]> git.pld-linux.org Git - packages/gl2ps.git/commitdiff
- pl desc, release 1 AC-STABLE auto/ac/gl2ps-1_2_6-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 29 Oct 2005 10:25:43 +0000 (10:25 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    gl2ps.spec -> 1.2

gl2ps.spec

index 88e9ca0b38062305e8f4f6649372aa57e8838ee8..93b85c478eee89e610f215f9eb0906adbff42955 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ Summary:        GL2PS - an OpenGL to PostScript printing library
 Summary(pl):   GL2PS - biblioteka drukowania z OpenGL-a do PostScriptu
 Name:          gl2ps
 Version:       1.2.6
-Release:       0.1
+Release:       1
 License:       LGPL v2+ or GP2PS License v2+ (see COPYING.GL2PS)
 Group:         Libraries
 Source0:       http://www.geuz.org/gl2ps/src/%{name}-%{version}.tgz
@@ -28,7 +28,23 @@ adding, SVG is first in line). Meanwhile, you can use the excellent
 pstoedit program to transform the PostScript files generated by GL2PS
 into many other vector formats such as xfig, cgm, wmf, etc.
 
-#%description -l pl
+%description -l pl
+GL2PS to biblioteka C zapewniaj±ca wysokiej jako¶ci wyj¶cie wektorowe
+dla dowolnej aplikacji OpenGL. G³ówna ró¿nica miêdzy GL2PS a innymi
+podobnymi bibliotekami polega na u¿yciu algorytmów sortuj±cych
+potrafi±cych obs³u¿yæ przecinaj±ce siê i rozci±gniête wielok±ty, a
+tak¿e obiekty nie bêd±ce rozmaito¶ciami. GL2PS zapewnia zaawansowane
+g³adkie cieniowanie i renderowanie tekstu, usuwanie niewidocznych
+prymitywów, mieszane wyj¶cie wektorowo-bitmapowe i wiele wiêcej.
+
+GL2PS aktualnie potrafi tworzyæ pliki PostScript (PS), Encapsulated
+PostScript (EPS) oraz Portable Document Format (PDF), a tak¿e pliki
+LaTeXa dla fragmentów tekstowych. Dodanie nowych wyj¶ciowych formatów
+wektorowych powinno byæ wzglêdnie ³atwe (a spo¶ród formatów, których
+dodanie zainteresowani byliby autorzy, pierwszym jest SVG). Tymczasem
+mo¿na u¿ywaæ ¶wietnego programu pstoedit do przekszta³cania plików
+PostScript generowanych przez GL2PS na wiele innych formatów
+wektorowych, takich jak xfig, cgm, wmf itp.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for GL2PS library
This page took 0.03765 seconds and 4 git commands to generate.