
159
160 %package -n gstreamer-audio-effects-good
161 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
162 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
163 Group:          Libraries
164 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
165 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
166
167 %description -n gstreamer-audio-effects-good
168 Good GStreamer audio effects plugins.
169
170 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
171 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
172
173 %package -n gstreamer-audio-formats
174 Summary:        GStreamer audio format plugins
175 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
176 Group:          Libraries
177 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
178 # for locales in wavparse module
179 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
180
181 %description -n gstreamer-audio-formats
182 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
183 type.
184
185 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
186 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
187
188 %package -n gstreamer-cairo
189 Summary:        GStreamer cairo plugin
190 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
191 Group:          Libraries
192 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
193
194 %description -n gstreamer-cairo
195 GStreamer cairo plugin.
196
197 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
198 Wtyczka cairo do GStreamera.
199
200 %package -n gstreamer-dv
201 Summary:        GStreamer dv plugin
202 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
203 Group:          Libraries
204 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
205
206 %description -n gstreamer-dv
207 Plugin for digital video support.
208
209 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
210 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
211
212 %package -n gstreamer-audiosink-esd
213 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
214 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
215 Group:          Libraries
216 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
217 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
218 Obsoletes:      gstreamer-esound
219
220 %description -n gstreamer-audiosink-esd
221 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
222
223 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
224 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
225
226 %package -n gstreamer-flac
227 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
228 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
229 Group:          Libraries
230 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
231
232 %description -n gstreamer-flac
233 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
234
235 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
236 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
237
238 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
239 Summary:        GStreamer images input plugin
240 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
241 Group:          Libraries
242 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
243
244 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
245 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
246
247 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
248 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
249 gdkpixbuf.
250
251 %package -n gstreamer-hal
252 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
253 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
254 Group:          Libraries
255 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
256
257 %description -n gstreamer-hal
258 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
259
260 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
261 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
262 GStreamerem a HAL-em.
263
264 %package -n gstreamer-ladspa
265 Summary:        GStreamer wrapper for LADSPA plugins
266 Summary(pl.UTF-8):      Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
267 Group:          Libraries
268 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
269
270 %description -n gstreamer-ladspa
271 Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
272
273 %description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
274 Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
275 GStreamera.
276
277 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
278 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
279 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
280 Group:          Libraries
281 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
282 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
283
284 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
285 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
286
287 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
288 Wtyczka libcaca do GStreamera.
289
290 %package -n gstreamer-libpng
291 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
292 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
293 Group:          Libraries
294 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
295 # for locales
296 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
297 Requires:       libpng >= 1.2.0
298
299 %description -n gstreamer-libpng
300 Plugin for encoding png images.
301
302 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
303 Wtyczka kodująca pliki png.
304
305 %package -n gstreamer-audiosink-oss
306 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
307 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
308 Group:          Libraries
309 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
310 # for locales
311 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
312 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
313 Obsoletes:      gstreamer-oss
314
315 %description -n gstreamer-audiosink-oss
316 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
317 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
318
319 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
320 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
321 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
322 od OpenSound.
323
324 %package -n gstreamer-pulseaudio
325 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
326 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
327 Group:          Libraries
328 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
329 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
330 Requires:       pulseaudio >= 0.9.8
331 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
332 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
333
334 %description -n gstreamer-pulseaudio
335 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
336
337 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
338 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
339
340 %package -n gstreamer-raw1394
341 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
342 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
343 Group:          Libraries
344 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
345
346 %description -n gstreamer-raw1394
347 Plugin for digital video support using raw1394.
348
349 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
350 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
351
352 %package -n gstreamer-shout2
353 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
354 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
355 Group:          Libraries
356 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
357
358 %description -n gstreamer-shout2
359 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
360
361 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
362 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
363
364 %package -n gstreamer-soup
365 Summary:        GStreamer Soup plugin
366 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
367 Group:          Libraries
368 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
369
370 %description -n gstreamer-soup
371 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
372
373 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
374 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
375 Soup.
376
377 %package -n gstreamer-speex
378 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
379 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
380 Group:          Libraries
381 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
382 Requires:       speex >= 1:1.1.6
383
384 %description -n gstreamer-speex
385 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
386
387 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
388 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
389
390 %package -n gstreamer-taglib
391 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
392 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
393 Group:          Libraries
394 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
395
396 %description -n gstreamer-taglib
397 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
398
399 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
400 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
401
402 %package -n gstreamer-video-effects
403 Summary:        GStreamer video effects plugins
404 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
405 Group:          Libraries
406 # for locales in jpeg module
407 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
408
409 %description -n gstreamer-video-effects
410 GStreamer video effects plugins.
411
412 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
413 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
414
415 %package -n gstreamer-visualisation
416 Summary:        GStreamer visualisations plugins
417 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
418 Group:          Libraries
419 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
420
421 %description -n gstreamer-visualisation
422 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
423 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
424
425 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
426 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
427 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
428
429 %package -n gstreamer-ximagesrc
430 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
431 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
432 Group:          Libraries
433 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
434
435 %description -n gstreamer-ximagesrc
436 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
437
438 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
439 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
440 Xlib.
441
442 %package -n gstreamer-wavpack
443 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
444 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
445 Group:          Libraries
446 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
447
448 %description -n gstreamer-wavpack
449 Plugin for lossless Wavpack audio format.
450
451 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
452 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
453
454 %prep
455 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
456 %patch0 -p1
457 %patch1 -p1
458 #%%patch2 -p1
459
460 %build
461 %{__libtoolize}
462 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
463 %{__autoconf}
464 %{__autoheader}
465 %{__automake}
466 %configure \
467         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
468         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
469         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
470         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
471         --enable-experimental \
472         %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
473         %{!?with_soup:--disable-soup} \
474         %{!?with_speex:--disable-speex} \
475         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
476         --disable-static \
477         --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
478         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
479
480 %{__make}
481
482 %install
483 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
484
485 %{__make} install \
486         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
487
488 # We don't need plugins' *.la files
489 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
490
491 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
492
493 %clean
494 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
495
496 %post   -n gstreamer-GConf
497 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
498
499 %preun  -n gstreamer-GConf
500 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
501
502 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
503 %defattr(644,root,root,755)
504 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
526 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
540 %dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
541 %{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
542
543 %if %{with apidocs}
544 %files apidocs
545 %defattr(644,root,root,755)
546 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
547 %endif
548
549 %if %{with gconf}
550 %files -n gstreamer-GConf
551 %defattr(644,root,root,755)
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
553 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
554 %endif
555
556 ##
557 ## Plugins
558 ##
559
560 %if %{with aalib}
561 %files -n gstreamer-videosink-aa
562 %defattr(644,root,root,755)
563 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
564 %endif
565
566 %files -n gstreamer-audio-effects-good
567 %defattr(644,root,root,755)
568 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
569 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
570 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
571 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
572
573 %files -n gstreamer-audio-formats
574 %defattr(644,root,root,755)
575 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
576 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
577 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
578
579 %if %{with cairo}
580 %files -n gstreamer-cairo
581 %defattr(644,root,root,755)
582 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
583 %endif
584
585 %files -n gstreamer-dv
586 %defattr(644,root,root,755)
587 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
588
589 %files -n gstreamer-audiosink-esd
590 %defattr(644,root,root,755)
591 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
592
593 %files -n gstreamer-flac
594 %defattr(644,root,root,755)
595 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
596
597 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
598 %defattr(644,root,root,755)
599 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
600
601 %files -n gstreamer-hal
602 %defattr(644,root,root,755)
603 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
604
605 # disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
606 #%if %{with ladspa}
607 #%files -n gstreamer-ladspa
608 #%defattr(644,root,root,755)
609 #%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
610 #%endif
611
612 %if %{with caca}
613 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
614 %defattr(644,root,root,755)
615 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
616 %endif
617
618 %files -n gstreamer-libpng
619 %defattr(644,root,root,755)
620 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
621
622 %files -n gstreamer-audiosink-oss
623 %defattr(644,root,root,755)
624 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
625
626 %files -n gstreamer-pulseaudio
627 %defattr(644,root,root,755)
628 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
629
630 %files -n gstreamer-raw1394
631 %defattr(644,root,root,755)
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
633
634 %files -n gstreamer-shout2
635 %defattr(644,root,root,755)
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
637
638 %if %{with soup}
639 %files -n gstreamer-soup
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
642 %endif
643
644 %if %{with speex}
645 %files -n gstreamer-speex
646 %defattr(644,root,root,755)
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
648 %endif
649
650 %files -n gstreamer-taglib
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
653
654 %files -n gstreamer-video-effects
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
657 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
658 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
659
660 %files -n gstreamer-visualisation
661 %defattr(644,root,root,755)
662 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
663 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
664 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
665 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
666
667 %if %{with wavpack}
668 %files -n gstreamer-wavpack
669 %defattr(644,root,root,755)
670 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
671 %endif
672
673 %files -n gstreamer-ximagesrc
674 %defattr(644,root,root,755)
675 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.18688 seconds and 3 git commands to generate.