]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.2.1
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_without  soup            # libsoup 2.4 http source plugin
9 %bcond_without  speex           # speex plugin
10 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
11
12 %define         gstname         gst-plugins-good
13 %define         major_ver       1.0
14 %define         gst_req_ver     1.2.0
15 %define         gstpb_req_ver   1.2.1
16
17 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
18 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
19 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
20 Name:           gstreamer-plugins-good
21 Version:        1.2.1
22 Release:        1
23 License:        LGPL v2+
24 Group:          Libraries
25 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
26 # Source0-md5:  082156e9fb737ee6132b6b663f2901a1
27 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
28 BuildRequires:  autoconf >= 2.68
29 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
30 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
31 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32
33 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
34 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
35 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
36 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
37 BuildRequires:  libtool >= 1.4
38 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
39 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
40 BuildRequires:  python >= 2.1
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
42 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
43 BuildRequires:  xz
44 ##
45 ## plugins
46 ##
47 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
48 BuildRequires:  bzip2-devel
49 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
51 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
52 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
53 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
54 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
55 BuildRequires:  libavc1394-devel
56 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
57 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
58 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
59 BuildRequires:  libjpeg-devel
60 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
61 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
62 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
63 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.38}
64 # for taglib
65 BuildRequires:  libstdc++-devel
66 BuildRequires:  libv4l-devel
67 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.1.0
68 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
69 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
70 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
71 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
72 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:143
73 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
74 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
79 BuildRequires:  zlib-devel
80 Requires:       glib2 >= 1:2.32
81 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
82 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
83 Requires:       orc >= 0.4.17
84 Obsoletes:      gstreamer-avi
85 Obsoletes:      gstreamer-flx
86 Obsoletes:      gstreamer-matroska
87 Obsoletes:      gstreamer-mixer
88 Obsoletes:      gstreamer-navigation
89 Obsoletes:      gstreamer-oss4
90 Obsoletes:      gstreamer-rtp
91 Obsoletes:      gstreamer-udp
92 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
93 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
94
95 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
96
97 %description
98 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
99 which operate on media data. Applications using this library can do
100 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
101 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
102 that new data types or processing capabilities can be added simply by
103 installing new plugins.
104
105 %description -l pl.UTF-8
106 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
107 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
108 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
109 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
110 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
111 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
112
113 %package apidocs
114 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
115 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
116 Group:          Documentation
117 Requires:       gtk-doc-common
118
119 %description apidocs
120 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
121
122 %description apidocs -l pl.UTF-8
123 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
124 GStreamer.
125
126 ## ## Plugins ##
127
128 %package -n gstreamer-videosink-aa
129 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
130 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
131 Group:          Libraries
132 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
133 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
134 Obsoletes:      gstreamer-aalib
135
136 %description -n gstreamer-videosink-aa
137 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
138
139 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
140 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
141
142 %package -n gstreamer-audio-effects-good
143 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
144 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
145 Group:          Libraries
146 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
147 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
148
149 %description -n gstreamer-audio-effects-good
150 Good GStreamer audio effects plugins.
151
152 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
153 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
154
155 %package -n gstreamer-audio-formats
156 Summary:        GStreamer audio format plugins
157 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
158 Group:          Libraries
159 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
160 # for locales in wavparse module
161 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
162
163 %description -n gstreamer-audio-formats
164 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
165 type.
166
167 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
168 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
169
170 %package -n gstreamer-cairo
171 Summary:        GStreamer cairo plugin
172 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
173 Group:          Libraries
174 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
175 Requires:       cairo >= 1.10.0
176 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
177
178 %description -n gstreamer-cairo
179 GStreamer cairo plugin.
180
181 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
182 Wtyczka cairo do GStreamera.
183
184 %package -n gstreamer-dv
185 Summary:        GStreamer dv plugin
186 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
187 Group:          Libraries
188 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
189 Requires:       libdv >= 0.104
190
191 %description -n gstreamer-dv
192 Plugin for digital video support.
193
194 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
195 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
196
197 %package -n gstreamer-flac
198 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
199 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
200 Group:          Libraries
201 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
202 Requires:       flac >= 1.1.4
203
204 %description -n gstreamer-flac
205 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
206
207 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
208 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
209
210 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
211 Summary:        GStreamer images input plugin
212 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
213 Group:          Libraries
214 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
215 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
216
217 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
218 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
219
220 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
221 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
222 gdkpixbuf.
223
224 %package -n gstreamer-jack
225 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
226 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
227 Group:          Libraries
228 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
229 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
230
231 %description -n gstreamer-jack
232 Plugin for the JACK professional sound server.
233
234 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
235 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
236
237 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
238 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
239 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
240 Group:          Libraries
241 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
242 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
243
244 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
245 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
246
247 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
248 Wtyczka libcaca do GStreamera.
249
250 %package -n gstreamer-libpng
251 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
252 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
253 Group:          Libraries
254 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
255 # for locales
256 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
257 Requires:       libpng >= 1.2.0
258
259 %description -n gstreamer-libpng
260 Plugin for encoding png images.
261
262 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
263 Wtyczka kodująca pliki png.
264
265 %package -n gstreamer-audiosink-oss
266 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
267 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
268 Group:          Libraries
269 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
270 # for locales
271 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
272 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
273 Obsoletes:      gstreamer-oss
274
275 %description -n gstreamer-audiosink-oss
276 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
277 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
278
279 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
280 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
281 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
282 od OpenSound.
283
284 %package -n gstreamer-pulseaudio
285 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
286 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
287 Group:          Libraries
288 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
289 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
290 Requires:       pulseaudio >= 2.0
291 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
292 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
293 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
294
295 %description -n gstreamer-pulseaudio
296 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
297
298 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
299 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
300
301 %package -n gstreamer-raw1394
302 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
303 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
304 Group:          Libraries
305 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
306
307 %description -n gstreamer-raw1394
308 Plugin for digital video support using raw1394.
309
310 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
311 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
312
313 %package -n gstreamer-shout2
314 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
315 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
316 Group:          Libraries
317 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
318
319 %description -n gstreamer-shout2
320 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
321
322 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
323 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
324
325 %package -n gstreamer-soup
326 Summary:        GStreamer Soup plugin
327 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
328 Group:          Libraries
329 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
330 Requires:       libsoup >= 2.38
331
332 %description -n gstreamer-soup
333 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
334
335 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
336 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
337 Soup.
338
339 %package -n gstreamer-speex
340 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
341 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
342 Group:          Libraries
343 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
344 Requires:       speex >= 1:1.1.6
345
346 %description -n gstreamer-speex
347 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
348
349 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
350 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
351
352 %package -n gstreamer-taglib
353 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
354 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
355 Group:          Libraries
356 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
357 Requires:       taglib >= 1.5
358
359 %description -n gstreamer-taglib
360 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
361
362 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
363 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
364
365 %package -n gstreamer-v4l2
366 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
367 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
368 Group:          Libraries
369 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
370 Requires:       udev-glib >= 1:143
371
372 %description -n gstreamer-v4l2
373 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
374
375 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
376 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
377
378 %package -n gstreamer-video-effects
379 Summary:        GStreamer video effects plugins
380 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
381 Group:          Libraries
382 # for locales in jpeg module
383 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
384
385 %description -n gstreamer-video-effects
386 GStreamer video effects plugins.
387
388 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
389 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
390
391 %package -n gstreamer-visualisation
392 Summary:        GStreamer visualisations plugins
393 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
394 Group:          Libraries
395 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
396
397 %description -n gstreamer-visualisation
398 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
399 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
400
401 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
402 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
403 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
404
405 %package -n gstreamer-ximagesrc
406 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
407 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
408 Group:          Libraries
409 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
410
411 %description -n gstreamer-ximagesrc
412 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
413
414 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
415 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
416 Xlib.
417
418 %package -n gstreamer-vpx
419 Summary:        GStreamer plugin for VP8 video format
420 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8
421 Group:          Libraries
422 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
423 Requires:       libvpx >= 1.1.0
424 Obsoletes:      gstreamer-vp8
425
426 %description -n gstreamer-vpx
427 GStreamer plugin for VP8 video format using libvpx library.
428
429 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
430 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8 przy użyciu
431 biblioteki libvpx.
432
433 %package -n gstreamer-wavpack
434 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
435 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
436 Group:          Libraries
437 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
438 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
439
440 %description -n gstreamer-wavpack
441 Plugin for lossless Wavpack audio format.
442
443 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
444 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
445
446 %prep
447 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
448
449 %build
450 %{__libtoolize}
451 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
452 %{__autoconf}
453 %{__autoheader}
454 %{__automake}
455 %configure \
456         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
457         --disable-silent-rules \
458         --disable-static \
459         --enable-experimental \
460         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
461         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
462         %{!?with_jack:--disable-jack} \
463         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
464         %{!?with_soup:--disable-soup} \
465         %{!?with_speex:--disable-speex} \
466         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
467         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
468         --enable-orc \
469         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
470
471 %{__make}
472
473 %install
474 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
475
476 %{__make} install \
477         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
478
479 # We don't need plugins' *.la files
480 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
481
482 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
483
484 %clean
485 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
486
487 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
488 %defattr(644,root,root,755)
489 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
490 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
491 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
492 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
493 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
494 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
495 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
496 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
523 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
524 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
525
526 %if %{with apidocs}
527 %files apidocs
528 %defattr(644,root,root,755)
529 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
530 %endif
531
532 ##
533 ## Plugins
534 ##
535
536 %if %{with aalib}
537 %files -n gstreamer-videosink-aa
538 %defattr(644,root,root,755)
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
540 %endif
541
542 %files -n gstreamer-audio-effects-good
543 %defattr(644,root,root,755)
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
548
549 %files -n gstreamer-audio-formats
550 %defattr(644,root,root,755)
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
555
556 %if %{with cairo}
557 %files -n gstreamer-cairo
558 %defattr(644,root,root,755)
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
560 %endif
561
562 %files -n gstreamer-dv
563 %defattr(644,root,root,755)
564 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
565
566 %files -n gstreamer-flac
567 %defattr(644,root,root,755)
568 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
569
570 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
571 %defattr(644,root,root,755)
572 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
573
574 %if %{with jack}
575 %files -n gstreamer-jack
576 %defattr(644,root,root,755)
577 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
578 %endif
579
580 %if %{with caca}
581 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
582 %defattr(644,root,root,755)
583 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
584 %endif
585
586 %files -n gstreamer-libpng
587 %defattr(644,root,root,755)
588 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
589
590 %files -n gstreamer-audiosink-oss
591 %defattr(644,root,root,755)
592 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
593
594 %files -n gstreamer-pulseaudio
595 %defattr(644,root,root,755)
596 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
597
598 %files -n gstreamer-raw1394
599 %defattr(644,root,root,755)
600 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
601
602 %files -n gstreamer-shout2
603 %defattr(644,root,root,755)
604 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
605
606 %if %{with soup}
607 %files -n gstreamer-soup
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
610 %endif
611
612 %if %{with speex}
613 %files -n gstreamer-speex
614 %defattr(644,root,root,755)
615 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
616 %endif
617
618 %files -n gstreamer-taglib
619 %defattr(644,root,root,755)
620 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
621
622 %files -n gstreamer-v4l2
623 %defattr(644,root,root,755)
624 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
625
626 %files -n gstreamer-video-effects
627 %defattr(644,root,root,755)
628 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
630 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
631
632 %files -n gstreamer-visualisation
633 %defattr(644,root,root,755)
634 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
635 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
638
639 %files -n gstreamer-vpx
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
642
643 %if %{with wavpack}
644 %files -n gstreamer-wavpack
645 %defattr(644,root,root,755)
646 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
647 %endif
648
649 %files -n gstreamer-ximagesrc
650 %defattr(644,root,root,755)
651 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.110444 seconds and 3 git commands to generate.