]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.11
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
7 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
8 %bcond_with     ladspa          # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
9 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
10 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
12 #
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         gst_major_ver   0.10
15 %define         gst_req_ver     0.10.14
16 %define         gstpb_req_ver   0.10.21
17 #
18 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
19 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
20 Name:           gstreamer-plugins-good
21 Version:        0.10.11
22 Release:        1
23 License:        LGPL v2+
24 Group:          Libraries
25 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
26 # Source0-md5:  79b086c2dc0e07ae0c8ddc91512bab3a
27 Patch0:         %{name}-bashish.patch
28 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
29 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
30 BuildRequires:  autoconf >= 2.59-9
31 BuildRequires:  automake >= 1.5
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.12.1
33 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
34 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
35 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.10.1
36 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
37 BuildRequires:  liboil-devel >= 0.3.6
38 BuildRequires:  libtool >= 1.4
39 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
40 BuildRequires:  python >= 2.1
41 BuildRequires:  python-PyXML
42 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
43 ##
44 ## plugins
45 ##
46 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
47 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
48 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
49 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
50 BuildRequires:  esound-devel >= 0.2.12
51 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.3
52 BuildRequires:  hal-devel >= 0.5.7.1
53 %{?with_ladspa:BuildRequires:   ladspa-devel >= 1.12}
54 BuildRequires:  libavc1394-devel
55 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
56 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
57 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
58 BuildRequires:  libjpeg-devel
59 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
60 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 1.2.1
61 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
62 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.4.0}
63 # for taglib
64 BuildRequires:  libstdc++-devel
65 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
66 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.8
67 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
68 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.4
69 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
70 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
71 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
72 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
73 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
74 BuildRequires:  zlib-devel
75 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
76 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
77 Obsoletes:      gstreamer-avi
78 Obsoletes:      gstreamer-flx
79 Obsoletes:      gstreamer-matroska
80 Obsoletes:      gstreamer-mixer
81 Obsoletes:      gstreamer-navigation
82 Obsoletes:      gstreamer-rtp
83 Obsoletes:      gstreamer-udp
84 Obsoletes:      gstreamer-v4l2
85 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
86 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
87
88 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
89
90 %description
91 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
92 which operate on media data. Applications using this library can do
93 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
94 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
95 that new data types or processing capabilities can be added simply by
96 installing new plugins.
97
98 %description -l pl.UTF-8
99 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
100 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
101 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
102 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
103 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
104 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
105
106 %package apidocs
107 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
108 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
109 Group:          Documentation
110 Requires:       gtk-doc-common
111
112 %description apidocs
113 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
114
115 %description apidocs -l pl.UTF-8
116 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
117 GStreamer.
118
119 %package -n gstreamer-GConf
120 Summary:        GStreamer GConf schemas
121 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
122 Group:          Libraries
123 Requires(post,preun):   GConf2
124 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
125 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
126
127 %description -n gstreamer-GConf
128 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
129 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
130
131 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
132 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
133 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
134
135 ## ## Plugins ##
136
137 %package -n gstreamer-videosink-aa
138 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
139 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
140 Group:          Libraries
141 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
142 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
143 Obsoletes:      gstreamer-aalib
144
145 %description -n gstreamer-videosink-aa
146 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
147
148 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
149 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
150
151 %package -n gstreamer-audio-effects-good
152 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
153 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
154 Group:          Libraries
155 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
156 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
157
158 %description -n gstreamer-audio-effects-good
159 Good GStreamer audio effects plugins.
160
161 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
162 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
163
164 %package -n gstreamer-audio-formats
165 Summary:        GStreamer audio format plugins
166 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
167 Group:          Libraries
168 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
169 # for locales in wavparse module
170 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
171
172 %description -n gstreamer-audio-formats
173 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
174 type.
175
176 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
177 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
178
179 %package -n gstreamer-cairo
180 Summary:        GStreamer cairo plugin
181 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
182 Group:          Libraries
183 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
184
185 %description -n gstreamer-cairo
186 GStreamer cairo plugin.
187
188 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
189 Wtyczka cairo do GStreamera.
190
191 %package -n gstreamer-dv
192 Summary:        GStreamer dv plugin
193 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
194 Group:          Libraries
195 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
196
197 %description -n gstreamer-dv
198 Plugin for digital video support.
199
200 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
201 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
202
203 %package -n gstreamer-audiosink-esd
204 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
205 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
206 Group:          Libraries
207 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
208 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
209 Obsoletes:      gstreamer-esound
210
211 %description -n gstreamer-audiosink-esd
212 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
213
214 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
215 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
216
217 %package -n gstreamer-flac
218 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
219 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
220 Group:          Libraries
221 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
222
223 %description -n gstreamer-flac
224 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
225
226 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
227 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
228
229 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
230 Summary:        GStreamer images input plugin
231 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
232 Group:          Libraries
233 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
234
235 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
236 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
237
238 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
239 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
240 gdkpixbuf.
241
242 %package -n gstreamer-hal
243 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
244 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
245 Group:          Libraries
246 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
247
248 %description -n gstreamer-hal
249 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
250
251 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
252 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
253 GStreamerem a HAL-em.
254
255 %package -n gstreamer-ladspa
256 Summary:        GStreamer wrapper for LADSPA plugins
257 Summary(pl.UTF-8):      Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
258 Group:          Libraries
259 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
260
261 %description -n gstreamer-ladspa
262 Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
263
264 %description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
265 Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
266 GStreamera.
267
268 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
269 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
270 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
271 Group:          Libraries
272 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
273 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
274
275 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
276 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
277
278 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
279 Wtyczka libcaca do GStreamera.
280
281 %package -n gstreamer-libpng
282 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
283 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
284 Group:          Libraries
285 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
286 # for locales
287 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
288 Requires:       libpng >= 1.2.0
289
290 %description -n gstreamer-libpng
291 Plugin for encoding png images.
292
293 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
294 Wtyczka kodująca pliki png.
295
296 %package -n gstreamer-audiosink-oss
297 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
298 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
299 Group:          Libraries
300 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
301 # for locales
302 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
303 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
304 Obsoletes:      gstreamer-oss
305
306 %description -n gstreamer-audiosink-oss
307 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
308 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
309
310 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
311 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
312 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
313 od OpenSound.
314
315 %package -n gstreamer-pulseaudio
316 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
317 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
318 Group:          Libraries
319 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
320 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
321 Requires:       pulseaudio >= 0.9.8
322 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
323 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
324
325 %description -n gstreamer-pulseaudio
326 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
327
328 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
329 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
330
331 %package -n gstreamer-raw1394
332 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
333 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
334 Group:          Libraries
335 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
336
337 %description -n gstreamer-raw1394
338 Plugin for digital video support using raw1394.
339
340 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
341 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
342
343 %package -n gstreamer-shout2
344 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
345 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
346 Group:          Libraries
347 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
348
349 %description -n gstreamer-shout2
350 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
351
352 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
353 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
354
355 %package -n gstreamer-soup
356 Summary:        GStreamer Soup plugin
357 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
358 Group:          Libraries
359 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
360
361 %description -n gstreamer-soup
362 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
363
364 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
365 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
366 Soup.
367
368 %package -n gstreamer-speex
369 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
370 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
371 Group:          Libraries
372 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
373 Requires:       speex >= 1:1.1.6
374
375 %description -n gstreamer-speex
376 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
377
378 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
379 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
380
381 %package -n gstreamer-taglib
382 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
383 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
384 Group:          Libraries
385 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
386
387 %description -n gstreamer-taglib
388 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
389
390 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
391 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
392
393 %package -n gstreamer-video-effects
394 Summary:        GStreamer video effects plugins
395 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
396 Group:          Libraries
397 # for locales in jpeg module
398 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
399
400 %description -n gstreamer-video-effects
401 GStreamer video effects plugins.
402
403 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
404 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
405
406 %package -n gstreamer-visualisation
407 Summary:        GStreamer visualisations plugins
408 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
409 Group:          Libraries
410 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
411
412 %description -n gstreamer-visualisation
413 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
414 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
415
416 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
417 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
418 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
419
420 %package -n gstreamer-ximagesrc
421 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
422 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
423 Group:          Libraries
424 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
425
426 %description -n gstreamer-ximagesrc
427 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
428
429 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
430 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
431 Xlib.
432
433 %package -n gstreamer-wavpack
434 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
435 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
436 Group:          Libraries
437 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
438
439 %description -n gstreamer-wavpack
440 Plugin for lossless Wavpack audio format.
441
442 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
443 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
444
445 %prep
446 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
447 %patch0 -p1
448 %patch1 -p1
449
450 %build
451 %{__libtoolize}
452 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
453 %{__autoconf}
454 %{__autoheader}
455 %{__automake}
456 %configure \
457         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
458         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
459         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
460         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
461         --enable-experimental \
462         %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
463         %{!?with_soup:--disable-soup} \
464         %{!?with_speex:--disable-speex} \
465         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
466         --disable-static \
467         --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
468         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
469
470 %{__make}
471
472 %install
473 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
474
475 %{__make} install \
476         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
477
478 # We don't need plugins' *.la files
479 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
480
481 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
482
483 %clean
484 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
485
486 %post   -n gstreamer-GConf
487 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
488
489 %preun  -n gstreamer-GConf
490 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
491
492 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
493 %defattr(644,root,root,755)
494 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
495 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
496 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
524
525 %if %{with apidocs}
526 %files apidocs
527 %defattr(644,root,root,755)
528 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
529 %endif
530
531 %if %{with gconf}
532 %files -n gstreamer-GConf
533 %defattr(644,root,root,755)
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
535 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
536 %endif
537
538 ##
539 ## Plugins
540 ##
541
542 %if %{with aalib}
543 %files -n gstreamer-videosink-aa
544 %defattr(644,root,root,755)
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
546 %endif
547
548 %files -n gstreamer-audio-effects-good
549 %defattr(644,root,root,755)
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
554
555 %files -n gstreamer-audio-formats
556 %defattr(644,root,root,755)
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
558 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
560
561 %if %{with cairo}
562 %files -n gstreamer-cairo
563 %defattr(644,root,root,755)
564 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
565 %endif
566
567 %files -n gstreamer-dv
568 %defattr(644,root,root,755)
569 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
570
571 %files -n gstreamer-audiosink-esd
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
574
575 %files -n gstreamer-flac
576 %defattr(644,root,root,755)
577 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
578
579 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
580 %defattr(644,root,root,755)
581 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
582
583 %files -n gstreamer-hal
584 %defattr(644,root,root,755)
585 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
586
587 # disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
588 #%if %{with ladspa}
589 #%files -n gstreamer-ladspa
590 #%defattr(644,root,root,755)
591 #%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
592 #%endif
593
594 %if %{with caca}
595 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
596 %defattr(644,root,root,755)
597 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
598 %endif
599
600 %files -n gstreamer-libpng
601 %defattr(644,root,root,755)
602 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
603
604 %files -n gstreamer-audiosink-oss
605 %defattr(644,root,root,755)
606 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
607
608 %files -n gstreamer-pulseaudio
609 %defattr(644,root,root,755)
610 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
611
612 %files -n gstreamer-raw1394
613 %defattr(644,root,root,755)
614 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
615
616 %files -n gstreamer-shout2
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
619
620 %if %{with soup}
621 %files -n gstreamer-soup
622 %defattr(644,root,root,755)
623 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
624 %endif
625
626 %if %{with speex}
627 %files -n gstreamer-speex
628 %defattr(644,root,root,755)
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
630 %endif
631
632 %files -n gstreamer-taglib
633 %defattr(644,root,root,755)
634 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
635
636 %files -n gstreamer-video-effects
637 %defattr(644,root,root,755)
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
639 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
640 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
642
643 %files -n gstreamer-visualisation
644 %defattr(644,root,root,755)
645 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
646 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
648 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
649
650 %if %{with wavpack}
651 %files -n gstreamer-wavpack
652 %defattr(644,root,root,755)
653 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
654 %endif
655
656 %files -n gstreamer-ximagesrc
657 %defattr(644,root,root,755)
658 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.175553 seconds and 3 git commands to generate.