]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blame - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.2.1
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
CommitLineData
519aa733
JB
1#
2# Conditional build:
2172819b 3%bcond_without apidocs # disable gtk-doc
207603e7
JB
4%bcond_without aalib # aa videosink plugin
5%bcond_without caca # caca videosink plugin
25188504 6%bcond_without cairo # cairo plugin
207603e7
JB
7%bcond_without jack # JACK audio plugin
8%bcond_without soup # libsoup 2.4 http source plugin
9%bcond_without speex # speex plugin
10%bcond_without wavpack # wavpack plugin
a5d314f0 11
519aa733 12%define gstname gst-plugins-good
87bf42ec 13%define major_ver 1.0
b4747b5f 14%define gst_req_ver 1.2.0
e4cba46a 15%define gstpb_req_ver 1.2.1
a5d314f0 16
99ab54c6 17%include /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
519aa733 18Summary: Good GStreamer Streaming-media framework plugins
b4b37edd 19Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
519aa733 20Name: gstreamer-plugins-good
e4cba46a
JB
21Version: 1.2.1
22Release: 1
aae141a8 23License: LGPL v2+
519aa733 24Group: Libraries
818d997b 25Source0: http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
e4cba46a 26# Source0-md5: 082156e9fb737ee6132b6b663f2901a1
623bf853 27URL: http://gstreamer.freedesktop.org/
2c026b27 28BuildRequires: autoconf >= 2.68
87bf42ec 29BuildRequires: automake >= 1:1.11
5900243e 30BuildRequires: docbook-dtd412-xml
59467759 31BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
87bf42ec 32BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.32
519aa733 33BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 34BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
87bf42ec
ŁK
35BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
36%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.12}
519aa733 37BuildRequires: libtool >= 1.4
2c026b27 38BuildRequires: orc-devel >= 0.4.17
519aa733 39BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.9.0
133ea663 40BuildRequires: python >= 2.1
133ea663 41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
818d997b
JB
42BuildRequires: tar >= 1:1.22
43BuildRequires: xz
519aa733
JB
44##
45## plugins
46##
47%{?with_aalib:BuildRequires: aalib-devel >= 0.11.0}
d99b8ce4 48BuildRequires: bzip2-devel
62ae3ec1 49%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-devel >= 1.10.0}
207603e7 50%{?with_cairo:BuildRequires: cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
34f159cd 51BuildRequires: dbus-devel >= 0.91
59467759 52BuildRequires: flac-devel >= 1.1.4
c2020cc0 53BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
d99b8ce4 54%{?with_jack:BuildRequires: jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
519aa733
JB
55BuildRequires: libavc1394-devel
56%{?with_caca:BuildRequires: libcaca-devel}
57BuildRequires: libdv-devel >= 0.104
14660e55 58BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
519aa733
JB
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel >= 1.2.0
59467759 61BuildRequires: libraw1394-devel >= 2.0.0
519aa733 62BuildRequires: libshout-devel >= 2.0
2c026b27 63%{?with_soup:BuildRequires: libsoup-devel >= 2.38}
844dbfcf
JB
64# for taglib
65BuildRequires: libstdc++-devel
59467759 66BuildRequires: libv4l-devel
207603e7 67BuildRequires: libvpx-devel >= 1.1.0
29cbea58 68BuildRequires: libxml2-devel >= 1:2.6.26
2c026b27 69BuildRequires: pulseaudio-devel >= 2.0
519aa733 70%{?with_speex:BuildRequires: speex-devel >= 1:1.1.6}
59467759 71BuildRequires: taglib-devel >= 1.5
207603e7 72BuildRequires: udev-glib-devel >= 1:143
359ebc48 73%{?with_wavpack:BuildRequires: wavpack-devel >= 4.40.0}
844dbfcf
JB
74BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
75BuildRequires: xorg-lib-libXdamage-devel
76BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
77BuildRequires: xorg-lib-libXfixes-devel
818d997b 78BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
519aa733 79BuildRequires: zlib-devel
87bf42ec 80Requires: glib2 >= 1:2.32
519aa733 81Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
844dbfcf 82Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 83Requires: orc >= 0.4.17
519aa733
JB
84Obsoletes: gstreamer-avi
85Obsoletes: gstreamer-flx
86Obsoletes: gstreamer-matroska
87Obsoletes: gstreamer-mixer
88Obsoletes: gstreamer-navigation
49ba75d8 89Obsoletes: gstreamer-oss4
519aa733
JB
90Obsoletes: gstreamer-rtp
91Obsoletes: gstreamer-udp
49ba75d8 92Conflicts: gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
519aa733
JB
93BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
94
87bf42ec 95%define gstlibdir %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
519aa733
JB
96
97%description
98GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
99which operate on media data. Applications using this library can do
100anything from real-time sound processing to playing videos, and just
101about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
102that new data types or processing capabilities can be added simply by
103installing new plugins.
104
2929b21b
JR
105%description -l pl.UTF-8
106GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
107grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
108tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
109rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
110mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
111nowych typów danych lub możliwości obróbki.
519aa733 112
2172819b
MB
113%package apidocs
114Summary: Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
115Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
116Group: Documentation
117Requires: gtk-doc-common
118
119%description apidocs
120Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
121
122%description apidocs -l pl.UTF-8
123Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
124GStreamer.
125
359ebc48 126## ## Plugins ##
519aa733
JB
127
128%package -n gstreamer-videosink-aa
129Summary: GStreamer plugin for Ascii-art output
b4b37edd 130Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
519aa733
JB
131Group: Libraries
132Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
133Provides: gstreamer-videosink = %{version}
134Obsoletes: gstreamer-aalib
135
136%description -n gstreamer-videosink-aa
137Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
138
2929b21b
JR
139%description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
140Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
519aa733
JB
141
142%package -n gstreamer-audio-effects-good
143Summary: Good GStreamer audio effects plugins
b4b37edd 144Summary(pl.UTF-8): Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
519aa733 145Group: Libraries
844dbfcf 146Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
065845d8 147Obsoletes: gstreamer-audio-effects
519aa733
JB
148
149%description -n gstreamer-audio-effects-good
150Good GStreamer audio effects plugins.
151
2929b21b
JR
152%description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
153Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
519aa733
JB
154
155%package -n gstreamer-audio-formats
156Summary: GStreamer audio format plugins
b4b37edd 157Summary(pl.UTF-8): Wtyczki formatów dźwięku
519aa733 158Group: Libraries
844dbfcf 159#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
160# for locales in wavparse module
161Requires: %{name} = %{version}-%{release}
162
163%description -n gstreamer-audio-formats
359ebc48
AM
164Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
165type.
519aa733 166
2929b21b
JR
167%description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
168Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
519aa733 169
207603e7
JB
170%package -n gstreamer-cairo
171Summary: GStreamer cairo plugin
172Summary(pl.UTF-8): Wtyczka cairo do GStreamera
173Group: Libraries
174Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
62ae3ec1 175Requires: cairo >= 1.10.0
207603e7
JB
176Requires: cairo-gobject >= 1.10.0
177
178%description -n gstreamer-cairo
179GStreamer cairo plugin.
180
181%description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
182Wtyczka cairo do GStreamera.
519aa733
JB
183
184%package -n gstreamer-dv
185Summary: GStreamer dv plugin
b4b37edd 186Summary(pl.UTF-8): Wtyczka dv do GStreamera
519aa733 187Group: Libraries
844dbfcf 188Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
207603e7 189Requires: libdv >= 0.104
519aa733
JB
190
191%description -n gstreamer-dv
192Plugin for digital video support.
193
2929b21b
JR
194%description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
195Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
519aa733 196
519aa733
JB
197%package -n gstreamer-flac
198Summary: GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
b4b37edd 199Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
519aa733 200Group: Libraries
844dbfcf 201Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
59467759 202Requires: flac >= 1.1.4
519aa733
JB
203
204%description -n gstreamer-flac
205Plugin for the free FLAC lossless audio format.
206
2929b21b
JR
207%description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
208Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
519aa733 209
844dbfcf
JB
210%package -n gstreamer-gdkpixbuf
211Summary: GStreamer images input plugin
b4b37edd 212Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
844dbfcf 213Group: Libraries
c2020cc0 214Requires: gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
844dbfcf
JB
215Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
216
217%description -n gstreamer-gdkpixbuf
218This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
219
2929b21b
JR
220%description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
221Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
844dbfcf
JB
222gdkpixbuf.
223
d99b8ce4
JB
224%package -n gstreamer-jack
225Summary: GStreamer plugin for the JACK Sound Server
226Summary(pl.UTF-8): Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
519aa733 227Group: Libraries
844dbfcf 228Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
d99b8ce4 229Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
519aa733 230
d99b8ce4
JB
231%description -n gstreamer-jack
232Plugin for the JACK professional sound server.
519aa733 233
d99b8ce4
JB
234%description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
235Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
519aa733
JB
236
237%package -n gstreamer-videosink-libcaca
238Summary: GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
b4b37edd 239Summary(pl.UTF-8): Wtyczka libcaca do GStreamera
519aa733 240Group: Libraries
844dbfcf 241Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
242Provides: gstreamer-videosink = %{version}
243
244%description -n gstreamer-videosink-libcaca
245GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
246
2929b21b 247%description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
519aa733
JB
248Wtyczka libcaca do GStreamera.
249
250%package -n gstreamer-libpng
251Summary: GStreamer plugin to encode png images
b4b37edd 252Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
519aa733
JB
253Group: Libraries
254#Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
255# for locales
256Requires: %{name} = %{version}-%{release}
257Requires: libpng >= 1.2.0
258
259%description -n gstreamer-libpng
260Plugin for encoding png images.
261
2929b21b
JR
262%description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
263Wtyczka kodująca pliki png.
519aa733
JB
264
265%package -n gstreamer-audiosink-oss
266Summary: GStreamer plugins for input and output using OSS
b4b37edd 267Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
519aa733 268Group: Libraries
844dbfcf 269#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
270# for locales
271Requires: %{name} = %{version}-%{release}
272Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
273Obsoletes: gstreamer-oss
274
275%description -n gstreamer-audiosink-oss
276Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
277found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
278
2929b21b
JR
279%description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
280Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
281OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
519aa733
JB
282od OpenSound.
283
aae141a8
JB
284%package -n gstreamer-pulseaudio
285Summary: GStreamer plugin for PulseAudio sound server
286Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
287Group: Libraries
288Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
289Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
2c026b27 290Requires: pulseaudio >= 2.0
aae141a8 291Obsoletes: gstreamer-audiosink-polypaudio
7d3fb33f 292Provides: gstreamer-audiosink = %{version}
aae141a8
JB
293Obsoletes: gstreamer-polypaudio
294
295%description -n gstreamer-pulseaudio
296GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
297
298%description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
299Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
300
519aa733
JB
301%package -n gstreamer-raw1394
302Summary: GStreamer raw1394 Firewire plugin
b4b37edd 303Summary(pl.UTF-8): Wtyczka FireWire dla GStreamera
519aa733
JB
304Group: Libraries
305Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
306
307%description -n gstreamer-raw1394
308Plugin for digital video support using raw1394.
309
2929b21b
JR
310%description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
311Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
519aa733
JB
312
313%package -n gstreamer-shout2
314Summary: GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
b4b37edd 315Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
519aa733
JB
316Group: Libraries
317Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
318
319%description -n gstreamer-shout2
320GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
321
2929b21b
JR
322%description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
323Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
519aa733 324
4bfcc885
PZ
325%package -n gstreamer-soup
326Summary: GStreamer Soup plugin
327Summary(pl.UTF-8): Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
328Group: Libraries
329Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
2c026b27 330Requires: libsoup >= 2.38
4bfcc885
PZ
331
332%description -n gstreamer-soup
333GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
334
335%description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
336Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
337Soup.
338
519aa733
JB
339%package -n gstreamer-speex
340Summary: GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
b4b37edd 341Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
519aa733 342Group: Libraries
844dbfcf 343#Requires: gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
519aa733
JB
344Requires: speex >= 1:1.1.6
345
346%description -n gstreamer-speex
347GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
348
2929b21b
JR
349%description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
350Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
519aa733 351
844dbfcf
JB
352%package -n gstreamer-taglib
353Summary: GStreamer tag writing plugin based on taglib
b4b37edd 354Summary(pl.UTF-8): Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
844dbfcf
JB
355Group: Libraries
356Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 357Requires: taglib >= 1.5
844dbfcf
JB
358
359%description -n gstreamer-taglib
360GStreamer tag writing plugin based on taglib.
361
2929b21b
JR
362%description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
363Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
844dbfcf 364
59467759
JB
365%package -n gstreamer-v4l2
366Summary: GStreamer Video4Linux2 input plugin
367Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
368Group: Libraries
369Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207603e7 370Requires: udev-glib >= 1:143
59467759
JB
371
372%description -n gstreamer-v4l2
373GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
374
375%description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
376Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
377
519aa733
JB
378%package -n gstreamer-video-effects
379Summary: GStreamer video effects plugins
b4b37edd 380Summary(pl.UTF-8): Wtyczki efektów wideo do GStreamera
519aa733
JB
381Group: Libraries
382# for locales in jpeg module
383Requires: %{name} = %{version}-%{release}
384
385%description -n gstreamer-video-effects
386GStreamer video effects plugins.
387
2929b21b
JR
388%description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
389Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
519aa733
JB
390
391%package -n gstreamer-visualisation
392Summary: GStreamer visualisations plugins
b4b37edd 393Summary(pl.UTF-8): Wtyczki wizualizacji do GStreamera
519aa733
JB
394Group: Libraries
395Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
396
397%description -n gstreamer-visualisation
398Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
488bc0e1 399monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
519aa733 400
2929b21b
JR
401%description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
402Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
488bc0e1 403monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
519aa733 404
844dbfcf
JB
405%package -n gstreamer-ximagesrc
406Summary: GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
b4b37edd 407Summary(pl.UTF-8): Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
844dbfcf
JB
408Group: Libraries
409Requires: %{name} = %{version}-%{release}
410
411%description -n gstreamer-ximagesrc
412GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
413
2929b21b
JR
414%description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
415Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
844dbfcf
JB
416Xlib.
417
207603e7
JB
418%package -n gstreamer-vpx
419Summary: GStreamer plugin for VP8 video format
420Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8
421Group: Libraries
422Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
423Requires: libvpx >= 1.1.0
20805e17 424Obsoletes: gstreamer-vp8
207603e7
JB
425
426%description -n gstreamer-vpx
427GStreamer plugin for VP8 video format using libvpx library.
428
429%description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
430Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8 przy użyciu
431biblioteki libvpx.
432
359ebc48
AM
433%package -n gstreamer-wavpack
434Summary: GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
435Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
436Group: Libraries
437Requires: gstreamer >= %{gst_req_ver}
59467759 438Requires: wavpack-libs >= 4.40.0
359ebc48
AM
439
440%description -n gstreamer-wavpack
441Plugin for lossless Wavpack audio format.
442
443%description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
444Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
445
519aa733
JB
446%prep
447%setup -q -n %{gstname}-%{version}
519aa733
JB
448
449%build
450%{__libtoolize}
451%{__aclocal} -I m4 -I common/m4
452%{__autoconf}
453%{__autoheader}
454%{__automake}
455%configure \
456 ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
d99b8ce4
JB
457 --disable-silent-rules \
458 --disable-static \
459 --enable-experimental \
519aa733 460 %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
519aa733 461 %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
d99b8ce4
JB
462 %{!?with_jack:--disable-jack} \
463 %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
4bfcc885 464 %{!?with_soup:--disable-soup} \
519aa733 465 %{!?with_speex:--disable-speex} \
359ebc48 466 %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
d99b8ce4
JB
467 --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
468 --enable-orc \
519aa733
JB
469 --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
470
471%{__make}
472
473%install
474rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
475
476%{__make} install \
477 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
478
479# We don't need plugins' *.la files
59467759 480%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
519aa733 481
87bf42ec 482%find_lang %{gstname}-%{major_ver}
519aa733
JB
483
484%clean
485rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
486
87bf42ec 487%files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
519aa733 488%defattr(644,root,root,755)
359ebc48 489%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
519aa733
JB
490%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
491%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
d4436036 492%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
133ea663 493%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
519aa733
JB
494%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
495%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
496%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
b4747b5f 497%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
e2934287 498%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
a4a3b413
PZ
499%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
500%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
519aa733 501%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
844dbfcf 502%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
519aa733 503%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
49ba75d8 504%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
aae141a8 505%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
bbbf358f 506%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
519aa733 507%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
e2934287 508%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519aa733
JB
509%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
510%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
49ba75d8 511%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
aae141a8 512%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
519aa733 513%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
58be2b13 514%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
519aa733 515%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
2d635bb4 516%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
519aa733
JB
517%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
518%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
359ebc48 519%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
49ba75d8 520%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
519aa733 521%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
a4a3b413 522%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
87bf42ec
ŁK
523%dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
524%{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
2172819b
MB
525
526%if %{with apidocs}
527%files apidocs
528%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 529%{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
519aa733
JB
530%endif
531
532##
533## Plugins
534##
535
536%if %{with aalib}
537%files -n gstreamer-videosink-aa
538%defattr(644,root,root,755)
539%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
540%endif
541
542%files -n gstreamer-audio-effects-good
543%defattr(644,root,root,755)
544%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
488bc0e1 545%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
519aa733
JB
546%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
547%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
519aa733
JB
548
549%files -n gstreamer-audio-formats
550%defattr(644,root,root,755)
551%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
bbbf358f 552%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
519aa733
JB
553%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
554%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
555
207603e7
JB
556%if %{with cairo}
557%files -n gstreamer-cairo
558%defattr(644,root,root,755)
559%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
560%endif
519aa733
JB
561
562%files -n gstreamer-dv
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
565
519aa733
JB
566%files -n gstreamer-flac
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
569
844dbfcf
JB
570%files -n gstreamer-gdkpixbuf
571%defattr(644,root,root,755)
572%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
573
d99b8ce4
JB
574%if %{with jack}
575%files -n gstreamer-jack
576%defattr(644,root,root,755)
577%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
578%endif
579
519aa733
JB
580%if %{with caca}
581%files -n gstreamer-videosink-libcaca
582%defattr(644,root,root,755)
583%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
584%endif
585
586%files -n gstreamer-libpng
587%defattr(644,root,root,755)
588%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
589
590%files -n gstreamer-audiosink-oss
591%defattr(644,root,root,755)
592%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
593
aae141a8
JB
594%files -n gstreamer-pulseaudio
595%defattr(644,root,root,755)
87bf42ec 596%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
aae141a8 597
519aa733
JB
598%files -n gstreamer-raw1394
599%defattr(644,root,root,755)
600%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
601
602%files -n gstreamer-shout2
603%defattr(644,root,root,755)
604%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
605
4bfcc885
PZ
606%if %{with soup}
607%files -n gstreamer-soup
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
610%endif
611
519aa733
JB
612%if %{with speex}
613%files -n gstreamer-speex
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
616%endif
617
844dbfcf
JB
618%files -n gstreamer-taglib
619%defattr(644,root,root,755)
620%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
621
59467759
JB
622%files -n gstreamer-v4l2
623%defattr(644,root,root,755)
624%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
625
519aa733
JB
626%files -n gstreamer-video-effects
627%defattr(644,root,root,755)
628%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
629%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
630%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
519aa733
JB
631
632%files -n gstreamer-visualisation
633%defattr(644,root,root,755)
634%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
488bc0e1
JB
635%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
636%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
637%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
844dbfcf 638
207603e7
JB
639%files -n gstreamer-vpx
640%defattr(644,root,root,755)
641%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
642
359ebc48
AM
643%if %{with wavpack}
644%files -n gstreamer-wavpack
645%defattr(644,root,root,755)
646%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
647%endif
648
844dbfcf
JB
649%files -n gstreamer-ximagesrc
650%defattr(644,root,root,755)
651%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.271505 seconds and 4 git commands to generate.