]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- package vpx plugin (as gstreamer-vpx)
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733 1#
87bf42ec 2# TODO:
207603e7 3# Cairo plugin has not been ported yet. Temporarily disabled.
87bf42ec 4#
519aa733 5# Conditional build:
2172819b 6%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
7%bcond_without aalib # aa videosink plugin
8%bcond_without caca # caca videosink plugin
9%bcond_with cairo # cairo plugin [not ported yet - as of 1.0.0]
10%bcond_without jack # JACK audio plugin
11%bcond_without soup # libsoup 2.4 http source plugin
12%bcond_without speex # speex plugin
13%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 14
519aa733 15%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec
ŁK
16%define major_ver 1.0
17%define gst_req_ver 1.0.0
18%define gstpb_req_ver 1.0.0
a5d314f0 19
99ab54c6 20%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 21Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 22Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 23Name: gstreamer-plugins-good
87bf42ec 24Version: 1.0.0
818d997b 25Release: 1
aae141a8 26License: LGPL v2+
519aa733 27Group: Libraries
818d997b 28Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
87bf42ec 29# Source0-md5: f711832cd8a9b033eb424fabe89ca9d1
623bf853 30URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
87bf42ec
ŁK
31BuildRequires: autoconf >= 2.62
32BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 33BuildRequires: docbook-dtd412-xml
bbbf358f 34BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
59467759 35BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
87bf42ec 36BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 37BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 38BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
39BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
40%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 41BuildRequires: libtool >= 1.4
87bf42ec 42BuildRequires: orc-devel >= 0.4.16
519aa733 43BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 44BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 45BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
46BuildRequires: tar >= 1:1.22
47BuildRequires: xz
519aa733
JB
48##
49## plugins
50##
51%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 52BuildRequires: bzip2-devel
207603e7
JB
53%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.0.0}
54%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 55BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 56BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
d99b8ce4 57%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
58BuildRequires: libavc1394-devel
59%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
60BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 61BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
62BuildRequires: libjpeg-devel
63BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 64BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 65BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
87bf42ec 66%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.26.1}
207603e7 67%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-gnome-devel >= 2.3.2}
844dbfcf
JB
68# for taglib
69BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 70BuildRequires: libv4l-devel
207603e7 71BuildRequires: libvpx-devel >= 1.1.0
29cbea58 72BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
818d997b 73BuildRequires: pulseaudio-devel >= 1.0
519aa733 74%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 75BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
207603e7 76BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:143
359ebc48 77%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
78BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
79BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
80BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
81BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 82BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 83BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 84Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 85Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 86Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec 87Requires: orc >= 0.4.16
519aa733
JB
88Obsoletes: gstreamer-avi
89Obsoletes: gstreamer-flx
90Obsoletes: gstreamer-matroska
91Obsoletes: gstreamer-mixer
92Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 93Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
94Obsoletes: gstreamer-rtp
95Obsoletes: gstreamer-udp
d4ac49d8
PG
96%if %{without esd}
97Obsoletes: gstreamer-audiosink-esd
98%endif
49ba75d8 99Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
100BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
101
87bf42ec 102%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
103
104%description
105GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
106which operate on media data. Applications using this library can do
107anything from real-time sound processing to playing videos, and just
108about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
109that new data types or processing capabilities can be added simply by
110installing new plugins.
111
2929b21b
JR
112%description -l pl.UTF-8
113GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
114grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
115tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
116rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
117mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
118nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 119
2172819b
MB
120%package apidocs
121Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
122Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
123Group: Documentation
124Requires: gtk-doc-common
125
126%description apidocs
127Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
128
129%description apidocs -l pl.UTF-8
130Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
131GStreamer.
132
359ebc48 133## ## Plugins ##
519aa733
JB
134
135%package -n gstreamer-videosink-aa
136Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 137Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
138Group: Libraries
139Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
140Provides: gstreamer-videosink = %{version}
141Obsoletes: gstreamer-aalib
142
143%description -n gstreamer-videosink-aa
144Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
145
2929b21b
JR
146%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
147Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
148
149%package -n gstreamer-audio-effects-good
150Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 151Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 152Group: Libraries
844dbfcf 153Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 154Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
155
156%description -n gstreamer-audio-effects-good
157Good GStreamer audio effects plugins.
158
2929b21b
JR
159%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
160Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
161
162%package -n gstreamer-audio-formats
163Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 164Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 165Group: Libraries
844dbfcf 166#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
167# for locales in wavparse module
168Requires: %{name} = %{version}-%{release}
169
170%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
171Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
172type.
519aa733 173
2929b21b
JR
174%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
175Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 176
207603e7
JB
177%package -n gstreamer-cairo
178Summary: GStreamer cairo plugin
179Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
180Group: Libraries
181Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
182Requires: cairo >= 1.0.0
183Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
184
185%description -n gstreamer-cairo
186GStreamer cairo plugin.
187
188%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
189Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
190
191%package -n gstreamer-dv
192Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 193Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 194Group: Libraries
844dbfcf 195Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 196Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
197
198%description -n gstreamer-dv
199Plugin for digital video support.
200
2929b21b
JR
201%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
202Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 203
519aa733
JB
204%package -n gstreamer-flac
205Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 206Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 207Group: Libraries
844dbfcf 208Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 209Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
210
211%description -n gstreamer-flac
212Plugin for the free FLAC lossless audio format.
213
2929b21b
JR
214%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
215Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 216
844dbfcf
JB
217%package -n gstreamer-gdkpixbuf
218Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 219Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf
JB
220Group: Libraries
221Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
222
223%description -n gstreamer-gdkpixbuf
224This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
225
2929b21b
JR
226%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
227Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
228gdkpixbuf.
229
d99b8ce4
JB
230%package -n gstreamer-jack
231Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
232Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 233Group: Libraries
844dbfcf 234Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 235Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 236
d99b8ce4
JB
237%description -n gstreamer-jack
238Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 239
d99b8ce4
JB
240%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
241Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
242
243%package -n gstreamer-videosink-libcaca
244Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 245Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 246Group: Libraries
844dbfcf 247Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
248Provides: gstreamer-videosink = %{version}
249
250%description -n gstreamer-videosink-libcaca
251GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
252
2929b21b 253%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
254Wtyczka libcaca do GStreamera.
255
256%package -n gstreamer-libpng
257Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 258Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
259Group: Libraries
260#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
261# for locales
262Requires: %{name} = %{version}-%{release}
263Requires: libpng >= 1.2.0
264
265%description -n gstreamer-libpng
266Plugin for encoding png images.
267
2929b21b
JR
268%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
269Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
270
271%package -n gstreamer-audiosink-oss
272Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 273Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 274Group: Libraries
844dbfcf 275#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
276# for locales
277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
278Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
279Obsoletes: gstreamer-oss
280
281%description -n gstreamer-audiosink-oss
282Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
283found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
284
2929b21b
JR
285%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
286Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
287OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
288od OpenSound.
289
aae141a8
JB
290%package -n gstreamer-pulseaudio
291Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
292Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
293Group: Libraries
294Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
295Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
818d997b 296Requires: pulseaudio >= 1.0
aae141a8 297Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 298Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
299Obsoletes: gstreamer-polypaudio
300
301%description -n gstreamer-pulseaudio
302GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
303
304%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
305Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
306
519aa733
JB
307%package -n gstreamer-raw1394
308Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 309Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
310Group: Libraries
311Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
312
313%description -n gstreamer-raw1394
314Plugin for digital video support using raw1394.
315
2929b21b
JR
316%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
317Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
318
319%package -n gstreamer-shout2
320Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 321Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
322Group: Libraries
323Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
324
325%description -n gstreamer-shout2
326GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
327
2929b21b
JR
328%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
329Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 330
4bfcc885
PZ
331%package -n gstreamer-soup
332Summary: GStreamer Soup plugin
333Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
334Group: Libraries
335Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
87bf42ec 336Requires: libsoup >= 2.26.1
207603e7 337Requires: libsoup-gnome >= 2.3.2
4bfcc885
PZ
338
339%description -n gstreamer-soup
340GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
341
342%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
343Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
344Soup.
345
519aa733
JB
346%package -n gstreamer-speex
347Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 348Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 349Group: Libraries
844dbfcf 350#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
351Requires: speex >= 1:1.1.6
352
353%description -n gstreamer-speex
354GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
355
2929b21b
JR
356%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
357Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 358
844dbfcf
JB
359%package -n gstreamer-taglib
360Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 361Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
362Group: Libraries
363Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 364Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
365
366%description -n gstreamer-taglib
367GStreamer tag writing plugin based on taglib.
368
2929b21b
JR
369%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
370Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 371
59467759
JB
372%package -n gstreamer-v4l2
373Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
374Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
375Group: Libraries
376Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207603e7 377Requires: udev-glib >= 1:143
59467759
JB
378
379%description -n gstreamer-v4l2
380GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
381
382%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
383Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
384
519aa733
JB
385%package -n gstreamer-video-effects
386Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 387Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
388Group: Libraries
389# for locales in jpeg module
390Requires: %{name} = %{version}-%{release}
391
392%description -n gstreamer-video-effects
393GStreamer video effects plugins.
394
2929b21b
JR
395%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
396Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
397
398%package -n gstreamer-visualisation
399Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 400Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
401Group: Libraries
402Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
403
404%description -n gstreamer-visualisation
405Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 406monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 407
2929b21b
JR
408%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
409Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 410monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 411
844dbfcf
JB
412%package -n gstreamer-ximagesrc
413Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 414Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
415Group: Libraries
416Requires: %{name} = %{version}-%{release}
417
418%description -n gstreamer-ximagesrc
419GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
420
2929b21b
JR
421%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
422Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
423Xlib.
424
207603e7
JB
425%package -n gstreamer-vpx
426Summary: GStreamer plugin for VP8 video format
427Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8
428Group: Libraries
429Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
430Requires: libvpx >= 1.1.0
431
432%description -n gstreamer-vpx
433GStreamer plugin for VP8 video format using libvpx library.
434
435%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
436Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8 przy użyciu
437biblioteki libvpx.
438
359ebc48
AM
439%package -n gstreamer-wavpack
440Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
441Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
442Group: Libraries
443Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 444Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
445
446%description -n gstreamer-wavpack
447Plugin for lossless Wavpack audio format.
448
449%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
450Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
451
519aa733
JB
452%prep
453%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
454
455%build
456%{__libtoolize}
457%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
458%{__autoconf}
459%{__autoheader}
460%{__automake}
461%configure \
462 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
463 --disable-silent-rules \
464 --disable-static \
465 --enable-experimental \
519aa733 466 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 467 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
468 %{!?with_jack:--disable-jack} \
469 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 470 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 471 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 472 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
473 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
474 --enable-orc \
519aa733
JB
475 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
476
477%{__make}
478
479%install
480rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
481
482%{__make} install \
483 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
484
485# We don't need plugins' *.la files
59467759 486%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 487
87bf42ec 488%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
489
490%clean
491rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
492
87bf42ec 493%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 494%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 495%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
e2934287 503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
523%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 524%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 525%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 526%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 527%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
528%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
529%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
530
531%if %{with apidocs}
532%files apidocs
533%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 534%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
535%endif
536
537##
538## Plugins
539##
540
541%if %{with aalib}
542%files -n gstreamer-videosink-aa
543%defattr(644,root,root,755)
544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
545%endif
546
547%files -n gstreamer-audio-effects-good
548%defattr(644,root,root,755)
549%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 550%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
553
554%files -n gstreamer-audio-formats
555%defattr(644,root,root,755)
556%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 557%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
558%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
560
207603e7
JB
561%if %{with cairo}
562%files -n gstreamer-cairo
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
565%endif
519aa733
JB
566
567%files -n gstreamer-dv
568%defattr(644,root,root,755)
569%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
570
519aa733
JB
571%files -n gstreamer-flac
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
574
844dbfcf
JB
575%files -n gstreamer-gdkpixbuf
576%defattr(644,root,root,755)
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
578
d99b8ce4
JB
579%if %{with jack}
580%files -n gstreamer-jack
581%defattr(644,root,root,755)
582%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
583%endif
584
519aa733
JB
585%if %{with caca}
586%files -n gstreamer-videosink-libcaca
587%defattr(644,root,root,755)
588%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
589%endif
590
591%files -n gstreamer-libpng
592%defattr(644,root,root,755)
593%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
594
595%files -n gstreamer-audiosink-oss
596%defattr(644,root,root,755)
597%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
598
aae141a8
JB
599%files -n gstreamer-pulseaudio
600%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 601%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 602
519aa733
JB
603%files -n gstreamer-raw1394
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
606
607%files -n gstreamer-shout2
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
610
4bfcc885
PZ
611%if %{with soup}
612%files -n gstreamer-soup
613%defattr(644,root,root,755)
614%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
615%endif
616
519aa733
JB
617%if %{with speex}
618%files -n gstreamer-speex
619%defattr(644,root,root,755)
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
621%endif
622
844dbfcf
JB
623%files -n gstreamer-taglib
624%defattr(644,root,root,755)
625%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
626
59467759
JB
627%files -n gstreamer-v4l2
628%defattr(644,root,root,755)
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
630
519aa733
JB
631%files -n gstreamer-video-effects
632%defattr(644,root,root,755)
633%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
635%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
636
637%files -n gstreamer-visualisation
638%defattr(644,root,root,755)
639%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
640%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
642%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 643
207603e7
JB
644%files -n gstreamer-vpx
645%defattr(644,root,root,755)
646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
647
359ebc48
AM
648%if %{with wavpack}
649%files -n gstreamer-wavpack
650%defattr(644,root,root,755)
651%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
652%endif
653
844dbfcf
JB
654%files -n gstreamer-ximagesrc
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.146899 seconds and 4 git commands to generate.