]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.25
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
a5d314f0
ER
1# TODO
2# - rebuild or patch needed for caca:
3# (nautilus:18306): GStreamer-WARNING **: Failed to load plugin '/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so': /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so: undefined symbol: caca_dither_bitmap
4# objdump -T /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so |grep caca_dither_bitmap
5# 00000000 DF *UND* 00000000 caca_dither_bitmap
519aa733
JB
6#
7# Conditional build:
8%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 9%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
10%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
11%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
e7d7576e 12%bcond_with esd # build ESD plugin
519aa733 13%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 14%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 15%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 16%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 17%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
a5d314f0 18
519aa733
JB
19%define gstname gst-plugins-good
20%define gst_major_ver 0.10
dcfb6b12
PZ
21%define gst_req_ver 0.10.30
22%define gstpb_req_ver 0.10.30
a5d314f0 23
99ab54c6 24%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 25Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 26Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 27Name: gstreamer-plugins-good
f8b48252 28Version: 0.10.25
dcfb6b12 29Release: 1
aae141a8 30License: LGPL v2+
519aa733
JB
31Group: Libraries
32Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
f8b48252 33# Source0-md5: d734bc866788d1d6fc74c4ff1318926c
519aa733
JB
34Patch0: %{name}-bashish.patch
35Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 36URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 37BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 38BuildRequires: automake >= 1.5
5900243e 39BuildRequires: docbook-dtd412-xml
34f159cd 40BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 41BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 42BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 43BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 44%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
519aa733 45BuildRequires: libtool >= 1.4
dcfb6b12 46BuildRequires: orc-devel >= 0.4.5
519aa733 47BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
48BuildRequires: python >= 2.1
49BuildRequires: python-PyXML
50BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
51##
52## plugins
53##
29cbea58 54%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 55%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 56%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 57BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
e7d7576e 58%{?with_esd:BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12}
133ea663 59BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 60BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
61%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
62BuildRequires: libavc1394-devel
63%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
64BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 65BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
66BuildRequires: libjpeg-devel
67BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 68BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 69BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 70%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
71# for taglib
72BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 73BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
aae141a8 74BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.8
519aa733 75%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 76BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 77%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
78BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
82BuildRequires: zlib-devel
83Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 84Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
85Obsoletes: gstreamer-avi
86Obsoletes: gstreamer-flx
87Obsoletes: gstreamer-matroska
88Obsoletes: gstreamer-mixer
89Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 90Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
91Obsoletes: gstreamer-rtp
92Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970 93Obsoletes: gstreamer-v4l2
d4ac49d8
PG
94%if %{without esd}
95Obsoletes: gstreamer-audiosink-esd
96%endif
49ba75d8 97Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
98BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
99
100%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
101
102%description
103GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
104which operate on media data. Applications using this library can do
105anything from real-time sound processing to playing videos, and just
106about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
107that new data types or processing capabilities can be added simply by
108installing new plugins.
109
2929b21b
JR
110%description -l pl.UTF-8
111GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
112grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
113tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
114rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
115mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
116nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 117
2172819b
MB
118%package apidocs
119Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
120Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
121Group: Documentation
122Requires: gtk-doc-common
123
124%description apidocs
125Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
126
127%description apidocs -l pl.UTF-8
128Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
129GStreamer.
130
519aa733
JB
131%package -n gstreamer-GConf
132Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 133Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
134Group: Libraries
135Requires(post,preun): GConf2
136Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
137Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
138
139%description -n gstreamer-GConf
140Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
141used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
142
2929b21b
JR
143%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
144Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
145dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 146
359ebc48 147## ## Plugins ##
519aa733
JB
148
149%package -n gstreamer-videosink-aa
150Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 151Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
152Group: Libraries
153Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
154Provides: gstreamer-videosink = %{version}
155Obsoletes: gstreamer-aalib
156
157%description -n gstreamer-videosink-aa
158Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
159
2929b21b
JR
160%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
161Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
162
163%package -n gstreamer-audio-effects-good
164Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 165Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 166Group: Libraries
844dbfcf 167Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 168Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
169
170%description -n gstreamer-audio-effects-good
171Good GStreamer audio effects plugins.
172
2929b21b
JR
173%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
174Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
175
176%package -n gstreamer-audio-formats
177Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 178Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 179Group: Libraries
844dbfcf 180#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
181# for locales in wavparse module
182Requires: %{name} = %{version}-%{release}
183
184%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
185Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
186type.
519aa733 187
2929b21b
JR
188%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
189Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
190
191%package -n gstreamer-cairo
192Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 193Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
194Group: Libraries
195Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
196
197%description -n gstreamer-cairo
198GStreamer cairo plugin.
199
2929b21b 200%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
201Wtyczka cairo do GStreamera.
202
203%package -n gstreamer-dv
204Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 205Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 206Group: Libraries
844dbfcf 207Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
208
209%description -n gstreamer-dv
210Plugin for digital video support.
211
2929b21b
JR
212%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
213Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
214
215%package -n gstreamer-audiosink-esd
216Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 217Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 218Group: Libraries
844dbfcf 219Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
220Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
221Obsoletes: gstreamer-esound
222
223%description -n gstreamer-audiosink-esd
224Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
225
2929b21b
JR
226%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
227Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
228
229%package -n gstreamer-flac
230Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 231Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 232Group: Libraries
844dbfcf 233Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
234
235%description -n gstreamer-flac
236Plugin for the free FLAC lossless audio format.
237
2929b21b
JR
238%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
239Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 240
844dbfcf
JB
241%package -n gstreamer-gdkpixbuf
242Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 243Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
244Group: Libraries
245Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
246
247%description -n gstreamer-gdkpixbuf
248This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
249
2929b21b
JR
250%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
251Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
252gdkpixbuf.
253
254%package -n gstreamer-hal
255Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 256Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
257Group: Libraries
258Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
259
260%description -n gstreamer-hal
261GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
262
2929b21b
JR
263%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
264Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
265GStreamerem a HAL-em.
266
519aa733
JB
267%package -n gstreamer-ladspa
268Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 269Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 270Group: Libraries
844dbfcf 271Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
272
273%description -n gstreamer-ladspa
274Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
275
2929b21b
JR
276%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
277Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
278GStreamera.
279
280%package -n gstreamer-videosink-libcaca
281Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 282Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 283Group: Libraries
844dbfcf 284Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
285Provides: gstreamer-videosink = %{version}
286
287%description -n gstreamer-videosink-libcaca
288GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
289
2929b21b 290%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
291Wtyczka libcaca do GStreamera.
292
293%package -n gstreamer-libpng
294Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 295Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
296Group: Libraries
297#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
298# for locales
299Requires: %{name} = %{version}-%{release}
300Requires: libpng >= 1.2.0
301
302%description -n gstreamer-libpng
303Plugin for encoding png images.
304
2929b21b
JR
305%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
306Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
307
308%package -n gstreamer-audiosink-oss
309Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 310Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 311Group: Libraries
844dbfcf 312#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
313# for locales
314Requires: %{name} = %{version}-%{release}
315Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
316Obsoletes: gstreamer-oss
317
318%description -n gstreamer-audiosink-oss
319Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
320found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
321
2929b21b
JR
322%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
323Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
324OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
325od OpenSound.
326
aae141a8
JB
327%package -n gstreamer-pulseaudio
328Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
329Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
330Group: Libraries
331Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
332Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
333Requires: pulseaudio >= 0.9.8
334Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
335Obsoletes: gstreamer-polypaudio
336
337%description -n gstreamer-pulseaudio
338GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
339
340%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
341Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
342
519aa733
JB
343%package -n gstreamer-raw1394
344Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 345Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
346Group: Libraries
347Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
348
349%description -n gstreamer-raw1394
350Plugin for digital video support using raw1394.
351
2929b21b
JR
352%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
353Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
354
355%package -n gstreamer-shout2
356Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 357Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
358Group: Libraries
359Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
360
361%description -n gstreamer-shout2
362GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
363
2929b21b
JR
364%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
365Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 366
4bfcc885
PZ
367%package -n gstreamer-soup
368Summary: GStreamer Soup plugin
369Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
370Group: Libraries
371Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
372
373%description -n gstreamer-soup
374GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
375
376%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
377Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
378Soup.
379
519aa733
JB
380%package -n gstreamer-speex
381Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 382Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 383Group: Libraries
844dbfcf 384#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
385Requires: speex >= 1:1.1.6
386
387%description -n gstreamer-speex
388GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
389
2929b21b
JR
390%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
391Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 392
844dbfcf
JB
393%package -n gstreamer-taglib
394Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 395Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
396Group: Libraries
397Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
398
399%description -n gstreamer-taglib
400GStreamer tag writing plugin based on taglib.
401
2929b21b
JR
402%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
403Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 404
519aa733
JB
405%package -n gstreamer-video-effects
406Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 407Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
408Group: Libraries
409# for locales in jpeg module
410Requires: %{name} = %{version}-%{release}
411
412%description -n gstreamer-video-effects
413GStreamer video effects plugins.
414
2929b21b
JR
415%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
416Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
417
418%package -n gstreamer-visualisation
419Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 420Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
421Group: Libraries
422Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
423
424%description -n gstreamer-visualisation
425Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 426monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 427
2929b21b
JR
428%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
429Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 430monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 431
844dbfcf
JB
432%package -n gstreamer-ximagesrc
433Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 434Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
435Group: Libraries
436Requires: %{name} = %{version}-%{release}
437
438%description -n gstreamer-ximagesrc
439GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
440
2929b21b
JR
441%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
442Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
443Xlib.
444
359ebc48
AM
445%package -n gstreamer-wavpack
446Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
447Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
448Group: Libraries
449Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
450
451%description -n gstreamer-wavpack
452Plugin for lossless Wavpack audio format.
453
454%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
455Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
456
519aa733
JB
457%prep
458%setup -q -n %{gstname}-%{version}
459%patch0 -p1
460%patch1 -p1
461
462%build
463%{__libtoolize}
464%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
465%{__autoconf}
466%{__autoheader}
467%{__automake}
468%configure \
469 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
470 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
471 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
472 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
e7d7576e 473 %{!?with_esd:--disable-esd} \
5537c970 474 --enable-experimental \
133ea663 475 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
dcfb6b12 476 --enable-orc \
4bfcc885 477 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 478 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 479 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 480 --disable-static \
2172819b 481 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
482 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
483
484%{__make}
485
486%install
487rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
488
489%{__make} install \
490 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
491
492# We don't need plugins' *.la files
493rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
494
495%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
496
497%clean
498rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
499
519aa733
JB
500%post -n gstreamer-GConf
501%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
502
503%preun -n gstreamer-GConf
504%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
505
506%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
507%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 508%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
519aa733 526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
359ebc48 531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
aae141a8 532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733 537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
519aa733 539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
544%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
545%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
546
547%if %{with apidocs}
548%files apidocs
549%defattr(644,root,root,755)
519aa733 550%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 551%endif
519aa733
JB
552
553%if %{with gconf}
554%files -n gstreamer-GConf
555%defattr(644,root,root,755)
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 557%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
558%endif
559
560##
561## Plugins
562##
563
564%if %{with aalib}
565%files -n gstreamer-videosink-aa
566%defattr(644,root,root,755)
567%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
568%endif
569
570%files -n gstreamer-audio-effects-good
571%defattr(644,root,root,755)
572%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 573%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
574%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
576
577%files -n gstreamer-audio-formats
578%defattr(644,root,root,755)
579%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
582
583%if %{with cairo}
584%files -n gstreamer-cairo
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
587%endif
588
589%files -n gstreamer-dv
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
592
e7d7576e 593%if %{with esd}
519aa733
JB
594%files -n gstreamer-audiosink-esd
595%defattr(644,root,root,755)
596%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
e7d7576e 597%endif
519aa733
JB
598
599%files -n gstreamer-flac
600%defattr(644,root,root,755)
601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
602
844dbfcf
JB
603%files -n gstreamer-gdkpixbuf
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
606
607%files -n gstreamer-hal
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
610
cd23ae8b 611# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
612#%if %{with ladspa}
613#%files -n gstreamer-ladspa
614#%defattr(644,root,root,755)
615#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
616#%endif
617
618%if %{with caca}
619%files -n gstreamer-videosink-libcaca
620%defattr(644,root,root,755)
621%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
622%endif
623
624%files -n gstreamer-libpng
625%defattr(644,root,root,755)
626%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
627
628%files -n gstreamer-audiosink-oss
629%defattr(644,root,root,755)
630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
631
aae141a8
JB
632%files -n gstreamer-pulseaudio
633%defattr(644,root,root,755)
634%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
635
519aa733
JB
636%files -n gstreamer-raw1394
637%defattr(644,root,root,755)
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
639
640%files -n gstreamer-shout2
641%defattr(644,root,root,755)
642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
643
4bfcc885
PZ
644%if %{with soup}
645%files -n gstreamer-soup
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
648%endif
649
519aa733
JB
650%if %{with speex}
651%files -n gstreamer-speex
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
654%endif
655
844dbfcf
JB
656%files -n gstreamer-taglib
657%defattr(644,root,root,755)
658%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
659
519aa733
JB
660%files -n gstreamer-video-effects
661%defattr(644,root,root,755)
662%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
663%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
664%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
665
666%files -n gstreamer-visualisation
667%defattr(644,root,root,755)
668%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
669%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
670%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
671%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 672
359ebc48
AM
673%if %{with wavpack}
674%files -n gstreamer-wavpack
675%defattr(644,root,root,755)
676%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
677%endif
678
844dbfcf
JB
679%files -n gstreamer-ximagesrc
680%defattr(644,root,root,755)
681%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.310531 seconds and 4 git commands to generate.