- up to 1.10.1
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_without  soup            # libsoup (2.4 API) http source plugin
9 %bcond_without  speex           # speex plugin
10 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
11
12 %define         gstname         gst-plugins-good
13 %define         major_ver       1.0
14 %define         gst_req_ver     1.10.0
15 %define         gstpb_req_ver   1.10.1
16
17 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
18 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
19 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
20 Name:           gstreamer-plugins-good
21 Version:        1.10.1
22 Release:        1
23 License:        LGPL v2+
24 Group:          Libraries
25 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
26 # Source0-md5:  7d24b1412d49fa7bab763b35f4640abd
27 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
28 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
29 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
30 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
31 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
33 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
34 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
35 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
36 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
37 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
38 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
39 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
40 BuildRequires:  python >= 2.1
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
42 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
43 BuildRequires:  xz
44 ##
45 ## plugins
46 ##
47 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
48 BuildRequires:  bzip2-devel
49 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
51 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
52 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
53 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
54 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
55 BuildRequires:  libavc1394-devel
56 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
57 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
58 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
59 BuildRequires:  libjpeg-devel
60 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
61 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
62 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
63 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.48}
64 # for taglib
65 BuildRequires:  libstdc++-devel
66 BuildRequires:  libv4l-devel
67 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.4.0
68 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
69 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
70 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
71 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:147
72 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.60.0}
73 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
77 BuildRequires:  zlib-devel
78 Requires:       glib2 >= 1:2.40
79 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
80 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
81 Requires:       orc >= 0.4.17
82 Obsoletes:      gstreamer-avi
83 Obsoletes:      gstreamer-flx
84 Obsoletes:      gstreamer-matroska
85 Obsoletes:      gstreamer-mixer
86 Obsoletes:      gstreamer-navigation
87 Obsoletes:      gstreamer-oss4
88 Obsoletes:      gstreamer-rtp
89 Obsoletes:      gstreamer-udp
90 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
91 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
92
93 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
94
95 %description
96 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
97 which operate on media data. Applications using this library can do
98 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
99 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
100 that new data types or processing capabilities can be added simply by
101 installing new plugins.
102
103 %description -l pl.UTF-8
104 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
105 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
106 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
107 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
108 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
109 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
110
111 %package apidocs
112 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
113 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
114 Group:          Documentation
115 Requires:       gtk-doc-common
116 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
117 BuildArch:      noarch
118 %endif
119
120 %description apidocs
121 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
122
123 %description apidocs -l pl.UTF-8
124 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
125 GStreamer.
126
127 ## ## Plugins ##
128
129 %package -n gstreamer-videosink-aa
130 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
131 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
132 Group:          Libraries
133 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
134 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
135 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
136 Obsoletes:      gstreamer-aalib
137
138 %description -n gstreamer-videosink-aa
139 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
140
141 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
142 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
143
144 %package -n gstreamer-audio-effects-good
145 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
146 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
147 Group:          Libraries
148 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
149 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
150 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
151
152 %description -n gstreamer-audio-effects-good
153 Good GStreamer audio effects plugins.
154
155 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
156 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
157
158 %package -n gstreamer-audio-formats
159 Summary:        GStreamer audio format plugins
160 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
161 Group:          Libraries
162 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
163 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
164 # for locales in wavparse module
165 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
166
167 %description -n gstreamer-audio-formats
168 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
169 type.
170
171 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
172 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
173
174 %package -n gstreamer-cairo
175 Summary:        GStreamer cairo plugin
176 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
177 Group:          Libraries
178 Requires:       cairo >= 1.10.0
179 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
180 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
181 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
182
183 %description -n gstreamer-cairo
184 GStreamer cairo plugin.
185
186 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
187 Wtyczka cairo do GStreamera.
188
189 %package -n gstreamer-dv
190 Summary:        GStreamer dv plugin
191 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
192 Group:          Libraries
193 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
194 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
195 Requires:       libdv >= 0.104
196
197 %description -n gstreamer-dv
198 Plugin for digital video support.
199
200 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
201 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
202
203 %package -n gstreamer-flac
204 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
205 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
206 Group:          Libraries
207 Requires:       flac >= 1.1.4
208 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
209 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
210
211 %description -n gstreamer-flac
212 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
213
214 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
215 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
216
217 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
218 Summary:        GStreamer images input plugin
219 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
220 Group:          Libraries
221 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
222 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
223 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
224
225 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
226 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
227
228 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
229 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
230 gdkpixbuf.
231
232 %package -n gstreamer-jack
233 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
234 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
235 Group:          Libraries
236 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
237 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
238 # for locales
239 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
240 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
241
242 %description -n gstreamer-jack
243 Plugin for the JACK professional sound server.
244
245 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
246 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
247
248 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
249 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
250 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
251 Group:          Libraries
252 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
253 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
254 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
255
256 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
257 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
258
259 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
260 Wtyczka libcaca do GStreamera.
261
262 %package -n gstreamer-libpng
263 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
264 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
265 Group:          Libraries
266 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
267 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
268 # for locales
269 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
270 Requires:       libpng >= 1.2.0
271
272 %description -n gstreamer-libpng
273 Plugin for encoding png images.
274
275 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
276 Wtyczka kodująca pliki png.
277
278 %package -n gstreamer-audiosink-oss
279 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
280 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
281 Group:          Libraries
282 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
283 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
284 # for locales
285 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
286 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
287 Obsoletes:      gstreamer-oss
288
289 %description -n gstreamer-audiosink-oss
290 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
291 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
292
293 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
294 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
295 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
296 od OpenSound.
297
298 %package -n gstreamer-pulseaudio
299 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
300 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
301 Group:          Libraries
302 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
303 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
304 Requires:       pulseaudio >= 2.0
305 # for locales
306 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
307 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
308 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
309 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
310
311 %description -n gstreamer-pulseaudio
312 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
313
314 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
315 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
316
317 %package -n gstreamer-raw1394
318 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
319 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
320 Group:          Libraries
321 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
322
323 %description -n gstreamer-raw1394
324 Plugin for digital video support using raw1394.
325
326 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
327 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
328
329 %package -n gstreamer-shout2
330 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
331 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
332 Group:          Libraries
333 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
334 # for locales
335 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
336
337 %description -n gstreamer-shout2
338 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
339
340 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
341 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
342
343 %package -n gstreamer-soup
344 Summary:        GStreamer Soup plugin
345 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
346 Group:          Libraries
347 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
348 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
349 Requires:       libsoup >= 2.48
350 # for locales
351 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
352
353 %description -n gstreamer-soup
354 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
355
356 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
357 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
358 Soup.
359
360 %package -n gstreamer-speex
361 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
362 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
363 Group:          Libraries
364 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
365 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
366 Requires:       speex >= 1:1.1.6
367
368 %description -n gstreamer-speex
369 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
370
371 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
372 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
373
374 %package -n gstreamer-taglib
375 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
376 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
377 Group:          Libraries
378 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
379 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
380 Requires:       taglib >= 1.5
381
382 %description -n gstreamer-taglib
383 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
384
385 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
386 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
387
388 %package -n gstreamer-v4l2
389 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
390 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
391 Group:          Libraries
392 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
393 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
394 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
395 Requires:       udev-glib >= 1:147
396
397 %description -n gstreamer-v4l2
398 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
399
400 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
401 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
402
403 %package -n gstreamer-video-effects
404 Summary:        GStreamer video effects plugins
405 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
406 Group:          Libraries
407 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
408 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
409 # for locales in jpeg module
410 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
411
412 %description -n gstreamer-video-effects
413 GStreamer video effects plugins.
414
415 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
416 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
417
418 %package -n gstreamer-visualisation
419 Summary:        GStreamer visualisations plugins
420 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
421 Group:          Libraries
422 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
423 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
424
425 %description -n gstreamer-visualisation
426 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
427 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
428
429 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
430 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
431 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
432
433 %package -n gstreamer-vpx
434 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
435 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
436 Group:          Libraries
437 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
438 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
439 Requires:       libvpx >= 1.4.0
440 Obsoletes:      gstreamer-vp8
441
442 %description -n gstreamer-vpx
443 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
444
445 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
446 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
447 biblioteki libvpx.
448
449 %package -n gstreamer-wavpack
450 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
451 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
452 Group:          Libraries
453 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
454 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
455 Requires:       wavpack-libs >= 4.60.0
456
457 %description -n gstreamer-wavpack
458 Plugin for lossless Wavpack audio format.
459
460 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
461 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
462
463 %package -n gstreamer-ximagesrc
464 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
465 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
466 Group:          Libraries
467 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
468 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
469 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
470
471 %description -n gstreamer-ximagesrc
472 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
473
474 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
475 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
476 Xlib.
477
478 %prep
479 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
480
481 %build
482 %{__libtoolize}
483 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
484 %{__autoconf}
485 %{__autoheader}
486 %{__automake}
487 %configure \
488         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
489         --disable-silent-rules \
490         --disable-static \
491         --enable-experimental \
492         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
493         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
494         %{!?with_jack:--disable-jack} \
495         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
496         %{!?with_soup:--disable-soup} \
497         %{!?with_speex:--disable-speex} \
498         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
499         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
500         --enable-orc \
501         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
502
503 %{__make}
504
505 %install
506 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
507
508 %{__make} install \
509         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
510
511 # We don't need plugins' *.la files
512 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
513
514 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
515
516 %clean
517 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
518
519 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
520 %defattr(644,root,root,755)
521 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
526 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
555 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
556 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
557
558 %if %{with apidocs}
559 %files apidocs
560 %defattr(644,root,root,755)
561 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
562 %endif
563
564 ##
565 ## Plugins
566 ##
567
568 %if %{with aalib}
569 %files -n gstreamer-videosink-aa
570 %defattr(644,root,root,755)
571 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
572 %endif
573
574 %files -n gstreamer-audio-effects-good
575 %defattr(644,root,root,755)
576 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
577 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
578 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
579 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
580
581 %files -n gstreamer-audio-formats
582 %defattr(644,root,root,755)
583 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
585 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
586 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
587
588 %if %{with cairo}
589 %files -n gstreamer-cairo
590 %defattr(644,root,root,755)
591 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
592 %endif
593
594 %files -n gstreamer-dv
595 %defattr(644,root,root,755)
596 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
597
598 %files -n gstreamer-flac
599 %defattr(644,root,root,755)
600 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
601
602 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
603 %defattr(644,root,root,755)
604 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
605
606 %if %{with jack}
607 %files -n gstreamer-jack
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
610 %endif
611
612 %if %{with caca}
613 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
614 %defattr(644,root,root,755)
615 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
616 %endif
617
618 %files -n gstreamer-libpng
619 %defattr(644,root,root,755)
620 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
621
622 %files -n gstreamer-audiosink-oss
623 %defattr(644,root,root,755)
624 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
625
626 %files -n gstreamer-pulseaudio
627 %defattr(644,root,root,755)
628 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
629
630 %files -n gstreamer-raw1394
631 %defattr(644,root,root,755)
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
633
634 %files -n gstreamer-shout2
635 %defattr(644,root,root,755)
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
637
638 %if %{with soup}
639 %files -n gstreamer-soup
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
642 %endif
643
644 %if %{with speex}
645 %files -n gstreamer-speex
646 %defattr(644,root,root,755)
647 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
648 %endif
649
650 %files -n gstreamer-taglib
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
653
654 %files -n gstreamer-v4l2
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
657
658 %files -n gstreamer-video-effects
659 %defattr(644,root,root,755)
660 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
661 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
662 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
663
664 %files -n gstreamer-visualisation
665 %defattr(644,root,root,755)
666 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
667 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
668 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
669 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
670
671 %files -n gstreamer-vpx
672 %defattr(644,root,root,755)
673 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
674
675 %if %{with wavpack}
676 %files -n gstreamer-wavpack
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
679 %endif
680
681 %files -n gstreamer-ximagesrc
682 %defattr(644,root,root,755)
683 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.113704 seconds and 3 git commands to generate.