]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 0.10.30
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 4%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
5%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
6%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
e7d7576e 7%bcond_with esd # build ESD plugin
519aa733 8%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
d99b8ce4 9%bcond_without jack # don't build JACK audio plugin
4bfcc885 10%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 11%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 12%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
a5d314f0 13
519aa733
JB
14%define gstname gst-plugins-good
15%define gst_major_ver 0.10
bbbf358f
JB
16%define gst_req_ver 0.10.33
17%define gstpb_req_ver 0.10.33
a5d314f0 18
99ab54c6 19%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 20Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 21Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 22Name: gstreamer-plugins-good
6fa7823d 23Version: 0.10.30
f4e14ab3 24Release: 1
aae141a8 25License: LGPL v2+
519aa733
JB
26Group: Libraries
27Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
6fa7823d 28# Source0-md5: 62fd7a3ef187c4f99b3d7c352d58dae9
519aa733
JB
29Patch0: %{name}-bashish.patch
30Patch1: %{name}-libcaca.patch
623bf853 31URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
59467759
JB
32BuildRequires: autoconf >= 2.60
33BuildRequires: automake >= 1:1.10
5900243e 34BuildRequires: docbook-dtd412-xml
bbbf358f 35BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
59467759 36BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
d99b8ce4 37BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.20
519aa733 38BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 39BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
59467759 40BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.14.0
359ebc48 41%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
519aa733 42BuildRequires: libtool >= 1.4
59467759 43BuildRequires: orc-devel >= 0.4.11
519aa733 44BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 45BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 46BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
47##
48## plugins
49##
29cbea58 50%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 51%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 52BuildRequires: bzip2-devel
29cbea58 53%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
bbbf358f 54%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 55BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
e7d7576e 56%{?with_esd:BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12}
59467759 57BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
34f159cd 58BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
d99b8ce4 59%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
60BuildRequires: libavc1394-devel
61%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
62BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 63BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
64BuildRequires: libjpeg-devel
65BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 66BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 67BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
d99b8ce4 68%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.26}
844dbfcf
JB
69# for taglib
70BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 71BuildRequires: libv4l-devel
29cbea58 72BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
59467759 73BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.20
519aa733 74%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759
JB
75BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
76BuildRequires: udev-glib-devel >= 143
359ebc48 77%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
78BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 82BuildRequires: zlib-devel
d99b8ce4 83Requires: glib2 >= 1:2.20
519aa733 84Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 85Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 86Requires: orc >= 0.4.11
519aa733
JB
87Obsoletes: gstreamer-avi
88Obsoletes: gstreamer-flx
89Obsoletes: gstreamer-matroska
90Obsoletes: gstreamer-mixer
91Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 92Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
93Obsoletes: gstreamer-rtp
94Obsoletes: gstreamer-udp
d4ac49d8
PG
95%if %{without esd}
96Obsoletes: gstreamer-audiosink-esd
97%endif
49ba75d8 98Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
99BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
100
101%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
102
103%description
104GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
105which operate on media data. Applications using this library can do
106anything from real-time sound processing to playing videos, and just
107about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
108that new data types or processing capabilities can be added simply by
109installing new plugins.
110
2929b21b
JR
111%description -l pl.UTF-8
112GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
113grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
114tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
115rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
116mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
117nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 118
2172819b
MB
119%package apidocs
120Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
121Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
122Group: Documentation
123Requires: gtk-doc-common
124
125%description apidocs
126Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
127
128%description apidocs -l pl.UTF-8
129Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
130GStreamer.
131
519aa733
JB
132%package -n gstreamer-GConf
133Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 134Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
135Group: Libraries
136Requires(post,preun): GConf2
137Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
138Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
139
140%description -n gstreamer-GConf
141Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
142used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
143
2929b21b
JR
144%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
145Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
146dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 147
359ebc48 148## ## Plugins ##
519aa733
JB
149
150%package -n gstreamer-videosink-aa
151Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 152Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
153Group: Libraries
154Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
155Provides: gstreamer-videosink = %{version}
156Obsoletes: gstreamer-aalib
157
158%description -n gstreamer-videosink-aa
159Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
160
2929b21b
JR
161%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
162Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
163
164%package -n gstreamer-audio-effects-good
165Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 166Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 167Group: Libraries
844dbfcf 168Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 169Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
170
171%description -n gstreamer-audio-effects-good
172Good GStreamer audio effects plugins.
173
2929b21b
JR
174%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
175Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
176
177%package -n gstreamer-audio-formats
178Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 179Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 180Group: Libraries
844dbfcf 181#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
182# for locales in wavparse module
183Requires: %{name} = %{version}-%{release}
184
185%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
186Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
187type.
519aa733 188
2929b21b
JR
189%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
190Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
191
192%package -n gstreamer-cairo
193Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 194Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
195Group: Libraries
196Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
197
198%description -n gstreamer-cairo
199GStreamer cairo plugin.
200
2929b21b 201%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
202Wtyczka cairo do GStreamera.
203
204%package -n gstreamer-dv
205Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 206Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 207Group: Libraries
844dbfcf 208Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
209
210%description -n gstreamer-dv
211Plugin for digital video support.
212
2929b21b
JR
213%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
214Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
215
216%package -n gstreamer-audiosink-esd
217Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 218Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 219Group: Libraries
844dbfcf 220Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
221Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
222Obsoletes: gstreamer-esound
223
224%description -n gstreamer-audiosink-esd
225Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
226
2929b21b
JR
227%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
228Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
229
230%package -n gstreamer-flac
231Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 232Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 233Group: Libraries
844dbfcf 234Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 235Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
236
237%description -n gstreamer-flac
238Plugin for the free FLAC lossless audio format.
239
2929b21b
JR
240%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
241Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 242
844dbfcf
JB
243%package -n gstreamer-gdkpixbuf
244Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 245Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
246Group: Libraries
247Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
248
249%description -n gstreamer-gdkpixbuf
250This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
251
2929b21b
JR
252%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
253Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
254gdkpixbuf.
255
256%package -n gstreamer-hal
257Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 258Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
259Group: Libraries
260Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
261
262%description -n gstreamer-hal
263GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
264
2929b21b
JR
265%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
266Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
267GStreamerem a HAL-em.
268
d99b8ce4
JB
269%package -n gstreamer-jack
270Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
271Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 272Group: Libraries
844dbfcf 273Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 274Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 275
d99b8ce4
JB
276%description -n gstreamer-jack
277Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 278
d99b8ce4
JB
279%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
280Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
281
282%package -n gstreamer-videosink-libcaca
283Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 284Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 285Group: Libraries
844dbfcf 286Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
287Provides: gstreamer-videosink = %{version}
288
289%description -n gstreamer-videosink-libcaca
290GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
291
2929b21b 292%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
293Wtyczka libcaca do GStreamera.
294
295%package -n gstreamer-libpng
296Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 297Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
298Group: Libraries
299#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
300# for locales
301Requires: %{name} = %{version}-%{release}
302Requires: libpng >= 1.2.0
303
304%description -n gstreamer-libpng
305Plugin for encoding png images.
306
2929b21b
JR
307%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
308Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
309
310%package -n gstreamer-audiosink-oss
311Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 312Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 313Group: Libraries
844dbfcf 314#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
315# for locales
316Requires: %{name} = %{version}-%{release}
317Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
318Obsoletes: gstreamer-oss
319
320%description -n gstreamer-audiosink-oss
321Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
322found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
323
2929b21b
JR
324%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
325Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
326OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
327od OpenSound.
328
aae141a8
JB
329%package -n gstreamer-pulseaudio
330Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
331Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
332Group: Libraries
333Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
334Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 335Requires: pulseaudio >= 0.9.20
aae141a8 336Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 337Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
338Obsoletes: gstreamer-polypaudio
339
340%description -n gstreamer-pulseaudio
341GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
342
343%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
344Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
345
519aa733
JB
346%package -n gstreamer-raw1394
347Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 348Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
349Group: Libraries
350Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
351
352%description -n gstreamer-raw1394
353Plugin for digital video support using raw1394.
354
2929b21b
JR
355%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
356Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
357
358%package -n gstreamer-shout2
359Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 360Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
361Group: Libraries
362Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
363
364%description -n gstreamer-shout2
365GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
366
2929b21b
JR
367%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
368Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 369
4bfcc885
PZ
370%package -n gstreamer-soup
371Summary: GStreamer Soup plugin
372Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
373Group: Libraries
374Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
59467759 375Requires: libsoup >= 2.26
4bfcc885
PZ
376
377%description -n gstreamer-soup
378GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
379
380%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
381Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
382Soup.
383
519aa733
JB
384%package -n gstreamer-speex
385Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 386Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 387Group: Libraries
844dbfcf 388#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
389Requires: speex >= 1:1.1.6
390
391%description -n gstreamer-speex
392GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
393
2929b21b
JR
394%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
395Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 396
844dbfcf
JB
397%package -n gstreamer-taglib
398Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 399Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
400Group: Libraries
401Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 402Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
403
404%description -n gstreamer-taglib
405GStreamer tag writing plugin based on taglib.
406
2929b21b
JR
407%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
408Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 409
59467759
JB
410%package -n gstreamer-v4l2
411Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
412Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
413Group: Libraries
414Requires: %{name} = %{version}-%{release}
415Requires: udev-glib >= 143
416
417%description -n gstreamer-v4l2
418GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
419
420%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
421Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
422
519aa733
JB
423%package -n gstreamer-video-effects
424Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 425Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
426Group: Libraries
427# for locales in jpeg module
428Requires: %{name} = %{version}-%{release}
429
430%description -n gstreamer-video-effects
431GStreamer video effects plugins.
432
2929b21b
JR
433%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
434Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
435
436%package -n gstreamer-visualisation
437Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 438Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
439Group: Libraries
440Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
441
442%description -n gstreamer-visualisation
443Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 444monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 445
2929b21b
JR
446%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
447Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 448monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 449
844dbfcf
JB
450%package -n gstreamer-ximagesrc
451Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 452Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
453Group: Libraries
454Requires: %{name} = %{version}-%{release}
455
456%description -n gstreamer-ximagesrc
457GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
458
2929b21b
JR
459%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
460Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
461Xlib.
462
359ebc48
AM
463%package -n gstreamer-wavpack
464Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
465Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
466Group: Libraries
467Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 468Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
469
470%description -n gstreamer-wavpack
471Plugin for lossless Wavpack audio format.
472
473%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
474Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
475
519aa733
JB
476%prep
477%setup -q -n %{gstname}-%{version}
478%patch0 -p1
479%patch1 -p1
480
481%build
482%{__libtoolize}
483%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
484%{__autoconf}
485%{__autoheader}
486%{__automake}
487%configure \
488 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
489 --disable-silent-rules \
490 --disable-static \
491 --enable-experimental \
519aa733 492 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 493 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
e7d7576e 494 %{!?with_esd:--disable-esd} \
d99b8ce4
JB
495 %{!?with_jack:--disable-jack} \
496 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 497 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 498 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 499 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
500 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
501 --enable-orc \
519aa733
JB
502 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
503
504%{__make}
505
506%install
507rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
508
509%{__make} install \
510 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
511
512# We don't need plugins' *.la files
59467759 513%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733
JB
514
515%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
516
517%clean
518rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
519
519aa733
JB
520%post -n gstreamer-GConf
521%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
522
523%preun -n gstreamer-GConf
524%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
525
526%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
527%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 528%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 560%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 561%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
563%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
564%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
565
566%if %{with apidocs}
567%files apidocs
568%defattr(644,root,root,755)
519aa733 569%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 570%endif
519aa733
JB
571
572%if %{with gconf}
573%files -n gstreamer-GConf
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 576%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
577%endif
578
579##
580## Plugins
581##
582
583%if %{with aalib}
584%files -n gstreamer-videosink-aa
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
587%endif
588
589%files -n gstreamer-audio-effects-good
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 592%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
593%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
594%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
595
596%files -n gstreamer-audio-formats
597%defattr(644,root,root,755)
598%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 599%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
600%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
602
603%if %{with cairo}
604%files -n gstreamer-cairo
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
607%endif
608
609%files -n gstreamer-dv
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
612
e7d7576e 613%if %{with esd}
519aa733
JB
614%files -n gstreamer-audiosink-esd
615%defattr(644,root,root,755)
616%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
e7d7576e 617%endif
519aa733
JB
618
619%files -n gstreamer-flac
620%defattr(644,root,root,755)
621%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
622
844dbfcf
JB
623%files -n gstreamer-gdkpixbuf
624%defattr(644,root,root,755)
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
626
d99b8ce4
JB
627%if %{with jack}
628%files -n gstreamer-jack
629%defattr(644,root,root,755)
630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
631%endif
632
844dbfcf
JB
633%files -n gstreamer-hal
634%defattr(644,root,root,755)
635%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
636
519aa733
JB
637%if %{with caca}
638%files -n gstreamer-videosink-libcaca
639%defattr(644,root,root,755)
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
641%endif
642
643%files -n gstreamer-libpng
644%defattr(644,root,root,755)
645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
646
647%files -n gstreamer-audiosink-oss
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
650
aae141a8
JB
651%files -n gstreamer-pulseaudio
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
654
519aa733
JB
655%files -n gstreamer-raw1394
656%defattr(644,root,root,755)
657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
658
659%files -n gstreamer-shout2
660%defattr(644,root,root,755)
661%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
662
4bfcc885
PZ
663%if %{with soup}
664%files -n gstreamer-soup
665%defattr(644,root,root,755)
666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
667%endif
668
519aa733
JB
669%if %{with speex}
670%files -n gstreamer-speex
671%defattr(644,root,root,755)
672%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
673%endif
674
844dbfcf
JB
675%files -n gstreamer-taglib
676%defattr(644,root,root,755)
677%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
678
59467759
JB
679%files -n gstreamer-v4l2
680%defattr(644,root,root,755)
681%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
682
519aa733
JB
683%files -n gstreamer-video-effects
684%defattr(644,root,root,755)
685%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
686%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
687%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
688
689%files -n gstreamer-visualisation
690%defattr(644,root,root,755)
691%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
692%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
693%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
694%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 695
359ebc48
AM
696%if %{with wavpack}
697%files -n gstreamer-wavpack
698%defattr(644,root,root,755)
699%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
700%endif
701
844dbfcf
JB
702%files -n gstreamer-ximagesrc
703%defattr(644,root,root,755)
704%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.346146 seconds and 4 git commands to generate.