]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- 0.10.23
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
a5d314f0
ER
1# TODO
2# - rebuild or patch needed for caca:
3# (nautilus:18306): GStreamer-WARNING **: Failed to load plugin '/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so': /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so: undefined symbol: caca_dither_bitmap
4# objdump -T /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcacasink.so |grep caca_dither_bitmap
5# 00000000 DF *UND* 00000000 caca_dither_bitmap
519aa733
JB
6#
7# Conditional build:
8%bcond_without aalib # don't build aa videosink plugin
2172819b 9%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
519aa733
JB
10%bcond_without caca # don't build caca videosink plugin
11%bcond_without cairo # don't build cairo plugin
12%bcond_without gconf # don't build GConf plugin
cd23ae8b 13%bcond_with ladspa # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
4bfcc885 14%bcond_without soup # don't build libsoup 2.4 http source plugin
519aa733 15%bcond_without speex # don't build speex plugin
359ebc48 16%bcond_without wavpack # don't build wavpack plugin
a5d314f0 17
519aa733
JB
18%define gstname gst-plugins-good
19%define gst_major_ver 0.10
be41e06f
PZ
20%define gst_req_ver 0.10.29
21%define gstpb_req_ver 0.10.29
a5d314f0 22
99ab54c6 23%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 24Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 25Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 26Name: gstreamer-plugins-good
49ba75d8 27Version: 0.10.23
e036f4c1 28Release: 1
aae141a8 29License: LGPL v2+
519aa733
JB
30Group: Libraries
31Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
49ba75d8 32# Source0-md5: 9cddbb0e7e90677f0cc05c23feffef5c
519aa733
JB
33Patch0: %{name}-bashish.patch
34Patch1: %{name}-libcaca.patch
be41e06f 35#Patch2: %{name}-libpng.patch
623bf853 36URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
844dbfcf 37BuildRequires: autoconf >= 2.59-9
519aa733 38BuildRequires: automake >= 1.5
5900243e 39BuildRequires: docbook-dtd412-xml
34f159cd 40BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
519aa733 41BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 42BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
34f159cd 43BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
359ebc48 44%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
29cbea58 45BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
519aa733
JB
46BuildRequires: libtool >= 1.4
47BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663
JB
48BuildRequires: python >= 2.1
49BuildRequires: python-PyXML
50BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
519aa733
JB
51##
52## plugins
53##
29cbea58 54%{?with_gconf:BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0}
519aa733 55%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
29cbea58 56%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.2.0}
34f159cd 57BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
519aa733 58BuildRequires: esound-devel >= 0.2.12
133ea663 59BuildRequires: flac-devel >= 1.1.3
34f159cd 60BuildRequires: hal-devel >= 0.5.7.1
519aa733
JB
61%{?with_ladspa:BuildRequires: ladspa-devel >= 1.12}
62BuildRequires: libavc1394-devel
63%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
64BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 65BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
66BuildRequires: libjpeg-devel
67BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
14660e55 68BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.1
519aa733 69BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
4bfcc885 70%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.4.0}
844dbfcf
JB
71# for taglib
72BuildRequires: libstdc++-devel
29cbea58 73BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
aae141a8 74BuildRequires: pulseaudio-devel >= 0.9.8
519aa733 75%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
844dbfcf 76BuildRequires: taglib-devel >= 1.4
359ebc48 77%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
78BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733
JB
82BuildRequires: zlib-devel
83Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 84Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
85Obsoletes: gstreamer-avi
86Obsoletes: gstreamer-flx
87Obsoletes: gstreamer-matroska
88Obsoletes: gstreamer-mixer
89Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 90Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
91Obsoletes: gstreamer-rtp
92Obsoletes: gstreamer-udp
5537c970 93Obsoletes: gstreamer-v4l2
49ba75d8 94Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
95BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
96
97%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
519aa733
JB
98
99%description
100GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
101which operate on media data. Applications using this library can do
102anything from real-time sound processing to playing videos, and just
103about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
104that new data types or processing capabilities can be added simply by
105installing new plugins.
106
2929b21b
JR
107%description -l pl.UTF-8
108GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
109grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
110tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
111rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
112mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
113nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 114
2172819b
MB
115%package apidocs
116Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
117Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
118Group: Documentation
119Requires: gtk-doc-common
120
121%description apidocs
122Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
123
124%description apidocs -l pl.UTF-8
125Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
126GStreamer.
127
519aa733
JB
128%package -n gstreamer-GConf
129Summary: GStreamer GConf schemas
b4b37edd 130Summary(pl.UTF-8): Schematy GConf GStreamera
519aa733
JB
131Group: Libraries
132Requires(post,preun): GConf2
133Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
134Obsoletes: gstreamer-GConf-devel
135
136%description -n gstreamer-GConf
137Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
138used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
139
2929b21b
JR
140%description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
141Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
142dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
519aa733 143
359ebc48 144## ## Plugins ##
519aa733
JB
145
146%package -n gstreamer-videosink-aa
147Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 148Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
149Group: Libraries
150Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
151Provides: gstreamer-videosink = %{version}
152Obsoletes: gstreamer-aalib
153
154%description -n gstreamer-videosink-aa
155Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
156
2929b21b
JR
157%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
158Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
159
160%package -n gstreamer-audio-effects-good
161Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 162Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 163Group: Libraries
844dbfcf 164Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 165Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
166
167%description -n gstreamer-audio-effects-good
168Good GStreamer audio effects plugins.
169
2929b21b
JR
170%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
171Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
172
173%package -n gstreamer-audio-formats
174Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 175Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 176Group: Libraries
844dbfcf 177#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
178# for locales in wavparse module
179Requires: %{name} = %{version}-%{release}
180
181%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
182Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
183type.
519aa733 184
2929b21b
JR
185%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
186Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733
JB
187
188%package -n gstreamer-cairo
189Summary: GStreamer cairo plugin
b4b37edd 190Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
519aa733
JB
191Group: Libraries
192Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
193
194%description -n gstreamer-cairo
195GStreamer cairo plugin.
196
2929b21b 197%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
519aa733
JB
198Wtyczka cairo do GStreamera.
199
200%package -n gstreamer-dv
201Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 202Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 203Group: Libraries
844dbfcf 204Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
205
206%description -n gstreamer-dv
207Plugin for digital video support.
208
2929b21b
JR
209%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
210Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733
JB
211
212%package -n gstreamer-audiosink-esd
213Summary: GStreamer plugin for ESD sound output
b4b37edd 214Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
519aa733 215Group: Libraries
844dbfcf 216Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
217Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
218Obsoletes: gstreamer-esound
219
220%description -n gstreamer-audiosink-esd
221Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
222
2929b21b
JR
223%description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
224Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
519aa733
JB
225
226%package -n gstreamer-flac
227Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 228Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 229Group: Libraries
844dbfcf 230Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
231
232%description -n gstreamer-flac
233Plugin for the free FLAC lossless audio format.
234
2929b21b
JR
235%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
236Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 237
844dbfcf
JB
238%package -n gstreamer-gdkpixbuf
239Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 240Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
241Group: Libraries
242Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
243
244%description -n gstreamer-gdkpixbuf
245This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
246
2929b21b
JR
247%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
248Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
249gdkpixbuf.
250
251%package -n gstreamer-hal
252Summary: GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
b4b37edd 253Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
844dbfcf
JB
254Group: Libraries
255Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
256
257%description -n gstreamer-hal
258GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
259
2929b21b
JR
260%description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
261Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
844dbfcf
JB
262GStreamerem a HAL-em.
263
519aa733
JB
264%package -n gstreamer-ladspa
265Summary: GStreamer wrapper for LADSPA plugins
b4b37edd 266Summary(pl.UTF-8): Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
519aa733 267Group: Libraries
844dbfcf 268Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
269
270%description -n gstreamer-ladspa
271Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
272
2929b21b
JR
273%description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
274Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
519aa733
JB
275GStreamera.
276
277%package -n gstreamer-videosink-libcaca
278Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 279Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 280Group: Libraries
844dbfcf 281Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
282Provides: gstreamer-videosink = %{version}
283
284%description -n gstreamer-videosink-libcaca
285GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
286
2929b21b 287%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
288Wtyczka libcaca do GStreamera.
289
290%package -n gstreamer-libpng
291Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 292Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
293Group: Libraries
294#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
295# for locales
296Requires: %{name} = %{version}-%{release}
297Requires: libpng >= 1.2.0
298
299%description -n gstreamer-libpng
300Plugin for encoding png images.
301
2929b21b
JR
302%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
303Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
304
305%package -n gstreamer-audiosink-oss
306Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 307Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 308Group: Libraries
844dbfcf 309#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
310# for locales
311Requires: %{name} = %{version}-%{release}
312Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
313Obsoletes: gstreamer-oss
314
315%description -n gstreamer-audiosink-oss
316Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
317found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
318
2929b21b
JR
319%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
320Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
321OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
322od OpenSound.
323
aae141a8
JB
324%package -n gstreamer-pulseaudio
325Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
326Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
327Group: Libraries
328Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
329Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
330Requires: pulseaudio >= 0.9.8
331Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
332Obsoletes: gstreamer-polypaudio
333
334%description -n gstreamer-pulseaudio
335GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
336
337%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
338Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
339
519aa733
JB
340%package -n gstreamer-raw1394
341Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 342Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
343Group: Libraries
344Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
345
346%description -n gstreamer-raw1394
347Plugin for digital video support using raw1394.
348
2929b21b
JR
349%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
350Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
351
352%package -n gstreamer-shout2
353Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 354Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
355Group: Libraries
356Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
357
358%description -n gstreamer-shout2
359GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
360
2929b21b
JR
361%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
362Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 363
4bfcc885
PZ
364%package -n gstreamer-soup
365Summary: GStreamer Soup plugin
366Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
367Group: Libraries
368Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
369
370%description -n gstreamer-soup
371GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
372
373%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
374Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
375Soup.
376
519aa733
JB
377%package -n gstreamer-speex
378Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 379Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 380Group: Libraries
844dbfcf 381#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
382Requires: speex >= 1:1.1.6
383
384%description -n gstreamer-speex
385GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
386
2929b21b
JR
387%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
388Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 389
844dbfcf
JB
390%package -n gstreamer-taglib
391Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 392Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
393Group: Libraries
394Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
395
396%description -n gstreamer-taglib
397GStreamer tag writing plugin based on taglib.
398
2929b21b
JR
399%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
400Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 401
519aa733
JB
402%package -n gstreamer-video-effects
403Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 404Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
405Group: Libraries
406# for locales in jpeg module
407Requires: %{name} = %{version}-%{release}
408
409%description -n gstreamer-video-effects
410GStreamer video effects plugins.
411
2929b21b
JR
412%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
413Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
414
415%package -n gstreamer-visualisation
416Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 417Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
418Group: Libraries
419Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
420
421%description -n gstreamer-visualisation
422Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 423monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 424
2929b21b
JR
425%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
426Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 427monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 428
844dbfcf
JB
429%package -n gstreamer-ximagesrc
430Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 431Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
432Group: Libraries
433Requires: %{name} = %{version}-%{release}
434
435%description -n gstreamer-ximagesrc
436GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
437
2929b21b
JR
438%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
439Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
440Xlib.
441
359ebc48
AM
442%package -n gstreamer-wavpack
443Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
444Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
445Group: Libraries
446Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
447
448%description -n gstreamer-wavpack
449Plugin for lossless Wavpack audio format.
450
451%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
452Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
453
519aa733
JB
454%prep
455%setup -q -n %{gstname}-%{version}
456%patch0 -p1
457%patch1 -p1
be41e06f 458#%%patch2 -p1
519aa733
JB
459
460%build
461%{__libtoolize}
462%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
463%{__autoconf}
464%{__autoheader}
465%{__automake}
466%configure \
467 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
468 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
469 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
470 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
5537c970 471 --enable-experimental \
133ea663 472 %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
4bfcc885 473 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 474 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 475 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
519aa733 476 --disable-static \
2172819b 477 --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
519aa733
JB
478 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
479
480%{__make}
481
482%install
483rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
484
485%{__make} install \
486 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
487
488# We don't need plugins' *.la files
489rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
490
491%find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
492
493%clean
494rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
495
519aa733
JB
496%post -n gstreamer-GConf
497%gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
498
499%preun -n gstreamer-GConf
500%gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
501
502%files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
503%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 504%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
844dbfcf 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
d4436036 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
e2934287 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
519aa733 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
359ebc48 527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
aae141a8 528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733 533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
5537c970 534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
519aa733 535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
f689a4fd
PZ
540%dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
541%{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
2172819b
MB
542
543%if %{with apidocs}
544%files apidocs
545%defattr(644,root,root,755)
519aa733 546%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
2172819b 547%endif
519aa733
JB
548
549%if %{with gconf}
550%files -n gstreamer-GConf
551%defattr(644,root,root,755)
552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
e7d226c6 553%{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
519aa733
JB
554%endif
555
556##
557## Plugins
558##
559
560%if %{with aalib}
561%files -n gstreamer-videosink-aa
562%defattr(644,root,root,755)
563%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
564%endif
565
566%files -n gstreamer-audio-effects-good
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 569%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
570%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
571%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
572
573%files -n gstreamer-audio-formats
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
576%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
578
579%if %{with cairo}
580%files -n gstreamer-cairo
581%defattr(644,root,root,755)
582%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
583%endif
584
585%files -n gstreamer-dv
586%defattr(644,root,root,755)
587%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
588
589%files -n gstreamer-audiosink-esd
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
592
593%files -n gstreamer-flac
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
596
844dbfcf
JB
597%files -n gstreamer-gdkpixbuf
598%defattr(644,root,root,755)
599%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
600
601%files -n gstreamer-hal
602%defattr(644,root,root,755)
603%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
604
cd23ae8b 605# disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
519aa733
JB
606#%if %{with ladspa}
607#%files -n gstreamer-ladspa
608#%defattr(644,root,root,755)
609#%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
610#%endif
611
612%if %{with caca}
613%files -n gstreamer-videosink-libcaca
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
616%endif
617
618%files -n gstreamer-libpng
619%defattr(644,root,root,755)
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
621
622%files -n gstreamer-audiosink-oss
623%defattr(644,root,root,755)
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
625
aae141a8
JB
626%files -n gstreamer-pulseaudio
627%defattr(644,root,root,755)
628%attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
629
519aa733
JB
630%files -n gstreamer-raw1394
631%defattr(644,root,root,755)
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
633
634%files -n gstreamer-shout2
635%defattr(644,root,root,755)
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
637
4bfcc885
PZ
638%if %{with soup}
639%files -n gstreamer-soup
640%defattr(644,root,root,755)
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
642%endif
643
519aa733
JB
644%if %{with speex}
645%files -n gstreamer-speex
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
648%endif
649
844dbfcf
JB
650%files -n gstreamer-taglib
651%defattr(644,root,root,755)
652%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
653
519aa733
JB
654%files -n gstreamer-video-effects
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
658%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
659
660%files -n gstreamer-visualisation
661%defattr(644,root,root,755)
662%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
663%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
664%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
665%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 666
359ebc48
AM
667%if %{with wavpack}
668%files -n gstreamer-wavpack
669%defattr(644,root,root,755)
670%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
671%endif
672
844dbfcf
JB
673%files -n gstreamer-ximagesrc
674%defattr(644,root,root,755)
675%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.296126 seconds and 4 git commands to generate.