]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blob - git-core.spec
ff3055f8d4ecce011c43b98d5299430f25bf94bd
[packages/git-core.git] / git-core.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests           # test suite
4 %bcond_with     tests_cvs       # tests which use CVS
5 %bcond_without  tests_svn       # tests which use subversion
6 %bcond_without  doc             # building/packaging docs/manuals (takes some time)
7 %bcond_without  pcre            # perl-compatible regexes support
8 %bcond_without  gnome_keyring   # gnome keyring credentials support
9 %bcond_without  libsecret       # libsecret credentials support
10 %bcond_without  tk              # Tcl/Tk interface
11
12 # for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
13
14 Summary:        Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
15 Summary(pl.UTF-8):      Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
16 Name:           git-core
17 Version:        2.27.0
18 Release:        1
19 License:        GPL v2
20 Group:          Development/Tools
21 Source0:        http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.xz
22 # Source0-md5:  3f43de267dee995550ff0c46691aefc0
23 Source1:        %{name}-gitweb.conf
24 Source2:        %{name}-gitweb-httpd.conf
25 Source3:        %{name}-gitweb-lighttpd.conf
26 Source4:        %{name}.sysconfig
27 Source5:        %{name}.inet
28 Source6:        %{name}.init
29 Source7:        gitolite.pl
30 Patch0:         %{name}-key-bindings.patch
31 Patch1:         %{name}-sysconfdir.patch
32 Patch2:         cherry-picked-commitlog.patch
33 URL:            http://git-scm.com/
34 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
35 BuildRequires:  automake
36 BuildRequires:  curl-devel
37 BuildRequires:  expat-devel
38 %if "%{pld_release}" == "ac"
39 BuildRequires:  gettext-devel
40 %else
41 BuildRequires:  gettext-tools
42 %endif
43 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
44 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
45 %endif
46 %if %{with gnome_keyring}
47 BuildRequires:  libgnome-keyring-devel
48 %endif
49 %if %{with libsecret}
50 BuildRequires:  libsecret-devel
51 %endif
52 BuildRequires:  openssl-devel
53 %{?with_pcre:BuildRequires:     pcre2-8-devel}
54 BuildRequires:  perl-Error > 0.15
55 BuildRequires:  perl-MailTools
56 BuildRequires:  perl-base
57 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
58 BuildRequires:  pkgconfig
59 %endif
60 BuildRequires:  python-devel
61 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
62 BuildRequires:  rpm-pythonprov
63 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.745
64 %if %{with tk}
65 # wish
66 BuildRequires:  tk
67 %endif
68 BuildRequires:  zlib-devel
69 %if %{with doc}
70 BuildRequires:  asciidoc >= 7.1.2-3
71 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
72 BuildRequires:  xmlto
73 %endif
74 %if %{with tests}
75 BuildRequires:  perl-CGI
76 BuildRequires:  perl-Digest-MD5
77 BuildRequires:  perl-Encode
78 BuildRequires:  perl-Time-HiRes
79 %if %{with tests_cvs}
80 # tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
81 BuildRequires:  cvs-gnu-client < 1.13
82 BuildRequires:  cvs-gnu-client >= 1.12
83 %endif
84 %if %{with tests_svn}
85 BuildRequires:  perl-subversion
86 BuildRequires:  subversion
87 %endif
88 Conflicts:      pdksh < 5.2.14-46
89 %endif
90 # git-sh-setup: sane_grep
91 Requires:       grep
92 # git-pull: printf
93 Requires:       coreutils
94 Requires:       sed
95 Suggests:       git-core-bzr
96 Suggests:       git-core-cvs
97 Suggests:       git-core-hg
98 Suggests:       git-core-p4
99 Suggests:       git-core-svn
100 Suggests:       less
101 Suggests:       openssh-clients
102 Suggests:       perl-Git = %{version}-%{release}
103 Suggests:       rsync
104 Obsoletes:      git-core-gitview
105 Obsoletes:      python-Git
106 Conflicts:      perl-Git < %{version}
107 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
108
109 # html docs have links to txt files
110 %define         _noautocompressdoc      *.txt
111
112 # do not generate perl dependency, git add -p support is optional
113 # skip dependency generation from templates
114 %define         _noautoreqfiles %{_libexecdir}/%{name}/git-add--interactive %{_datadir}/%{name}/templates
115
116 %define         webapp          gitweb
117 %define         webappdir       %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
118 %define         appdir          %{_datadir}/%{webapp}
119 %define         cgibindir       %{_prefix}/lib/cgi-bin
120 %define         gitcoredir      %{_libexecdir}/%{name}
121
122 %description
123 "git" can mean anything, depending on your mood.
124
125 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
126   actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
127   mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
128 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
129   dictionary of slang.
130 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
131   works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
132 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
133
134 This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
135 doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
136 contents efficiently.
137
138 %description -l pl.UTF-8
139 "git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
140
141 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
142   nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
143   błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
144 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
145 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
146   informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
147   Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
148 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
149   g*) - kiedy się zepsuje.
150
151 Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
152 Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
153 katalogu.
154
155 %package doc
156 Summary:        Documentation for git-core
157 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja do git-core
158 Group:          Documentation
159 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
160 BuildArch:      noarch
161 %endif
162
163 %description doc
164 Documentation for git-core.
165
166 %description doc -l pl.UTF-8
167 Dokumentacja do git-core.
168
169 %package daemon-inetd
170 Summary:        Files necessary to run git-daemon as an inetd service
171 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
172 Group:          Networking/Daemons
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174 Requires:       setup >= 2.4.11-1
175 Provides:       git-core-daemon
176 Obsoletes:      git-core-daemon
177 Obsoletes:      git-core-daemon-standalone
178
179 %description daemon-inetd
180 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
181 repositories. This package provides all necessarry files to run
182 git-daemon as an inetd service.
183
184 %description daemon-inetd -l pl.UTF-8
185 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
186 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
187 do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
188
189 %package daemon-standalone
190 Summary:        Files necessary to run git-daemon as a standalone service
191 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
192 Group:          Networking/Daemons
193 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
194 Provides:       git-core-daemon
195 Obsoletes:      git-core-daemon
196 Obsoletes:      git-core-daemon-inetd
197
198 %description daemon-standalone
199 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
200 repositories. This package provides all necessarry files to run
201 git-daemon as an standalone service.
202
203 %description daemon-standalone -l pl.UTF-8
204 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
205 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
206 do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
207
208 %package devel
209 Summary:        Git library with header files
210 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
211 Group:          Development/Libraries
212 Requires:       zlib-devel
213
214 %description devel
215 Git library with header files.
216
217 %description devel -l pl.UTF-8
218 Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
219
220 %package gitk
221 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
222 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
223 Group:          Development/Tools
224 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
225 Requires:       tk
226 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
227 BuildArch:      noarch
228 %endif
229
230 %description gitk
231 gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
232 This includes visualizing the commit graph, showing information
233 related to each commit, and the files in the trees of each revision.
234
235 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
236 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
237 into the main git repository.
238
239 %description gitk -l pl.UTF-8
240 gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
241 Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
242 związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
243
244 Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
245 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
246 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
247 repozytorium gita.
248
249 %package gitweb
250 Summary:        Web frontend to git
251 Summary(pl.UTF-8):      Frontend WWW do gita
252 Group:          Development/Tools
253 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
254 Requires:       webapps
255 Requires:       webserver(access)
256 Requires:       webserver(alias)
257 Requires:       webserver(cgi)
258 Suggests:       webserver(setenv)
259
260 %description gitweb
261 This package provides a web interface for browsing git repositories.
262
263 %description gitweb -l pl.UTF-8
264 Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
265
266 %package gui
267 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
268 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
269 Group:          Development/Tools
270 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
271 Requires:       tk
272 Requires:       xdg-utils
273 Suggests:       meld
274
275 %description gui
276 Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
277 includes visualizing the commit graph, showing information related to
278 each commit, and the files in the trees of each revision.
279
280 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
281 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
282 into the main git repository.
283
284 %description gui -l pl.UTF-8
285 Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
286 to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
287 każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
288
289 Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
290 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
291 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
292 repozytorium gita.
293
294 %package arch
295 Summary:        Git tools for importing Arch repositories
296 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
297 Group:          Development/Tools
298 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
299 Requires:       tla
300
301 %description arch
302 Git tools for importing Arch repositories.
303
304 %description arch -l pl.UTF-8
305 Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
306
307 %package bzr
308 Summary:        Git tools for working with bzr repositories
309 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
310 Group:          Development/Tools
311 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
312 Requires:       bzr
313
314 %description bzr
315 Git tools for working with bzr repositories.
316
317 %description bzr -l pl.UTF-8
318 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
319
320 %package cvs
321 Summary:        CVS support for Git
322 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa CVS dla Gita
323 Group:          Development/Tools
324 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
325 Requires:       cvsps >= 2.1-2
326 Requires:       rcs
327
328 %description cvs
329 CVS support for Git.
330
331 %description cvs -l pl.UTF-8
332 Obsługa CVS dla Gita.
333
334 %package hg
335 Summary:        Git tools for working with mercurial repositories
336 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
337 Group:          Development/Tools
338 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
339 Requires:       mercurial >= 1.8
340
341 %description hg
342 Git tools for working with mercurial repositories.
343
344 %description hg -l pl.UTF-8
345 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
346
347 %package p4
348 Summary:        Git tools for working with Perforce depots
349 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
350 Group:          Development/Tools
351 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
352
353 %description p4
354 Git tools for working with Perforce depots.
355
356 %description p4 -l pl.UTF-8
357 Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
358
359 %package svn
360 Summary:        Subversion support for Git
361 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa Subversion dla Gita
362 Group:          Development/Tools
363 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
364 Requires:       perl-Encode
365 Requires:       perl-Term-ReadKey
366
367 %description svn
368 Subversion support for Git.
369
370 %description svn -l pl.UTF-8
371 Obsługa Subversion dla Gita.
372
373 %package email
374 Summary:        Git tools for sending email
375 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do wysyłania poczty
376 Group:          Development/Tools
377 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
378 Requires:       perl-Error
379 Requires:       perl-MailTools
380 Suggests:       perl-Net-SMTP-SSL
381
382 %description email
383 Git tools for sending email.
384
385 %description email -l pl.UTF-8
386 Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
387
388 %package -n bash-completion-git
389 Summary:        bash-completion for git
390 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla gita
391 Group:          Applications/Shells
392 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
393 Requires:       bash-completion >= 2.0
394 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
395 BuildArch:      noarch
396 %endif
397
398 %description -n bash-completion-git
399 This package provides bash-completion for git.
400
401 %description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
402 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
403
404 %package -n perl-Git
405 Summary:        Perl interface to the Git version control system
406 Summary(pl.UTF-8):      Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
407 Group:          Development/Languages/Perl
408 Obsoletes:      perl-git-core
409 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
410 BuildArch:      noarch
411 %endif
412
413 %description -n perl-Git
414 This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
415 version control system. The modules have an easy and well-tested way
416 to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
417 provide specialized methods for doing easily operations which are not
418 totally trivial to do over the generic command interface.
419
420 %description -n perl-Git -l pl.UTF-8
421 Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
422 wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
423 dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
424 specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
425 wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
426
427 %package -n gnome-keyring-git-core
428 Summary:        GNOME Keyring authentication provider for Git
429 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Gita
430 Group:          X11/Applications
431 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
432 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
433
434 %description -n gnome-keyring-git-core
435 Authentication provider module for Git which allows git client to
436 authenticate using GNOME Keyring.
437
438 You need to register it with:
439 - git config --global credential.helper gnome-keyring
440
441 %description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
442 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
443 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
444
445 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
446 - git config --global credential.helper gnome-keyring
447
448 %package credential-libsecret
449 Summary:        GNOME authentication provider for Git using libsecret
450 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME dla Gita wykorzystujący libsecret
451 Group:          X11/Applications
452 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
453 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
454
455 %description credential-libsecret
456 Authentication provider module for Git which allows git client to
457 authenticate using GNOME libsecret.
458
459 You need to register it with:
460 - git config --global credential.helper libsecret
461
462 %description credential-libsecret -l pl.UTF-8
463 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
464 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME libsecret.
465
466 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
467 - git config --global credential.helper libsecret
468
469 %prep
470 %setup -q -n git-%{version}
471 %patch0 -p0
472 %patch1 -p1
473 %patch2 -p1
474
475 %{__rm} {Documentation/technical,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
476
477 # we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
478 cp -a contrib contrib-doc
479
480 %{__sed} -i -e '1s|#!/usr/bin/env python$|#!%{__python}|' git-p4.py
481
482 %build
483 %{__aclocal}
484 %{__autoconf}
485 %configure \
486         --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
487         %{?with_pcre:--with-libpcre2} \
488         --with-openssl
489
490 echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
491
492 %{__make} \
493         GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
494         GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
495         GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
496         GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
497         GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
498         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
499         perllibdir=%{perl_vendorlib} \
500         V=1
501
502 %{__make} -C contrib/subtree
503
504 %if %{with gnome_keyring}
505 %{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring \
506         CC="%{__cc}" \
507         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
508         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
509 %endif
510
511 %if %{with libsecret}
512 %{__make} -C contrib/credential/libsecret \
513         CC="%{__cc}" \
514         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
515         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
516 %endif
517
518 %if %{with doc}
519 %{__make} doc \
520         MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
521         V=1
522 %endif
523
524 %if %{with tests}
525 %if %{without tests_cvs}
526 %{__rm} t/t*cvs*.sh || :
527 %endif
528 %if %{without tests_svn}
529 GIT_SKIP_TESTS="$GIT_SKIP_TESTS t91??"
530 %endif
531 export GIT_SKIP_TESTS
532 %{__make} test \
533         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1
534 %endif
535
536 %install
537 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
538 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_libdir},%{_localstatedir}/lib/git}
539 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
540 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
541 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
542 cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
543 [init]
544         templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
545 EOF
546
547 %{__make} install \
548         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
549         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
550         perllibdir=%{perl_vendorlib}
551
552 %if %{with doc}
553 %{__make} install-doc \
554         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
555 %endif
556
557 # copy templates except sample hooks
558 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
559 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
560
561 # header files and lib
562 cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
563 cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
564 cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
565 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
566 cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
567 cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
568 cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
569 cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
570
571 %{__make} -C contrib/subtree install \
572         libexecdir=%{gitcoredir} \
573         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
574
575 %if %{with doc}
576 %{__make} -C contrib/subtree install-man \
577         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
578 %endif
579
580 %if %{with gnome_keyring}
581 install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
582 %endif
583
584 %if %{with libsecret}
585 install -p contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
586 %endif
587
588 # bash completion
589 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
590 cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
591
592 # Install git-prompt.sh
593 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
594 cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
595
596 # Install bzr and hg remote helpers from contrib
597 install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
598
599 # gitweb
600 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
601 ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
602 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
603 cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
604 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
605 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
606 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
607
608 # git-daemon related files
609 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
610 cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
611 install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
612
613 # paths cleanup
614 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
615 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
616
617 # same file, link
618 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-receive-pack
619 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-archive
620 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-shell $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-shell
621 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-upload-pack $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-pack
622 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git
623
624 # convert all hardlinks to symlinks, as rpm fails to calculate it properly
625 # requiring excessive free space when it may not be available
626 # https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/1176337
627 find $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir} -samefile $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git > files
628 for f in $(cat files); do
629         f=${f#$RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/}
630         test $f = git && continue
631         ln -snf git $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/$f
632 done
633
634 # few others
635 ln -snf git-gui $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-citool
636 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-https
637 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftp
638 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftps
639
640 # remove unneeded files
641 %py_postclean
642
643 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
644 %find_lang git
645
646 %clean
647 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
648
649 %post daemon-inetd
650 %service -q rc-inetd reload
651
652 %postun daemon-inetd
653 if [ "$1" = "0" ]; then
654         %service -q rc-inetd reload
655 fi
656
657 %post daemon-standalone
658 /sbin/chkconfig --add git-daemon
659 %service git-daemon restart "git-daemon"
660
661 %preun daemon-standalone
662 if [ "$1" = "0" ]; then
663         %service git-daemon stop
664         /sbin/chkconfig --del git-daemon
665 fi
666
667 %triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
668 %webapp_register apache %{webapp}
669
670 %triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
671 %webapp_unregister apache %{webapp}
672
673 %triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
674 %webapp_register httpd %{webapp}
675
676 %triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
677 %webapp_unregister httpd %{webapp}
678
679 %triggerin gitweb -- lighttpd
680 %webapp_register lighttpd %{webapp}
681
682 %triggerun gitweb -- lighttpd
683 %webapp_unregister lighttpd %{webapp}
684
685 %files -f git.lang
686 %defattr(644,root,root,755)
687 %doc README.md contrib-doc
688 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git
689 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
690 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
691 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
692 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
693 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
694
695 %if %{with doc}
696 %{_mandir}/man1/git-*.1*
697 %exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
698 %exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
699 %exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
700 %exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
701 %exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
702 %{_mandir}/man1/git.1*
703 %{_mandir}/man5/gitattributes.5*
704 %{_mandir}/man5/githooks.5*
705 %{_mandir}/man5/gitignore.5*
706 %{_mandir}/man5/gitmodules.5*
707 %{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
708 %{_mandir}/man7/gitcli.7*
709 %{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
710 %{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
711 %{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
712 %{_mandir}/man7/giteveryday.7*
713 %{_mandir}/man7/gitfaq.7*
714 %{_mandir}/man7/gitglossary.7*
715 %{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
716 %{_mandir}/man7/gitremote-helpers.7*
717 %{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
718 %{_mandir}/man7/gitsubmodules.7*
719 %{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
720 %{_mandir}/man7/gittutorial.7*
721 %{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
722 %endif
723
724 %dir %{gitcoredir}
725 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
726 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
727 %dir %{gitcoredir}/mergetools
728 %{gitcoredir}/mergetools/*
729
730 %{_datadir}/%{name}
731 %{_localstatedir}/lib/git
732
733 # subpackages
734 %exclude %{gitcoredir}/*email*
735 %exclude %{gitcoredir}/*p4*
736 %exclude %{gitcoredir}/git-archimport
737 %exclude %{gitcoredir}/git-citool
738 %exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
739 %exclude %{gitcoredir}/git-gui
740 %exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
741 %exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
742 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
743 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
744 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
745 %exclude %{gitcoredir}/git-svn
746 %exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
747 %if %{with gnome_keyring}
748 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
749 %endif
750 %if %{with libsecret}
751 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
752 %endif
753
754 %if %{with doc}
755 %files doc
756 %defattr(644,root,root,755)
757 %doc Documentation/RelNotes*
758 %doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
759 %endif
760
761 %files daemon-inetd
762 %defattr(644,root,root,755)
763 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
764
765 %files daemon-standalone
766 %defattr(644,root,root,755)
767 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
768 %attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
769
770 %files devel
771 %defattr(644,root,root,755)
772 %{_includedir}/%{name}
773 %{_libdir}/libgit.a
774 %{_libdir}/libgit_xdiff.a
775
776 %if %{with tk}
777 %files gitk
778 %defattr(644,root,root,755)
779 %if %{with doc}
780 %{_mandir}/man1/gitk.1*
781 %endif
782 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
783 %dir %{_datadir}/gitk
784 %dir %{_datadir}/gitk/lib
785 %dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
786 %lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
787 %lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
788 %lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
789 %lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
790 %lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
791 %lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
792 %lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
793 %lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
794 %lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
795 %lang(pt_PT) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_pt.msg
796 %lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
797 %lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
798 %lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
799 %lang(zh_CN) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/zh_cn.msg
800 %endif
801
802 %files gitweb
803 %defattr(644,root,root,755)
804 %doc gitweb/{README,INSTALL}
805 %dir %{webappdir}
806 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
807 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
808 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
809 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
810 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
811 %attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
812 %{appdir}
813 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
814 %if %{with doc}
815 %{_mandir}/man1/gitweb.1*
816 %{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
817 %endif
818
819 %if %{with tk}
820 %files gui
821 %defattr(644,root,root,755)
822 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-citool
823 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
824 %dir %{_datadir}/git-gui
825 %dir %{_datadir}/git-gui/lib
826 %dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
827 %{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
828 %{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
829 %{_datadir}/git-gui/lib/*.js
830 %{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
831 %lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
832 %lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
833 %lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
834 %lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
835 %lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
836 %lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
837 %lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
838 %lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
839 %lang(pt) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_pt.msg
840 %lang(pt_BR) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
841 %lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
842 %lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
843 %lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
844 %lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
845 %endif
846
847 %files arch
848 %defattr(644,root,root,755)
849 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
850 %if %{with doc}
851 %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
852 %endif
853
854 %files bzr
855 %defattr(644,root,root,755)
856 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
857
858 %files cvs
859 %defattr(644,root,root,755)
860 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
861 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
862 %if %{with doc}
863 %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
864 %{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
865 %endif
866
867 %files hg
868 %defattr(644,root,root,755)
869 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
870
871 %files p4
872 %defattr(644,root,root,755)
873 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
874 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
875
876 %files svn
877 %defattr(644,root,root,755)
878 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
879 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
880 %{perl_vendorlib}/Git/SVN
881 %{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
882 %if %{with doc}
883 %{_mandir}/man1/git-svn.1*
884 %endif
885
886 %files email
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
889 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
890 %if %{with doc}
891 %{_mandir}/man1/*email*.1*
892 %{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
893 %endif
894
895 %files -n bash-completion-git
896 %defattr(644,root,root,755)
897 %{bash_compdir}/git
898
899 %files -n perl-Git
900 %defattr(644,root,root,755)
901 %{perl_vendorlib}/Git.pm
902 %dir %{perl_vendorlib}/Git
903 %{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
904 %{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
905 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN.pm
906 %{perl_vendorlib}/Git/Packet.pm
907 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN
908 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Error.pm
909 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail
910 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail/Address.pm
911 %{?with_doc:%{_mandir}/man3/Git.3pm*}
912
913 %if %{with gnome_keyring}
914 %files -n gnome-keyring-git-core
915 %defattr(644,root,root,755)
916 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
917 %endif
918
919 %if %{with libsecret}
920 %files credential-libsecret
921 %defattr(644,root,root,755)
922 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
923 %endif
This page took 0.18978 seconds and 2 git commands to generate.