]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- release 3
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
e7d7576e 7%bcond_with esd # build ESD plugin
519aa733 8%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
63fa96eb 9%bcond_with hal # build HAL plugin
d99b8ce4 10%bcond_without jack # don't build JACK audio plugin
4bfcc885 11%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 12%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 13%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
a5d314f0 14
519aa733
JB
15%define gstname gst-plugins-good
16%define gst_major_ver 0.10
bbbf358f
JB
17%define gst_req_ver 0.10.33
18%define gstpb_req_ver 0.10.33
a5d314f0 19
99ab54c6 20%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 21Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 22Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 23Name: gstreamer-plugins-good
6fa7823d 24Version: 0.10.30
cf0ec916 25Release: 3
aae141a8 26License: LGPL v2+
519aa733
JB
27Group: Libraries
28Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
6fa7823d 29# Source0-md5: 62fd7a3ef187c4f99b3d7c352d58dae9
519aa733
JB
30Patch0: %{name}-bashish.patch
31Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 32URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
59467759
JB
33BuildRequires: autoconf >= 2.60
34BuildRequires: automake >= 1:1.10
5900243e 35BuildRequires: docbook-dtd412-xml
bbbf358f 36BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
59467759 37BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
d99b8ce4 38BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.20
519aa733 39BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 40BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
59467759 41BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.14.0
359ebc48 42%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
519aa733 43BuildRequires: libtool >= 1.4
59467759 44BuildRequires: orc-devel >= 0.4.11
519aa733 45BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 46BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 47BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
48##
49## plugins
50##
29cbea58 51%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 52%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 53BuildRequires: bzip2-devel
29cbea58 54%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
bbbf358f 55%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 56BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
e7d7576e 57%{?with_esd:BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12}
59467759 58BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
63fa96eb 59%{?with_hal:BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1}
d99b8ce4 60%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
61BuildRequires: libavc1394-devel
62%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
63BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 64BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
65BuildRequires: libjpeg-devel
66BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 67BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 68BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
d99b8ce4 69%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.26}
844dbfcf
JB
70# for taglib
71BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 72BuildRequires: libv4l-devel
29cbea58 73BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
59467759 74BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.20
519aa733 75%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759
JB
76BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
77BuildRequires: udev-glib-devel >= 143
359ebc48 78%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
79BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
82BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 83BuildRequires: zlib-devel
d99b8ce4 84Requires: glib2 >= 1:2.20
519aa733 85Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 86Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 87Requires: orc >= 0.4.11
519aa733
JB
88Obsoletes: gstreamer-avi
89Obsoletes: gstreamer-flx
f9bca870 90%{!?with_hal:Obsoletes: gstreamer-hal}
519aa733
JB
91Obsoletes: gstreamer-matroska
92Obsoletes: gstreamer-mixer
93Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 94Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
95Obsoletes: gstreamer-rtp
96Obsoletes: gstreamer-udp
d4ac49d8
PG
97%if %{without esd}
98Obsoletes: gstreamer-audiosink-esd
99%endif
49ba75d8 100Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
101BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
102
103%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
104
105%description
106GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
107which operate on media data. Applications using this library can do
108anything from real-time sound processing to playing videos, and just
109about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
110that new data types or processing capabilities can be added simply by
111installing new plugins.
112
2929b21b
JR
113%description -l pl.UTF-8
114GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
115grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
116tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
117rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
118mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
119nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 120
2172819b
MB
121%package apidocs
122Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
123Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
124Group: Documentation
125Requires: gtk-doc-common
126
127%description apidocs
128Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
129
130%description apidocs -l pl.UTF-8
131Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
132GStreamer.
133
519aa733
JB
134%package -n gstreamer-GConf
135Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 136Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
137Group: Libraries
138Requires(post,preun): GConf2
139Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
140Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
141
142%description -n gstreamer-GConf
143Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
144used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
145
2929b21b
JR
146%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
147Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
148dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 149
359ebc48 150## ## Plugins ##
519aa733
JB
151
152%package -n gstreamer-videosink-aa
153Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 154Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
155Group: Libraries
156Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
157Provides: gstreamer-videosink = %{version}
158Obsoletes: gstreamer-aalib
159
160%description -n gstreamer-videosink-aa
161Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
162
2929b21b
JR
163%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
164Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
165
166%package -n gstreamer-audio-effects-good
167Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 168Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 169Group: Libraries
844dbfcf 170Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 171Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
172
173%description -n gstreamer-audio-effects-good
174Good GStreamer audio effects plugins.
175
2929b21b
JR
176%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
177Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
178
179%package -n gstreamer-audio-formats
180Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 181Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 182Group: Libraries
844dbfcf 183#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
184# for locales in wavparse module
185Requires: %{name} = %{version}-%{release}
186
187%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
188Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
189type.
519aa733 190
2929b21b
JR
191%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
192Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
193
194%package -n gstreamer-cairo
195Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 196Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
197Group: Libraries
198Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
199
200%description -n gstreamer-cairo
201GStreamer cairo plugin.
202
2929b21b 203%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
204Wtyczka cairo do GStreamera.
205
206%package -n gstreamer-dv
207Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 208Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 209Group: Libraries
844dbfcf 210Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
211
212%description -n gstreamer-dv
213Plugin for digital video support.
214
2929b21b
JR
215%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
216Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
217
218%package -n gstreamer-audiosink-esd
219Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 220Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 221Group: Libraries
844dbfcf 222Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
223Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
224Obsoletes: gstreamer-esound
225
226%description -n gstreamer-audiosink-esd
227Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
228
2929b21b
JR
229%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
230Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
231
232%package -n gstreamer-flac
233Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 234Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 235Group: Libraries
844dbfcf 236Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 237Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
238
239%description -n gstreamer-flac
240Plugin for the free FLAC lossless audio format.
241
2929b21b
JR
242%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
243Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 244
844dbfcf
JB
245%package -n gstreamer-gdkpixbuf
246Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 247Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
248Group: Libraries
249Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
250
251%description -n gstreamer-gdkpixbuf
252This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
253
2929b21b
JR
254%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
255Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
256gdkpixbuf.
257
258%package -n gstreamer-hal
259Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 260Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
261Group: Libraries
262Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
263
264%description -n gstreamer-hal
265GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
266
2929b21b
JR
267%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
268Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
269GStreamerem a HAL-em.
270
d99b8ce4
JB
271%package -n gstreamer-jack
272Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
273Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 274Group: Libraries
844dbfcf 275Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 276Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 277
d99b8ce4
JB
278%description -n gstreamer-jack
279Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 280
d99b8ce4
JB
281%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
282Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
283
284%package -n gstreamer-videosink-libcaca
285Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 286Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 287Group: Libraries
844dbfcf 288Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
289Provides: gstreamer-videosink = %{version}
290
291%description -n gstreamer-videosink-libcaca
292GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
293
2929b21b 294%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
295Wtyczka libcaca do GStreamera.
296
297%package -n gstreamer-libpng
298Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 299Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
300Group: Libraries
301#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
302# for locales
303Requires: %{name} = %{version}-%{release}
304Requires: libpng >= 1.2.0
305
306%description -n gstreamer-libpng
307Plugin for encoding png images.
308
2929b21b
JR
309%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
310Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
311
312%package -n gstreamer-audiosink-oss
313Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 314Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 315Group: Libraries
844dbfcf 316#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
317# for locales
318Requires: %{name} = %{version}-%{release}
319Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
320Obsoletes: gstreamer-oss
321
322%description -n gstreamer-audiosink-oss
323Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
324found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
325
2929b21b
JR
326%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
327Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
328OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
329od OpenSound.
330
aae141a8
JB
331%package -n gstreamer-pulseaudio
332Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
333Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
334Group: Libraries
335Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
336Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 337Requires: pulseaudio >= 0.9.20
aae141a8 338Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 339Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
340Obsoletes: gstreamer-polypaudio
341
342%description -n gstreamer-pulseaudio
343GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
344
345%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
346Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
347
519aa733
JB
348%package -n gstreamer-raw1394
349Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 350Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
351Group: Libraries
352Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
353
354%description -n gstreamer-raw1394
355Plugin for digital video support using raw1394.
356
2929b21b
JR
357%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
358Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
359
360%package -n gstreamer-shout2
361Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 362Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
363Group: Libraries
364Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
365
366%description -n gstreamer-shout2
367GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
368
2929b21b
JR
369%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
370Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 371
4bfcc885
PZ
372%package -n gstreamer-soup
373Summary: GStreamer Soup plugin
374Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
375Group: Libraries
376Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
59467759 377Requires: libsoup >= 2.26
4bfcc885
PZ
378
379%description -n gstreamer-soup
380GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
381
382%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
383Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
384Soup.
385
519aa733
JB
386%package -n gstreamer-speex
387Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 388Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 389Group: Libraries
844dbfcf 390#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
391Requires: speex >= 1:1.1.6
392
393%description -n gstreamer-speex
394GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
395
2929b21b
JR
396%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
397Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 398
844dbfcf
JB
399%package -n gstreamer-taglib
400Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 401Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
402Group: Libraries
403Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 404Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
405
406%description -n gstreamer-taglib
407GStreamer tag writing plugin based on taglib.
408
2929b21b
JR
409%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
410Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 411
59467759
JB
412%package -n gstreamer-v4l2
413Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
414Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
415Group: Libraries
416Requires: %{name} = %{version}-%{release}
417Requires: udev-glib >= 143
418
419%description -n gstreamer-v4l2
420GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
421
422%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
423Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
424
519aa733
JB
425%package -n gstreamer-video-effects
426Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 427Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
428Group: Libraries
429# for locales in jpeg module
430Requires: %{name} = %{version}-%{release}
431
432%description -n gstreamer-video-effects
433GStreamer video effects plugins.
434
2929b21b
JR
435%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
436Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
437
438%package -n gstreamer-visualisation
439Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 440Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
441Group: Libraries
442Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
443
444%description -n gstreamer-visualisation
445Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 446monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 447
2929b21b
JR
448%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
449Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 450monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 451
844dbfcf
JB
452%package -n gstreamer-ximagesrc
453Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 454Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
455Group: Libraries
456Requires: %{name} = %{version}-%{release}
457
458%description -n gstreamer-ximagesrc
459GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
460
2929b21b
JR
461%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
462Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
463Xlib.
464
359ebc48
AM
465%package -n gstreamer-wavpack
466Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
467Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
468Group: Libraries
469Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 470Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
471
472%description -n gstreamer-wavpack
473Plugin for lossless Wavpack audio format.
474
475%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
476Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
477
519aa733
JB
478%prep
479%setup -q -n %{gstname}-%{version}
480%patch0 -p1
481%patch1 -p1
482
483%build
484%{__libtoolize}
485%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
486%{__autoconf}
487%{__autoheader}
488%{__automake}
489%configure \
490 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
491 --disable-silent-rules \
492 --disable-static \
493 --enable-experimental \
519aa733 494 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 495 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
e7d7576e 496 %{!?with_esd:--disable-esd} \
d99b8ce4
JB
497 %{!?with_jack:--disable-jack} \
498 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 499 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 500 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 501 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
63fa96eb 502 %{!?with_hal:--disable-hal} \
d99b8ce4
JB
503 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
504 --enable-orc \
519aa733
JB
505 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
506
507%{__make}
508
509%install
510rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
511
512%{__make} install \
513 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
514
515# We don't need plugins' *.la files
59467759 516%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733
JB
517
518%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
519
520%clean
521rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
522
519aa733
JB
523%post -n gstreamer-GConf
524%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
525
526%preun -n gstreamer-GConf
527%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
528
529%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
530%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 531%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
560%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 563%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 565%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
566%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
567%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
568
569%if %{with apidocs}
570%files apidocs
571%defattr(644,root,root,755)
519aa733 572%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 573%endif
519aa733
JB
574
575%if %{with gconf}
576%files -n gstreamer-GConf
577%defattr(644,root,root,755)
578%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 579%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
580%endif
581
582##
583## Plugins
584##
585
586%if %{with aalib}
587%files -n gstreamer-videosink-aa
588%defattr(644,root,root,755)
589%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
590%endif
591
592%files -n gstreamer-audio-effects-good
593%defattr(644,root,root,755)
594%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
596%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
597%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
598
599%files -n gstreamer-audio-formats
600%defattr(644,root,root,755)
601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 602%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
603%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
604%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
605
606%if %{with cairo}
607%files -n gstreamer-cairo
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
610%endif
611
612%files -n gstreamer-dv
613%defattr(644,root,root,755)
614%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
615
e7d7576e 616%if %{with esd}
519aa733
JB
617%files -n gstreamer-audiosink-esd
618%defattr(644,root,root,755)
619%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
e7d7576e 620%endif
519aa733
JB
621
622%files -n gstreamer-flac
623%defattr(644,root,root,755)
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
625
844dbfcf
JB
626%files -n gstreamer-gdkpixbuf
627%defattr(644,root,root,755)
628%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
629
d99b8ce4
JB
630%if %{with jack}
631%files -n gstreamer-jack
632%defattr(644,root,root,755)
633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
634%endif
635
63fa96eb 636%if %{with hal}
844dbfcf
JB
637%files -n gstreamer-hal
638%defattr(644,root,root,755)
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
63fa96eb 640%endif
844dbfcf 641
519aa733
JB
642%if %{with caca}
643%files -n gstreamer-videosink-libcaca
644%defattr(644,root,root,755)
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
646%endif
647
648%files -n gstreamer-libpng
649%defattr(644,root,root,755)
650%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
651
652%files -n gstreamer-audiosink-oss
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
655
aae141a8
JB
656%files -n gstreamer-pulseaudio
657%defattr(644,root,root,755)
658%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
659
519aa733
JB
660%files -n gstreamer-raw1394
661%defattr(644,root,root,755)
662%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
663
664%files -n gstreamer-shout2
665%defattr(644,root,root,755)
666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
667
4bfcc885
PZ
668%if %{with soup}
669%files -n gstreamer-soup
670%defattr(644,root,root,755)
671%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
672%endif
673
519aa733
JB
674%if %{with speex}
675%files -n gstreamer-speex
676%defattr(644,root,root,755)
677%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
678%endif
679
844dbfcf
JB
680%files -n gstreamer-taglib
681%defattr(644,root,root,755)
682%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
683
59467759
JB
684%files -n gstreamer-v4l2
685%defattr(644,root,root,755)
686%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
687
519aa733
JB
688%files -n gstreamer-video-effects
689%defattr(644,root,root,755)
690%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
691%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
692%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
693
694%files -n gstreamer-visualisation
695%defattr(644,root,root,755)
696%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
697%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
698%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
699%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 700
359ebc48
AM
701%if %{with wavpack}
702%files -n gstreamer-wavpack
703%defattr(644,root,root,755)
704%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
705%endif
706
844dbfcf
JB
707%files -n gstreamer-ximagesrc
708%defattr(644,root,root,755)
709%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.166192 seconds and 4 git commands to generate.