]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
upstream patch to fix build against libvpx 1.8
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
a90be14c 7%bcond_without gtk # GTK+ (3.x) elements (video sink plugin)
207603e7 8%bcond_without jack # JACK audio plugin
f9f098db 9%bcond_with jack1 # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
a90be14c
JB
10%bcond_without lame # LAME MP2/MP3 encoding plugin
11%bcond_without mpg123 # MPG123-based MP3 plugin
12%bcond_without qt # Qt (5.x) elements (video sink plugin)
7c30bde7 13%bcond_without soup # libsoup (2.4 API) http source plugin
207603e7
JB
14%bcond_without speex # speex plugin
15%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 16
519aa733 17%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 18%define major_ver 1.0
a90be14c
JB
19%define gst_req_ver 1.14.4
20%define gstpb_req_ver 1.14.4
a5d314f0 21
99ab54c6 22%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 23Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 24Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 25Name: gstreamer-plugins-good
a90be14c 26Version: 1.14.4
dca21395 27Release: 1
aae141a8 28License: LGPL v2+
519aa733 29Group: Libraries
dca21395 30Source0: https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
a90be14c 31# Source0-md5: 6e3b247097366cf2639f22abfece7113
32e49ce0 32Patch0: libvpx1.8.patch
dca21395 33URL: https://gstreamer.freedesktop.org/
ff7f1192
JB
34BuildRequires: autoconf >= 2.69
35BuildRequires: automake >= 1:1.14
5900243e 36BuildRequires: docbook-dtd412-xml
ae17eea4 37BuildRequires: gettext-tools >= 0.17
ee290314 38BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
a90be14c 39%if %(locale -a | grep -q '^C\.utf8$'; echo $?)
79c068e2
JB
40BuildRequires: glibc-localedb-all
41%endif
519aa733 42BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
a90be14c 43BuildRequires: gstreamer-gl-devel >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf 44BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
45BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
46%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
ff7f1192 47BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
2c026b27 48BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 49BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 50BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 51BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
52BuildRequires: tar >= 1:1.22
53BuildRequires: xz
519aa733
JB
54##
55## plugins
56##
a90be14c
JB
57%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5.4.0}
58%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.4.0}
59%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5.4.0}
60%{?with_qt:BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5.4.0}
61%{?with_qt:BuildRequires: Qt5X11Extras-devel >= 5.4.0}
62%{?with_qt:BuildRequires: Qt5WaylandClient-devel >= 5.4.0}
519aa733 63%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 64BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 65%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 66%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 67BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 68BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 69BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
a90be14c 70%{?with_gtk:BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.15.0}
f9f098db
JB
71%if %{with jack}
72%{?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
73%{!?with_jack1:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
74%endif
a90be14c 75%{?with_lame:BuildRequires: lame-libs-devel}
519aa733
JB
76BuildRequires: libavc1394-devel
77%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
78BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 79BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733 80BuildRequires: libjpeg-devel
a90be14c
JB
81%{?with_mpg123:BuildRequires: libmpg123-devel >= 1.14}
82BuildRequires: libpng-devel >= 2:1.5.1
59467759 83BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 84BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
ee290314 85%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.48}
844dbfcf 86BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 87BuildRequires: libv4l-devel
dca21395 88BuildRequires: libvpx-devel >= 1.4.0
2c026b27 89BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
a90be14c 90%{?with_qt:BuildRequires: qt5-build >= 5.4.0}
519aa733 91%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 92BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
a90be14c 93%{?with_lame:BuildRequires: twolame-devel >= 0.3.10}
7c30bde7 94BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:147
ff7f1192 95%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.60.0}
844dbfcf
JB
96BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
97BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
98BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
99BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
519aa733 100BuildRequires: zlib-devel
ee290314 101Requires: glib2 >= 1:2.40
519aa733 102Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 103Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 104Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
105Obsoletes: gstreamer-avi
106Obsoletes: gstreamer-flx
107Obsoletes: gstreamer-matroska
108Obsoletes: gstreamer-mixer
109Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 110Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
111Obsoletes: gstreamer-rtp
112Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 113Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
114BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
115
87bf42ec 116%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
117
118%description
119GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
120which operate on media data. Applications using this library can do
121anything from real-time sound processing to playing videos, and just
122about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
123that new data types or processing capabilities can be added simply by
124installing new plugins.
125
2929b21b
JR
126%description -l pl.UTF-8
127GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
128grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
129tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
130rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
131mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
132nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 133
2172819b
MB
134%package apidocs
135Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
136Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
137Group: Documentation
138Requires: gtk-doc-common
48248d0b
ER
139%if "%{_rpmversion}" >= "5"
140BuildArch: noarch
141%endif
2172819b
MB
142
143%description apidocs
144Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
145
146%description apidocs -l pl.UTF-8
147Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
148GStreamer.
149
359ebc48 150## ## Plugins ##
519aa733
JB
151
152%package -n gstreamer-videosink-aa
153Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 154Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
155Group: Libraries
156Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 157Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
158Provides: gstreamer-videosink = %{version}
159Obsoletes: gstreamer-aalib
160
161%description -n gstreamer-videosink-aa
162Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
163
2929b21b
JR
164%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
165Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
166
167%package -n gstreamer-audio-effects-good
168Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 169Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 170Group: Libraries
e2d6e145 171Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 172Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 173Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
174
175%description -n gstreamer-audio-effects-good
176Good GStreamer audio effects plugins.
177
2929b21b
JR
178%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
179Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
180
181%package -n gstreamer-audio-formats
182Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 183Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 184Group: Libraries
e2d6e145
JB
185Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
186Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
187# for locales in wavparse module
188Requires: %{name} = %{version}-%{release}
189
190%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
191Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
192type.
519aa733 193
2929b21b
JR
194%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
195Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 196
207603e7
JB
197%package -n gstreamer-cairo
198Summary: GStreamer cairo plugin
199Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
200Group: Libraries
62ae3ec1 201Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7 202Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
48248d0b 203Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 204Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7
JB
205
206%description -n gstreamer-cairo
207GStreamer cairo plugin.
208
209%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
210Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
211
212%package -n gstreamer-dv
213Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 214Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 215Group: Libraries
e2d6e145 216Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 217Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 218Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
219
220%description -n gstreamer-dv
221Plugin for digital video support.
222
2929b21b
JR
223%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
224Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 225
519aa733
JB
226%package -n gstreamer-flac
227Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 228Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 229Group: Libraries
59467759 230Requires: flac >= 1.1.4
e2d6e145 231Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
48248d0b 232Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
233
234%description -n gstreamer-flac
235Plugin for the free FLAC lossless audio format.
236
2929b21b
JR
237%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
238Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 239
844dbfcf
JB
240%package -n gstreamer-gdkpixbuf
241Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 242Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 243Group: Libraries
c2020cc0 244Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf 245Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 246Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
844dbfcf
JB
247
248%description -n gstreamer-gdkpixbuf
249This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
250
2929b21b
JR
251%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
252Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
253gdkpixbuf.
254
a90be14c
JB
255%package -n gstreamer-videosink-gtk
256Summary: GStreamer GTK+ (3.x) output plugin
257Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera
258Group: Libraries
259Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
260Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_req_ver}
261Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
262Requires: gtk+3 >= 3.15.0
263Provides: gstreamer-videosink = %{version}
264
265%description -n gstreamer-videosink-gtk
266GStreamer GTK+ (3.x) output plugin.
267
268%description -n gstreamer-videosink-gtk -l pl.UTF-8
269Wtyczka wyjścia obrazu GTK+ (3.x) dla GStreamera.
270
d99b8ce4
JB
271%package -n gstreamer-jack
272Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
273Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 274Group: Libraries
e2d6e145 275Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 276Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
f9f098db
JB
277%{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
278%{!?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
e2d6e145 279# for locales
7f3ab26b 280Requires: %{name} = %{version}-%{release}
d99b8ce4 281Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 282
d99b8ce4
JB
283%description -n gstreamer-jack
284Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 285
d99b8ce4
JB
286%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
287Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
288
289%package -n gstreamer-videosink-libcaca
290Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 291Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 292Group: Libraries
e2d6e145 293Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 294Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
295Provides: gstreamer-videosink = %{version}
296
297%description -n gstreamer-videosink-libcaca
298GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
299
2929b21b 300%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
301Wtyczka libcaca do GStreamera.
302
a90be14c
JB
303%package -n gstreamer-lame
304Summary: GStreamer plugin encoding MP3 songs
305Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3
306Group: Libraries
307# for NLS
308Requires: %{name} = %{version}-%{release}
309Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
310Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
311Requires: twolame-libs >= 0.3.10
312
313%description -n gstreamer-lame
314Plugin for encoding MP3 with lame.
315
316%description -n gstreamer-lame -l pl.UTF-8
317Wtyczka do GStreamera kodująca pliki MP3 przy użyciu lame.
318
319%package -n gstreamer-mpg123
320Summary: GStreamer mpg123 plugin
321Summary(pl.UTF-8): Wtyczka mpg123 do GStreamera
322Group: Libraries
323Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
324Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
325Requires: libmpg123 >= 1.14
326# plugin obsoleted in 1.12.0, functionality in mpg123 plugin (or libav)
327Obsoletes: gstreamer-mad < 1.12.0
328
329%description -n gstreamer-mpg123
330GStreamer mpg123 plugin for MP3 playback.
331
332%description -n gstreamer-mpg123 -l pl.UTF-8
333Wtyczka mpg123 do GStreamera, odtwarzająca MP3.
334
519aa733
JB
335%package -n gstreamer-libpng
336Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 337Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733 338Group: Libraries
e2d6e145
JB
339Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
340Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
341# for locales
342Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a90be14c 343Requires: libpng >= 2:1.5.1
519aa733
JB
344
345%description -n gstreamer-libpng
346Plugin for encoding png images.
347
2929b21b
JR
348%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
349Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
350
351%package -n gstreamer-audiosink-oss
352Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 353Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 354Group: Libraries
e2d6e145
JB
355Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
356Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
357# for locales
358Requires: %{name} = %{version}-%{release}
359Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
360Obsoletes: gstreamer-oss
361
362%description -n gstreamer-audiosink-oss
363Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
364found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
365
2929b21b
JR
366%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
367Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
368OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
369od OpenSound.
370
aae141a8
JB
371%package -n gstreamer-pulseaudio
372Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
373Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
374Group: Libraries
375Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
376Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 377Requires: pulseaudio >= 2.0
e2d6e145
JB
378# for locales
379Requires: %{name} = %{version}-%{release}
7d3fb33f 380Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
48248d0b 381Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
aae141a8
JB
382Obsoletes: gstreamer-polypaudio
383
384%description -n gstreamer-pulseaudio
385GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
386
387%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
388Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
389
a90be14c
JB
390%package -n gstreamer-videosink-qt
391Summary: GStreamer Qt (5.x) output plugin
392Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera
393Group: Libraries
394Requires: Qt5Core >= 5.4.0
395Requires: Qt5Gui >= 5.4.0
396Requires: Qt5Quick >= 5.4.0
397Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
398Requires: gstreamer-gl-libs >= %{gstpb_req_ver}
399Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
400Provides: gstreamer-videosink = %{version}
401
402%description -n gstreamer-videosink-qt
403GStreamer Qt (5.x) output plugin.
404
405%description -n gstreamer-videosink-qt -l pl.UTF-8
406Wtyczka wyjścia obrazu Qt (5.x) dla GStreamera.
407
519aa733
JB
408%package -n gstreamer-raw1394
409Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 410Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
411Group: Libraries
412Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
413
414%description -n gstreamer-raw1394
415Plugin for digital video support using raw1394.
416
2929b21b
JR
417%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
418Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
419
420%package -n gstreamer-shout2
421Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 422Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
423Group: Libraries
424Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145
JB
425# for locales
426Requires: %{name} = %{version}-%{release}
519aa733
JB
427
428%description -n gstreamer-shout2
429GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
430
2929b21b
JR
431%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
432Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 433
4bfcc885
PZ
434%package -n gstreamer-soup
435Summary: GStreamer Soup plugin
436Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
437Group: Libraries
e2d6e145
JB
438Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
439Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ee290314 440Requires: libsoup >= 2.48
e2d6e145
JB
441# for locales
442Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4bfcc885
PZ
443
444%description -n gstreamer-soup
445GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
446
447%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
448Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
449Soup.
450
519aa733
JB
451%package -n gstreamer-speex
452Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 453Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 454Group: Libraries
e2d6e145
JB
455Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
456Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
457Requires: speex >= 1:1.1.6
458
459%description -n gstreamer-speex
460GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
461
2929b21b
JR
462%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
463Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 464
844dbfcf
JB
465%package -n gstreamer-taglib
466Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 467Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
468Group: Libraries
469Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 470Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 471Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
472
473%description -n gstreamer-taglib
474GStreamer tag writing plugin based on taglib.
475
2929b21b
JR
476%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
477Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 478
59467759
JB
479%package -n gstreamer-v4l2
480Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
481Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
482Group: Libraries
483Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e2d6e145
JB
484Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
485Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
7c30bde7 486Requires: udev-glib >= 1:147
59467759
JB
487
488%description -n gstreamer-v4l2
489GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
490
491%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
492Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
493
519aa733
JB
494%package -n gstreamer-video-effects
495Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 496Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733 497Group: Libraries
e2d6e145
JB
498Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
499Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
500# for locales in jpeg module
501Requires: %{name} = %{version}-%{release}
502
503%description -n gstreamer-video-effects
504GStreamer video effects plugins.
505
2929b21b
JR
506%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
507Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
508
509%package -n gstreamer-visualisation
510Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 511Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
512Group: Libraries
513Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 514Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
515
516%description -n gstreamer-visualisation
517Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 518monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 519
2929b21b
JR
520%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
521Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 522monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 523
207603e7 524%package -n gstreamer-vpx
3191fa9a
JB
525Summary: GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
526Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
207603e7
JB
527Group: Libraries
528Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 529Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
dca21395 530Requires: libvpx >= 1.4.0
20805e17 531Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
532
533%description -n gstreamer-vpx
3191fa9a 534GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
207603e7
JB
535
536%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
3191fa9a 537Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
207603e7
JB
538biblioteki libvpx.
539
359ebc48
AM
540%package -n gstreamer-wavpack
541Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
542Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
543Group: Libraries
544Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
e2d6e145 545Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
ff7f1192 546Requires: wavpack-libs >= 4.60.0
359ebc48
AM
547
548%description -n gstreamer-wavpack
549Plugin for lossless Wavpack audio format.
550
551%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
552Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
553
e2d6e145
JB
554%package -n gstreamer-ximagesrc
555Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
556Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
557Group: Libraries
558Requires: %{name} = %{version}-%{release}
559Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
560Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
561
562%description -n gstreamer-ximagesrc
563GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
564
565%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
566Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
567Xlib.
568
519aa733
JB
569%prep
570%setup -q -n %{gstname}-%{version}
32e49ce0 571%patch0 -p1
519aa733
JB
572
573%build
574%{__libtoolize}
575%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
576%{__autoconf}
577%{__autoheader}
578%{__automake}
579%configure \
580 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
581 --disable-silent-rules \
582 --disable-static \
583 --enable-experimental \
519aa733 584 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 585 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
a90be14c 586 %{!?with_gtk:--disable-gtk} \
d99b8ce4 587 %{!?with_jack:--disable-jack} \
a90be14c 588 %{!?with_lame:--disable-lame --disable-twolame} \
d99b8ce4 589 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
a90be14c
JB
590 %{!?with_mpg123:--disable-mpg123} \
591 %{!?with_qt:--disable-qt} \
4bfcc885 592 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 593 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 594 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
595 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
596 --enable-orc \
519aa733
JB
597 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
598
79c068e2 599LC_ALL=C.UTF-8 \
519aa733
JB
600%{__make}
601
602%install
603rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
604
605%{__make} install \
606 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
607
608# We don't need plugins' *.la files
59467759 609%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 610
87bf42ec 611%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
612
613%clean
614rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
615
87bf42ec 616%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 617%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 618%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
619%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 621%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 622%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 626%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
628%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 635%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
f9f098db 640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
aae141a8 641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 643%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 645%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
647%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 648%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 650%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 651%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
652%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
653%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
654
655%if %{with apidocs}
656%files apidocs
657%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 658%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
659%endif
660
661##
662## Plugins
663##
664
665%if %{with aalib}
666%files -n gstreamer-videosink-aa
667%defattr(644,root,root,755)
668%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
669%endif
670
671%files -n gstreamer-audio-effects-good
672%defattr(644,root,root,755)
673%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 674%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
675%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
676%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
677
678%files -n gstreamer-audio-formats
679%defattr(644,root,root,755)
680%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 681%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
682%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
683%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
684
207603e7
JB
685%if %{with cairo}
686%files -n gstreamer-cairo
687%defattr(644,root,root,755)
688%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
689%endif
519aa733
JB
690
691%files -n gstreamer-dv
692%defattr(644,root,root,755)
693%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
694
519aa733
JB
695%files -n gstreamer-flac
696%defattr(644,root,root,755)
697%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
698
844dbfcf
JB
699%files -n gstreamer-gdkpixbuf
700%defattr(644,root,root,755)
701%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
702
a90be14c
JB
703%if %{with gtk}
704%files -n gstreamer-videosink-gtk
705%defattr(644,root,root,755)
706%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgtk.so
707%endif
708
d99b8ce4
JB
709%if %{with jack}
710%files -n gstreamer-jack
711%defattr(644,root,root,755)
712%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
713%endif
714
519aa733
JB
715%if %{with caca}
716%files -n gstreamer-videosink-libcaca
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
719%endif
720
a90be14c
JB
721%files -n gstreamer-lame
722%defattr(644,root,root,755)
723%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlame.so
724%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttwolame.so
725
726%if %{with mpg123}
727%files -n gstreamer-mpg123
728%defattr(644,root,root,755)
729%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmpg123.so
730%endif
731
519aa733
JB
732%files -n gstreamer-libpng
733%defattr(644,root,root,755)
734%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
735
736%files -n gstreamer-audiosink-oss
737%defattr(644,root,root,755)
738%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
739
aae141a8
JB
740%files -n gstreamer-pulseaudio
741%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 742%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
aae141a8 743
a90be14c
JB
744%if %{with qt}
745%files -n gstreamer-videosink-qt
746%defattr(644,root,root,755)
747%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqmlgl.so
748%endif
749
519aa733
JB
750%files -n gstreamer-raw1394
751%defattr(644,root,root,755)
752%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
753
754%files -n gstreamer-shout2
755%defattr(644,root,root,755)
756%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
757
4bfcc885
PZ
758%if %{with soup}
759%files -n gstreamer-soup
760%defattr(644,root,root,755)
f9f098db 761%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
4bfcc885
PZ
762%endif
763
519aa733
JB
764%if %{with speex}
765%files -n gstreamer-speex
766%defattr(644,root,root,755)
767%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
768%endif
769
844dbfcf
JB
770%files -n gstreamer-taglib
771%defattr(644,root,root,755)
772%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
773
59467759
JB
774%files -n gstreamer-v4l2
775%defattr(644,root,root,755)
776%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
777
519aa733
JB
778%files -n gstreamer-video-effects
779%defattr(644,root,root,755)
780%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
781%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
782%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
783
784%files -n gstreamer-visualisation
785%defattr(644,root,root,755)
786%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
787%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
788%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
789%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 790
207603e7
JB
791%files -n gstreamer-vpx
792%defattr(644,root,root,755)
793%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
794
359ebc48
AM
795%if %{with wavpack}
796%files -n gstreamer-wavpack
797%defattr(644,root,root,755)
798%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
799%endif
800
844dbfcf
JB
801%files -n gstreamer-ximagesrc
802%defattr(644,root,root,755)
803%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.404311 seconds and 4 git commands to generate.