- updated to 1.12.2
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7 7%bcond_without jack # JACK audio plugin
f9f098db 8%bcond_with jack1 # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
7c30bde7 9%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
10%bcond_without speex # speex plugin
11%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 12
519aa733 13%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 14%define major_ver 1.0
f9f098db
JB
15%define gst_req_ver 1.12.0
16%define gstpb_req_ver 1.12.0
a5d314f0 17
99ab54c6 18%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 19Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 20Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 21Name: gstreamer-plugins-good
44df8f0b 22Version: 1.12.2
dca21395 23Release: 1
aae141a8 24License: LGPL v2+
519aa733 25Group: Libraries
dca21395 26Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
44df8f0b 27# Source0-md5: 20254217d9805484532e08ff1c3aa296
dca21395 28URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
ff7f1192
JB
29BuildRequires: autoconf >= 2.69
30BuildRequires: automake >= 1:1.14
5900243e 31BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 32BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
ee290314 33BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
519aa733 34BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 35BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
36BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
37%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
ff7f1192 38BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
2c026b27 39BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 40BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 41BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 42BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
43BuildRequires: tar >= 1:1.22
44BuildRequires: xz
519aa733
JB
45##
46## plugins
47##
48%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 49BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 51%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 52BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 53BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 54BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
f9f098db
JB
55%if %{with jack}
56%{?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
57%{!?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
58%endif
519aa733
JB
59BuildRequires: libavc1394-devel
60%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
61BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 62BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
63BuildRequires: libjpeg-devel
64BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 65BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 66BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 67%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
844dbfcf 68BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 69BuildRequires: libv4l-devel
dca21395 70BuildRequires: libvpx-devel >= 1.4.0
2c026b27 71BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 72%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 73BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
7c30bde7 74BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 75%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
76BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
77BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
78BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 80BuildRequires: zlib-devel
ee290314 81Requires: glib2 >= 1:2.40
519aa733 82Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 83Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 84Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
85Obsoletes: gstreamer-avi
86Obsoletes: gstreamer-flx
87Obsoletes: gstreamer-matroska
88Obsoletes: gstreamer-mixer
89Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 90Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
91Obsoletes: gstreamer-rtp
92Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 93Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
94BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
95
87bf42ec 96%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
97
98%description
99GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
100which operate on media data. Applications using this library can do
101anything from real-time sound processing to playing videos, and just
102about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
103that new data types or processing capabilities can be added simply by
104installing new plugins.
105
2929b21b
JR
106%description -l pl.UTF-8
107GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
108grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
109tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
110rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
111mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
112nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 113
2172819b
MB
114%package apidocs
115Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
116Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
117Group: Documentation
118Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
119%if "%{_rpmversion}" >= "5"
120BuildArch: noarch
121%endif
2172819b
MB
122
123%description apidocs
124Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
125
126%description apidocs -l pl.UTF-8
127Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
128GStreamer.
129
359ebc48 130## ## Plugins ##
519aa733
JB
131
132%package -n gstreamer-videosink-aa
133Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 134Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
135Group: Libraries
136Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 137Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
138Provides: gstreamer-videosink = %{version}
139Obsoletes: gstreamer-aalib
140
141%description -n gstreamer-videosink-aa
142Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
143
2929b21b
JR
144%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
145Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
146
147%package -n gstreamer-audio-effects-good
148Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 149Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 150Group: Libraries
e2d6e145 151Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 152Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 153Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
154
155%description -n gstreamer-audio-effects-good
156Good GStreamer audio effects plugins.
157
2929b21b
JR
158%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
159Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
160
161%package -n gstreamer-audio-formats
162Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 163Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 164Group: Libraries
e2d6e145
JB
165Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
166Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
167# for locales in wavparse module
168Requires: %{name} = %{version}-%{release}
169
170%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
171Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
172type.
519aa733 173
2929b21b
JR
174%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
175Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 176
207603e7
JB
177%package -n gstreamer-cairo
178Summary: GStreamer cairo plugin
179Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
180Group: Libraries
62ae3ec1 181Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 182Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 183Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 184Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7
JB
185
186%description -n gstreamer-cairo
187GStreamer cairo plugin.
188
189%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
190Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
191
192%package -n gstreamer-dv
193Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 194Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 195Group: Libraries
e2d6e145 196Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 197Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 198Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
199
200%description -n gstreamer-dv
201Plugin for digital video support.
202
2929b21b
JR
203%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
204Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 205
519aa733
JB
206%package -n gstreamer-flac
207Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 208Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 209Group: Libraries
59467759 210Requires: flac >= 1.1.4
e2d6e145 211Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
48248d0b 212Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
213
214%description -n gstreamer-flac
215Plugin for the free FLAC lossless audio format.
216
2929b21b
JR
217%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
218Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 219
844dbfcf
JB
220%package -n gstreamer-gdkpixbuf
221Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 222Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 223Group: Libraries
c2020cc0 224Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf 225Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 226Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf
JB
227
228%description -n gstreamer-gdkpixbuf
229This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
230
2929b21b
JR
231%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
232Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
233gdkpixbuf.
234
d99b8ce4
JB
235%package -n gstreamer-jack
236Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
237Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 238Group: Libraries
e2d6e145 239Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 240Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
f9f098db
JB
241%{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
242%{!?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
e2d6e145 243# for locales
7f3ab26b 244Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 245Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 246
d99b8ce4
JB
247%description -n gstreamer-jack
248Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 249
d99b8ce4
JB
250%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
251Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
252
253%package -n gstreamer-videosink-libcaca
254Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 255Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 256Group: Libraries
e2d6e145 257Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 258Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
259Provides: gstreamer-videosink = %{version}
260
261%description -n gstreamer-videosink-libcaca
262GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
263
2929b21b 264%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
265Wtyczka libcaca do GStreamera.
266
267%package -n gstreamer-libpng
268Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 269Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 270Group: Libraries
e2d6e145
JB
271Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
272Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
273# for locales
274Requires: %{name} = %{version}-%{release}
275Requires: libpng >= 1.2.0
276
277%description -n gstreamer-libpng
278Plugin for encoding png images.
279
2929b21b
JR
280%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
281Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
282
283%package -n gstreamer-audiosink-oss
284Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 285Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 286Group: Libraries
e2d6e145
JB
287Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
288Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
289# for locales
290Requires: %{name} = %{version}-%{release}
291Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
292Obsoletes: gstreamer-oss
293
294%description -n gstreamer-audiosink-oss
295Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
296found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
297
2929b21b
JR
298%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
299Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
300OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
301od OpenSound.
302
aae141a8
JB
303%package -n gstreamer-pulseaudio
304Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
305Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
306Group: Libraries
307Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
308Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 309Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
310# for locales
311Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 312Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 313Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
314Obsoletes: gstreamer-polypaudio
315
316%description -n gstreamer-pulseaudio
317GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
318
319%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
320Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
321
519aa733
JB
322%package -n gstreamer-raw1394
323Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 324Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
325Group: Libraries
326Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
327
328%description -n gstreamer-raw1394
329Plugin for digital video support using raw1394.
330
2929b21b
JR
331%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
332Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
333
334%package -n gstreamer-shout2
335Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 336Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
337Group: Libraries
338Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145
JB
339# for locales
340Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
341
342%description -n gstreamer-shout2
343GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
344
2929b21b
JR
345%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
346Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 347
4bfcc885
PZ
348%package -n gstreamer-soup
349Summary: GStreamer Soup plugin
350Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
351Group: Libraries
e2d6e145
JB
352Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
353Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ee290314 354Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
355# for locales
356Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
357
358%description -n gstreamer-soup
359GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
360
361%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
362Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
363Soup.
364
519aa733
JB
365%package -n gstreamer-speex
366Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 367Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 368Group: Libraries
e2d6e145
JB
369Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
370Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
371Requires: speex >= 1:1.1.6
372
373%description -n gstreamer-speex
374GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
375
2929b21b
JR
376%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
377Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 378
844dbfcf
JB
379%package -n gstreamer-taglib
380Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 381Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
382Group: Libraries
383Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 384Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 385Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
386
387%description -n gstreamer-taglib
388GStreamer tag writing plugin based on taglib.
389
2929b21b
JR
390%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
391Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 392
59467759
JB
393%package -n gstreamer-v4l2
394Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
395Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
396Group: Libraries
397Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e2d6e145
JB
398Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
399Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
7c30bde7 400Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
401
402%description -n gstreamer-v4l2
403GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
404
405%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
406Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
407
519aa733
JB
408%package -n gstreamer-video-effects
409Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 410Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 411Group: Libraries
e2d6e145
JB
412Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
413Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
414# for locales in jpeg module
415Requires: %{name} = %{version}-%{release}
416
417%description -n gstreamer-video-effects
418GStreamer video effects plugins.
419
2929b21b
JR
420%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
421Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
422
423%package -n gstreamer-visualisation
424Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 425Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
426Group: Libraries
427Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 428Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
429
430%description -n gstreamer-visualisation
431Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 432monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 433
2929b21b
JR
434%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
435Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 436monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 437
207603e7 438%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
439Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
440Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
441Group: Libraries
442Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 443Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
dca21395 444Requires: libvpx >= 1.4.0
20805e17 445Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
446
447%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 448GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
449
450%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 451Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
452biblioteki libvpx.
453
359ebc48
AM
454%package -n gstreamer-wavpack
455Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
456Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
457Group: Libraries
458Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 459Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ff7f1192 460Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
461
462%description -n gstreamer-wavpack
463Plugin for lossless Wavpack audio format.
464
465%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
466Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
467
e2d6e145
JB
468%package -n gstreamer-ximagesrc
469Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
470Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
471Group: Libraries
472Requires: %{name} = %{version}-%{release}
473Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
474Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
475
476%description -n gstreamer-ximagesrc
477GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
478
479%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
480Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
481Xlib.
482
519aa733
JB
483%prep
484%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
485
486%build
487%{__libtoolize}
488%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
489%{__autoconf}
490%{__autoheader}
491%{__automake}
492%configure \
493 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
494 --disable-silent-rules \
495 --disable-static \
496 --enable-experimental \
519aa733 497 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 498 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
499 %{!?with_jack:--disable-jack} \
500 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 501 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 502 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 503 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
504 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
505 --enable-orc \
519aa733
JB
506 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
507
508%{__make}
509
510%install
511rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
512
513%{__make} install \
514 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
515
516# We don't need plugins' *.la files
59467759 517%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 518
87bf42ec 519%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
520
521%clean
522rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
523
87bf42ec 524%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 525%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 526%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
528%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 529%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 530%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
531%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
532%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
533%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 534%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 535%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
536%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
537%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 538%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 540%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 541%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 543%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
f9f098db 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
aae141a8 549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
560%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
561%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
562
563%if %{with apidocs}
564%files apidocs
565%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 566%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
567%endif
568
569##
570## Plugins
571##
572
573%if %{with aalib}
574%files -n gstreamer-videosink-aa
575%defattr(644,root,root,755)
576%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
577%endif
578
579%files -n gstreamer-audio-effects-good
580%defattr(644,root,root,755)
581%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 582%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
583%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
584%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
585
586%files -n gstreamer-audio-formats
587%defattr(644,root,root,755)
588%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 589%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
590%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
592
207603e7
JB
593%if %{with cairo}
594%files -n gstreamer-cairo
595%defattr(644,root,root,755)
596%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
597%endif
519aa733
JB
598
599%files -n gstreamer-dv
600%defattr(644,root,root,755)
601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
602
519aa733
JB
603%files -n gstreamer-flac
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
606
844dbfcf
JB
607%files -n gstreamer-gdkpixbuf
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
610
d99b8ce4
JB
611%if %{with jack}
612%files -n gstreamer-jack
613%defattr(644,root,root,755)
614%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
615%endif
616
519aa733
JB
617%if %{with caca}
618%files -n gstreamer-videosink-libcaca
619%defattr(644,root,root,755)
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
621%endif
622
623%files -n gstreamer-libpng
624%defattr(644,root,root,755)
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
626
627%files -n gstreamer-audiosink-oss
628%defattr(644,root,root,755)
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
630
aae141a8
JB
631%files -n gstreamer-pulseaudio
632%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
aae141a8 634
519aa733
JB
635%files -n gstreamer-raw1394
636%defattr(644,root,root,755)
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
638
639%files -n gstreamer-shout2
640%defattr(644,root,root,755)
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
642
4bfcc885
PZ
643%if %{with soup}
644%files -n gstreamer-soup
645%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
4bfcc885
PZ
647%endif
648
519aa733
JB
649%if %{with speex}
650%files -n gstreamer-speex
651%defattr(644,root,root,755)
652%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
653%endif
654
844dbfcf
JB
655%files -n gstreamer-taglib
656%defattr(644,root,root,755)
657%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
658
59467759
JB
659%files -n gstreamer-v4l2
660%defattr(644,root,root,755)
661%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
662
519aa733
JB
663%files -n gstreamer-video-effects
664%defattr(644,root,root,755)
665%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
666%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
667%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
668
669%files -n gstreamer-visualisation
670%defattr(644,root,root,755)
671%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
672%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
673%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
674%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 675
207603e7
JB
676%files -n gstreamer-vpx
677%defattr(644,root,root,755)
678%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
679
359ebc48
AM
680%if %{with wavpack}
681%files -n gstreamer-wavpack
682%defattr(644,root,root,755)
683%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
684%endif
685
844dbfcf
JB
686%files -n gstreamer-ximagesrc
687%defattr(644,root,root,755)
688%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.254233 seconds and 4 git commands to generate.