rebuild with separate debuginfo build-ids
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
a90be14c 7%bcond_without gtk # GTK+ (3.x) elements (video sink plugin)
207603e7 8%bcond_without jack # JACK audio plugin
f9f098db 9%bcond_with jack1 # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
a90be14c
JB
10%bcond_without lame # LAME MP2/MP3 encoding plugin
11%bcond_without mpg123 # MPG123-based MP3 plugin
12%bcond_without qt # Qt (5.x) elements (video sink plugin)
7c30bde7 13%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
14%bcond_without speex # speex plugin
15%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 16
519aa733 17%define gstname gst-plugins-good
03ef5bac 18%define gstmver 1.0
d60e1d0c
JB
19%define gst_ver 1.16.3
20%define gstpb_ver 1.16.3
a5d314f0 21
519aa733 22Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 23Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 24Name: gstreamer-plugins-good
b3aafb75 25Version: 1.16.3
e84177b1 26Release: 2
aae141a8 27License: LGPL v2+
519aa733 28Group: Libraries
dca21395 29Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
b3aafb75 30# Source0-md5: c79b6c2f8eaadb2bb66615b694db399e
dca21395 31URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
ff7f1192
JB
32BuildRequires: autoconf >= 2.69
33BuildRequires: automake >= 1:1.14
5900243e 34BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 35BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
ee290314 36BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
a90be14c 37%if %(locale -a | grep -q '^C\.utf8$'; echo $?)
79c068e2
JB
38BuildRequires: glibc-localedb-all
39%endif
03ef5bac
JB
40BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_ver}
41BuildRequires: gstreamer-gl-devel >= %{gstpb_ver}
42BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_ver}
87bf42ec
ŁK
43BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
44%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
ff7f1192 45BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
2c026b27 46BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 47BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 48BuildRequires: python >= 2.1
b3aafb75 49BuildRequires: rpm-build >= 4.6
133ea663 50BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
51BuildRequires: tar >= 1:1.22
52BuildRequires: xz
519aa733
JB
53##
54## plugins
55##
a90be14c
JB
56%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5.4.0}
57%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.4.0}
58%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5.4.0}
59%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5.4.0}
60%{?with_qt:BuildRequires: Qt5X11Extras-devel >= 5.4.0}
61%{?with_qt:BuildRequires: Qt5WaylandClient-devel >= 5.4.0}
519aa733 62%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 63BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 64%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 65%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 66BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 67BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 68BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
a90be14c 69%{?with_gtk:BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.15.0}
f9f098db
JB
70%if %{with jack}
71%{?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
72%{!?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
73%endif
a90be14c 74%{?with_lame:BuildRequires: lame-libs-devel}
519aa733
JB
75BuildRequires: libavc1394-devel
76%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
77BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 78BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733 79BuildRequires: libjpeg-devel
a90be14c
JB
80%{?with_mpg123:BuildRequires: libmpg123-devel >= 1.14}
81BuildRequires: libpng-devel >= 2:1.5.1
59467759 82BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 83BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 84%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
844dbfcf 85BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 86BuildRequires: libv4l-devel
03ef5bac 87BuildRequires: libvpx-devel >= 1.8.0
2c026b27 88BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
a90be14c 89%{?with_qt:BuildRequires: qt5-build >= 5.4.0}
519aa733 90%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 91BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
a90be14c 92%{?with_lame:BuildRequires: twolame-devel >= 0.3.10}
7c30bde7 93BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 94%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
95BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
96BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
97BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
98BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 99BuildRequires: zlib-devel
ee290314 100Requires: glib2 >= 1:2.40
03ef5bac
JB
101Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
102Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
2c026b27 103Requires: orc >= 0.4.17
b3aafb75
JB
104Obsoletes: gstreamer-avi < 0.10
105Obsoletes: gstreamer-flx < 0.10
106Obsoletes: gstreamer-matroska < 0.10
107Obsoletes: gstreamer-mixer < 0.10
108Obsoletes: gstreamer-navigation < 0.10
109Obsoletes: gstreamer-oss4 < 0.10
110Obsoletes: gstreamer-rtp < 0.10
111Obsoletes: gstreamer-udp < 0.10
49ba75d8 112Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
113BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
114
03ef5bac 115%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gstmver}
519aa733
JB
116
117%description
118GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
119which operate on media data. Applications using this library can do
120anything from real-time sound processing to playing videos, and just
121about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
122that new data types or processing capabilities can be added simply by
123installing new plugins.
124
2929b21b
JR
125%description -l pl.UTF-8
126GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
127grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
128tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
129rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
130mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
131nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 132
2172819b
MB
133%package apidocs
134Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
135Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
136Group: Documentation
137Requires: gtk-doc-common
48248d0b 138BuildArch: noarch
2172819b
MB
139
140%description apidocs
141Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
142
143%description apidocs -l pl.UTF-8
144Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
145GStreamer.
146
359ebc48 147## ## Plugins ##
519aa733
JB
148
149%package -n gstreamer-videosink-aa
150Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 151Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733 152Group: Libraries
03ef5bac
JB
153Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
154Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733 155Provides: gstreamer-videosink = %{version}
b3aafb75 156Obsoletes: gstreamer-aalib < 0.10
519aa733
JB
157
158%description -n gstreamer-videosink-aa
159Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
160
2929b21b
JR
161%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
162Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
163
164%package -n gstreamer-audio-effects-good
165Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 166Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 167Group: Libraries
03ef5bac
JB
168Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
169Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
b3aafb75 170Obsoletes: gstreamer-audio-effects < 0.10
519aa733
JB
171
172%description -n gstreamer-audio-effects-good
173Good GStreamer audio effects plugins.
174
2929b21b
JR
175%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
176Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
177
178%package -n gstreamer-audio-formats
179Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 180Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 181Group: Libraries
03ef5bac
JB
182Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
183Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
184# for locales in wavparse module
185Requires: %{name} = %{version}-%{release}
186
187%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
188Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
189type.
519aa733 190
2929b21b
JR
191%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
192Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 193
207603e7
JB
194%package -n gstreamer-cairo
195Summary: GStreamer cairo plugin
196Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
197Group: Libraries
62ae3ec1 198Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 199Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
03ef5bac
JB
200Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
201Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
207603e7
JB
202
203%description -n gstreamer-cairo
204GStreamer cairo plugin.
205
206%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
207Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
208
209%package -n gstreamer-dv
210Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 211Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 212Group: Libraries
03ef5bac
JB
213Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
214Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
207603e7 215Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
216
217%description -n gstreamer-dv
218Plugin for digital video support.
219
2929b21b
JR
220%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
221Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 222
519aa733
JB
223%package -n gstreamer-flac
224Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 225Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 226Group: Libraries
59467759 227Requires: flac >= 1.1.4
03ef5bac
JB
228Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
229Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
230
231%description -n gstreamer-flac
232Plugin for the free FLAC lossless audio format.
233
2929b21b
JR
234%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
235Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 236
844dbfcf
JB
237%package -n gstreamer-gdkpixbuf
238Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 239Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 240Group: Libraries
c2020cc0 241Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
03ef5bac
JB
242Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
243Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
844dbfcf
JB
244
245%description -n gstreamer-gdkpixbuf
246This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
247
2929b21b
JR
248%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
249Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
250gdkpixbuf.
251
a90be14c
JB
252%package -n gstreamer-videosink-gtk
253Summary: GStreamer GTK+ (3.x) output plugin
254Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera
255Group: Libraries
03ef5bac
JB
256Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
257Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_ver}
258Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
259Requires: gtk+3 >= 3.15.0
260Provides: gstreamer-videosink = %{version}
261
262%description -n gstreamer-videosink-gtk
263GStreamer GTK+ (3.x) output plugin.
264
265%description -n gstreamer-videosink-gtk -l pl.UTF-8
266Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera.
267
d99b8ce4
JB
268%package -n gstreamer-jack
269Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
270Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 271Group: Libraries
03ef5bac
JB
272Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
273Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
f9f098db
JB
274%{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
275%{!?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
e2d6e145 276# for locales
7f3ab26b 277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 278Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 279
d99b8ce4
JB
280%description -n gstreamer-jack
281Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 282
d99b8ce4
JB
283%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
284Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
285
286%package -n gstreamer-videosink-libcaca
287Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 288Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 289Group: Libraries
03ef5bac
JB
290Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
291Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
292Provides: gstreamer-videosink = %{version}
293
294%description -n gstreamer-videosink-libcaca
295GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
296
2929b21b 297%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
298Wtyczka libcaca do GStreamera.
299
a90be14c
JB
300%package -n gstreamer-lame
301Summary: GStreamer plugin encoding MP3 songs
302Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3
303Group: Libraries
304# for NLS
305Requires: %{name} = %{version}-%{release}
03ef5bac
JB
306Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
307Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
308Requires: twolame-libs >= 0.3.10
309
310%description -n gstreamer-lame
311Plugin for encoding MP3 with lame.
312
313%description -n gstreamer-lame -l pl.UTF-8
314Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3 przy użyciu lame.
315
316%package -n gstreamer-mpg123
317Summary: GStreamer mpg123 plugin
318Summary(pl.UTF-8): Wtyczka mpg123 do GStreamera
319Group: Libraries
03ef5bac
JB
320Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
321Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
322Requires: libmpg123 >= 1.14
323# plugin obsoleted in 1.12.0, functionality in mpg123 plugin (or libav)
324Obsoletes: gstreamer-mad < 1.12.0
325
326%description -n gstreamer-mpg123
327GStreamer mpg123 plugin for MP3 playback.
328
329%description -n gstreamer-mpg123 -l pl.UTF-8
330Wtyczka mpg123 do GStreamera, odtwarzająca MP3.
331
519aa733
JB
332%package -n gstreamer-libpng
333Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 334Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 335Group: Libraries
03ef5bac
JB
336Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
337Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
338# for locales
339Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a90be14c 340Requires: libpng >= 2:1.5.1
519aa733
JB
341
342%description -n gstreamer-libpng
343Plugin for encoding png images.
344
2929b21b
JR
345%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
346Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
347
348%package -n gstreamer-audiosink-oss
349Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 350Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 351Group: Libraries
03ef5bac
JB
352Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
353Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
354# for locales
355Requires: %{name} = %{version}-%{release}
356Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
b3aafb75 357Obsoletes: gstreamer-oss < 0.10
519aa733
JB
358
359%description -n gstreamer-audiosink-oss
360Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
361found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
362
2929b21b
JR
363%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
364Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
365OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
366od OpenSound.
367
aae141a8
JB
368%package -n gstreamer-pulseaudio
369Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
370Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
371Group: Libraries
03ef5bac
JB
372Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
373Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
2c026b27 374Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
375# for locales
376Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 377Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
b3aafb75
JB
378Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio < 0.10
379Obsoletes: gstreamer-polypaudio < 0.10
aae141a8
JB
380
381%description -n gstreamer-pulseaudio
382GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
383
384%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
385Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
386
a90be14c
JB
387%package -n gstreamer-videosink-qt
388Summary: GStreamer Qt (5.x) output plugin
389Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera
390Group: Libraries
391Requires: Qt5Core >= 5.4.0
392Requires: Qt5Gui >= 5.4.0
393Requires: Qt5Quick >= 5.4.0
03ef5bac
JB
394Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
395Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_ver}
396Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
a90be14c
JB
397Provides: gstreamer-videosink = %{version}
398
399%description -n gstreamer-videosink-qt
400GStreamer Qt (5.x) output plugin.
401
402%description -n gstreamer-videosink-qt -l pl.UTF-8
403Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera.
404
519aa733
JB
405%package -n gstreamer-raw1394
406Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 407Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733 408Group: Libraries
03ef5bac 409Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
519aa733
JB
410
411%description -n gstreamer-raw1394
412Plugin for digital video support using raw1394.
413
2929b21b
JR
414%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
415Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
416
417%package -n gstreamer-shout2
418Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 419Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733 420Group: Libraries
03ef5bac 421Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
e2d6e145
JB
422# for locales
423Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
424
425%description -n gstreamer-shout2
426GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
427
2929b21b
JR
428%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
429Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 430
4bfcc885
PZ
431%package -n gstreamer-soup
432Summary: GStreamer Soup plugin
433Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
434Group: Libraries
03ef5bac
JB
435Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
436Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
ee290314 437Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
438# for locales
439Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
440
441%description -n gstreamer-soup
442GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
443
444%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
445Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
446Soup.
447
519aa733
JB
448%package -n gstreamer-speex
449Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 450Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 451Group: Libraries
03ef5bac
JB
452Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
453Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
454Requires: speex >= 1:1.1.6
455
456%description -n gstreamer-speex
457GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
458
2929b21b
JR
459%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
460Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 461
844dbfcf
JB
462%package -n gstreamer-taglib
463Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 464Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf 465Group: Libraries
03ef5bac
JB
466Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
467Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
59467759 468Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
469
470%description -n gstreamer-taglib
471GStreamer tag writing plugin based on taglib.
472
2929b21b
JR
473%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
474Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 475
59467759
JB
476%package -n gstreamer-v4l2
477Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
478Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
479Group: Libraries
480Requires: %{name} = %{version}-%{release}
03ef5bac
JB
481Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
482Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
7c30bde7 483Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
484
485%description -n gstreamer-v4l2
486GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
487
488%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
489Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
490
519aa733
JB
491%package -n gstreamer-video-effects
492Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 493Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 494Group: Libraries
03ef5bac
JB
495Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
496Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
497# for locales in jpeg module
498Requires: %{name} = %{version}-%{release}
499
500%description -n gstreamer-video-effects
501GStreamer video effects plugins.
502
2929b21b
JR
503%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
504Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
505
506%package -n gstreamer-visualisation
507Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 508Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733 509Group: Libraries
03ef5bac
JB
510Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
511Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
519aa733
JB
512
513%description -n gstreamer-visualisation
514Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 515monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 516
2929b21b
JR
517%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
518Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 519monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 520
207603e7 521%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
522Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
523Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7 524Group: Libraries
03ef5bac
JB
525Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
526Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
527Requires: libvpx >= 1.8.0
b3aafb75 528Obsoletes: gstreamer-vp8 < 1.0
207603e7
JB
529
530%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 531GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
532
533%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 534Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
535biblioteki libvpx.
536
359ebc48
AM
537%package -n gstreamer-wavpack
538Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
539Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
540Group: Libraries
03ef5bac
JB
541Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
542Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
ff7f1192 543Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
544
545%description -n gstreamer-wavpack
546Plugin for lossless Wavpack audio format.
547
548%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
549Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
550
e2d6e145
JB
551%package -n gstreamer-ximagesrc
552Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
553Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
554Group: Libraries
555Requires: %{name} = %{version}-%{release}
03ef5bac
JB
556Requires: gstreamer >= %{gst_ver}
557Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_ver}
e2d6e145
JB
558
559%description -n gstreamer-ximagesrc
560GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
561
562%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
563Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
564Xlib.
565
519aa733
JB
566%prep
567%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
568
569%build
570%{__libtoolize}
571%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
572%{__autoconf}
573%{__autoheader}
574%{__automake}
575%configure \
576 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
577 --disable-silent-rules \
578 --disable-static \
579 --enable-experimental \
519aa733 580 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 581 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
a90be14c 582 %{!?with_gtk:--disable-gtk} \
d99b8ce4 583 %{!?with_jack:--disable-jack} \
a90be14c 584 %{!?with_lame:--disable-lame --disable-twolame} \
d99b8ce4 585 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
a90be14c
JB
586 %{!?with_mpg123:--disable-mpg123} \
587 %{!?with_qt:--disable-qt} \
4bfcc885 588 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 589 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 590 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
591 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
592 --enable-orc \
519aa733
JB
593 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
594
79c068e2 595LC_ALL=C.UTF-8 \
519aa733
JB
596%{__make}
597
598%install
599rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
600
601%{__make} install \
602 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
603
604# We don't need plugins' *.la files
59467759 605%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 606
03ef5bac 607%find_lang %{gstname}-%{gstmver}
519aa733
JB
608
609%clean
610rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
611
03ef5bac 612%files -f %{gstname}-%{gstmver}.lang
519aa733 613%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 614%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
616%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 617%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
619%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
621%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 626%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 628%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
635%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
f9f098db 636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
aae141a8 637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
03ef5bac
JB
648%dir %{_datadir}/gstreamer-%{gstmver}
649%{_datadir}/gstreamer-%{gstmver}/presets
2172819b
MB
650
651%if %{with apidocs}
652%files apidocs
653%defattr(644,root,root,755)
03ef5bac 654%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{gstmver}
519aa733
JB
655%endif
656
657##
658## Plugins
659##
660
661%if %{with aalib}
662%files -n gstreamer-videosink-aa
663%defattr(644,root,root,755)
664%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
665%endif
666
667%files -n gstreamer-audio-effects-good
668%defattr(644,root,root,755)
669%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 670%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
671%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
672%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
673
674%files -n gstreamer-audio-formats
675%defattr(644,root,root,755)
676%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 677%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
678%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
679%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
680
207603e7
JB
681%if %{with cairo}
682%files -n gstreamer-cairo
683%defattr(644,root,root,755)
684%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
685%endif
519aa733
JB
686
687%files -n gstreamer-dv
688%defattr(644,root,root,755)
689%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
690
519aa733
JB
691%files -n gstreamer-flac
692%defattr(644,root,root,755)
693%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
694
844dbfcf
JB
695%files -n gstreamer-gdkpixbuf
696%defattr(644,root,root,755)
697%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
698
a90be14c
JB
699%if %{with gtk}
700%files -n gstreamer-videosink-gtk
701%defattr(644,root,root,755)
702%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgtk.so
703%endif
704
d99b8ce4
JB
705%if %{with jack}
706%files -n gstreamer-jack
707%defattr(644,root,root,755)
708%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
709%endif
710
519aa733
JB
711%if %{with caca}
712%files -n gstreamer-videosink-libcaca
713%defattr(644,root,root,755)
714%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
715%endif
716
a90be14c
JB
717%files -n gstreamer-lame
718%defattr(644,root,root,755)
719%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlame.so
720%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttwolame.so
721
722%if %{with mpg123}
723%files -n gstreamer-mpg123
724%defattr(644,root,root,755)
725%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmpg123.so
726%endif
727
519aa733
JB
728%files -n gstreamer-libpng
729%defattr(644,root,root,755)
730%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
731
732%files -n gstreamer-audiosink-oss
733%defattr(644,root,root,755)
734%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
735
aae141a8
JB
736%files -n gstreamer-pulseaudio
737%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 738%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
aae141a8 739
a90be14c
JB
740%if %{with qt}
741%files -n gstreamer-videosink-qt
742%defattr(644,root,root,755)
743%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqmlgl.so
744%endif
745
519aa733
JB
746%files -n gstreamer-raw1394
747%defattr(644,root,root,755)
748%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
749
750%files -n gstreamer-shout2
751%defattr(644,root,root,755)
752%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
753
4bfcc885
PZ
754%if %{with soup}
755%files -n gstreamer-soup
756%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 757%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
4bfcc885
PZ
758%endif
759
519aa733
JB
760%if %{with speex}
761%files -n gstreamer-speex
762%defattr(644,root,root,755)
763%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
764%endif
765
844dbfcf
JB
766%files -n gstreamer-taglib
767%defattr(644,root,root,755)
768%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
769
59467759
JB
770%files -n gstreamer-v4l2
771%defattr(644,root,root,755)
772%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
773
519aa733
JB
774%files -n gstreamer-video-effects
775%defattr(644,root,root,755)
776%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
777%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
778%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
779
780%files -n gstreamer-visualisation
781%defattr(644,root,root,755)
782%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
783%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
784%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
785%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 786
207603e7
JB
787%files -n gstreamer-vpx
788%defattr(644,root,root,755)
789%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
790
359ebc48
AM
791%if %{with wavpack}
792%files -n gstreamer-wavpack
793%defattr(644,root,root,755)
794%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
795%endif
796
844dbfcf
JB
797%files -n gstreamer-ximagesrc
798%defattr(644,root,root,755)
799%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.402506 seconds and 4 git commands to generate.