- updated to 1.12.4
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7 7%bcond_without jack # JACK audio plugin
f9f098db 8%bcond_with jack1 # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
7c30bde7 9%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
10%bcond_without speex # speex plugin
11%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 12
519aa733 13%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 14%define major_ver 1.0
f9f098db
JB
15%define gst_req_ver 1.12.0
16%define gstpb_req_ver 1.12.0
a5d314f0 17
99ab54c6 18%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 19Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 20Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 21Name: gstreamer-plugins-good
79c068e2 22Version: 1.12.4
dca21395 23Release: 1
aae141a8 24License: LGPL v2+
519aa733 25Group: Libraries
dca21395 26Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
79c068e2 27# Source0-md5: bdf4791a2b788ec6a149b81ff4032038
dca21395 28URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
ff7f1192
JB
29BuildRequires: autoconf >= 2.69
30BuildRequires: automake >= 1:1.14
5900243e 31BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 32BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
ee290314 33BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
79c068e2
JB
34%if %(locale -a | grep -q '^C\.UTF-8$'; echo $?)
35BuildRequires: glibc-localedb-all
36%endif
519aa733 37BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 38BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
39BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
40%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
ff7f1192 41BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
2c026b27 42BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 43BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 44BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 45BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
46BuildRequires: tar >= 1:1.22
47BuildRequires: xz
519aa733
JB
48##
49## plugins
50##
51%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 52BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 53%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 54%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 55BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 56BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 57BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
f9f098db
JB
58%if %{with jack}
59%{?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
60%{!?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
61%endif
519aa733
JB
62BuildRequires: libavc1394-devel
63%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
64BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 65BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
66BuildRequires: libjpeg-devel
67BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 68BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 69BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 70%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
844dbfcf 71BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 72BuildRequires: libv4l-devel
dca21395 73BuildRequires: libvpx-devel >= 1.4.0
2c026b27 74BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 75%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 76BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
7c30bde7 77BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 78%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
79BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
82BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 83BuildRequires: zlib-devel
ee290314 84Requires: glib2 >= 1:2.40
519aa733 85Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 86Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 87Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
88Obsoletes: gstreamer-avi
89Obsoletes: gstreamer-flx
90Obsoletes: gstreamer-matroska
91Obsoletes: gstreamer-mixer
92Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 93Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
94Obsoletes: gstreamer-rtp
95Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 96Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
97BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
98
87bf42ec 99%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
100
101%description
102GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
103which operate on media data. Applications using this library can do
104anything from real-time sound processing to playing videos, and just
105about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
106that new data types or processing capabilities can be added simply by
107installing new plugins.
108
2929b21b
JR
109%description -l pl.UTF-8
110GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
111grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
112tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
113rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
114mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
115nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 116
2172819b
MB
117%package apidocs
118Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
119Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
120Group: Documentation
121Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
122%if "%{_rpmversion}" >= "5"
123BuildArch: noarch
124%endif
2172819b
MB
125
126%description apidocs
127Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
128
129%description apidocs -l pl.UTF-8
130Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
131GStreamer.
132
359ebc48 133## ## Plugins ##
519aa733
JB
134
135%package -n gstreamer-videosink-aa
136Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 137Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
138Group: Libraries
139Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 140Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
141Provides: gstreamer-videosink = %{version}
142Obsoletes: gstreamer-aalib
143
144%description -n gstreamer-videosink-aa
145Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
146
2929b21b
JR
147%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
148Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
149
150%package -n gstreamer-audio-effects-good
151Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 152Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 153Group: Libraries
e2d6e145 154Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 155Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 156Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
157
158%description -n gstreamer-audio-effects-good
159Good GStreamer audio effects plugins.
160
2929b21b
JR
161%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
162Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
163
164%package -n gstreamer-audio-formats
165Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 166Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 167Group: Libraries
e2d6e145
JB
168Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
169Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
170# for locales in wavparse module
171Requires: %{name} = %{version}-%{release}
172
173%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
174Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
175type.
519aa733 176
2929b21b
JR
177%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
178Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 179
207603e7
JB
180%package -n gstreamer-cairo
181Summary: GStreamer cairo plugin
182Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
183Group: Libraries
62ae3ec1 184Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 185Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 186Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 187Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7
JB
188
189%description -n gstreamer-cairo
190GStreamer cairo plugin.
191
192%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
193Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
194
195%package -n gstreamer-dv
196Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 197Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 198Group: Libraries
e2d6e145 199Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 200Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 201Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
202
203%description -n gstreamer-dv
204Plugin for digital video support.
205
2929b21b
JR
206%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
207Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 208
519aa733
JB
209%package -n gstreamer-flac
210Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 211Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 212Group: Libraries
59467759 213Requires: flac >= 1.1.4
e2d6e145 214Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
48248d0b 215Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
216
217%description -n gstreamer-flac
218Plugin for the free FLAC lossless audio format.
219
2929b21b
JR
220%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
221Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 222
844dbfcf
JB
223%package -n gstreamer-gdkpixbuf
224Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 225Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 226Group: Libraries
c2020cc0 227Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf 228Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 229Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf
JB
230
231%description -n gstreamer-gdkpixbuf
232This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
233
2929b21b
JR
234%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
235Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
236gdkpixbuf.
237
d99b8ce4
JB
238%package -n gstreamer-jack
239Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
240Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 241Group: Libraries
e2d6e145 242Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 243Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
f9f098db
JB
244%{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
245%{!?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
e2d6e145 246# for locales
7f3ab26b 247Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 248Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 249
d99b8ce4
JB
250%description -n gstreamer-jack
251Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 252
d99b8ce4
JB
253%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
254Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
255
256%package -n gstreamer-videosink-libcaca
257Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 258Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 259Group: Libraries
e2d6e145 260Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 261Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
262Provides: gstreamer-videosink = %{version}
263
264%description -n gstreamer-videosink-libcaca
265GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
266
2929b21b 267%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
268Wtyczka libcaca do GStreamera.
269
270%package -n gstreamer-libpng
271Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 272Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 273Group: Libraries
e2d6e145
JB
274Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
275Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
276# for locales
277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
278Requires: libpng >= 1.2.0
279
280%description -n gstreamer-libpng
281Plugin for encoding png images.
282
2929b21b
JR
283%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
284Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
285
286%package -n gstreamer-audiosink-oss
287Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 288Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 289Group: Libraries
e2d6e145
JB
290Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
291Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
292# for locales
293Requires: %{name} = %{version}-%{release}
294Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
295Obsoletes: gstreamer-oss
296
297%description -n gstreamer-audiosink-oss
298Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
299found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
300
2929b21b
JR
301%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
302Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
303OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
304od OpenSound.
305
aae141a8
JB
306%package -n gstreamer-pulseaudio
307Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
308Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
309Group: Libraries
310Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
311Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 312Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
313# for locales
314Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 315Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 316Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
317Obsoletes: gstreamer-polypaudio
318
319%description -n gstreamer-pulseaudio
320GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
321
322%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
323Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
324
519aa733
JB
325%package -n gstreamer-raw1394
326Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 327Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
328Group: Libraries
329Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
330
331%description -n gstreamer-raw1394
332Plugin for digital video support using raw1394.
333
2929b21b
JR
334%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
335Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
336
337%package -n gstreamer-shout2
338Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 339Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
340Group: Libraries
341Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145
JB
342# for locales
343Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
344
345%description -n gstreamer-shout2
346GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
347
2929b21b
JR
348%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
349Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 350
4bfcc885
PZ
351%package -n gstreamer-soup
352Summary: GStreamer Soup plugin
353Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
354Group: Libraries
e2d6e145
JB
355Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
356Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ee290314 357Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
358# for locales
359Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
360
361%description -n gstreamer-soup
362GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
363
364%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
365Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
366Soup.
367
519aa733
JB
368%package -n gstreamer-speex
369Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 370Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 371Group: Libraries
e2d6e145
JB
372Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
373Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
374Requires: speex >= 1:1.1.6
375
376%description -n gstreamer-speex
377GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
378
2929b21b
JR
379%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
380Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 381
844dbfcf
JB
382%package -n gstreamer-taglib
383Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 384Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
385Group: Libraries
386Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 387Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 388Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
389
390%description -n gstreamer-taglib
391GStreamer tag writing plugin based on taglib.
392
2929b21b
JR
393%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
394Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 395
59467759
JB
396%package -n gstreamer-v4l2
397Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
398Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
399Group: Libraries
400Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e2d6e145
JB
401Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
402Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
7c30bde7 403Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
404
405%description -n gstreamer-v4l2
406GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
407
408%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
409Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
410
519aa733
JB
411%package -n gstreamer-video-effects
412Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 413Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 414Group: Libraries
e2d6e145
JB
415Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
416Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
417# for locales in jpeg module
418Requires: %{name} = %{version}-%{release}
419
420%description -n gstreamer-video-effects
421GStreamer video effects plugins.
422
2929b21b
JR
423%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
424Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
425
426%package -n gstreamer-visualisation
427Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 428Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
429Group: Libraries
430Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 431Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
432
433%description -n gstreamer-visualisation
434Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 435monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 436
2929b21b
JR
437%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
438Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 439monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 440
207603e7 441%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
442Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
443Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
444Group: Libraries
445Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 446Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
dca21395 447Requires: libvpx >= 1.4.0
20805e17 448Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
449
450%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 451GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
452
453%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 454Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
455biblioteki libvpx.
456
359ebc48
AM
457%package -n gstreamer-wavpack
458Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
459Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
460Group: Libraries
461Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 462Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ff7f1192 463Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
464
465%description -n gstreamer-wavpack
466Plugin for lossless Wavpack audio format.
467
468%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
469Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
470
e2d6e145
JB
471%package -n gstreamer-ximagesrc
472Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
473Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
474Group: Libraries
475Requires: %{name} = %{version}-%{release}
476Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
477Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
478
479%description -n gstreamer-ximagesrc
480GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
481
482%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
483Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
484Xlib.
485
519aa733
JB
486%prep
487%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
488
489%build
490%{__libtoolize}
491%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
492%{__autoconf}
493%{__autoheader}
494%{__automake}
495%configure \
496 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
497 --disable-silent-rules \
498 --disable-static \
499 --enable-experimental \
519aa733 500 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 501 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
502 %{!?with_jack:--disable-jack} \
503 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 504 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 505 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 506 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
507 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
508 --enable-orc \
519aa733
JB
509 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
510
79c068e2 511LC_ALL=C.UTF-8 \
519aa733
JB
512%{__make}
513
514%install
515rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
516
517%{__make} install \
518 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
519
520# We don't need plugins' *.la files
59467759 521%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 522
87bf42ec 523%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
524
525%clean
526rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
527
87bf42ec 528%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 529%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 530%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
f9f098db 552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
aae141a8 553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 560%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 563%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
564%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
565%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
566
567%if %{with apidocs}
568%files apidocs
569%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 570%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
571%endif
572
573##
574## Plugins
575##
576
577%if %{with aalib}
578%files -n gstreamer-videosink-aa
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
581%endif
582
583%files -n gstreamer-audio-effects-good
584%defattr(644,root,root,755)
585%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
587%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
588%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
589
590%files -n gstreamer-audio-formats
591%defattr(644,root,root,755)
592%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 593%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
594%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
596
207603e7
JB
597%if %{with cairo}
598%files -n gstreamer-cairo
599%defattr(644,root,root,755)
600%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
601%endif
519aa733
JB
602
603%files -n gstreamer-dv
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
606
519aa733
JB
607%files -n gstreamer-flac
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
610
844dbfcf
JB
611%files -n gstreamer-gdkpixbuf
612%defattr(644,root,root,755)
613%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
614
d99b8ce4
JB
615%if %{with jack}
616%files -n gstreamer-jack
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
619%endif
620
519aa733
JB
621%if %{with caca}
622%files -n gstreamer-videosink-libcaca
623%defattr(644,root,root,755)
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
625%endif
626
627%files -n gstreamer-libpng
628%defattr(644,root,root,755)
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
630
631%files -n gstreamer-audiosink-oss
632%defattr(644,root,root,755)
633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
634
aae141a8
JB
635%files -n gstreamer-pulseaudio
636%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
aae141a8 638
519aa733
JB
639%files -n gstreamer-raw1394
640%defattr(644,root,root,755)
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
642
643%files -n gstreamer-shout2
644%defattr(644,root,root,755)
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
646
4bfcc885
PZ
647%if %{with soup}
648%files -n gstreamer-soup
649%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 650%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
4bfcc885
PZ
651%endif
652
519aa733
JB
653%if %{with speex}
654%files -n gstreamer-speex
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
657%endif
658
844dbfcf
JB
659%files -n gstreamer-taglib
660%defattr(644,root,root,755)
661%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
662
59467759
JB
663%files -n gstreamer-v4l2
664%defattr(644,root,root,755)
665%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
666
519aa733
JB
667%files -n gstreamer-video-effects
668%defattr(644,root,root,755)
669%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
670%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
671%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
672
673%files -n gstreamer-visualisation
674%defattr(644,root,root,755)
675%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
676%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
677%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
678%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 679
207603e7
JB
680%files -n gstreamer-vpx
681%defattr(644,root,root,755)
682%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
683
359ebc48
AM
684%if %{with wavpack}
685%files -n gstreamer-wavpack
686%defattr(644,root,root,755)
687%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
688%endif
689
844dbfcf
JB
690%files -n gstreamer-ximagesrc
691%defattr(644,root,root,755)
692%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 1.668206 seconds and 4 git commands to generate.