]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 2.0.3
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
0643d0ea
ER
7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
8%bcond_without gnome_keyring # build without gnome keyring support
cdeb0400 9
7ad420b5
ER
10# for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
11
89a476f8 12%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
13Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
14Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 15Name: git-core
608f9f28 16Version: 2.0.3
14ca1769 17Release: 1
51c3b977 18License: GPL v2
19Group: Development/Tools
d6fc50d0 20Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.gz
608f9f28 21# Source0-md5: c549f5df737c0a559df0e911c8e1b7e5
be2ccf99 22Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 23Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
24Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
25Source4: %{name}.sysconfig
26Source5: %{name}.inet
27Source6: %{name}.init
642ee6ff 28Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 29Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 30Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 31Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 32Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 33Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 34URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 35BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 36BuildRequires: automake
51c3b977 37BuildRequires: curl-devel
115484e9 38BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 39BuildRequires: gettext-devel
cecb5b67
KK
40%if %{with gnome_keyring}
41BuildRequires: libgnome-keyring-devel
42BuildRequires: pkgconfig
43%endif
51c3b977 44BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 45%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 46BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 47BuildRequires: perl-base
db444c11 48BuildRequires: python-devel
89a476f8 49BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 50BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 51BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 52BuildRequires: tcl
51c3b977 53BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
54%if %{with doc}
55BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 56BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
57BuildRequires: xmlto
58%endif
2c50f007 59%if %{with tests}
db032591 60%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 61# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 62BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 63BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 64%endif
843d1d47 65%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 66Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 67%endif
23c8c456 68# git-sh-setup: sane_grep
3f245fc5 69Requires: grep
23c8c456
ER
70# git-pull: printf
71Requires: coreutils
11856720 72Requires: openssh-clients
f266cd28 73Requires: perl-Error
7a437e6a 74Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 75Requires: sed
0d2db069 76Suggests: git-core-bzr
26361b03 77Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
78Suggests: git-core-hg
79Suggests: git-core-p4
26361b03 80Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
81Suggests: less
82Suggests: rsync
a77c0aad 83Obsoletes: python-Git
51c3b977 84BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
85
19936745
AM
86# html docs have links to txt files
87%define _noautocompressdoc *.txt
88
be2ccf99
AG
89%define webapp gitweb
90%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
91%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
92%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
348dee00 93%define gitcoredir %{_libdir}/%{name}
be2ccf99 94
51c3b977 95%description
96"git" can mean anything, depending on your mood.
97
d52424f5 98- random three-letter combination that is pronounceable, and not
99 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
100 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
101- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
102 dictionary of slang.
103- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
104 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
105- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 106
c751087d 107This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 108doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
109contents efficiently.
110
ea061c99
JR
111%description -l pl.UTF-8
112"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
113
d52424f5 114- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
115 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
116 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
117- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
118- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
119 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
120 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
121- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
122 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
123
124Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
125Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
126katalogu.
127
a8655d02
ER
128%package doc
129Summary: Documentation for git-core
130Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
131Group: Documentation
132
133%description doc
134Documentation for git-core.
135
136%description doc -l pl.UTF-8
137Dokumentacja do git-core.
138
139%description doc -l fr.UTF-8
140Javadoc pour git-core.
141
b11ada2c
AG
142%package daemon-inetd
143Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 144Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
145Group: Networking/Daemons
146Requires: %{name} = %{version}-%{release}
147Requires: setup >= 2.4.11-1
148Provides: git-core-daemon
149Obsoletes: git-core-daemon
150Obsoletes: git-core-daemon-standalone
151
152%description daemon-inetd
153Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
154repositories. This package provides all necessarry files to run
155git-daemon as an inetd service.
156
157%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
158Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
159udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
160do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
161
162%package daemon-standalone
163Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 164Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
165Group: Networking/Daemons
166Requires: %{name} = %{version}-%{release}
167Provides: git-core-daemon
168Obsoletes: git-core-daemon
169Obsoletes: git-core-daemon-inetd
170
171%description daemon-standalone
172Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
173repositories. This package provides all necessarry files to run
174git-daemon as an standalone service.
175
176%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
177Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
178udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
179do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 180
e3cefa79 181%package devel
8bed7625
JB
182Summary: Git library with header files
183Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 184Group: Development/Libraries
d52424f5 185Requires: zlib-devel
e3cefa79 186
187%description devel
8bed7625 188Git library with header files.
66a7f095 189
ea061c99 190%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 191Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 192
91396e2e
AG
193%package gitk
194Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
195Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
196Group: Development/Tools
197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
198Requires: tk
199
200%description gitk
1fcd08a6
JB
201gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
202This includes visualizing the commit graph, showing information
203related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
204
205Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 206Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
207into the main git repository.
208
209%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
210gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
211Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
212związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 213
1fcd08a6 214Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
215repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
216osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 217repozytorium gita.
91396e2e 218
be2ccf99
AG
219%package gitweb
220Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 221Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
222Group: Development/Tools
223Requires: %{name} = %{version}-%{release}
224Requires: webapps
666cda7c 225Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
226Requires: webserver(alias)
227Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 228Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
229
230%description gitweb
231This package provides a web interface for browsing git repositories.
232
233%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 234Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 235
e1c8d79f 236%package gitview
30794a22
JB
237Summary: A GTK+ based repository browser for git
238Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 239Group: Development/Tools
240Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
241Requires: python >= 1:2.4
242Requires: python-pycairo >= 1.0
243Requires: python-pygobject
244Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
245Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 246
247%description gitview
30794a22 248A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 249
250%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 251Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 252
f9871074
AG
253%package gui
254Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
255Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
256Group: Development/Tools
257Requires: %{name} = %{version}-%{release}
258Requires: tk
d4106757 259Requires: xdg-utils
531b434f 260Suggests: meld
f9871074
AG
261
262%description gui
263Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
264includes visualizing the commit graph, showing information related to
265each commit, and the files in the trees of each revision.
266
267Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
268Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
269into the main git repository.
270
271%description gui -l pl.UTF-8
272Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
273to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
274każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
275
276Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
277repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
278osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
279repozytorium gita.
280
e5fa8af5
JB
281%package arch
282Summary: Git tools for importing Arch repositories
283Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
284Group: Development/Tools
285Requires: %{name} = %{version}-%{release}
286Requires: tla
287
288%description arch
289Git tools for importing Arch repositories.
290
291%description arch -l pl.UTF-8
292Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
293
0d2db069
ER
294%package bzr
295Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 296Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
297Group: Development/Tools
298Requires: %{name} = %{version}-%{release}
299Requires: bzr
300
301%description bzr
302Git tools for working with bzr repositories.
303
e5fa8af5
JB
304%description bzr -l pl.UTF-8
305Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
306
307%package cvs
308Summary: CVS support for Git
309Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
310Group: Development/Tools
311Requires: %{name} = %{version}-%{release}
312Requires: cvsps >= 2.1-2
313Requires: rcs
314
315%description cvs
316CVS support for Git.
317
318%description cvs -l pl.UTF-8
319Obsługa CVS dla Gita.
320
0d2db069
ER
321%package hg
322Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 323Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
324Group: Development/Tools
325Requires: %{name} = %{version}-%{release}
326Requires: mercurial >= 1.8
327
328%description hg
329Git tools for working with mercurial repositories.
330
e5fa8af5
JB
331%description hg -l pl.UTF-8
332Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
333
0d2db069
ER
334%package p4
335Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 336Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
337Group: Development/Tools
338Requires: %{name} = %{version}-%{release}
339
340%description p4
341Git tools for working with Perforce depots.
342
e5fa8af5
JB
343%description p4 -l pl.UTF-8
344Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
345
2c0376c9
AM
346%package svn
347Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 348Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
349Group: Development/Tools
350Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 351Requires: perl-Encode
4ea37765 352Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
353
354%description svn
355Subversion support for Git.
356
357%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 358Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 359
d82521ea
ER
360%package email
361Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 362Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
363Group: Development/Tools
364Requires: %{name} = %{version}-%{release}
365
366%description email
367Git tools for sending email.
368
41b5f4b1
JB
369%description email -l pl.UTF-8
370Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
371
f2c1983d
AG
372%package -n bash-completion-git
373Summary: bash-completion for git
2712fe7b 374Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 375Group: Applications/Shells
cdeb0400 376Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 377Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
378%if "%{_rpmversion}" >= "5"
379BuildArch: noarch
380%endif
f2c1983d
AG
381
382%description -n bash-completion-git
383This package provides bash-completion for git.
384
385%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 386Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 387
3dc01deb 388%package -n perl-Git
5d7220ad 389Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 390Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 391Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 392Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 393
3dc01deb 394%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
395This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
396version control system. The modules have an easy and well-tested way
397to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
398provide specialized methods for doing easily operations which are not
399totally trivial to do over the generic command interface.
400
ea061c99
JR
401%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
402Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
403wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
404dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
405specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
406wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 407
0643d0ea
ER
408%package -n gnome-keyring-git-core
409Summary: GNOME Keyring authentication provider for Git
410Summary(pl.UTF-8): Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Git
411Group: X11/Applications
25c1ae0c 412URL: http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
0643d0ea
ER
413Requires: %{name} = %{version}-%{release}
414
415%description -n gnome-keyring-git-core
416Authentication provider module for Git which allows git client to
417authenticate using GNOME Keyring.
418
25c1ae0c 419You need to register it with:
a4e33b57 420- git config --global credential.helper gnome-keyring
25c1ae0c 421
0643d0ea
ER
422%description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
423Moduł uwierzytelniający dla Subversion pozwalający klientom git
424uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
425
50e442d4 426Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
a4e33b57 427- git config --global credential.helper gnome-keyring
50e442d4 428
51c3b977 429%prep
5013f7fc 430%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 431%patch0 -p1
b2c254f3 432%patch1 -p0
d12d8532 433%patch2 -p1
8ce45cec 434%patch3 -p1
c64c444d 435%patch4 -p1
a1036d06 436
0643d0ea
ER
437%{__rm} {Documentation/technical,contrib/emacs,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
438
a1036d06 439%build
11856720
AM
440%{__aclocal}
441%{__autoconf}
442%configure \
d12d8532 443 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 444 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 445 --with-openssl
51c3b977 446
7cfee1ba
KK
447echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
448
b69112f7 449%{__make} \
be2ccf99
AG
450 INSTALLDIRS=vendor \
451 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
452 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
453 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
454 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
455 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
456 V=1
27b79a12 457
d1d05a7a
ER
458%{__make} -C contrib/subtree
459
0643d0ea
ER
460%if %{with gnome_keyring}
461%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring
462%endif
463
83b9a8cd
ER
464%if %{with doc}
465%{__make} -C Documentation \
466 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
467 V=1
468%endif
7fdeb28c 469
db032591
AM
470%if %{with tests}
471%if %{without tests_cvs}
8bed7625 472%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 473%endif
acc7b6c4 474%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 475%endif
6c0d6e05 476
51c3b977 477%install
478rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 479install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 480install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 481install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 482install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
483cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
484[init]
cdeb0400 485 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 486EOF
c751087d 487
51c3b977 488%{__make} install \
d778c02c 489 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 490 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
491
08cc92d7 492%if %{with doc}
7fdeb28c 493%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 494 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 495%endif
7fdeb28c 496
d12d8532
KK
497# copy templates except sample hooks
498cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
499%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
500
1f25da6d 501# header files and lib
cdeb0400 502cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 503cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 504cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
505install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
506cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
507cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
508cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 509cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 510
d1d05a7a 511%{__make} -C contrib/subtree install \
348dee00 512 libexecdir=%{gitcoredir} \
d1d05a7a
ER
513 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
514
515%if %{with doc}
516%{__make} -C contrib/subtree install-doc \
517 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
518%endif
519
0643d0ea 520%if %{with gnome_keyring}
348dee00 521install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0643d0ea
ER
522# Remove built binary files, otherwise they will be installed in doc
523%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring clean
524%endif
525
f2c1983d 526# bash completion
3102984c
ER
527install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
528cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 529
b0d443ea
ER
530# Install git-prompt.sh
531install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
532cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
533
0d2db069 534# Install bzr and hg remote helpers from contrib
348dee00 535install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0d2db069 536
be2ccf99 537# gitweb
4f98dcd3 538mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 539ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 540cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 541cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 542cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 543cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 544cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 545
e1c8d79f 546# gitview
d82521ea 547install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 548
b11ada2c 549# git-daemon related files
e43aceaa
ER
550cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
551cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 552install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 553
bf7a9a54 554# paths cleanup
2c0376c9 555sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
556sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
557
4e9fd7a9
ER
558# hardlink
559ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
560ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
348dee00
ER
561ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-shell
562ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-upload-pack
4e9fd7a9 563
be2ccf99 564# remove unneeded files
cdeb0400
ER
565%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
566%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 567%py_postclean
27b79a12 568
815a92b1 569mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
570%find_lang git
571
51c3b977 572%clean
573rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
574
b11ada2c
AG
575%post daemon-inetd
576%service -q rc-inetd reload
577
578%postun daemon-inetd
579if [ "$1" = "0" ]; then
580 %service -q rc-inetd reload
581fi
582
583%post daemon-standalone
584/sbin/chkconfig --add git-daemon
585%service git-daemon restart "git-daemon"
586
587%preun daemon-standalone
588if [ "$1" = "0" ]; then
589 %service git-daemon stop
590 /sbin/chkconfig --del git-daemon
591fi
592
be2ccf99
AG
593%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
594%webapp_register apache %{webapp}
595
596%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
597%webapp_unregister apache %{webapp}
598
814a047c 599%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
600%webapp_register httpd %{webapp}
601
814a047c 602%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
603%webapp_unregister httpd %{webapp}
604
51ce768a
KK
605%triggerin gitweb -- lighttpd
606%webapp_register lighttpd %{webapp}
607
608%triggerun gitweb -- lighttpd
609%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
610
fdf2ed38 611%files -f git.lang
51c3b977 612%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 613%doc README contrib
a8655d02 614%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
615%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
616%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
617%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
618%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 619%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 620
08cc92d7 621%if %{with doc}
0afd37aa 622%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 623%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
624%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
625%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 626%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 627%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 628%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 629%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 630%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 631%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 632%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 633%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
634%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
635%{_mandir}/man7/gitcli.7*
636%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 637%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
638%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
639%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 640%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 641%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
642%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
643%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 644%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 645%endif
a8655d02 646
348dee00
ER
647%dir %{gitcoredir}
648%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
649%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
650%dir %{gitcoredir}/mergetools
651%{gitcoredir}/mergetools/*
a8655d02 652
0d2db069
ER
653%{_datadir}/%{name}
654%{_localstatedir}/lib/git
655
656# subpackages
348dee00
ER
657%exclude %{gitcoredir}/*email*
658%exclude %{gitcoredir}/*p4*
659%exclude %{gitcoredir}/git-archimport
660%exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
661%exclude %{gitcoredir}/git-gui
662%exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
663%exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
664%exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
665%exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
666%exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
667%exclude %{gitcoredir}/git-svn
668%exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
f295f80f 669%if %{with gnome_keyring}
348dee00 670%exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
f295f80f 671%endif
e3cefa79 672
a8655d02
ER
673%if %{with doc}
674%files doc
778b89a7 675%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
676%doc Documentation/RelNotes*
677%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
678%endif
679
b11ada2c
AG
680%files daemon-inetd
681%defattr(644,root,root,755)
682%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
683
684%files daemon-standalone
685%defattr(644,root,root,755)
686%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
687%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
688
e3cefa79 689%files devel
3ff86e9e 690%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 691%{_includedir}/%{name}
5db07614 692%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 693%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 694
91396e2e
AG
695%files gitk
696%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 697%if %{with doc}
91396e2e 698%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
699%endif
700%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
701%dir %{_datadir}/gitk
702%dir %{_datadir}/gitk/lib
703%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 704%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
3b243bbe 705%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 706%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
707%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
708%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 709%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 710%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 711%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 712%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 713%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 714
be2ccf99
AG
715%files gitweb
716%defattr(644,root,root,755)
717%doc gitweb/{README,INSTALL}
718%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
719%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
720%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 721%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 722%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 723%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
724%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
725%{appdir}
348dee00 726%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
93a30d5e 727%if %{with doc}
0c582eb3
AM
728%{_mandir}/man1/gitweb.1*
729%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 730%endif
be2ccf99 731
e1c8d79f 732%files gitview
733%defattr(644,root,root,755)
734%doc contrib/gitview/gitview.txt
735%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
736
f9871074
AG
737%files gui
738%defattr(644,root,root,755)
348dee00 739%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
f9871074
AG
740%dir %{_datadir}/git-gui
741%dir %{_datadir}/git-gui/lib
742%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
743%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
744%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
745%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
746%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 747%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 748%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 749%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
750%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
751%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
752%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
753%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 754%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 755%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
756%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
757%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 758%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 759
e5fa8af5
JB
760%files arch
761%defattr(644,root,root,755)
348dee00 762%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
e5fa8af5
JB
763%if %{with doc}
764%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
765%endif
766
0d2db069
ER
767%files bzr
768%defattr(644,root,root,755)
348dee00 769%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
0d2db069 770
e5fa8af5
JB
771%files cvs
772%defattr(644,root,root,755)
773%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
348dee00 774%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
e5fa8af5
JB
775%if %{with doc}
776%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
777%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
778%endif
779
0d2db069
ER
780%files hg
781%defattr(644,root,root,755)
348dee00 782%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
0d2db069
ER
783
784%files p4
785%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
786%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
787%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
0d2db069 788
2c0376c9
AM
789%files svn
790%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
791%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
792%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
b5884c73 793%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 794%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
795%if %{with doc}
796%{_mandir}/man1/git-svn.1*
797%endif
798
d82521ea
ER
799%files email
800%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
801%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
802%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
d82521ea 803%if %{with doc}
d82521ea 804%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 805%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
806%endif
807
f2c1983d
AG
808%files -n bash-completion-git
809%defattr(644,root,root,755)
3102984c 810%{bash_compdir}/git
f2c1983d 811
3dc01deb 812%files -n perl-Git
5d7220ad 813%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 814%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
815%dir %{perl_vendorlib}/Git
816%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 817%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 818%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
0643d0ea
ER
819
820%if %{with gnome_keyring}
821%files -n gnome-keyring-git-core
822%defattr(644,root,root,755)
348dee00 823%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
0643d0ea 824%endif
This page took 0.425072 seconds and 4 git commands to generate.