- gstreamer-vpx Obsoletes: gstreamer-vp8 (0.10.x plugin)
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733 1#
87bf42ec 2# TODO:
207603e7 3# Cairo plugin has not been ported yet. Temporarily disabled.
87bf42ec 4#
519aa733 5# Conditional build:
2172819b 6%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
7%bcond_without aalib # aa videosink plugin
8%bcond_without caca # caca videosink plugin
9%bcond_with cairo # cairo plugin [not ported yet - as of 1.0.0]
10%bcond_without jack # JACK audio plugin
11%bcond_without soup # libsoup 2.4 http source plugin
12%bcond_without speex # speex plugin
13%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 14
519aa733 15%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec
ŁK
16%define major_ver 1.0
17%define gst_req_ver 1.0.0
18%define gstpb_req_ver 1.0.0
a5d314f0 19
99ab54c6 20%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 21Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 22Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 23Name: gstreamer-plugins-good
87bf42ec 24Version: 1.0.0
818d997b 25Release: 1
aae141a8 26License: LGPL v2+
519aa733 27Group: Libraries
818d997b 28Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
87bf42ec 29# Source0-md5: f711832cd8a9b033eb424fabe89ca9d1
623bf853 30URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
87bf42ec
ŁK
31BuildRequires: autoconf >= 2.62
32BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 33BuildRequires: docbook-dtd412-xml
bbbf358f 34BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
59467759 35BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
87bf42ec 36BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 37BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 38BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
39BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
40%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 41BuildRequires: libtool >= 1.4
87bf42ec 42BuildRequires: orc-devel >= 0.4.16
519aa733 43BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 44BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 45BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
46BuildRequires: tar >= 1:1.22
47BuildRequires: xz
519aa733
JB
48##
49## plugins
50##
51%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 52BuildRequires: bzip2-devel
207603e7
JB
53%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.0.0}
54%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 55BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 56BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
d99b8ce4 57%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
58BuildRequires: libavc1394-devel
59%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
60BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 61BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
62BuildRequires: libjpeg-devel
63BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 64BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 65BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
87bf42ec 66%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.26.1}
207603e7 67%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-gnome-devel >= 2.3.2}
844dbfcf
JB
68# for taglib
69BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 70BuildRequires: libv4l-devel
207603e7 71BuildRequires: libvpx-devel >= 1.1.0
29cbea58 72BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
818d997b 73BuildRequires: pulseaudio-devel >= 1.0
519aa733 74%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 75BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
207603e7 76BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:143
359ebc48 77%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
78BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 82BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 83BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 84Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 85Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 86Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec 87Requires: orc >= 0.4.16
519aa733
JB
88Obsoletes: gstreamer-avi
89Obsoletes: gstreamer-flx
90Obsoletes: gstreamer-matroska
91Obsoletes: gstreamer-mixer
92Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 93Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
94Obsoletes: gstreamer-rtp
95Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 96Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
97BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
98
87bf42ec 99%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
100
101%description
102GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
103which operate on media data. Applications using this library can do
104anything from real-time sound processing to playing videos, and just
105about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
106that new data types or processing capabilities can be added simply by
107installing new plugins.
108
2929b21b
JR
109%description -l pl.UTF-8
110GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
111grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
112tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
113rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
114mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
115nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 116
2172819b
MB
117%package apidocs
118Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
119Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
120Group: Documentation
121Requires: gtk-doc-common
122
123%description apidocs
124Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
125
126%description apidocs -l pl.UTF-8
127Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
128GStreamer.
129
359ebc48 130## ## Plugins ##
519aa733
JB
131
132%package -n gstreamer-videosink-aa
133Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 134Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
135Group: Libraries
136Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
137Provides: gstreamer-videosink = %{version}
138Obsoletes: gstreamer-aalib
139
140%description -n gstreamer-videosink-aa
141Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
142
2929b21b
JR
143%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
144Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
145
146%package -n gstreamer-audio-effects-good
147Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 148Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 149Group: Libraries
844dbfcf 150Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 151Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
152
153%description -n gstreamer-audio-effects-good
154Good GStreamer audio effects plugins.
155
2929b21b
JR
156%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
157Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
158
159%package -n gstreamer-audio-formats
160Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 161Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 162Group: Libraries
844dbfcf 163#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
164# for locales in wavparse module
165Requires: %{name} = %{version}-%{release}
166
167%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
168Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
169type.
519aa733 170
2929b21b
JR
171%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
172Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 173
207603e7
JB
174%package -n gstreamer-cairo
175Summary: GStreamer cairo plugin
176Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
177Group: Libraries
178Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
179Requires: cairo >= 1.0.0
180Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
181
182%description -n gstreamer-cairo
183GStreamer cairo plugin.
184
185%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
186Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
187
188%package -n gstreamer-dv
189Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 190Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 191Group: Libraries
844dbfcf 192Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 193Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
194
195%description -n gstreamer-dv
196Plugin for digital video support.
197
2929b21b
JR
198%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
199Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 200
519aa733
JB
201%package -n gstreamer-flac
202Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 203Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 204Group: Libraries
844dbfcf 205Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 206Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
207
208%description -n gstreamer-flac
209Plugin for the free FLAC lossless audio format.
210
2929b21b
JR
211%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
212Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 213
844dbfcf
JB
214%package -n gstreamer-gdkpixbuf
215Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 216Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
217Group: Libraries
218Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
219
220%description -n gstreamer-gdkpixbuf
221This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
222
2929b21b
JR
223%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
224Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
225gdkpixbuf.
226
d99b8ce4
JB
227%package -n gstreamer-jack
228Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
229Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 230Group: Libraries
844dbfcf 231Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 232Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 233
d99b8ce4
JB
234%description -n gstreamer-jack
235Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 236
d99b8ce4
JB
237%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
238Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
239
240%package -n gstreamer-videosink-libcaca
241Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 242Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 243Group: Libraries
844dbfcf 244Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
245Provides: gstreamer-videosink = %{version}
246
247%description -n gstreamer-videosink-libcaca
248GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
249
2929b21b 250%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
251Wtyczka libcaca do GStreamera.
252
253%package -n gstreamer-libpng
254Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 255Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
256Group: Libraries
257#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
258# for locales
259Requires: %{name} = %{version}-%{release}
260Requires: libpng >= 1.2.0
261
262%description -n gstreamer-libpng
263Plugin for encoding png images.
264
2929b21b
JR
265%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
266Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
267
268%package -n gstreamer-audiosink-oss
269Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 270Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 271Group: Libraries
844dbfcf 272#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
273# for locales
274Requires: %{name} = %{version}-%{release}
275Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
276Obsoletes: gstreamer-oss
277
278%description -n gstreamer-audiosink-oss
279Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
280found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
281
2929b21b
JR
282%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
283Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
284OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
285od OpenSound.
286
aae141a8
JB
287%package -n gstreamer-pulseaudio
288Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
289Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
290Group: Libraries
291Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
292Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
818d997b 293Requires: pulseaudio >= 1.0
aae141a8 294Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 295Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
296Obsoletes: gstreamer-polypaudio
297
298%description -n gstreamer-pulseaudio
299GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
300
301%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
302Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
303
519aa733
JB
304%package -n gstreamer-raw1394
305Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 306Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
307Group: Libraries
308Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
309
310%description -n gstreamer-raw1394
311Plugin for digital video support using raw1394.
312
2929b21b
JR
313%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
314Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
315
316%package -n gstreamer-shout2
317Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 318Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
319Group: Libraries
320Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
321
322%description -n gstreamer-shout2
323GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
324
2929b21b
JR
325%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
326Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 327
4bfcc885
PZ
328%package -n gstreamer-soup
329Summary: GStreamer Soup plugin
330Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
331Group: Libraries
332Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
87bf42ec 333Requires: libsoup >= 2.26.1
207603e7 334Requires: libsoup-gnome >= 2.3.2
4bfcc885
PZ
335
336%description -n gstreamer-soup
337GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
338
339%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
340Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
341Soup.
342
519aa733
JB
343%package -n gstreamer-speex
344Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 345Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 346Group: Libraries
844dbfcf 347#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
348Requires: speex >= 1:1.1.6
349
350%description -n gstreamer-speex
351GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
352
2929b21b
JR
353%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
354Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 355
844dbfcf
JB
356%package -n gstreamer-taglib
357Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 358Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
359Group: Libraries
360Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 361Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
362
363%description -n gstreamer-taglib
364GStreamer tag writing plugin based on taglib.
365
2929b21b
JR
366%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
367Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 368
59467759
JB
369%package -n gstreamer-v4l2
370Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
371Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
372Group: Libraries
373Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207603e7 374Requires: udev-glib >= 1:143
59467759
JB
375
376%description -n gstreamer-v4l2
377GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
378
379%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
380Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
381
519aa733
JB
382%package -n gstreamer-video-effects
383Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 384Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
385Group: Libraries
386# for locales in jpeg module
387Requires: %{name} = %{version}-%{release}
388
389%description -n gstreamer-video-effects
390GStreamer video effects plugins.
391
2929b21b
JR
392%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
393Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
394
395%package -n gstreamer-visualisation
396Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 397Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
398Group: Libraries
399Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
400
401%description -n gstreamer-visualisation
402Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 403monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 404
2929b21b
JR
405%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
406Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 407monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 408
844dbfcf
JB
409%package -n gstreamer-ximagesrc
410Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 411Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
412Group: Libraries
413Requires: %{name} = %{version}-%{release}
414
415%description -n gstreamer-ximagesrc
416GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
417
2929b21b
JR
418%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
419Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
420Xlib.
421
207603e7
JB
422%package -n gstreamer-vpx
423Summary: GStreamer plugin for VP8 video format
424Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8
425Group: Libraries
426Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
427Requires: libvpx >= 1.1.0
20805e17 428Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
429
430%description -n gstreamer-vpx
431GStreamer plugin for VP8 video format using libvpx library.
432
433%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
434Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8 przy użyciu
435biblioteki libvpx.
436
359ebc48
AM
437%package -n gstreamer-wavpack
438Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
439Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
440Group: Libraries
441Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 442Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
443
444%description -n gstreamer-wavpack
445Plugin for lossless Wavpack audio format.
446
447%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
448Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
449
519aa733
JB
450%prep
451%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
452
453%build
454%{__libtoolize}
455%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
456%{__autoconf}
457%{__autoheader}
458%{__automake}
459%configure \
460 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
461 --disable-silent-rules \
462 --disable-static \
463 --enable-experimental \
519aa733 464 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 465 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
466 %{!?with_jack:--disable-jack} \
467 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 468 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 469 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 470 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
471 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
472 --enable-orc \
519aa733
JB
473 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
474
475%{__make}
476
477%install
478rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
479
480%{__make} install \
481 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
482
483# We don't need plugins' *.la files
59467759 484%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 485
87bf42ec 486%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
487
488%clean
489rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
490
87bf42ec 491%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 492%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 493%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
e2934287 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
526%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
527%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
528
529%if %{with apidocs}
530%files apidocs
531%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 532%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
533%endif
534
535##
536## Plugins
537##
538
539%if %{with aalib}
540%files -n gstreamer-videosink-aa
541%defattr(644,root,root,755)
542%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
543%endif
544
545%files -n gstreamer-audio-effects-good
546%defattr(644,root,root,755)
547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 548%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
551
552%files -n gstreamer-audio-formats
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 555%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
558
207603e7
JB
559%if %{with cairo}
560%files -n gstreamer-cairo
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
563%endif
519aa733
JB
564
565%files -n gstreamer-dv
566%defattr(644,root,root,755)
567%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
568
519aa733
JB
569%files -n gstreamer-flac
570%defattr(644,root,root,755)
571%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
572
844dbfcf
JB
573%files -n gstreamer-gdkpixbuf
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
576
d99b8ce4
JB
577%if %{with jack}
578%files -n gstreamer-jack
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
581%endif
582
519aa733
JB
583%if %{with caca}
584%files -n gstreamer-videosink-libcaca
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
587%endif
588
589%files -n gstreamer-libpng
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
592
593%files -n gstreamer-audiosink-oss
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
596
aae141a8
JB
597%files -n gstreamer-pulseaudio
598%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 599%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 600
519aa733
JB
601%files -n gstreamer-raw1394
602%defattr(644,root,root,755)
603%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
604
605%files -n gstreamer-shout2
606%defattr(644,root,root,755)
607%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
608
4bfcc885
PZ
609%if %{with soup}
610%files -n gstreamer-soup
611%defattr(644,root,root,755)
612%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
613%endif
614
519aa733
JB
615%if %{with speex}
616%files -n gstreamer-speex
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
619%endif
620
844dbfcf
JB
621%files -n gstreamer-taglib
622%defattr(644,root,root,755)
623%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
624
59467759
JB
625%files -n gstreamer-v4l2
626%defattr(644,root,root,755)
627%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
628
519aa733
JB
629%files -n gstreamer-video-effects
630%defattr(644,root,root,755)
631%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
632%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
634
635%files -n gstreamer-visualisation
636%defattr(644,root,root,755)
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
638%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 641
207603e7
JB
642%files -n gstreamer-vpx
643%defattr(644,root,root,755)
644%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
645
359ebc48
AM
646%if %{with wavpack}
647%files -n gstreamer-wavpack
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
650%endif
651
844dbfcf
JB
652%files -n gstreamer-ximagesrc
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.185412 seconds and 4 git commands to generate.