up to 2.32.0
[packages/git-core.git] / git-core.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests           # test suite
4 %bcond_with     tests_cvs       # tests which use CVS
5 %bcond_without  tests_svn       # tests which use subversion
6 %bcond_without  doc             # building/packaging docs/manuals (takes some time)
7 %bcond_without  pcre            # perl-compatible regexes support
8 %bcond_without  gnome_keyring   # gnome keyring credentials support
9 %bcond_without  libsecret       # libsecret credentials support
10 %bcond_without  tk              # Tcl/Tk interface
11
12 # for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
13
14 Summary:        Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
15 Summary(pl.UTF-8):      Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
16 Name:           git-core
17 Version:        2.32.0
18 Release:        1
19 License:        GPL v2
20 Group:          Development/Tools
21 Source0:        https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.xz
22 # Source0-md5:  de30d259ad0f8f2ac22b0584e567daae
23 Source1:        %{name}-gitweb.conf
24 Source2:        %{name}-gitweb-httpd.conf
25 Source3:        %{name}-gitweb-lighttpd.conf
26 Source4:        %{name}.sysconfig
27 Source5:        %{name}.inet
28 Source6:        %{name}.init
29 Source7:        gitolite.pl
30 Patch0:         %{name}-key-bindings.patch
31 Patch1:         %{name}-sysconfdir.patch
32 Patch2:         cherry-picked-commitlog.patch
33 URL:            http://git-scm.com/
34 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
35 BuildRequires:  automake
36 BuildRequires:  curl-devel
37 BuildRequires:  expat-devel
38 %if "%{pld_release}" == "ac"
39 BuildRequires:  gettext-devel
40 %else
41 BuildRequires:  gettext-tools
42 %endif
43 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
44 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
45 %endif
46 %if %{with gnome_keyring}
47 BuildRequires:  libgnome-keyring-devel
48 %endif
49 %if %{with libsecret}
50 BuildRequires:  libsecret-devel
51 %endif
52 BuildRequires:  openssl-devel
53 %{?with_pcre:BuildRequires:     pcre2-8-devel}
54 BuildRequires:  perl-Error > 0.15
55 BuildRequires:  perl-MailTools
56 BuildRequires:  perl-base
57 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
58 BuildRequires:  pkgconfig
59 %endif
60 BuildRequires:  python-devel
61 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
62 BuildRequires:  rpm-pythonprov
63 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.752
64 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
65 %if %{with tk}
66 # wish
67 BuildRequires:  tk
68 BuildRequires:  xz
69 %endif
70 BuildRequires:  zlib-devel
71 %if %{with doc}
72 BuildRequires:  asciidoc >= 7.1.2-3
73 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
74 BuildRequires:  xmlto
75 %endif
76 %if %{with tests}
77 BuildRequires:  perl-CGI
78 BuildRequires:  perl-Digest-MD5
79 BuildRequires:  perl-Encode
80 BuildRequires:  perl-Time-HiRes
81 %if %{with tests_cvs}
82 # tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
83 BuildRequires:  cvs-gnu-client < 1.13
84 BuildRequires:  cvs-gnu-client >= 1.12
85 %endif
86 %if %{with tests_svn}
87 BuildRequires:  perl-subversion
88 BuildRequires:  subversion
89 %endif
90 Conflicts:      pdksh < 5.2.14-46
91 %endif
92 # git-sh-setup: sane_grep
93 Requires:       grep
94 # git-pull: printf
95 Requires:       coreutils
96 Requires:       sed
97 Suggests:       git-core-bzr
98 Suggests:       git-core-cvs
99 Suggests:       git-core-hg
100 Suggests:       git-core-p4
101 Suggests:       git-core-svn
102 Suggests:       less
103 Suggests:       openssh-clients
104 Suggests:       perl-Git = %{version}-%{release}
105 Suggests:       rsync
106 Obsoletes:      git-core-gitview
107 Obsoletes:      python-Git
108 Conflicts:      perl-Git < %{version}
109 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
110
111 # html docs have links to txt files
112 %define         _noautocompressdoc      *.txt
113
114 # do not generate perl dependency, git add -p support is optional
115 # skip dependency generation from templates
116 %define         _noautoreqfiles %{_libexecdir}/%{name}/git-add--interactive %{_datadir}/%{name}/templates
117
118 %define         webapp          gitweb
119 %define         webappdir       %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
120 %define         appdir          %{_datadir}/%{webapp}
121 %define         cgibindir       %{_prefix}/lib/cgi-bin
122 %define         gitcoredir      %{_libexecdir}/%{name}
123
124 %description
125 "git" can mean anything, depending on your mood.
126
127 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
128   actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
129   mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
130 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
131   dictionary of slang.
132 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
133   works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
134 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
135
136 This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
137 doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
138 contents efficiently.
139
140 %description -l pl.UTF-8
141 "git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
142
143 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
144   nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
145   błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
146 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
147 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
148   informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
149   Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
150 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
151   g*) - kiedy się zepsuje.
152
153 Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
154 Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
155 katalogu.
156
157 %package doc
158 Summary:        Documentation for git-core
159 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja do git-core
160 Group:          Documentation
161 BuildArch:      noarch
162
163 %description doc
164 Documentation for git-core.
165
166 %description doc -l pl.UTF-8
167 Dokumentacja do git-core.
168
169 %package daemon-inetd
170 Summary:        Files necessary to run git-daemon as an inetd service
171 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
172 Group:          Networking/Daemons
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174 Requires:       setup >= 2.4.11-1
175 Provides:       git-core-daemon
176 Obsoletes:      git-core-daemon
177 Obsoletes:      git-core-daemon-standalone
178
179 %description daemon-inetd
180 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
181 repositories. This package provides all necessarry files to run
182 git-daemon as an inetd service.
183
184 %description daemon-inetd -l pl.UTF-8
185 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
186 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
187 do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
188
189 %package daemon-standalone
190 Summary:        Files necessary to run git-daemon as a standalone service
191 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
192 Group:          Networking/Daemons
193 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
194 Provides:       git-core-daemon
195 Obsoletes:      git-core-daemon
196 Obsoletes:      git-core-daemon-inetd
197
198 %description daemon-standalone
199 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
200 repositories. This package provides all necessarry files to run
201 git-daemon as an standalone service.
202
203 %description daemon-standalone -l pl.UTF-8
204 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
205 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
206 do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
207
208 %package devel
209 Summary:        Git library with header files
210 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
211 Group:          Development/Libraries
212 Requires:       zlib-devel
213
214 %description devel
215 Git library with header files.
216
217 %description devel -l pl.UTF-8
218 Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
219
220 %package gitk
221 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
222 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
223 Group:          Development/Tools
224 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
225 Requires:       tk
226 BuildArch:      noarch
227
228 %description gitk
229 gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
230 This includes visualizing the commit graph, showing information
231 related to each commit, and the files in the trees of each revision.
232
233 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
234 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
235 into the main git repository.
236
237 %description gitk -l pl.UTF-8
238 gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
239 Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
240 związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
241
242 Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
243 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
244 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
245 repozytorium gita.
246
247 %package gitweb
248 Summary:        Web frontend to git
249 Summary(pl.UTF-8):      Frontend WWW do gita
250 Group:          Development/Tools
251 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
252 Requires:       webapps
253 Requires:       webserver(access)
254 Requires:       webserver(alias)
255 Requires:       webserver(cgi)
256 Suggests:       webserver(setenv)
257
258 %description gitweb
259 This package provides a web interface for browsing git repositories.
260
261 %description gitweb -l pl.UTF-8
262 Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
263
264 %package gui
265 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
266 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
267 Group:          Development/Tools
268 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
269 Requires:       tk
270 Requires:       xdg-utils
271 Suggests:       meld
272
273 %description gui
274 Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
275 includes visualizing the commit graph, showing information related to
276 each commit, and the files in the trees of each revision.
277
278 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
279 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
280 into the main git repository.
281
282 %description gui -l pl.UTF-8
283 Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
284 to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
285 każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
286
287 Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
288 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
289 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
290 repozytorium gita.
291
292 %package arch
293 Summary:        Git tools for importing Arch repositories
294 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
295 Group:          Development/Tools
296 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
297 Requires:       tla
298
299 %description arch
300 Git tools for importing Arch repositories.
301
302 %description arch -l pl.UTF-8
303 Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
304
305 %package bzr
306 Summary:        Git tools for working with bzr repositories
307 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
308 Group:          Development/Tools
309 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
310 Requires:       bzr
311
312 %description bzr
313 Git tools for working with bzr repositories.
314
315 %description bzr -l pl.UTF-8
316 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
317
318 %package cvs
319 Summary:        CVS support for Git
320 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa CVS dla Gita
321 Group:          Development/Tools
322 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
323 Requires:       cvsps >= 2.1-2
324 Requires:       rcs
325
326 %description cvs
327 CVS support for Git.
328
329 %description cvs -l pl.UTF-8
330 Obsługa CVS dla Gita.
331
332 %package hg
333 Summary:        Git tools for working with mercurial repositories
334 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
335 Group:          Development/Tools
336 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
337 Requires:       mercurial >= 1.8
338
339 %description hg
340 Git tools for working with mercurial repositories.
341
342 %description hg -l pl.UTF-8
343 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
344
345 %package p4
346 Summary:        Git tools for working with Perforce depots
347 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
348 Group:          Development/Tools
349 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
350
351 %description p4
352 Git tools for working with Perforce depots.
353
354 %description p4 -l pl.UTF-8
355 Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
356
357 %package svn
358 Summary:        Subversion support for Git
359 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa Subversion dla Gita
360 Group:          Development/Tools
361 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
362 Requires:       perl-Encode
363 Requires:       perl-Term-ReadKey
364
365 %description svn
366 Subversion support for Git.
367
368 %description svn -l pl.UTF-8
369 Obsługa Subversion dla Gita.
370
371 %package email
372 Summary:        Git tools for sending email
373 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do wysyłania poczty
374 Group:          Development/Tools
375 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
376 Requires:       perl-Error
377 Requires:       perl-MailTools
378 Suggests:       perl-Net-SMTP-SSL
379
380 %description email
381 Git tools for sending email.
382
383 %description email -l pl.UTF-8
384 Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
385
386 %package -n bash-completion-git
387 Summary:        bash-completion for git
388 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla gita
389 Group:          Applications/Shells
390 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
391 Requires:       bash-completion >= 2.0
392 BuildArch:      noarch
393
394 %description -n bash-completion-git
395 This package provides bash-completion for git.
396
397 %description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
398 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
399
400 %package -n perl-Git
401 Summary:        Perl interface to the Git version control system
402 Summary(pl.UTF-8):      Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
403 Group:          Development/Languages/Perl
404 Requires:       perl-Error
405 Obsoletes:      perl-git-core
406 BuildArch:      noarch
407
408 %description -n perl-Git
409 This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
410 version control system. The modules have an easy and well-tested way
411 to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
412 provide specialized methods for doing easily operations which are not
413 totally trivial to do over the generic command interface.
414
415 %description -n perl-Git -l pl.UTF-8
416 Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
417 wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
418 dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
419 specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
420 wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
421
422 %package -n gnome-keyring-git-core
423 Summary:        GNOME Keyring authentication provider for Git
424 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Gita
425 Group:          X11/Applications
426 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
427 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
428
429 %description -n gnome-keyring-git-core
430 Authentication provider module for Git which allows git client to
431 authenticate using GNOME Keyring.
432
433 You need to register it with:
434 - git config --global credential.helper gnome-keyring
435
436 %description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
437 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
438 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
439
440 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
441 - git config --global credential.helper gnome-keyring
442
443 %package credential-libsecret
444 Summary:        GNOME authentication provider for Git using libsecret
445 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME dla Gita wykorzystujący libsecret
446 Group:          X11/Applications
447 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
448 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
449
450 %description credential-libsecret
451 Authentication provider module for Git which allows git client to
452 authenticate using GNOME libsecret.
453
454 You need to register it with:
455 - git config --global credential.helper libsecret
456
457 %description credential-libsecret -l pl.UTF-8
458 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
459 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME libsecret.
460
461 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
462 - git config --global credential.helper libsecret
463
464 %prep
465 %setup -q -n git-%{version}
466 %patch0 -p0
467 %patch1 -p1
468 %patch2 -p1
469
470 %{__rm} {Documentation/technical,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
471
472 # we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
473 cp -a contrib contrib-doc
474
475 %{__sed} -i -e '1s|#!/usr/bin/env python$|#!%{__python}|' git-p4.py
476
477 %build
478 %{__aclocal}
479 %{__autoconf}
480 %configure \
481         --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
482         %{?with_pcre:--with-libpcre2} \
483         --with-openssl
484
485 echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
486
487 %{__make} \
488         GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
489         GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
490         GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
491         GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
492         GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
493         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
494         perllibdir=%{perl_vendorlib} \
495         V=1
496
497 %{__make} -C contrib/subtree
498
499 %if %{with gnome_keyring}
500 %{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring \
501         CC="%{__cc}" \
502         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
503         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
504 %endif
505
506 %if %{with libsecret}
507 %{__make} -C contrib/credential/libsecret \
508         CC="%{__cc}" \
509         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
510         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
511 %endif
512
513 %if %{with doc}
514 %{__make} doc \
515         MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
516         V=1
517 %endif
518
519 %if %{with tests}
520 %if %{without tests_cvs}
521 %{__rm} t/t*cvs*.sh || :
522 %endif
523 %if %{without tests_svn}
524 GIT_SKIP_TESTS="$GIT_SKIP_TESTS t91??"
525 %endif
526 export GIT_SKIP_TESTS
527 %{__make} test \
528         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1
529 %endif
530
531 %install
532 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
533 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_libdir},%{_localstatedir}/lib/git}
534 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
535 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
536 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
537 cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
538 [init]
539         templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
540 EOF
541
542 %{__make} install \
543         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
544         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
545         perllibdir=%{perl_vendorlib}
546
547 %if %{with doc}
548 %{__make} install-doc \
549         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
550 %endif
551
552 # copy templates except sample hooks
553 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
554 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
555
556 # header files and lib
557 cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
558 cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
559 cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
560 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
561 cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
562 cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
563 cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
564 cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
565
566 %{__make} -C contrib/subtree install \
567         libexecdir=%{gitcoredir} \
568         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
569
570 %if %{with doc}
571 %{__make} -C contrib/subtree install-man \
572         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
573 %endif
574
575 %if %{with gnome_keyring}
576 install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
577 %endif
578
579 %if %{with libsecret}
580 install -p contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
581 %endif
582
583 # bash completion
584 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
585 cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
586
587 # Install git-prompt.sh
588 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
589 cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
590
591 # Install bzr and hg remote helpers from contrib
592 install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
593
594 # gitweb
595 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
596 ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
597 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
598 cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
599 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
600 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
601 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
602
603 # git-daemon related files
604 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
605 cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
606 install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
607
608 # paths cleanup
609 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
610 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
611
612 # same file, link
613 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-receive-pack
614 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-archive
615 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-shell $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-shell
616 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-upload-pack $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-pack
617 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git
618
619 # convert all hardlinks to symlinks, as rpm fails to calculate it properly
620 # requiring excessive free space when it may not be available
621 # https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/1176337
622 find $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir} -samefile $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git > files
623 for f in $(cat files); do
624         f=${f#$RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/}
625         test $f = git && continue
626         ln -snf git $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/$f
627 done
628
629 # few others
630 ln -snf git-gui $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-citool
631 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-https
632 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftp
633 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftps
634
635 # remove unneeded files
636 %py_postclean
637
638 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
639 %find_lang git
640
641 %clean
642 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
643
644 %post
645 if [ ! -f /etc/shells ]; then
646         echo "%{_bindir}/git-shell" >> /etc/shells
647 else
648         grep -q '^%{_bindir}/git-shell$' /etc/shells || echo "%{_bindir}/git-shell" >> /etc/shells
649 fi
650
651 %preun
652 if [ "$1" = "0" ]; then
653         umask 022
654         grep -v '^%{_bindir}/git-shell$' /etc/shells > /etc/shells.new
655         mv -f /etc/shells.new /etc/shells
656 fi
657
658 %post daemon-inetd
659 %service -q rc-inetd reload
660
661 %postun daemon-inetd
662 if [ "$1" = "0" ]; then
663         %service -q rc-inetd reload
664 fi
665
666 %post daemon-standalone
667 /sbin/chkconfig --add git-daemon
668 %service git-daemon restart "git-daemon"
669
670 %preun daemon-standalone
671 if [ "$1" = "0" ]; then
672         %service git-daemon stop
673         /sbin/chkconfig --del git-daemon
674 fi
675
676 %triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
677 %webapp_register apache %{webapp}
678
679 %triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
680 %webapp_unregister apache %{webapp}
681
682 %triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
683 %webapp_register httpd %{webapp}
684
685 %triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
686 %webapp_unregister httpd %{webapp}
687
688 %triggerin gitweb -- lighttpd
689 %webapp_register lighttpd %{webapp}
690
691 %triggerun gitweb -- lighttpd
692 %webapp_unregister lighttpd %{webapp}
693
694 %files -f git.lang
695 %defattr(644,root,root,755)
696 %doc README.md contrib-doc
697 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git
698 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
699 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
700 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
701 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
702 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
703
704 %if %{with doc}
705 %{_mandir}/man1/git-*.1*
706 %exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
707 %exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
708 %exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
709 %exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send.1*
710 %exclude %{_mandir}/man1/git-p4.1*
711 %exclude %{_mandir}/man1/git-send-email.1*
712 %{_mandir}/man1/git.1*
713 %{_mandir}/man5/gitattributes.5*
714 %{_mandir}/man5/githooks.5*
715 %{_mandir}/man5/gitignore.5*
716 %{_mandir}/man5/gitmailmap.5*
717 %{_mandir}/man5/gitmodules.5*
718 %{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
719 %{_mandir}/man7/gitcli.7*
720 %{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
721 %{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
722 %{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
723 %{_mandir}/man7/giteveryday.7*
724 %{_mandir}/man7/gitfaq.7*
725 %{_mandir}/man7/gitglossary.7*
726 %{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
727 %{_mandir}/man7/gitremote-helpers.7*
728 %{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
729 %{_mandir}/man7/gitsubmodules.7*
730 %{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
731 %{_mandir}/man7/gittutorial.7*
732 %{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
733 %endif
734
735 %dir %{gitcoredir}
736 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
737 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
738 %dir %{gitcoredir}/mergetools
739 %{gitcoredir}/mergetools/*
740
741 %{_datadir}/%{name}
742 %{_localstatedir}/lib/git
743
744 # subpackages
745 %exclude %{gitcoredir}/*email*
746 %exclude %{gitcoredir}/*p4*
747 %exclude %{gitcoredir}/git-archimport
748 %exclude %{gitcoredir}/git-citool
749 %exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
750 %exclude %{gitcoredir}/git-gui
751 %exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
752 %exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
753 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
754 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
755 %exclude %{gitcoredir}/git-svn
756 %exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
757 %if %{with gnome_keyring}
758 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
759 %endif
760 %if %{with libsecret}
761 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
762 %endif
763
764 %if %{with doc}
765 %files doc
766 %defattr(644,root,root,755)
767 %doc Documentation/RelNotes*
768 %doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
769 %endif
770
771 %files daemon-inetd
772 %defattr(644,root,root,755)
773 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
774
775 %files daemon-standalone
776 %defattr(644,root,root,755)
777 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
778 %attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
779
780 %files devel
781 %defattr(644,root,root,755)
782 %{_includedir}/%{name}
783 %{_libdir}/libgit.a
784 %{_libdir}/libgit_xdiff.a
785
786 %if %{with tk}
787 %files gitk
788 %defattr(644,root,root,755)
789 %if %{with doc}
790 %{_mandir}/man1/gitk.1*
791 %endif
792 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
793 %dir %{_datadir}/gitk
794 %dir %{_datadir}/gitk/lib
795 %dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
796 %lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
797 %lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
798 %lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
799 %lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
800 %lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
801 %lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
802 %lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
803 %lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
804 %lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
805 %lang(pt_PT) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_pt.msg
806 %lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
807 %lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
808 %lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
809 %lang(zh_CN) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/zh_cn.msg
810 %endif
811
812 %files gitweb
813 %defattr(644,root,root,755)
814 %doc gitweb/{README,INSTALL}
815 %dir %{webappdir}
816 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
817 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
818 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
819 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
820 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
821 %attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
822 %{appdir}
823 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
824 %if %{with doc}
825 %{_mandir}/man1/gitweb.1*
826 %{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
827 %endif
828
829 %if %{with tk}
830 %files gui
831 %defattr(644,root,root,755)
832 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-citool
833 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
834 %dir %{_datadir}/git-gui
835 %dir %{_datadir}/git-gui/lib
836 %dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
837 %{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
838 %{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
839 %{_datadir}/git-gui/lib/*.js
840 %{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
841 %lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
842 %lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
843 %lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
844 %lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
845 %lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
846 %lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
847 %lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
848 %lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
849 %lang(pt) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_pt.msg
850 %lang(pt_BR) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
851 %lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
852 %lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
853 %lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
854 %lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
855 %endif
856
857 %files arch
858 %defattr(644,root,root,755)
859 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
860 %if %{with doc}
861 %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
862 %endif
863
864 %files bzr
865 %defattr(644,root,root,755)
866 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
867
868 %files cvs
869 %defattr(644,root,root,755)
870 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
871 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
872 %if %{with doc}
873 %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
874 %{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
875 %endif
876
877 %files hg
878 %defattr(644,root,root,755)
879 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
880
881 %files p4
882 %defattr(644,root,root,755)
883 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
884 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
885 %if %{with doc}
886 %{_mandir}/man1/git-p4.1*
887 %endif
888
889 %files svn
890 %defattr(644,root,root,755)
891 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
892 %{perl_vendorlib}/Git/SVN
893 %{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
894 %if %{with doc}
895 %{_mandir}/man1/git-svn.1*
896 %endif
897
898 %files email
899 %defattr(644,root,root,755)
900 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
901 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-send-email
902 %if %{with doc}
903 %{_mandir}/man1/git-imap-send.1*
904 %{_mandir}/man1/git-send-email.1*
905 %endif
906
907 %files -n bash-completion-git
908 %defattr(644,root,root,755)
909 %{bash_compdir}/git
910
911 %files -n perl-Git
912 %defattr(644,root,root,755)
913 %{perl_vendorlib}/Git.pm
914 %dir %{perl_vendorlib}/Git
915 %{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
916 %{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
917 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN.pm
918 %{perl_vendorlib}/Git/Packet.pm
919 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN
920 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Error.pm
921 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail
922 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail/Address.pm
923 %{?with_doc:%{_mandir}/man3/Git.3pm*}
924
925 %if %{with gnome_keyring}
926 %files -n gnome-keyring-git-core
927 %defattr(644,root,root,755)
928 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
929 %endif
930
931 %if %{with libsecret}
932 %files credential-libsecret
933 %defattr(644,root,root,755)
934 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
935 %endif
This page took 0.122523 seconds and 3 git commands to generate.