]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.14.4
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
a90be14c 7%bcond_without gtk # GTK+ (3.x) elements (video sink plugin)
207603e7 8%bcond_without jack # JACK audio plugin
f9f098db 9%bcond_with jack1 # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
a90be14c
JB
10%bcond_without lame # LAME MP2/MP3 encoding plugin
11%bcond_without mpg123 # MPG123-based MP3 plugin
12%bcond_without qt # Qt (5.x) elements (video sink plugin)
7c30bde7 13%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
14%bcond_without speex # speex plugin
15%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 16
519aa733 17%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 18%define major_ver 1.0
a90be14c
JB
19%define gst_req_ver 1.14.4
20%define gstpb_req_ver 1.14.4
a5d314f0 21
99ab54c6 22%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 23Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 24Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 25Name: gstreamer-plugins-good
a90be14c 26Version: 1.14.4
dca21395 27Release: 1
aae141a8 28License: LGPL v2+
519aa733 29Group: Libraries
dca21395 30Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
a90be14c 31# Source0-md5: 6e3b247097366cf2639f22abfece7113
dca21395 32URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
ff7f1192
JB
33BuildRequires: autoconf >= 2.69
34BuildRequires: automake >= 1:1.14
5900243e 35BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 36BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
ee290314 37BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
a90be14c 38%if %(locale -a | grep -q '^C\.utf8$'; echo $?)
79c068e2
JB
39BuildRequires: glibc-localedb-all
40%endif
519aa733 41BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
a90be14c 42BuildRequires: gstreamer-gl-devel >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf 43BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
44BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
45%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
ff7f1192 46BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
2c026b27 47BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 48BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 49BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 50BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
51BuildRequires: tar >= 1:1.22
52BuildRequires: xz
519aa733
JB
53##
54## plugins
55##
a90be14c
JB
56%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5.4.0}
57%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.4.0}
58%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5.4.0}
59%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5.4.0}
60%{?with_qt:BuildRequires: Qt5X11Extras-devel >= 5.4.0}
61%{?with_qt:BuildRequires: Qt5WaylandClient-devel >= 5.4.0}
519aa733 62%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 63BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 64%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 65%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 66BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 67BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 68BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
a90be14c 69%{?with_gtk:BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.15.0}
f9f098db
JB
70%if %{with jack}
71%{?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
72%{!?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
73%endif
a90be14c 74%{?with_lame:BuildRequires: lame-libs-devel}
519aa733
JB
75BuildRequires: libavc1394-devel
76%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
77BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 78BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733 79BuildRequires: libjpeg-devel
a90be14c
JB
80%{?with_mpg123:BuildRequires: libmpg123-devel >= 1.14}
81BuildRequires: libpng-devel >= 2:1.5.1
59467759 82BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 83BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 84%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
844dbfcf 85BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 86BuildRequires: libv4l-devel
dca21395 87BuildRequires: libvpx-devel >= 1.4.0
2c026b27 88BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
a90be14c 89%{?with_qt:BuildRequires: qt5-build >= 5.4.0}
519aa733 90%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 91BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
a90be14c 92%{?with_lame:BuildRequires: twolame-devel >= 0.3.10}
7c30bde7 93BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 94%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
95BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
96BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
97BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
98BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 99BuildRequires: zlib-devel
ee290314 100Requires: glib2 >= 1:2.40
519aa733 101Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 102Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 103Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
104Obsoletes: gstreamer-avi
105Obsoletes: gstreamer-flx
106Obsoletes: gstreamer-matroska
107Obsoletes: gstreamer-mixer
108Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 109Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
110Obsoletes: gstreamer-rtp
111Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 112Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
113BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
114
87bf42ec 115%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
116
117%description
118GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
119which operate on media data. Applications using this library can do
120anything from real-time sound processing to playing videos, and just
121about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
122that new data types or processing capabilities can be added simply by
123installing new plugins.
124
2929b21b
JR
125%description -l pl.UTF-8
126GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
127grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
128tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
129rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
130mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
131nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 132
2172819b
MB
133%package apidocs
134Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
135Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
136Group: Documentation
137Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
138%if "%{_rpmversion}" >= "5"
139BuildArch: noarch
140%endif
2172819b
MB
141
142%description apidocs
143Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
144
145%description apidocs -l pl.UTF-8
146Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
147GStreamer.
148
359ebc48 149## ## Plugins ##
519aa733
JB
150
151%package -n gstreamer-videosink-aa
152Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 153Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
154Group: Libraries
155Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 156Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
157Provides: gstreamer-videosink = %{version}
158Obsoletes: gstreamer-aalib
159
160%description -n gstreamer-videosink-aa
161Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
162
2929b21b
JR
163%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
164Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
165
166%package -n gstreamer-audio-effects-good
167Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 168Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 169Group: Libraries
e2d6e145 170Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 171Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 172Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
173
174%description -n gstreamer-audio-effects-good
175Good GStreamer audio effects plugins.
176
2929b21b
JR
177%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
178Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
179
180%package -n gstreamer-audio-formats
181Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 182Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 183Group: Libraries
e2d6e145
JB
184Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
185Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
186# for locales in wavparse module
187Requires: %{name} = %{version}-%{release}
188
189%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
190Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
191type.
519aa733 192
2929b21b
JR
193%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
194Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 195
207603e7
JB
196%package -n gstreamer-cairo
197Summary: GStreamer cairo plugin
198Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
199Group: Libraries
62ae3ec1 200Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 201Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 202Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 203Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7
JB
204
205%description -n gstreamer-cairo
206GStreamer cairo plugin.
207
208%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
209Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
210
211%package -n gstreamer-dv
212Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 213Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 214Group: Libraries
e2d6e145 215Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 216Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 217Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
218
219%description -n gstreamer-dv
220Plugin for digital video support.
221
2929b21b
JR
222%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
223Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 224
519aa733
JB
225%package -n gstreamer-flac
226Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 227Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 228Group: Libraries
59467759 229Requires: flac >= 1.1.4
e2d6e145 230Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
48248d0b 231Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
232
233%description -n gstreamer-flac
234Plugin for the free FLAC lossless audio format.
235
2929b21b
JR
236%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
237Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 238
844dbfcf
JB
239%package -n gstreamer-gdkpixbuf
240Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 241Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 242Group: Libraries
c2020cc0 243Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf 244Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 245Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf
JB
246
247%description -n gstreamer-gdkpixbuf
248This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
249
2929b21b
JR
250%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
251Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
252gdkpixbuf.
253
a90be14c
JB
254%package -n gstreamer-videosink-gtk
255Summary: GStreamer GTK+ (3.x) output plugin
256Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera
257Group: Libraries
258Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
259Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_req_ver}
260Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
261Requires: gtk+3 >= 3.15.0
262Provides: gstreamer-videosink = %{version}
263
264%description -n gstreamer-videosink-gtk
265GStreamer GTK+ (3.x) output plugin.
266
267%description -n gstreamer-videosink-gtk -l pl.UTF-8
268Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera.
269
d99b8ce4
JB
270%package -n gstreamer-jack
271Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
272Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 273Group: Libraries
e2d6e145 274Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 275Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
f9f098db
JB
276%{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
277%{!?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
e2d6e145 278# for locales
7f3ab26b 279Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 280Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 281
d99b8ce4
JB
282%description -n gstreamer-jack
283Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 284
d99b8ce4
JB
285%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
286Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
287
288%package -n gstreamer-videosink-libcaca
289Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 290Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 291Group: Libraries
e2d6e145 292Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 293Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
294Provides: gstreamer-videosink = %{version}
295
296%description -n gstreamer-videosink-libcaca
297GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
298
2929b21b 299%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
300Wtyczka libcaca do GStreamera.
301
a90be14c
JB
302%package -n gstreamer-lame
303Summary: GStreamer plugin encoding MP3 songs
304Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3
305Group: Libraries
306# for NLS
307Requires: %{name} = %{version}-%{release}
308Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
309Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
310Requires: twolame-libs >= 0.3.10
311
312%description -n gstreamer-lame
313Plugin for encoding MP3 with lame.
314
315%description -n gstreamer-lame -l pl.UTF-8
316Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3 przy użyciu lame.
317
318%package -n gstreamer-mpg123
319Summary: GStreamer mpg123 plugin
320Summary(pl.UTF-8): Wtyczka mpg123 do GStreamera
321Group: Libraries
322Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
323Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
324Requires: libmpg123 >= 1.14
325# plugin obsoleted in 1.12.0, functionality in mpg123 plugin (or libav)
326Obsoletes: gstreamer-mad < 1.12.0
327
328%description -n gstreamer-mpg123
329GStreamer mpg123 plugin for MP3 playback.
330
331%description -n gstreamer-mpg123 -l pl.UTF-8
332Wtyczka mpg123 do GStreamera, odtwarzająca MP3.
333
519aa733
JB
334%package -n gstreamer-libpng
335Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 336Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 337Group: Libraries
e2d6e145
JB
338Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
339Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
340# for locales
341Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a90be14c 342Requires: libpng >= 2:1.5.1
519aa733
JB
343
344%description -n gstreamer-libpng
345Plugin for encoding png images.
346
2929b21b
JR
347%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
348Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
349
350%package -n gstreamer-audiosink-oss
351Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 352Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 353Group: Libraries
e2d6e145
JB
354Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
355Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
356# for locales
357Requires: %{name} = %{version}-%{release}
358Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
359Obsoletes: gstreamer-oss
360
361%description -n gstreamer-audiosink-oss
362Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
363found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
364
2929b21b
JR
365%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
366Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
367OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
368od OpenSound.
369
aae141a8
JB
370%package -n gstreamer-pulseaudio
371Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
372Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
373Group: Libraries
374Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
375Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 376Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
377# for locales
378Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 379Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 380Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
381Obsoletes: gstreamer-polypaudio
382
383%description -n gstreamer-pulseaudio
384GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
385
386%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
387Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
388
a90be14c
JB
389%package -n gstreamer-videosink-qt
390Summary: GStreamer Qt (5.x) output plugin
391Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera
392Group: Libraries
393Requires: Qt5Core >= 5.4.0
394Requires: Qt5Gui >= 5.4.0
395Requires: Qt5Quick >= 5.4.0
396Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
397Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_req_ver}
398Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
399Provides: gstreamer-videosink = %{version}
400
401%description -n gstreamer-videosink-qt
402GStreamer Qt (5.x) output plugin.
403
404%description -n gstreamer-videosink-qt -l pl.UTF-8
405Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera.
406
519aa733
JB
407%package -n gstreamer-raw1394
408Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 409Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
410Group: Libraries
411Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
412
413%description -n gstreamer-raw1394
414Plugin for digital video support using raw1394.
415
2929b21b
JR
416%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
417Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
418
419%package -n gstreamer-shout2
420Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 421Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
422Group: Libraries
423Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145
JB
424# for locales
425Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
426
427%description -n gstreamer-shout2
428GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
429
2929b21b
JR
430%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
431Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 432
4bfcc885
PZ
433%package -n gstreamer-soup
434Summary: GStreamer Soup plugin
435Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
436Group: Libraries
e2d6e145
JB
437Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
438Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ee290314 439Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
440# for locales
441Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
442
443%description -n gstreamer-soup
444GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
445
446%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
447Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
448Soup.
449
519aa733
JB
450%package -n gstreamer-speex
451Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 452Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 453Group: Libraries
e2d6e145
JB
454Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
455Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
456Requires: speex >= 1:1.1.6
457
458%description -n gstreamer-speex
459GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
460
2929b21b
JR
461%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
462Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 463
844dbfcf
JB
464%package -n gstreamer-taglib
465Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 466Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
467Group: Libraries
468Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 469Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 470Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
471
472%description -n gstreamer-taglib
473GStreamer tag writing plugin based on taglib.
474
2929b21b
JR
475%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
476Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 477
59467759
JB
478%package -n gstreamer-v4l2
479Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
480Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
481Group: Libraries
482Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e2d6e145
JB
483Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
484Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
7c30bde7 485Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
486
487%description -n gstreamer-v4l2
488GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
489
490%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
491Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
492
519aa733
JB
493%package -n gstreamer-video-effects
494Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 495Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 496Group: Libraries
e2d6e145
JB
497Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
498Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
499# for locales in jpeg module
500Requires: %{name} = %{version}-%{release}
501
502%description -n gstreamer-video-effects
503GStreamer video effects plugins.
504
2929b21b
JR
505%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
506Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
507
508%package -n gstreamer-visualisation
509Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 510Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
511Group: Libraries
512Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 513Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
514
515%description -n gstreamer-visualisation
516Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 517monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 518
2929b21b
JR
519%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
520Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 521monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 522
207603e7 523%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
524Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
525Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
526Group: Libraries
527Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 528Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
dca21395 529Requires: libvpx >= 1.4.0
20805e17 530Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
531
532%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 533GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
534
535%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 536Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
537biblioteki libvpx.
538
359ebc48
AM
539%package -n gstreamer-wavpack
540Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
541Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
542Group: Libraries
543Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 544Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ff7f1192 545Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
546
547%description -n gstreamer-wavpack
548Plugin for lossless Wavpack audio format.
549
550%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
551Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
552
e2d6e145
JB
553%package -n gstreamer-ximagesrc
554Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
555Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
556Group: Libraries
557Requires: %{name} = %{version}-%{release}
558Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
559Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
560
561%description -n gstreamer-ximagesrc
562GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
563
564%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
565Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
566Xlib.
567
519aa733
JB
568%prep
569%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
570
571%build
572%{__libtoolize}
573%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
574%{__autoconf}
575%{__autoheader}
576%{__automake}
577%configure \
578 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
579 --disable-silent-rules \
580 --disable-static \
581 --enable-experimental \
519aa733 582 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 583 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
a90be14c 584 %{!?with_gtk:--disable-gtk} \
d99b8ce4 585 %{!?with_jack:--disable-jack} \
a90be14c 586 %{!?with_lame:--disable-lame --disable-twolame} \
d99b8ce4 587 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
a90be14c
JB
588 %{!?with_mpg123:--disable-mpg123} \
589 %{!?with_qt:--disable-qt} \
4bfcc885 590 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 591 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 592 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
593 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
594 --enable-orc \
519aa733
JB
595 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
596
79c068e2 597LC_ALL=C.UTF-8 \
519aa733
JB
598%{__make}
599
600%install
601rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
602
603%{__make} install \
604 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
605
606# We don't need plugins' *.la files
59467759 607%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 608
87bf42ec 609%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
610
611%clean
612rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
613
87bf42ec 614%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 615%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 616%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
617%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 619%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
621%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
626%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 628%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 635%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
f9f098db 638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
aae141a8 639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
650%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
651%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
652
653%if %{with apidocs}
654%files apidocs
655%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 656%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
657%endif
658
659##
660## Plugins
661##
662
663%if %{with aalib}
664%files -n gstreamer-videosink-aa
665%defattr(644,root,root,755)
666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
667%endif
668
669%files -n gstreamer-audio-effects-good
670%defattr(644,root,root,755)
671%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 672%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
673%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
674%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
675
676%files -n gstreamer-audio-formats
677%defattr(644,root,root,755)
678%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 679%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
680%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
681%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
682
207603e7
JB
683%if %{with cairo}
684%files -n gstreamer-cairo
685%defattr(644,root,root,755)
686%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
687%endif
519aa733
JB
688
689%files -n gstreamer-dv
690%defattr(644,root,root,755)
691%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
692
519aa733
JB
693%files -n gstreamer-flac
694%defattr(644,root,root,755)
695%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
696
844dbfcf
JB
697%files -n gstreamer-gdkpixbuf
698%defattr(644,root,root,755)
699%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
700
a90be14c
JB
701%if %{with gtk}
702%files -n gstreamer-videosink-gtk
703%defattr(644,root,root,755)
704%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgtk.so
705%endif
706
d99b8ce4
JB
707%if %{with jack}
708%files -n gstreamer-jack
709%defattr(644,root,root,755)
710%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
711%endif
712
519aa733
JB
713%if %{with caca}
714%files -n gstreamer-videosink-libcaca
715%defattr(644,root,root,755)
716%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
717%endif
718
a90be14c
JB
719%files -n gstreamer-lame
720%defattr(644,root,root,755)
721%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlame.so
722%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttwolame.so
723
724%if %{with mpg123}
725%files -n gstreamer-mpg123
726%defattr(644,root,root,755)
727%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmpg123.so
728%endif
729
519aa733
JB
730%files -n gstreamer-libpng
731%defattr(644,root,root,755)
732%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
733
734%files -n gstreamer-audiosink-oss
735%defattr(644,root,root,755)
736%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
737
aae141a8
JB
738%files -n gstreamer-pulseaudio
739%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 740%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
aae141a8 741
a90be14c
JB
742%if %{with qt}
743%files -n gstreamer-videosink-qt
744%defattr(644,root,root,755)
745%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqmlgl.so
746%endif
747
519aa733
JB
748%files -n gstreamer-raw1394
749%defattr(644,root,root,755)
750%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
751
752%files -n gstreamer-shout2
753%defattr(644,root,root,755)
754%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
755
4bfcc885
PZ
756%if %{with soup}
757%files -n gstreamer-soup
758%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 759%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
4bfcc885
PZ
760%endif
761
519aa733
JB
762%if %{with speex}
763%files -n gstreamer-speex
764%defattr(644,root,root,755)
765%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
766%endif
767
844dbfcf
JB
768%files -n gstreamer-taglib
769%defattr(644,root,root,755)
770%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
771
59467759
JB
772%files -n gstreamer-v4l2
773%defattr(644,root,root,755)
774%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
775
519aa733
JB
776%files -n gstreamer-video-effects
777%defattr(644,root,root,755)
778%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
779%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
780%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
781
782%files -n gstreamer-visualisation
783%defattr(644,root,root,755)
784%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
785%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
786%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
787%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 788
207603e7
JB
789%files -n gstreamer-vpx
790%defattr(644,root,root,755)
791%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
792
359ebc48
AM
793%if %{with wavpack}
794%files -n gstreamer-wavpack
795%defattr(644,root,root,755)
796%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
797%endif
798
844dbfcf
JB
799%files -n gstreamer-ximagesrc
800%defattr(644,root,root,755)
801%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.367699 seconds and 4 git commands to generate.