]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- release 2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
7 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
8 %bcond_with     ladspa          # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
9 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
10 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
12 #
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         gst_major_ver   0.10
15 %define         gst_req_ver     0.10.24
16 %define         gstpb_req_ver   0.10.24
17 #
18 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19 #
20 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
21 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
22 Name:           gstreamer-plugins-good
23 Version:        0.10.17
24 Release:        2
25 License:        LGPL v2+
26 Group:          Libraries
27 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
28 # Source0-md5:  833546cd2b8bbf86b8ed083b00897918
29 Patch0:         %{name}-bashish.patch
30 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
31 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
32 BuildRequires:  autoconf >= 2.59-9
33 BuildRequires:  automake >= 1.5
34 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
35 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.12.1
36 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
37 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
38 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.10.1
39 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
40 BuildRequires:  liboil-devel >= 0.3.6
41 BuildRequires:  libtool >= 1.4
42 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
43 BuildRequires:  python >= 2.1
44 BuildRequires:  python-PyXML
45 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
46 ##
47 ## plugins
48 ##
49 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
50 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
51 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
52 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
53 BuildRequires:  esound-devel >= 0.2.12
54 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.3
55 BuildRequires:  hal-devel >= 0.5.7.1
56 %{?with_ladspa:BuildRequires:   ladspa-devel >= 1.12}
57 BuildRequires:  libavc1394-devel
58 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
59 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
60 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
61 BuildRequires:  libjpeg-devel
62 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
63 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 1.2.1
64 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
65 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.4.0}
66 # for taglib
67 BuildRequires:  libstdc++-devel
68 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
69 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.8
70 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
71 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.4
72 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
73 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
77 BuildRequires:  zlib-devel
78 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
79 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
80 Obsoletes:      gstreamer-avi
81 Obsoletes:      gstreamer-flx
82 Obsoletes:      gstreamer-matroska
83 Obsoletes:      gstreamer-mixer
84 Obsoletes:      gstreamer-navigation
85 Obsoletes:      gstreamer-rtp
86 Obsoletes:      gstreamer-udp
87 Obsoletes:      gstreamer-v4l2
88 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
89 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
90
91 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
92
93 %description
94 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
95 which operate on media data. Applications using this library can do
96 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
97 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
98 that new data types or processing capabilities can be added simply by
99 installing new plugins.
100
101 %description -l pl.UTF-8
102 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
103 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
104 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
105 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
106 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
107 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
108
109 %package apidocs
110 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
111 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
112 Group:          Documentation
113 Requires:       gtk-doc-common
114
115 %description apidocs
116 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
117
118 %description apidocs -l pl.UTF-8
119 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
120 GStreamer.
121
122 %package -n gstreamer-GConf
123 Summary:        GStreamer GConf schemas
124 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
125 Group:          Libraries
126 Requires(post,preun):   GConf2
127 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
128 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
129
130 %description -n gstreamer-GConf
131 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
132 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
133
134 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
135 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
136 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
137
138 ## ## Plugins ##
139
140 %package -n gstreamer-videosink-aa
141 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
142 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
143 Group:          Libraries
144 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
145 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
146 Obsoletes:      gstreamer-aalib
147
148 %description -n gstreamer-videosink-aa
149 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
150
151 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
152 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
153
154 %package -n gstreamer-audio-effects-good
155 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
156 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
157 Group:          Libraries
158 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
159 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
160
161 %description -n gstreamer-audio-effects-good
162 Good GStreamer audio effects plugins.
163
164 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
165 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
166
167 %package -n gstreamer-audio-formats
168 Summary:        GStreamer audio format plugins
169 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
170 Group:          Libraries
171 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
172 # for locales in wavparse module
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174
175 %description -n gstreamer-audio-formats
176 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
177 type.
178
179 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
180 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
181
182 %package -n gstreamer-cairo
183 Summary:        GStreamer cairo plugin
184 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
185 Group:          Libraries
186 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
187
188 %description -n gstreamer-cairo
189 GStreamer cairo plugin.
190
191 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
192 Wtyczka cairo do GStreamera.
193
194 %package -n gstreamer-dv
195 Summary:        GStreamer dv plugin
196 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
197 Group:          Libraries
198 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
199
200 %description -n gstreamer-dv
201 Plugin for digital video support.
202
203 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
204 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
205
206 %package -n gstreamer-audiosink-esd
207 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
208 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
209 Group:          Libraries
210 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
211 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
212 Obsoletes:      gstreamer-esound
213
214 %description -n gstreamer-audiosink-esd
215 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
216
217 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
218 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
219
220 %package -n gstreamer-flac
221 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
222 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
223 Group:          Libraries
224 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
225
226 %description -n gstreamer-flac
227 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
228
229 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
230 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
231
232 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
233 Summary:        GStreamer images input plugin
234 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
235 Group:          Libraries
236 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
237
238 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
239 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
240
241 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
242 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
243 gdkpixbuf.
244
245 %package -n gstreamer-hal
246 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
247 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
248 Group:          Libraries
249 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
250
251 %description -n gstreamer-hal
252 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
253
254 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
255 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
256 GStreamerem a HAL-em.
257
258 %package -n gstreamer-ladspa
259 Summary:        GStreamer wrapper for LADSPA plugins
260 Summary(pl.UTF-8):      Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
261 Group:          Libraries
262 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
263
264 %description -n gstreamer-ladspa
265 Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
266
267 %description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
268 Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
269 GStreamera.
270
271 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
272 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
273 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
274 Group:          Libraries
275 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
276 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
277
278 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
279 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
280
281 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
282 Wtyczka libcaca do GStreamera.
283
284 %package -n gstreamer-libpng
285 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
286 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
287 Group:          Libraries
288 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
289 # for locales
290 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
291 Requires:       libpng >= 1.2.0
292
293 %description -n gstreamer-libpng
294 Plugin for encoding png images.
295
296 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
297 Wtyczka kodująca pliki png.
298
299 %package -n gstreamer-audiosink-oss
300 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
301 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
302 Group:          Libraries
303 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
304 # for locales
305 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
306 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
307 Obsoletes:      gstreamer-oss
308
309 %description -n gstreamer-audiosink-oss
310 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
311 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
312
313 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
314 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
315 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
316 od OpenSound.
317
318 %package -n gstreamer-pulseaudio
319 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
320 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
321 Group:          Libraries
322 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
323 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
324 Requires:       pulseaudio >= 0.9.8
325 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
326 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
327
328 %description -n gstreamer-pulseaudio
329 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
330
331 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
332 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
333
334 %package -n gstreamer-raw1394
335 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
336 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
337 Group:          Libraries
338 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
339
340 %description -n gstreamer-raw1394
341 Plugin for digital video support using raw1394.
342
343 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
344 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
345
346 %package -n gstreamer-shout2
347 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
348 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
349 Group:          Libraries
350 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
351
352 %description -n gstreamer-shout2
353 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
354
355 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
356 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
357
358 %package -n gstreamer-soup
359 Summary:        GStreamer Soup plugin
360 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
361 Group:          Libraries
362 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
363
364 %description -n gstreamer-soup
365 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
366
367 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
368 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
369 Soup.
370
371 %package -n gstreamer-speex
372 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
373 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
374 Group:          Libraries
375 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
376 Requires:       speex >= 1:1.1.6
377
378 %description -n gstreamer-speex
379 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
380
381 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
382 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
383
384 %package -n gstreamer-taglib
385 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
386 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
387 Group:          Libraries
388 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
389
390 %description -n gstreamer-taglib
391 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
392
393 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
394 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
395
396 %package -n gstreamer-video-effects
397 Summary:        GStreamer video effects plugins
398 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
399 Group:          Libraries
400 # for locales in jpeg module
401 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
402
403 %description -n gstreamer-video-effects
404 GStreamer video effects plugins.
405
406 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
407 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
408
409 %package -n gstreamer-visualisation
410 Summary:        GStreamer visualisations plugins
411 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
412 Group:          Libraries
413 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
414
415 %description -n gstreamer-visualisation
416 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
417 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
418
419 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
420 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
421 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
422
423 %package -n gstreamer-ximagesrc
424 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
425 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
426 Group:          Libraries
427 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
428
429 %description -n gstreamer-ximagesrc
430 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
431
432 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
433 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
434 Xlib.
435
436 %package -n gstreamer-wavpack
437 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439 Group:          Libraries
440 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
441
442 %description -n gstreamer-wavpack
443 Plugin for lossless Wavpack audio format.
444
445 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
446 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
447
448 %prep
449 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
450 %patch0 -p1
451 %patch1 -p1
452
453 %build
454 %{__libtoolize}
455 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
456 %{__autoconf}
457 %{__autoheader}
458 %{__automake}
459 %configure \
460         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
461         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
462         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
463         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
464         --enable-experimental \
465         %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
466         %{!?with_soup:--disable-soup} \
467         %{!?with_speex:--disable-speex} \
468         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
469         --disable-static \
470         --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
471         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
472
473 %{__make}
474
475 %install
476 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
477
478 %{__make} install \
479         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
480
481 # We don't need plugins' *.la files
482 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
483
484 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
485
486 %clean
487 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
488
489 %post   -n gstreamer-GConf
490 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
491
492 %preun  -n gstreamer-GConf
493 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
494
495 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
496 %defattr(644,root,root,755)
497 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
526 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
531 %dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
532 %{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
533
534 %if %{with apidocs}
535 %files apidocs
536 %defattr(644,root,root,755)
537 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
538 %endif
539
540 %if %{with gconf}
541 %files -n gstreamer-GConf
542 %defattr(644,root,root,755)
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
544 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
545 %endif
546
547 ##
548 ## Plugins
549 ##
550
551 %if %{with aalib}
552 %files -n gstreamer-videosink-aa
553 %defattr(644,root,root,755)
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
555 %endif
556
557 %files -n gstreamer-audio-effects-good
558 %defattr(644,root,root,755)
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
560 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
561 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
562 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
563
564 %files -n gstreamer-audio-formats
565 %defattr(644,root,root,755)
566 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
567 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
568 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
569
570 %if %{with cairo}
571 %files -n gstreamer-cairo
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
574 %endif
575
576 %files -n gstreamer-dv
577 %defattr(644,root,root,755)
578 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
579
580 %files -n gstreamer-audiosink-esd
581 %defattr(644,root,root,755)
582 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
583
584 %files -n gstreamer-flac
585 %defattr(644,root,root,755)
586 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
587
588 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
589 %defattr(644,root,root,755)
590 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
591
592 %files -n gstreamer-hal
593 %defattr(644,root,root,755)
594 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
595
596 # disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
597 #%if %{with ladspa}
598 #%files -n gstreamer-ladspa
599 #%defattr(644,root,root,755)
600 #%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
601 #%endif
602
603 %if %{with caca}
604 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
605 %defattr(644,root,root,755)
606 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
607 %endif
608
609 %files -n gstreamer-libpng
610 %defattr(644,root,root,755)
611 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
612
613 %files -n gstreamer-audiosink-oss
614 %defattr(644,root,root,755)
615 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
616
617 %files -n gstreamer-pulseaudio
618 %defattr(644,root,root,755)
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
620
621 %files -n gstreamer-raw1394
622 %defattr(644,root,root,755)
623 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
624
625 %files -n gstreamer-shout2
626 %defattr(644,root,root,755)
627 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
628
629 %if %{with soup}
630 %files -n gstreamer-soup
631 %defattr(644,root,root,755)
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
633 %endif
634
635 %if %{with speex}
636 %files -n gstreamer-speex
637 %defattr(644,root,root,755)
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
639 %endif
640
641 %files -n gstreamer-taglib
642 %defattr(644,root,root,755)
643 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
644
645 %files -n gstreamer-video-effects
646 %defattr(644,root,root,755)
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
648 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
649 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
650 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
651
652 %files -n gstreamer-visualisation
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
655 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
656 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
657 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
658
659 %if %{with wavpack}
660 %files -n gstreamer-wavpack
661 %defattr(644,root,root,755)
662 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
663 %endif
664
665 %files -n gstreamer-ximagesrc
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.200266 seconds and 3 git commands to generate.