- updated to 1.12.2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_with     jack1           # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
9 %bcond_without  soup            # libsoup (2.4 API) http source plugin
10 %bcond_without  speex           # speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
12
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         major_ver       1.0
15 %define         gst_req_ver     1.12.0
16 %define         gstpb_req_ver   1.12.0
17
18 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
20 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
21 Name:           gstreamer-plugins-good
22 Version:        1.12.2
23 Release:        1
24 License:        LGPL v2+
25 Group:          Libraries
26 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
27 # Source0-md5:  20254217d9805484532e08ff1c3aa296
28 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
29 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
30 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
31 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
32 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
33 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
34 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
35 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
36 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
37 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
38 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
39 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
40 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
41 BuildRequires:  python >= 2.1
42 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
43 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
44 BuildRequires:  xz
45 ##
46 ## plugins
47 ##
48 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
49 BuildRequires:  bzip2-devel
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
51 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
52 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
53 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
54 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
55 %if %{with jack}
56 %{?with_jack1:BuildRequires:    jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
57 %{!?with_jack1:BuildRequires:   jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
58 %endif
59 BuildRequires:  libavc1394-devel
60 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
61 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
62 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
63 BuildRequires:  libjpeg-devel
64 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
65 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
66 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
67 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.48}
68 BuildRequires:  libstdc++-devel
69 BuildRequires:  libv4l-devel
70 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.4.0
71 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
72 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
73 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
74 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:147
75 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.60.0}
76 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
80 BuildRequires:  zlib-devel
81 Requires:       glib2 >= 1:2.40
82 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
83 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
84 Requires:       orc >= 0.4.17
85 Obsoletes:      gstreamer-avi
86 Obsoletes:      gstreamer-flx
87 Obsoletes:      gstreamer-matroska
88 Obsoletes:      gstreamer-mixer
89 Obsoletes:      gstreamer-navigation
90 Obsoletes:      gstreamer-oss4
91 Obsoletes:      gstreamer-rtp
92 Obsoletes:      gstreamer-udp
93 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
94 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
95
96 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
97
98 %description
99 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
100 which operate on media data. Applications using this library can do
101 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
102 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
103 that new data types or processing capabilities can be added simply by
104 installing new plugins.
105
106 %description -l pl.UTF-8
107 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
108 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
109 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
110 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
111 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
112 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
113
114 %package apidocs
115 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
116 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
117 Group:          Documentation
118 Requires:       gtk-doc-common
119 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
120 BuildArch:      noarch
121 %endif
122
123 %description apidocs
124 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
125
126 %description apidocs -l pl.UTF-8
127 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
128 GStreamer.
129
130 ## ## Plugins ##
131
132 %package -n gstreamer-videosink-aa
133 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
134 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
135 Group:          Libraries
136 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
137 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
138 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
139 Obsoletes:      gstreamer-aalib
140
141 %description -n gstreamer-videosink-aa
142 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
143
144 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
145 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
146
147 %package -n gstreamer-audio-effects-good
148 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
149 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
150 Group:          Libraries
151 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
152 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
153 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
154
155 %description -n gstreamer-audio-effects-good
156 Good GStreamer audio effects plugins.
157
158 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
159 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
160
161 %package -n gstreamer-audio-formats
162 Summary:        GStreamer audio format plugins
163 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
164 Group:          Libraries
165 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
166 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
167 # for locales in wavparse module
168 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
169
170 %description -n gstreamer-audio-formats
171 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
172 type.
173
174 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
175 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
176
177 %package -n gstreamer-cairo
178 Summary:        GStreamer cairo plugin
179 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
180 Group:          Libraries
181 Requires:       cairo >= 1.10.0
182 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
183 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
184 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
185
186 %description -n gstreamer-cairo
187 GStreamer cairo plugin.
188
189 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
190 Wtyczka cairo do GStreamera.
191
192 %package -n gstreamer-dv
193 Summary:        GStreamer dv plugin
194 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
195 Group:          Libraries
196 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
197 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
198 Requires:       libdv >= 0.104
199
200 %description -n gstreamer-dv
201 Plugin for digital video support.
202
203 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
204 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
205
206 %package -n gstreamer-flac
207 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
208 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
209 Group:          Libraries
210 Requires:       flac >= 1.1.4
211 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
212 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
213
214 %description -n gstreamer-flac
215 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
216
217 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
218 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
219
220 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
221 Summary:        GStreamer images input plugin
222 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
223 Group:          Libraries
224 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
225 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
226 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
227
228 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
229 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
230
231 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
232 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
233 gdkpixbuf.
234
235 %package -n gstreamer-jack
236 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
237 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
238 Group:          Libraries
239 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
240 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
241 %{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
242 %{!?with_jack1:Requires:        jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
243 # for locales
244 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
245 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
246
247 %description -n gstreamer-jack
248 Plugin for the JACK professional sound server.
249
250 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
251 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
252
253 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
254 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
255 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
256 Group:          Libraries
257 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
258 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
259 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
260
261 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
262 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
263
264 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
265 Wtyczka libcaca do GStreamera.
266
267 %package -n gstreamer-libpng
268 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
269 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
270 Group:          Libraries
271 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
272 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
273 # for locales
274 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
275 Requires:       libpng >= 1.2.0
276
277 %description -n gstreamer-libpng
278 Plugin for encoding png images.
279
280 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
281 Wtyczka kodująca pliki png.
282
283 %package -n gstreamer-audiosink-oss
284 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
285 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
286 Group:          Libraries
287 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
288 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
289 # for locales
290 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
291 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
292 Obsoletes:      gstreamer-oss
293
294 %description -n gstreamer-audiosink-oss
295 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
296 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
297
298 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
299 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
300 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
301 od OpenSound.
302
303 %package -n gstreamer-pulseaudio
304 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
305 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
306 Group:          Libraries
307 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
308 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
309 Requires:       pulseaudio >= 2.0
310 # for locales
311 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
312 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
313 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
314 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
315
316 %description -n gstreamer-pulseaudio
317 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
318
319 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
320 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
321
322 %package -n gstreamer-raw1394
323 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
324 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
325 Group:          Libraries
326 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
327
328 %description -n gstreamer-raw1394
329 Plugin for digital video support using raw1394.
330
331 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
332 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
333
334 %package -n gstreamer-shout2
335 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
336 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
337 Group:          Libraries
338 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
339 # for locales
340 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
341
342 %description -n gstreamer-shout2
343 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
344
345 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
346 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
347
348 %package -n gstreamer-soup
349 Summary:        GStreamer Soup plugin
350 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
351 Group:          Libraries
352 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
353 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
354 Requires:       libsoup >= 2.48
355 # for locales
356 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
357
358 %description -n gstreamer-soup
359 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
360
361 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
362 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
363 Soup.
364
365 %package -n gstreamer-speex
366 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
367 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
368 Group:          Libraries
369 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
370 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
371 Requires:       speex >= 1:1.1.6
372
373 %description -n gstreamer-speex
374 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
375
376 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
377 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
378
379 %package -n gstreamer-taglib
380 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
381 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
382 Group:          Libraries
383 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
384 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
385 Requires:       taglib >= 1.5
386
387 %description -n gstreamer-taglib
388 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
389
390 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
391 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
392
393 %package -n gstreamer-v4l2
394 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
395 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
396 Group:          Libraries
397 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
398 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
399 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
400 Requires:       udev-glib >= 1:147
401
402 %description -n gstreamer-v4l2
403 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
404
405 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
406 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
407
408 %package -n gstreamer-video-effects
409 Summary:        GStreamer video effects plugins
410 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
411 Group:          Libraries
412 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
413 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
414 # for locales in jpeg module
415 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
416
417 %description -n gstreamer-video-effects
418 GStreamer video effects plugins.
419
420 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
421 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
422
423 %package -n gstreamer-visualisation
424 Summary:        GStreamer visualisations plugins
425 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
426 Group:          Libraries
427 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
428 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
429
430 %description -n gstreamer-visualisation
431 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
432 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
433
434 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
435 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
436 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
437
438 %package -n gstreamer-vpx
439 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
440 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
441 Group:          Libraries
442 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
443 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
444 Requires:       libvpx >= 1.4.0
445 Obsoletes:      gstreamer-vp8
446
447 %description -n gstreamer-vpx
448 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
449
450 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
451 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
452 biblioteki libvpx.
453
454 %package -n gstreamer-wavpack
455 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
456 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
457 Group:          Libraries
458 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
459 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
460 Requires:       wavpack-libs >= 4.60.0
461
462 %description -n gstreamer-wavpack
463 Plugin for lossless Wavpack audio format.
464
465 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
466 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
467
468 %package -n gstreamer-ximagesrc
469 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
470 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
471 Group:          Libraries
472 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
473 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
474 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
475
476 %description -n gstreamer-ximagesrc
477 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
478
479 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
480 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
481 Xlib.
482
483 %prep
484 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
485
486 %build
487 %{__libtoolize}
488 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
489 %{__autoconf}
490 %{__autoheader}
491 %{__automake}
492 %configure \
493         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
494         --disable-silent-rules \
495         --disable-static \
496         --enable-experimental \
497         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
498         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
499         %{!?with_jack:--disable-jack} \
500         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
501         %{!?with_soup:--disable-soup} \
502         %{!?with_speex:--disable-speex} \
503         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
504         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
505         --enable-orc \
506         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
507
508 %{__make}
509
510 %install
511 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
512
513 %{__make} install \
514         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
515
516 # We don't need plugins' *.la files
517 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
518
519 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
520
521 %clean
522 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
523
524 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
525 %defattr(644,root,root,755)
526 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
558 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
560 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
561 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
562
563 %if %{with apidocs}
564 %files apidocs
565 %defattr(644,root,root,755)
566 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
567 %endif
568
569 ##
570 ## Plugins
571 ##
572
573 %if %{with aalib}
574 %files -n gstreamer-videosink-aa
575 %defattr(644,root,root,755)
576 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
577 %endif
578
579 %files -n gstreamer-audio-effects-good
580 %defattr(644,root,root,755)
581 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
582 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
583 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
585
586 %files -n gstreamer-audio-formats
587 %defattr(644,root,root,755)
588 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
589 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
590 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
591 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
592
593 %if %{with cairo}
594 %files -n gstreamer-cairo
595 %defattr(644,root,root,755)
596 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
597 %endif
598
599 %files -n gstreamer-dv
600 %defattr(644,root,root,755)
601 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
602
603 %files -n gstreamer-flac
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
606
607 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
610
611 %if %{with jack}
612 %files -n gstreamer-jack
613 %defattr(644,root,root,755)
614 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
615 %endif
616
617 %if %{with caca}
618 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
619 %defattr(644,root,root,755)
620 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
621 %endif
622
623 %files -n gstreamer-libpng
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
626
627 %files -n gstreamer-audiosink-oss
628 %defattr(644,root,root,755)
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
630
631 %files -n gstreamer-pulseaudio
632 %defattr(644,root,root,755)
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
634
635 %files -n gstreamer-raw1394
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
638
639 %files -n gstreamer-shout2
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
642
643 %if %{with soup}
644 %files -n gstreamer-soup
645 %defattr(644,root,root,755)
646 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
647 %endif
648
649 %if %{with speex}
650 %files -n gstreamer-speex
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
653 %endif
654
655 %files -n gstreamer-taglib
656 %defattr(644,root,root,755)
657 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
658
659 %files -n gstreamer-v4l2
660 %defattr(644,root,root,755)
661 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
662
663 %files -n gstreamer-video-effects
664 %defattr(644,root,root,755)
665 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
666 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
667 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
668
669 %files -n gstreamer-visualisation
670 %defattr(644,root,root,755)
671 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
672 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
673 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
674 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
675
676 %files -n gstreamer-vpx
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
679
680 %if %{with wavpack}
681 %files -n gstreamer-wavpack
682 %defattr(644,root,root,755)
683 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
684 %endif
685
686 %files -n gstreamer-ximagesrc
687 %defattr(644,root,root,755)
688 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.100456 seconds and 3 git commands to generate.