Up to 2.34.0
[packages/git-core.git] / git-core.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests           # test suite
4 %bcond_with     tests_cvs       # tests which use CVS
5 %bcond_without  tests_svn       # tests which use subversion
6 %bcond_without  doc             # building/packaging docs/manuals (takes some time)
7 %bcond_without  pcre            # perl-compatible regexes support
8 %bcond_without  gnome_keyring   # gnome keyring credentials support
9 %bcond_without  libsecret       # libsecret credentials support
10 %bcond_without  tk              # Tcl/Tk interface
11
12 # for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
13
14 Summary:        Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
15 Summary(pl.UTF-8):      Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
16 Name:           git-core
17 Version:        2.34.0
18 Release:        1
19 License:        GPL v2
20 Group:          Development/Tools
21 Source0:        https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.xz
22 # Source0-md5:  1dfe0b5ac9d165ba80b4452c4fc8957a
23 Source1:        %{name}-gitweb.conf
24 Source2:        %{name}-gitweb-httpd.conf
25 Source3:        %{name}-gitweb-lighttpd.conf
26 Source4:        %{name}.sysconfig
27 Source5:        %{name}.inet
28 Source6:        %{name}.init
29 Source7:        gitolite.pl
30 Patch0:         %{name}-key-bindings.patch
31 Patch1:         %{name}-sysconfdir.patch
32 Patch2:         cherry-picked-commitlog.patch
33 URL:            http://git-scm.com/
34 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
35 BuildRequires:  automake
36 BuildRequires:  curl-devel
37 BuildRequires:  expat-devel
38 %if "%{pld_release}" == "ac"
39 BuildRequires:  gettext-devel
40 %else
41 BuildRequires:  gettext-tools
42 %endif
43 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
44 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
45 %endif
46 %if %{with gnome_keyring}
47 BuildRequires:  libgnome-keyring-devel
48 %endif
49 %if %{with libsecret}
50 BuildRequires:  libsecret-devel
51 %endif
52 BuildRequires:  openssl-devel
53 %{?with_pcre:BuildRequires:     pcre2-8-devel}
54 BuildRequires:  perl-Error > 0.15
55 BuildRequires:  perl-MailTools
56 BuildRequires:  perl-base
57 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
58 BuildRequires:  pkgconfig
59 %endif
60 BuildRequires:  python-devel
61 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
62 BuildRequires:  rpm-pythonprov
63 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.752
64 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
65 %if %{with tk}
66 # wish
67 BuildRequires:  tk
68 BuildRequires:  xz
69 %endif
70 BuildRequires:  zlib-devel
71 %if %{with doc}
72 BuildRequires:  asciidoc >= 7.1.2-3
73 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
74 BuildRequires:  xmlto
75 %endif
76 %if %{with tests}
77 BuildRequires:  perl-CGI
78 BuildRequires:  perl-Digest-MD5
79 BuildRequires:  perl-Encode
80 BuildRequires:  perl-Time-HiRes
81 %if %{with tests_cvs}
82 # tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
83 BuildRequires:  cvs-gnu-client < 1.13
84 BuildRequires:  cvs-gnu-client >= 1.12
85 %endif
86 %if %{with tests_svn}
87 BuildRequires:  perl-subversion
88 BuildRequires:  subversion
89 %endif
90 Conflicts:      pdksh < 5.2.14-46
91 %endif
92 # git-sh-setup: sane_grep
93 Requires:       grep
94 # git-pull: printf
95 Requires:       coreutils
96 Requires:       sed
97 Suggests:       git-core-bzr
98 Suggests:       git-core-cvs
99 Suggests:       git-core-hg
100 Suggests:       git-core-p4
101 Suggests:       git-core-svn
102 Suggests:       less
103 Suggests:       openssh-clients
104 Suggests:       perl-Git = %{version}-%{release}
105 Suggests:       rsync
106 Obsoletes:      git-core-gitview
107 Obsoletes:      python-Git
108 Conflicts:      perl-Git < %{version}
109 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
110
111 # html docs have links to txt files
112 %define         _noautocompressdoc      *.txt
113
114 # do not generate perl dependency, git add -p support is optional
115 # skip dependency generation from templates
116 %define         _noautoreqfiles %{_libexecdir}/%{name}/git-add--interactive %{_datadir}/%{name}/templates
117
118 %define         webapp          gitweb
119 %define         webappdir       %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
120 %define         appdir          %{_datadir}/%{webapp}
121 %define         cgibindir       %{_prefix}/lib/cgi-bin
122 %define         gitcoredir      %{_libexecdir}/%{name}
123
124 %description
125 "git" can mean anything, depending on your mood.
126
127 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
128   actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
129   mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
130 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
131   dictionary of slang.
132 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
133   works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
134 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
135
136 This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
137 doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
138 contents efficiently.
139
140 %description -l pl.UTF-8
141 "git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
142
143 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
144   nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
145   błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
146 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
147 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
148   informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
149   Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
150 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
151   g*) - kiedy się zepsuje.
152
153 Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
154 Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
155 katalogu.
156
157 %package doc
158 Summary:        Documentation for git-core
159 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja do git-core
160 Group:          Documentation
161 BuildArch:      noarch
162
163 %description doc
164 Documentation for git-core.
165
166 %description doc -l pl.UTF-8
167 Dokumentacja do git-core.
168
169 %package daemon-inetd
170 Summary:        Files necessary to run git-daemon as an inetd service
171 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
172 Group:          Networking/Daemons
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174 Requires:       setup >= 2.4.11-1
175 Provides:       git-core-daemon
176 Obsoletes:      git-core-daemon
177 Obsoletes:      git-core-daemon-standalone
178
179 %description daemon-inetd
180 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
181 repositories. This package provides all necessarry files to run
182 git-daemon as an inetd service.
183
184 %description daemon-inetd -l pl.UTF-8
185 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
186 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
187 do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
188
189 %package daemon-standalone
190 Summary:        Files necessary to run git-daemon as a standalone service
191 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
192 Group:          Networking/Daemons
193 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
194 Provides:       git-core-daemon
195 Obsoletes:      git-core-daemon
196 Obsoletes:      git-core-daemon-inetd
197
198 %description daemon-standalone
199 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
200 repositories. This package provides all necessarry files to run
201 git-daemon as an standalone service.
202
203 %description daemon-standalone -l pl.UTF-8
204 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
205 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
206 do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
207
208 %package devel
209 Summary:        Git library with header files
210 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
211 Group:          Development/Libraries
212 Requires:       zlib-devel
213
214 %description devel
215 Git library with header files.
216
217 %description devel -l pl.UTF-8
218 Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
219
220 %package gitk
221 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
222 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
223 Group:          Development/Tools
224 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
225 Requires:       tk
226 BuildArch:      noarch
227
228 %description gitk
229 gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
230 This includes visualizing the commit graph, showing information
231 related to each commit, and the files in the trees of each revision.
232
233 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
234 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
235 into the main git repository.
236
237 %description gitk -l pl.UTF-8
238 gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
239 Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
240 związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
241
242 Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
243 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
244 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
245 repozytorium gita.
246
247 %package gitweb
248 Summary:        Web frontend to git
249 Summary(pl.UTF-8):      Frontend WWW do gita
250 Group:          Development/Tools
251 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
252 Requires:       webapps
253 Requires:       webserver(access)
254 Requires:       webserver(alias)
255 Requires:       webserver(cgi)
256 Suggests:       webserver(setenv)
257
258 %description gitweb
259 This package provides a web interface for browsing git repositories.
260
261 %description gitweb -l pl.UTF-8
262 Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
263
264 %package gui
265 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
266 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
267 Group:          Development/Tools
268 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
269 Requires:       tk
270 Requires:       xdg-utils
271 Suggests:       meld
272
273 %description gui
274 Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
275 includes visualizing the commit graph, showing information related to
276 each commit, and the files in the trees of each revision.
277
278 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
279 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
280 into the main git repository.
281
282 %description gui -l pl.UTF-8
283 Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
284 to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
285 każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
286
287 Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
288 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
289 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
290 repozytorium gita.
291
292 %package arch
293 Summary:        Git tools for importing Arch repositories
294 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
295 Group:          Development/Tools
296 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
297 Requires:       tla
298
299 %description arch
300 Git tools for importing Arch repositories.
301
302 %description arch -l pl.UTF-8
303 Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
304
305 %package bzr
306 Summary:        Git tools for working with bzr repositories
307 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
308 Group:          Development/Tools
309 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
310 Requires:       bzr
311
312 %description bzr
313 Git tools for working with bzr repositories.
314
315 %description bzr -l pl.UTF-8
316 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
317
318 %package cvs
319 Summary:        CVS support for Git
320 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa CVS dla Gita
321 Group:          Development/Tools
322 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
323 Requires:       cvsps >= 2.1-2
324 Requires:       rcs
325
326 %description cvs
327 CVS support for Git.
328
329 %description cvs -l pl.UTF-8
330 Obsługa CVS dla Gita.
331
332 %package hg
333 Summary:        Git tools for working with mercurial repositories
334 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
335 Group:          Development/Tools
336 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
337 Requires:       mercurial >= 1.8
338
339 %description hg
340 Git tools for working with mercurial repositories.
341
342 %description hg -l pl.UTF-8
343 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
344
345 %package p4
346 Summary:        Git tools for working with Perforce depots
347 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
348 Group:          Development/Tools
349 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
350
351 %description p4
352 Git tools for working with Perforce depots.
353
354 %description p4 -l pl.UTF-8
355 Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
356
357 %package svn
358 Summary:        Subversion support for Git
359 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa Subversion dla Gita
360 Group:          Development/Tools
361 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
362 Requires:       perl-Encode
363 Requires:       perl-Term-ReadKey
364
365 %description svn
366 Subversion support for Git.
367
368 %description svn -l pl.UTF-8
369 Obsługa Subversion dla Gita.
370
371 %package email
372 Summary:        Git tools for sending email
373 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do wysyłania poczty
374 Group:          Development/Tools
375 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
376 Requires:       perl-Error
377 Requires:       perl-MailTools
378 Suggests:       perl-Net-SMTP-SSL
379
380 %description email
381 Git tools for sending email.
382
383 %description email -l pl.UTF-8
384 Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
385
386 %package -n bash-completion-git
387 Summary:        bash-completion for git
388 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla gita
389 Group:          Applications/Shells
390 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
391 Requires:       bash-completion >= 2.0
392 BuildArch:      noarch
393
394 %description -n bash-completion-git
395 This package provides bash-completion for git.
396
397 %description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
398 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
399
400 %package -n perl-Git
401 Summary:        Perl interface to the Git version control system
402 Summary(pl.UTF-8):      Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
403 Group:          Development/Languages/Perl
404 Requires:       perl-Error
405 Obsoletes:      perl-git-core
406 BuildArch:      noarch
407
408 %description -n perl-Git
409 This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
410 version control system. The modules have an easy and well-tested way
411 to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
412 provide specialized methods for doing easily operations which are not
413 totally trivial to do over the generic command interface.
414
415 %description -n perl-Git -l pl.UTF-8
416 Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
417 wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
418 dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
419 specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
420 wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
421
422 %package -n gnome-keyring-git-core
423 Summary:        GNOME Keyring authentication provider for Git
424 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Gita
425 Group:          X11/Applications
426 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
427 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
428
429 %description -n gnome-keyring-git-core
430 Authentication provider module for Git which allows git client to
431 authenticate using GNOME Keyring.
432
433 You need to register it with:
434 - git config --global credential.helper gnome-keyring
435
436 %description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
437 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
438 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
439
440 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
441 - git config --global credential.helper gnome-keyring
442
443 %package credential-libsecret
444 Summary:        GNOME authentication provider for Git using libsecret
445 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME dla Gita wykorzystujący libsecret
446 Group:          X11/Applications
447 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
448 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
449
450 %description credential-libsecret
451 Authentication provider module for Git which allows git client to
452 authenticate using GNOME libsecret.
453
454 You need to register it with:
455 - git config --global credential.helper libsecret
456
457 %description credential-libsecret -l pl.UTF-8
458 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
459 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME libsecret.
460
461 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
462 - git config --global credential.helper libsecret
463
464 %package -n zsh-completion-git
465 Summary:        Zsh completion for git command
466 Summary(pl.UTF-8):      Dopełnianie parametrów komendy git dla powłoki zsh
467 Group:          Applications/Shells
468 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
469 Requires:       bash-completion-git = %{version}-%{release}
470 Requires:       zsh
471 BuildArch:      noarch
472
473 %description -n zsh-completion-git
474 Zsh completion for git command.
475
476 %description -n zsh-completion-git -l pl.UTF-8
477 Dopełnianie parametrów komendy git dla powłoki zsh.
478
479 %prep
480 %setup -q -n git-%{version}
481 %patch0 -p0
482 %patch1 -p1
483 %patch2 -p1
484
485 %{__rm} {Documentation/technical,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
486
487 # we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
488 cp -a contrib contrib-doc
489
490 %{__sed} -i -e '1s|#!/usr/bin/env python$|#!%{__python}|' git-p4.py
491
492 %build
493 %{__aclocal}
494 %{__autoconf}
495 %configure \
496         --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
497         %{?with_pcre:--with-libpcre2} \
498         --with-openssl
499
500 echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
501
502 %{__make} \
503         GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
504         GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
505         GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
506         GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
507         GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
508         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
509         perllibdir=%{perl_vendorlib} \
510         V=1
511
512 %{__make} -C contrib/subtree
513
514 %if %{with gnome_keyring}
515 %{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring \
516         CC="%{__cc}" \
517         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
518         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
519 %endif
520
521 %if %{with libsecret}
522 %{__make} -C contrib/credential/libsecret \
523         CC="%{__cc}" \
524         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
525         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
526 %endif
527
528 %if %{with doc}
529 %{__make} doc \
530         MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
531         V=1
532 %endif
533
534 %if %{with tests}
535 %if %{without tests_cvs}
536 %{__rm} t/t*cvs*.sh || :
537 %endif
538 %if %{without tests_svn}
539 GIT_SKIP_TESTS="$GIT_SKIP_TESTS t91??"
540 %endif
541 export GIT_SKIP_TESTS
542 %{__make} test \
543         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1
544 %endif
545
546 %install
547 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
548 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_libdir},%{_localstatedir}/lib/git}
549 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
550 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
551 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
552 cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
553 [init]
554         templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
555 EOF
556
557 %{__make} install \
558         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
559         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
560         perllibdir=%{perl_vendorlib}
561
562 %if %{with doc}
563 %{__make} install-doc \
564         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
565 %endif
566
567 # copy templates except sample hooks
568 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
569 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
570
571 # header files and lib
572 cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
573 cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
574 cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
575 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
576 cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
577 cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
578 cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
579 cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
580
581 %{__make} -C contrib/subtree install \
582         libexecdir=%{gitcoredir} \
583         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
584
585 %if %{with doc}
586 %{__make} -C contrib/subtree install-man \
587         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
588 %endif
589
590 %if %{with gnome_keyring}
591 install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
592 %endif
593
594 %if %{with libsecret}
595 install -p contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
596 %endif
597
598 # bash completion
599 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
600 cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
601 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{zsh_compdir}
602 cp -p contrib/completion/git-completion.zsh $RPM_BUILD_ROOT%{zsh_compdir}/_git
603 sed -i -e "1 a zstyle ':completion:*:*:git:*' script %{bash_compdir}/git" $RPM_BUILD_ROOT%{zsh_compdir}/_git
604
605 # Install git-prompt.sh
606 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
607 cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
608
609 # Install bzr and hg remote helpers from contrib
610 install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
611
612 # gitweb
613 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
614 ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
615 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
616 cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
617 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
618 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
619 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
620
621 # git-daemon related files
622 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
623 cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
624 install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
625
626 # paths cleanup
627 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
628 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
629
630 # same file, link
631 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-receive-pack
632 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-archive
633 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-shell $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-shell
634 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-upload-pack $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-pack
635 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git
636
637 # convert all hardlinks to symlinks, as rpm fails to calculate it properly
638 # requiring excessive free space when it may not be available
639 # https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/1176337
640 find $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir} -samefile $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git > files
641 for f in $(cat files); do
642         f=${f#$RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/}
643         test $f = git && continue
644         ln -snf git $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/$f
645 done
646
647 # few others
648 ln -snf git-gui $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-citool
649 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-https
650 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftp
651 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftps
652
653 # remove unneeded files
654 %py_postclean
655
656 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
657 %find_lang git
658
659 %clean
660 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
661
662 %post
663 if [ ! -f /etc/shells ]; then
664         echo "%{_bindir}/git-shell" >> /etc/shells
665 else
666         grep -q '^%{_bindir}/git-shell$' /etc/shells || echo "%{_bindir}/git-shell" >> /etc/shells
667 fi
668
669 %preun
670 if [ "$1" = "0" ]; then
671         umask 022
672         grep -v '^%{_bindir}/git-shell$' /etc/shells > /etc/shells.new
673         mv -f /etc/shells.new /etc/shells
674 fi
675
676 %post daemon-inetd
677 %service -q rc-inetd reload
678
679 %postun daemon-inetd
680 if [ "$1" = "0" ]; then
681         %service -q rc-inetd reload
682 fi
683
684 %post daemon-standalone
685 /sbin/chkconfig --add git-daemon
686 %service git-daemon restart "git-daemon"
687
688 %preun daemon-standalone
689 if [ "$1" = "0" ]; then
690         %service git-daemon stop
691         /sbin/chkconfig --del git-daemon
692 fi
693
694 %triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
695 %webapp_register apache %{webapp}
696
697 %triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
698 %webapp_unregister apache %{webapp}
699
700 %triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
701 %webapp_register httpd %{webapp}
702
703 %triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
704 %webapp_unregister httpd %{webapp}
705
706 %triggerin gitweb -- lighttpd
707 %webapp_register lighttpd %{webapp}
708
709 %triggerun gitweb -- lighttpd
710 %webapp_unregister lighttpd %{webapp}
711
712 %files -f git.lang
713 %defattr(644,root,root,755)
714 %doc README.md contrib-doc
715 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git
716 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
717 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
718 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
719 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
720 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
721
722 %if %{with doc}
723 %{_mandir}/man1/git-*.1*
724 %exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
725 %exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
726 %exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
727 %exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send.1*
728 %exclude %{_mandir}/man1/git-p4.1*
729 %exclude %{_mandir}/man1/git-send-email.1*
730 %{_mandir}/man1/git.1*
731 %{_mandir}/man5/gitattributes.5*
732 %{_mandir}/man5/githooks.5*
733 %{_mandir}/man5/gitignore.5*
734 %{_mandir}/man5/gitmailmap.5*
735 %{_mandir}/man5/gitmodules.5*
736 %{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
737 %{_mandir}/man7/gitcli.7*
738 %{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
739 %{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
740 %{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
741 %{_mandir}/man7/giteveryday.7*
742 %{_mandir}/man7/gitfaq.7*
743 %{_mandir}/man7/gitglossary.7*
744 %{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
745 %{_mandir}/man7/gitremote-helpers.7*
746 %{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
747 %{_mandir}/man7/gitsubmodules.7*
748 %{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
749 %{_mandir}/man7/gittutorial.7*
750 %{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
751 %endif
752
753 %dir %{gitcoredir}
754 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
755 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
756 %dir %{gitcoredir}/mergetools
757 %{gitcoredir}/mergetools/*
758
759 %{_datadir}/%{name}
760 %{_localstatedir}/lib/git
761
762 # subpackages
763 %exclude %{gitcoredir}/*email*
764 %exclude %{gitcoredir}/*p4*
765 %exclude %{gitcoredir}/git-archimport
766 %exclude %{gitcoredir}/git-citool
767 %exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
768 %exclude %{gitcoredir}/git-gui
769 %exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
770 %exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
771 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
772 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
773 %exclude %{gitcoredir}/git-svn
774 %exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
775 %if %{with gnome_keyring}
776 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
777 %endif
778 %if %{with libsecret}
779 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
780 %endif
781
782 %if %{with doc}
783 %files doc
784 %defattr(644,root,root,755)
785 %doc Documentation/RelNotes*
786 %doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
787 %endif
788
789 %files daemon-inetd
790 %defattr(644,root,root,755)
791 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
792
793 %files daemon-standalone
794 %defattr(644,root,root,755)
795 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
796 %attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
797
798 %files devel
799 %defattr(644,root,root,755)
800 %{_includedir}/%{name}
801 %{_libdir}/libgit.a
802 %{_libdir}/libgit_xdiff.a
803
804 %if %{with tk}
805 %files gitk
806 %defattr(644,root,root,755)
807 %if %{with doc}
808 %{_mandir}/man1/gitk.1*
809 %endif
810 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
811 %dir %{_datadir}/gitk
812 %dir %{_datadir}/gitk/lib
813 %dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
814 %lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
815 %lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
816 %lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
817 %lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
818 %lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
819 %lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
820 %lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
821 %lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
822 %lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
823 %lang(pt_PT) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_pt.msg
824 %lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
825 %lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
826 %lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
827 %lang(zh_CN) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/zh_cn.msg
828 %endif
829
830 %files gitweb
831 %defattr(644,root,root,755)
832 %doc gitweb/{README,INSTALL}
833 %dir %{webappdir}
834 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
835 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
836 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
837 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
838 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
839 %attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
840 %{appdir}
841 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
842 %if %{with doc}
843 %{_mandir}/man1/gitweb.1*
844 %{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
845 %endif
846
847 %if %{with tk}
848 %files gui
849 %defattr(644,root,root,755)
850 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-citool
851 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
852 %dir %{_datadir}/git-gui
853 %dir %{_datadir}/git-gui/lib
854 %dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
855 %{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
856 %{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
857 %{_datadir}/git-gui/lib/*.js
858 %{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
859 %lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
860 %lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
861 %lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
862 %lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
863 %lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
864 %lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
865 %lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
866 %lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
867 %lang(pt) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_pt.msg
868 %lang(pt_BR) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
869 %lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
870 %lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
871 %lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
872 %lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
873 %endif
874
875 %files arch
876 %defattr(644,root,root,755)
877 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
878 %if %{with doc}
879 %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
880 %endif
881
882 %files bzr
883 %defattr(644,root,root,755)
884 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
885
886 %files cvs
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
889 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
890 %if %{with doc}
891 %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
892 %{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
893 %endif
894
895 %files hg
896 %defattr(644,root,root,755)
897 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
898
899 %files p4
900 %defattr(644,root,root,755)
901 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
902 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
903 %if %{with doc}
904 %{_mandir}/man1/git-p4.1*
905 %endif
906
907 %files svn
908 %defattr(644,root,root,755)
909 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
910 %{perl_vendorlib}/Git/SVN
911 %{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
912 %if %{with doc}
913 %{_mandir}/man1/git-svn.1*
914 %endif
915
916 %files email
917 %defattr(644,root,root,755)
918 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
919 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-send-email
920 %if %{with doc}
921 %{_mandir}/man1/git-imap-send.1*
922 %{_mandir}/man1/git-send-email.1*
923 %endif
924
925 %files -n bash-completion-git
926 %defattr(644,root,root,755)
927 %{bash_compdir}/git
928
929 %files -n perl-Git
930 %defattr(644,root,root,755)
931 %{perl_vendorlib}/Git.pm
932 %dir %{perl_vendorlib}/Git
933 %{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
934 %{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
935 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN.pm
936 %{perl_vendorlib}/Git/Packet.pm
937 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN
938 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Error.pm
939 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail
940 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail/Address.pm
941 %{?with_doc:%{_mandir}/man3/Git.3pm*}
942
943 %if %{with gnome_keyring}
944 %files -n gnome-keyring-git-core
945 %defattr(644,root,root,755)
946 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
947 %endif
948
949 %if %{with libsecret}
950 %files credential-libsecret
951 %defattr(644,root,root,755)
952 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
953 %endif
954
955 %files -n zsh-completion-git
956 %defattr(644,root,root,755)
957 %{zsh_compdir}/_git
This page took 0.259868 seconds and 3 git commands to generate.