084474307d5be6f9cdfd03f4442c3e5323004617
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # TODO:
3 # Cairo plugin has not been ported yet. Temporarily disabled.
4 #
5 # Conditional build:
6 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
7 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
8 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
9 %bcond_with     cairo           # cairo plugin [not ported yet - as of 1.0.0]
10 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
11 %bcond_without  soup            # libsoup 2.4 http source plugin
12 %bcond_without  speex           # speex plugin
13 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
14
15 %define         gstname         gst-plugins-good
16 %define         major_ver       1.0
17 %define         gst_req_ver     1.0.0
18 %define         gstpb_req_ver   1.0.0
19
20 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
21 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
22 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
23 Name:           gstreamer-plugins-good
24 Version:        1.0.0
25 Release:        1
26 License:        LGPL v2+
27 Group:          Libraries
28 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
29 # Source0-md5:  f711832cd8a9b033eb424fabe89ca9d1
30 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
31 BuildRequires:  autoconf >= 2.62
32 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
33 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
34 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
35 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
36 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32
37 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
38 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
39 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
40 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
41 BuildRequires:  libtool >= 1.4
42 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.16
43 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
44 BuildRequires:  python >= 2.1
45 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
46 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
47 BuildRequires:  xz
48 ##
49 ## plugins
50 ##
51 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
52 BuildRequires:  bzip2-devel
53 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.0.0}
54 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
55 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
56 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
57 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
58 BuildRequires:  libavc1394-devel
59 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
60 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
61 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
62 BuildRequires:  libjpeg-devel
63 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
64 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
65 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
66 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.26.1}
67 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-gnome-devel >= 2.3.2}
68 # for taglib
69 BuildRequires:  libstdc++-devel
70 BuildRequires:  libv4l-devel
71 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.1.0
72 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
73 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 1.0
74 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
75 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
76 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:143
77 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
78 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
79 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
80 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
81 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
82 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
83 BuildRequires:  zlib-devel
84 Requires:       glib2 >= 1:2.32
85 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
86 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
87 Requires:       orc >= 0.4.16
88 Obsoletes:      gstreamer-avi
89 Obsoletes:      gstreamer-flx
90 Obsoletes:      gstreamer-matroska
91 Obsoletes:      gstreamer-mixer
92 Obsoletes:      gstreamer-navigation
93 Obsoletes:      gstreamer-oss4
94 Obsoletes:      gstreamer-rtp
95 Obsoletes:      gstreamer-udp
96 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
97 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
98
99 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
100
101 %description
102 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
103 which operate on media data. Applications using this library can do
104 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
105 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
106 that new data types or processing capabilities can be added simply by
107 installing new plugins.
108
109 %description -l pl.UTF-8
110 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
111 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
112 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
113 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
114 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
115 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
116
117 %package apidocs
118 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
119 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
120 Group:          Documentation
121 Requires:       gtk-doc-common
122
123 %description apidocs
124 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
125
126 %description apidocs -l pl.UTF-8
127 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
128 GStreamer.
129
130 ## ## Plugins ##
131
132 %package -n gstreamer-videosink-aa
133 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
134 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
135 Group:          Libraries
136 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
137 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
138 Obsoletes:      gstreamer-aalib
139
140 %description -n gstreamer-videosink-aa
141 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
142
143 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
144 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
145
146 %package -n gstreamer-audio-effects-good
147 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
148 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
149 Group:          Libraries
150 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
151 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
152
153 %description -n gstreamer-audio-effects-good
154 Good GStreamer audio effects plugins.
155
156 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
157 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
158
159 %package -n gstreamer-audio-formats
160 Summary:        GStreamer audio format plugins
161 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
162 Group:          Libraries
163 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
164 # for locales in wavparse module
165 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
166
167 %description -n gstreamer-audio-formats
168 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
169 type.
170
171 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
172 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
173
174 %package -n gstreamer-cairo
175 Summary:        GStreamer cairo plugin
176 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
177 Group:          Libraries
178 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
179 Requires:       cairo >= 1.0.0
180 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
181
182 %description -n gstreamer-cairo
183 GStreamer cairo plugin.
184
185 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
186 Wtyczka cairo do GStreamera.
187
188 %package -n gstreamer-dv
189 Summary:        GStreamer dv plugin
190 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
191 Group:          Libraries
192 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
193 Requires:       libdv >= 0.104
194
195 %description -n gstreamer-dv
196 Plugin for digital video support.
197
198 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
199 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
200
201 %package -n gstreamer-flac
202 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
203 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
204 Group:          Libraries
205 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
206 Requires:       flac >= 1.1.4
207
208 %description -n gstreamer-flac
209 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
210
211 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
212 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
213
214 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
215 Summary:        GStreamer images input plugin
216 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
217 Group:          Libraries
218 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
219
220 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
221 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
222
223 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
224 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
225 gdkpixbuf.
226
227 %package -n gstreamer-jack
228 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
229 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
230 Group:          Libraries
231 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
232 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
233
234 %description -n gstreamer-jack
235 Plugin for the JACK professional sound server.
236
237 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
238 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
239
240 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
241 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
242 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
243 Group:          Libraries
244 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
245 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
246
247 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
248 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
249
250 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
251 Wtyczka libcaca do GStreamera.
252
253 %package -n gstreamer-libpng
254 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
255 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
256 Group:          Libraries
257 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
258 # for locales
259 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
260 Requires:       libpng >= 1.2.0
261
262 %description -n gstreamer-libpng
263 Plugin for encoding png images.
264
265 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
266 Wtyczka kodująca pliki png.
267
268 %package -n gstreamer-audiosink-oss
269 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
270 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
271 Group:          Libraries
272 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
273 # for locales
274 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
275 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
276 Obsoletes:      gstreamer-oss
277
278 %description -n gstreamer-audiosink-oss
279 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
280 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
281
282 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
283 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
284 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
285 od OpenSound.
286
287 %package -n gstreamer-pulseaudio
288 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
289 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
290 Group:          Libraries
291 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
292 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
293 Requires:       pulseaudio >= 1.0
294 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
295 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
296 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
297
298 %description -n gstreamer-pulseaudio
299 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
300
301 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
302 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
303
304 %package -n gstreamer-raw1394
305 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
306 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
307 Group:          Libraries
308 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
309
310 %description -n gstreamer-raw1394
311 Plugin for digital video support using raw1394.
312
313 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
314 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
315
316 %package -n gstreamer-shout2
317 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
318 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
319 Group:          Libraries
320 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
321
322 %description -n gstreamer-shout2
323 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
324
325 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
326 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
327
328 %package -n gstreamer-soup
329 Summary:        GStreamer Soup plugin
330 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
331 Group:          Libraries
332 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
333 Requires:       libsoup >= 2.26.1
334 Requires:       libsoup-gnome >= 2.3.2
335
336 %description -n gstreamer-soup
337 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
338
339 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
340 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
341 Soup.
342
343 %package -n gstreamer-speex
344 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
345 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
346 Group:          Libraries
347 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
348 Requires:       speex >= 1:1.1.6
349
350 %description -n gstreamer-speex
351 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
352
353 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
354 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
355
356 %package -n gstreamer-taglib
357 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
358 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
359 Group:          Libraries
360 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
361 Requires:       taglib >= 1.5
362
363 %description -n gstreamer-taglib
364 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
365
366 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
367 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
368
369 %package -n gstreamer-v4l2
370 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
371 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
372 Group:          Libraries
373 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
374 Requires:       udev-glib >= 1:143
375
376 %description -n gstreamer-v4l2
377 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
378
379 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
380 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
381
382 %package -n gstreamer-video-effects
383 Summary:        GStreamer video effects plugins
384 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
385 Group:          Libraries
386 # for locales in jpeg module
387 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
388
389 %description -n gstreamer-video-effects
390 GStreamer video effects plugins.
391
392 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
393 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
394
395 %package -n gstreamer-visualisation
396 Summary:        GStreamer visualisations plugins
397 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
398 Group:          Libraries
399 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
400
401 %description -n gstreamer-visualisation
402 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
403 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
404
405 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
406 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
407 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
408
409 %package -n gstreamer-ximagesrc
410 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
411 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
412 Group:          Libraries
413 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
414
415 %description -n gstreamer-ximagesrc
416 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
417
418 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
419 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
420 Xlib.
421
422 %package -n gstreamer-vpx
423 Summary:        GStreamer plugin for VP8 video format
424 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8
425 Group:          Libraries
426 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
427 Requires:       libvpx >= 1.1.0
428
429 %description -n gstreamer-vpx
430 GStreamer plugin for VP8 video format using libvpx library.
431
432 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
433 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8 przy użyciu
434 biblioteki libvpx.
435
436 %package -n gstreamer-wavpack
437 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439 Group:          Libraries
440 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
441 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
442
443 %description -n gstreamer-wavpack
444 Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
449 %prep
450 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
451
452 %build
453 %{__libtoolize}
454 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455 %{__autoconf}
456 %{__autoheader}
457 %{__automake}
458 %configure \
459         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
460         --disable-silent-rules \
461         --disable-static \
462         --enable-experimental \
463         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
464         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
465         %{!?with_jack:--disable-jack} \
466         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
467         %{!?with_soup:--disable-soup} \
468         %{!?with_speex:--disable-speex} \
469         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
470         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
471         --enable-orc \
472         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
473
474 %{__make}
475
476 %install
477 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
478
479 %{__make} install \
480         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482 # We don't need plugins' *.la files
483 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
484
485 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
486
487 %clean
488 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
489
490 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
491 %defattr(644,root,root,755)
492 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
493 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
494 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
495 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
496 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
525 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
526 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
527
528 %if %{with apidocs}
529 %files apidocs
530 %defattr(644,root,root,755)
531 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
532 %endif
533
534 ##
535 ## Plugins
536 ##
537
538 %if %{with aalib}
539 %files -n gstreamer-videosink-aa
540 %defattr(644,root,root,755)
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
542 %endif
543
544 %files -n gstreamer-audio-effects-good
545 %defattr(644,root,root,755)
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
550
551 %files -n gstreamer-audio-formats
552 %defattr(644,root,root,755)
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
557
558 %if %{with cairo}
559 %files -n gstreamer-cairo
560 %defattr(644,root,root,755)
561 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
562 %endif
563
564 %files -n gstreamer-dv
565 %defattr(644,root,root,755)
566 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
567
568 %files -n gstreamer-flac
569 %defattr(644,root,root,755)
570 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
571
572 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
573 %defattr(644,root,root,755)
574 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
575
576 %if %{with jack}
577 %files -n gstreamer-jack
578 %defattr(644,root,root,755)
579 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
580 %endif
581
582 %if %{with caca}
583 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
584 %defattr(644,root,root,755)
585 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
586 %endif
587
588 %files -n gstreamer-libpng
589 %defattr(644,root,root,755)
590 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
591
592 %files -n gstreamer-audiosink-oss
593 %defattr(644,root,root,755)
594 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
595
596 %files -n gstreamer-pulseaudio
597 %defattr(644,root,root,755)
598 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
599
600 %files -n gstreamer-raw1394
601 %defattr(644,root,root,755)
602 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
603
604 %files -n gstreamer-shout2
605 %defattr(644,root,root,755)
606 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
607
608 %if %{with soup}
609 %files -n gstreamer-soup
610 %defattr(644,root,root,755)
611 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
612 %endif
613
614 %if %{with speex}
615 %files -n gstreamer-speex
616 %defattr(644,root,root,755)
617 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
618 %endif
619
620 %files -n gstreamer-taglib
621 %defattr(644,root,root,755)
622 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
623
624 %files -n gstreamer-v4l2
625 %defattr(644,root,root,755)
626 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
627
628 %files -n gstreamer-video-effects
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
631 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
633
634 %files -n gstreamer-visualisation
635 %defattr(644,root,root,755)
636 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
639 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
640
641 %files -n gstreamer-vpx
642 %defattr(644,root,root,755)
643 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
644
645 %if %{with wavpack}
646 %files -n gstreamer-wavpack
647 %defattr(644,root,root,755)
648 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
649 %endif
650
651 %files -n gstreamer-ximagesrc
652 %defattr(644,root,root,755)
653 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.08345 seconds and 2 git commands to generate.