]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.14.4
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  gtk             # GTK+ (3.x) elements (video sink plugin)
8 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
9 %bcond_with     jack1           # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
10 %bcond_without  lame            # LAME MP2/MP3 encoding plugin
11 %bcond_without  mpg123          # MPG123-based MP3 plugin
12 %bcond_without  qt              # Qt (5.x) elements (video sink plugin)
13 %bcond_without  soup            # libsoup (2.4 API) http source plugin
14 %bcond_without  speex           # speex plugin
15 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
16
17 %define         gstname         gst-plugins-good
18 %define         major_ver       1.0
19 %define         gst_req_ver     1.14.4
20 %define         gstpb_req_ver   1.14.4
21
22 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
23 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
24 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
25 Name:           gstreamer-plugins-good
26 Version:        1.14.4
27 Release:        1
28 License:        LGPL v2+
29 Group:          Libraries
30 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
31 # Source0-md5:  6e3b247097366cf2639f22abfece7113
32 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
33 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
34 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
35 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
36 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
37 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
38 %if %(locale -a | grep -q '^C\.utf8$'; echo $?)
39 BuildRequires:  glibc-localedb-all
40 %endif
41 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
42 BuildRequires:  gstreamer-gl-devel >= %{gstpb_req_ver}
43 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
44 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
45 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
46 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
47 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
48 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
49 BuildRequires:  python >= 2.1
50 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
51 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
52 BuildRequires:  xz
53 ##
54 ## plugins
55 ##
56 %{?with_qt:BuildRequires:       Qt5Core-devel >= 5.4.0}
57 %{?with_qt:BuildRequires:       Qt5Gui-devel >= 5.4.0}
58 %{?with_qt:BuildRequires:       Qt5Quick-devel >= 5.4.0}
59 %{?with_qt:BuildRequires:       Qt5Qml-devel >= 5.4.0}
60 %{?with_qt:BuildRequires:       Qt5X11Extras-devel >= 5.4.0}
61 %{?with_qt:BuildRequires:       Qt5WaylandClient-devel >= 5.4.0}
62 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
63 BuildRequires:  bzip2-devel
64 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
65 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
66 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
67 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
68 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
69 %{?with_gtk:BuildRequires:      gtk+3-devel >= 3.15.0}
70 %if %{with jack}
71 %{?with_jack1:BuildRequires:    jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
72 %{!?with_jack1:BuildRequires:   jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
73 %endif
74 %{?with_lame:BuildRequires:     lame-libs-devel}
75 BuildRequires:  libavc1394-devel
76 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
77 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
78 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
79 BuildRequires:  libjpeg-devel
80 %{?with_mpg123:BuildRequires:   libmpg123-devel >= 1.14}
81 BuildRequires:  libpng-devel >= 2:1.5.1
82 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
83 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
84 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.48}
85 BuildRequires:  libstdc++-devel
86 BuildRequires:  libv4l-devel
87 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.4.0
88 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
89 %{?with_qt:BuildRequires:       qt5-build >= 5.4.0}
90 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
91 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
92 %{?with_lame:BuildRequires:     twolame-devel >= 0.3.10}
93 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:147
94 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.60.0}
95 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
96 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
97 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
98 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
99 BuildRequires:  zlib-devel
100 Requires:       glib2 >= 1:2.40
101 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
102 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
103 Requires:       orc >= 0.4.17
104 Obsoletes:      gstreamer-avi
105 Obsoletes:      gstreamer-flx
106 Obsoletes:      gstreamer-matroska
107 Obsoletes:      gstreamer-mixer
108 Obsoletes:      gstreamer-navigation
109 Obsoletes:      gstreamer-oss4
110 Obsoletes:      gstreamer-rtp
111 Obsoletes:      gstreamer-udp
112 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
113 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
114
115 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
116
117 %description
118 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
119 which operate on media data. Applications using this library can do
120 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
121 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
122 that new data types or processing capabilities can be added simply by
123 installing new plugins.
124
125 %description -l pl.UTF-8
126 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
127 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
128 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
129 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
130 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
131 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
132
133 %package apidocs
134 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
135 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
136 Group:          Documentation
137 Requires:       gtk-doc-common
138 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
139 BuildArch:      noarch
140 %endif
141
142 %description apidocs
143 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
144
145 %description apidocs -l pl.UTF-8
146 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
147 GStreamer.
148
149 ## ## Plugins ##
150
151 %package -n gstreamer-videosink-aa
152 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
153 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
154 Group:          Libraries
155 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
156 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
157 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
158 Obsoletes:      gstreamer-aalib
159
160 %description -n gstreamer-videosink-aa
161 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
162
163 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
164 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
165
166 %package -n gstreamer-audio-effects-good
167 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
168 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
169 Group:          Libraries
170 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
171 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
172 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
173
174 %description -n gstreamer-audio-effects-good
175 Good GStreamer audio effects plugins.
176
177 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
178 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
179
180 %package -n gstreamer-audio-formats
181 Summary:        GStreamer audio format plugins
182 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
183 Group:          Libraries
184 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
185 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
186 # for locales in wavparse module
187 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
188
189 %description -n gstreamer-audio-formats
190 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
191 type.
192
193 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
194 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
195
196 %package -n gstreamer-cairo
197 Summary:        GStreamer cairo plugin
198 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
199 Group:          Libraries
200 Requires:       cairo >= 1.10.0
201 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
202 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
203 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
204
205 %description -n gstreamer-cairo
206 GStreamer cairo plugin.
207
208 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
209 Wtyczka cairo do GStreamera.
210
211 %package -n gstreamer-dv
212 Summary:        GStreamer dv plugin
213 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
214 Group:          Libraries
215 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
216 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
217 Requires:       libdv >= 0.104
218
219 %description -n gstreamer-dv
220 Plugin for digital video support.
221
222 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
223 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
224
225 %package -n gstreamer-flac
226 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
227 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
228 Group:          Libraries
229 Requires:       flac >= 1.1.4
230 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
231 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
232
233 %description -n gstreamer-flac
234 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
235
236 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
237 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
238
239 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
240 Summary:        GStreamer images input plugin
241 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
242 Group:          Libraries
243 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
244 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
245 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
246
247 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
248 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
249
250 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
251 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
252 gdkpixbuf.
253
254 %package -n gstreamer-videosink-gtk
255 Summary:        GStreamer GTK+ (3.x) output plugin
256 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera
257 Group:          Libraries
258 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
259 Requires:       gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_req_ver}
260 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
261 Requires:       gtk+3 >= 3.15.0
262 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
263
264 %description -n gstreamer-videosink-gtk
265 GStreamer GTK+ (3.x) output plugin.
266
267 %description -n gstreamer-videosink-gtk -l pl.UTF-8
268 Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera.
269
270 %package -n gstreamer-jack
271 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
272 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
273 Group:          Libraries
274 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
275 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
276 %{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
277 %{!?with_jack1:Requires:        jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
278 # for locales
279 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
280 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
281
282 %description -n gstreamer-jack
283 Plugin for the JACK professional sound server.
284
285 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
286 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
287
288 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
289 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
290 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
291 Group:          Libraries
292 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
293 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
294 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
295
296 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
297 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
298
299 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
300 Wtyczka libcaca do GStreamera.
301
302 %package -n gstreamer-lame
303 Summary:        GStreamer plugin encoding MP3 songs
304 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3
305 Group:          Libraries
306 # for NLS
307 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
308 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
309 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
310 Requires:       twolame-libs >= 0.3.10
311
312 %description -n gstreamer-lame
313 Plugin for encoding MP3 with lame.
314
315 %description -n gstreamer-lame -l pl.UTF-8
316 Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3 przy użyciu lame.
317
318 %package -n gstreamer-mpg123
319 Summary:        GStreamer mpg123 plugin
320 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka mpg123 do GStreamera
321 Group:          Libraries
322 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
323 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
324 Requires:       libmpg123 >= 1.14
325 # plugin obsoleted in 1.12.0, functionality in mpg123 plugin (or libav)
326 Obsoletes:      gstreamer-mad < 1.12.0
327
328 %description -n gstreamer-mpg123
329 GStreamer mpg123 plugin for MP3 playback.
330
331 %description -n gstreamer-mpg123 -l pl.UTF-8
332 Wtyczka mpg123 do GStreamera, odtwarzająca MP3.
333
334 %package -n gstreamer-libpng
335 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
336 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
337 Group:          Libraries
338 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
339 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
340 # for locales
341 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
342 Requires:       libpng >= 2:1.5.1
343
344 %description -n gstreamer-libpng
345 Plugin for encoding png images.
346
347 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
348 Wtyczka kodująca pliki png.
349
350 %package -n gstreamer-audiosink-oss
351 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
352 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
353 Group:          Libraries
354 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
355 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
356 # for locales
357 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
358 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
359 Obsoletes:      gstreamer-oss
360
361 %description -n gstreamer-audiosink-oss
362 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
363 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
364
365 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
366 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
367 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
368 od OpenSound.
369
370 %package -n gstreamer-pulseaudio
371 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
372 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
373 Group:          Libraries
374 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
375 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
376 Requires:       pulseaudio >= 2.0
377 # for locales
378 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
379 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
380 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
381 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
382
383 %description -n gstreamer-pulseaudio
384 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
385
386 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
387 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
388
389 %package -n gstreamer-videosink-qt
390 Summary:        GStreamer Qt (5.x) output plugin
391 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera
392 Group:          Libraries
393 Requires:       Qt5Core >= 5.4.0
394 Requires:       Qt5Gui >= 5.4.0
395 Requires:       Qt5Quick >= 5.4.0
396 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
397 Requires:       gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_req_ver}
398 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
399 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
400
401 %description -n gstreamer-videosink-qt
402 GStreamer Qt (5.x) output plugin.
403
404 %description -n gstreamer-videosink-qt -l pl.UTF-8
405 Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera.
406
407 %package -n gstreamer-raw1394
408 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
409 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
410 Group:          Libraries
411 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
412
413 %description -n gstreamer-raw1394
414 Plugin for digital video support using raw1394.
415
416 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
417 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
418
419 %package -n gstreamer-shout2
420 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
421 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
422 Group:          Libraries
423 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
424 # for locales
425 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
426
427 %description -n gstreamer-shout2
428 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
429
430 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
431 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
432
433 %package -n gstreamer-soup
434 Summary:        GStreamer Soup plugin
435 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
436 Group:          Libraries
437 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
438 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
439 Requires:       libsoup >= 2.48
440 # for locales
441 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
442
443 %description -n gstreamer-soup
444 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
445
446 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
447 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
448 Soup.
449
450 %package -n gstreamer-speex
451 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
452 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
453 Group:          Libraries
454 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
455 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
456 Requires:       speex >= 1:1.1.6
457
458 %description -n gstreamer-speex
459 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
460
461 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
462 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
463
464 %package -n gstreamer-taglib
465 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
466 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
467 Group:          Libraries
468 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
469 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
470 Requires:       taglib >= 1.5
471
472 %description -n gstreamer-taglib
473 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
474
475 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
476 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
477
478 %package -n gstreamer-v4l2
479 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
480 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
481 Group:          Libraries
482 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
483 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
484 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
485 Requires:       udev-glib >= 1:147
486
487 %description -n gstreamer-v4l2
488 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
489
490 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
491 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
492
493 %package -n gstreamer-video-effects
494 Summary:        GStreamer video effects plugins
495 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
496 Group:          Libraries
497 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
498 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
499 # for locales in jpeg module
500 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
501
502 %description -n gstreamer-video-effects
503 GStreamer video effects plugins.
504
505 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
506 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
507
508 %package -n gstreamer-visualisation
509 Summary:        GStreamer visualisations plugins
510 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
511 Group:          Libraries
512 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
513 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
514
515 %description -n gstreamer-visualisation
516 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
517 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
518
519 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
520 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
521 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
522
523 %package -n gstreamer-vpx
524 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
525 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
526 Group:          Libraries
527 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
528 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
529 Requires:       libvpx >= 1.4.0
530 Obsoletes:      gstreamer-vp8
531
532 %description -n gstreamer-vpx
533 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
534
535 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
536 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
537 biblioteki libvpx.
538
539 %package -n gstreamer-wavpack
540 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
541 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
542 Group:          Libraries
543 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
544 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
545 Requires:       wavpack-libs >= 4.60.0
546
547 %description -n gstreamer-wavpack
548 Plugin for lossless Wavpack audio format.
549
550 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
551 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
552
553 %package -n gstreamer-ximagesrc
554 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
555 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
556 Group:          Libraries
557 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
558 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
559 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
560
561 %description -n gstreamer-ximagesrc
562 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
563
564 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
565 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
566 Xlib.
567
568 %prep
569 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
570
571 %build
572 %{__libtoolize}
573 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
574 %{__autoconf}
575 %{__autoheader}
576 %{__automake}
577 %configure \
578         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
579         --disable-silent-rules \
580         --disable-static \
581         --enable-experimental \
582         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
583         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
584         %{!?with_gtk:--disable-gtk} \
585         %{!?with_jack:--disable-jack} \
586         %{!?with_lame:--disable-lame --disable-twolame} \
587         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
588         %{!?with_mpg123:--disable-mpg123} \
589         %{!?with_qt:--disable-qt} \
590         %{!?with_soup:--disable-soup} \
591         %{!?with_speex:--disable-speex} \
592         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
593         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
594         --enable-orc \
595         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
596
597 LC_ALL=C.UTF-8 \
598 %{__make}
599
600 %install
601 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
602
603 %{__make} install \
604         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
605
606 # We don't need plugins' *.la files
607 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
608
609 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
610
611 %clean
612 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
613
614 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
615 %defattr(644,root,root,755)
616 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
617 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
618 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
619 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
620 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
621 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
622 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
623 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
624 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
625 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
626 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
627 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
628 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
630 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
631 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
634 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
635 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
639 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
640 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
642 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
643 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
644 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
645 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
646 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
648 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
649 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
650 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
651 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
652
653 %if %{with apidocs}
654 %files apidocs
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
657 %endif
658
659 ##
660 ## Plugins
661 ##
662
663 %if %{with aalib}
664 %files -n gstreamer-videosink-aa
665 %defattr(644,root,root,755)
666 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
667 %endif
668
669 %files -n gstreamer-audio-effects-good
670 %defattr(644,root,root,755)
671 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
672 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
673 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
674 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
675
676 %files -n gstreamer-audio-formats
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
679 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
680 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
681 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
682
683 %if %{with cairo}
684 %files -n gstreamer-cairo
685 %defattr(644,root,root,755)
686 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
687 %endif
688
689 %files -n gstreamer-dv
690 %defattr(644,root,root,755)
691 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
692
693 %files -n gstreamer-flac
694 %defattr(644,root,root,755)
695 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
696
697 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
698 %defattr(644,root,root,755)
699 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
700
701 %if %{with gtk}
702 %files -n gstreamer-videosink-gtk
703 %defattr(644,root,root,755)
704 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgtk.so
705 %endif
706
707 %if %{with jack}
708 %files -n gstreamer-jack
709 %defattr(644,root,root,755)
710 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
711 %endif
712
713 %if %{with caca}
714 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
715 %defattr(644,root,root,755)
716 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
717 %endif
718
719 %files -n gstreamer-lame
720 %defattr(644,root,root,755)
721 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlame.so
722 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttwolame.so
723
724 %if %{with mpg123}
725 %files -n gstreamer-mpg123
726 %defattr(644,root,root,755)
727 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmpg123.so
728 %endif
729
730 %files -n gstreamer-libpng
731 %defattr(644,root,root,755)
732 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
733
734 %files -n gstreamer-audiosink-oss
735 %defattr(644,root,root,755)
736 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
737
738 %files -n gstreamer-pulseaudio
739 %defattr(644,root,root,755)
740 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
741
742 %if %{with qt}
743 %files -n gstreamer-videosink-qt
744 %defattr(644,root,root,755)
745 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqmlgl.so
746 %endif
747
748 %files -n gstreamer-raw1394
749 %defattr(644,root,root,755)
750 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
751
752 %files -n gstreamer-shout2
753 %defattr(644,root,root,755)
754 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
755
756 %if %{with soup}
757 %files -n gstreamer-soup
758 %defattr(644,root,root,755)
759 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
760 %endif
761
762 %if %{with speex}
763 %files -n gstreamer-speex
764 %defattr(644,root,root,755)
765 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
766 %endif
767
768 %files -n gstreamer-taglib
769 %defattr(644,root,root,755)
770 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
771
772 %files -n gstreamer-v4l2
773 %defattr(644,root,root,755)
774 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
775
776 %files -n gstreamer-video-effects
777 %defattr(644,root,root,755)
778 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
779 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
780 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
781
782 %files -n gstreamer-visualisation
783 %defattr(644,root,root,755)
784 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
785 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
786 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
787 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
788
789 %files -n gstreamer-vpx
790 %defattr(644,root,root,755)
791 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
792
793 %if %{with wavpack}
794 %files -n gstreamer-wavpack
795 %defattr(644,root,root,755)
796 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
797 %endif
798
799 %files -n gstreamer-ximagesrc
800 %defattr(644,root,root,755)
801 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.222292 seconds and 3 git commands to generate.