]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
up to 2.7.2
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
0643d0ea
ER
7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
8%bcond_without gnome_keyring # build without gnome keyring support
cdeb0400 9
7ad420b5
ER
10# for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
11
89a476f8 12%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
13Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
14Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 15Name: git-core
14b06c2b
JP
16Version: 2.7.2
17Release: 1
51c3b977 18License: GPL v2
19Group: Development/Tools
d6fc50d0 20Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.gz
14b06c2b 21# Source0-md5: 162ddc6c9b243899ad67ebd6b1c166b1
be2ccf99 22Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 23Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
24Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
25Source4: %{name}.sysconfig
26Source5: %{name}.inet
27Source6: %{name}.init
642ee6ff 28Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 29Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 30Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 31Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 32Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 33Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
1bcba60e 34Patch5: %{name}-test-grep.patch
e699dd89 35URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 36BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 37BuildRequires: automake
51c3b977 38BuildRequires: curl-devel
115484e9 39BuildRequires: expat-devel
25a92afd 40BuildRequires: gettext-tools
cecb5b67
KK
41%if %{with gnome_keyring}
42BuildRequires: libgnome-keyring-devel
43BuildRequires: pkgconfig
44%endif
51c3b977 45BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 46%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 47BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 48BuildRequires: perl-base
db444c11 49BuildRequires: python-devel
89a476f8 50BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 51BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 52BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 53BuildRequires: tcl
51c3b977 54BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
55%if %{with doc}
56BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 57BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
58BuildRequires: xmlto
59%endif
2c50f007 60%if %{with tests}
db032591 61%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 62# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 63BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 64BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 65%endif
ef4eeb6d
KK
66%if %{with tests_svn}
67BuildRequires: perl-subversion
68BuildRequires: subversion
69%endif
1b3085ff 70Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 71%endif
23c8c456 72# git-sh-setup: sane_grep
3f245fc5 73Requires: grep
23c8c456
ER
74# git-pull: printf
75Requires: coreutils
11856720 76Requires: openssh-clients
f266cd28 77Requires: perl-Error
7a437e6a 78Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 79Requires: sed
0d2db069 80Suggests: git-core-bzr
26361b03 81Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
82Suggests: git-core-hg
83Suggests: git-core-p4
26361b03 84Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
85Suggests: less
86Suggests: rsync
a77c0aad 87Obsoletes: python-Git
51c3b977 88BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
89
19936745
AM
90# html docs have links to txt files
91%define _noautocompressdoc *.txt
92
be2ccf99
AG
93%define webapp gitweb
94%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
95%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
96%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
6743dd7e
ER
97%define gitcoredir %{_prefix}/lib/%{name}
98%define _libexecdir %{_prefix}/lib
be2ccf99 99
51c3b977 100%description
101"git" can mean anything, depending on your mood.
102
d52424f5 103- random three-letter combination that is pronounceable, and not
104 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
105 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
106- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
107 dictionary of slang.
108- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
109 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
110- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 111
c751087d 112This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 113doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
114contents efficiently.
115
ea061c99
JR
116%description -l pl.UTF-8
117"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
118
d52424f5 119- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
120 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
121 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
122- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
123- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
124 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
125 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
126- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
127 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
128
129Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
130Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
131katalogu.
132
a8655d02
ER
133%package doc
134Summary: Documentation for git-core
135Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
136Group: Documentation
ad39aec1
ER
137%if "%{_rpmversion}" >= "5"
138BuildArch: noarch
139%endif
a8655d02
ER
140
141%description doc
142Documentation for git-core.
143
144%description doc -l pl.UTF-8
145Dokumentacja do git-core.
146
b11ada2c
AG
147%package daemon-inetd
148Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 149Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
150Group: Networking/Daemons
151Requires: %{name} = %{version}-%{release}
152Requires: setup >= 2.4.11-1
153Provides: git-core-daemon
154Obsoletes: git-core-daemon
155Obsoletes: git-core-daemon-standalone
6743dd7e
ER
156%if "%{_rpmversion}" >= "5"
157BuildArch: noarch
158%endif
b11ada2c
AG
159
160%description daemon-inetd
161Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
162repositories. This package provides all necessarry files to run
163git-daemon as an inetd service.
164
165%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
166Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
167udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
168do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
169
170%package daemon-standalone
171Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 172Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
173Group: Networking/Daemons
174Requires: %{name} = %{version}-%{release}
175Provides: git-core-daemon
176Obsoletes: git-core-daemon
177Obsoletes: git-core-daemon-inetd
6743dd7e
ER
178%if "%{_rpmversion}" >= "5"
179BuildArch: noarch
180%endif
b11ada2c
AG
181
182%description daemon-standalone
183Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
184repositories. This package provides all necessarry files to run
185git-daemon as an standalone service.
186
187%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
188Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
189udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
190do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 191
e3cefa79 192%package devel
8bed7625
JB
193Summary: Git library with header files
194Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 195Group: Development/Libraries
d52424f5 196Requires: zlib-devel
e3cefa79 197
198%description devel
8bed7625 199Git library with header files.
66a7f095 200
ea061c99 201%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 202Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 203
91396e2e
AG
204%package gitk
205Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
206Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
207Group: Development/Tools
208Requires: %{name} = %{version}-%{release}
209Requires: tk
6743dd7e
ER
210%if "%{_rpmversion}" >= "5"
211BuildArch: noarch
212%endif
91396e2e
AG
213
214%description gitk
1fcd08a6
JB
215gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
216This includes visualizing the commit graph, showing information
217related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
218
219Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 220Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
221into the main git repository.
222
223%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
224gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
225Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
226związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 227
1fcd08a6 228Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
229repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
230osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 231repozytorium gita.
91396e2e 232
be2ccf99
AG
233%package gitweb
234Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 235Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
236Group: Development/Tools
237Requires: %{name} = %{version}-%{release}
238Requires: webapps
666cda7c 239Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
240Requires: webserver(alias)
241Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 242Suggests: webserver(setenv)
6743dd7e
ER
243%if "%{_rpmversion}" >= "5"
244BuildArch: noarch
245%endif
be2ccf99
AG
246
247%description gitweb
248This package provides a web interface for browsing git repositories.
249
250%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 251Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 252
e1c8d79f 253%package gitview
30794a22
JB
254Summary: A GTK+ based repository browser for git
255Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 256Group: Development/Tools
257Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
258Requires: python >= 1:2.4
259Requires: python-pycairo >= 1.0
260Requires: python-pygobject
261Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
262Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
6743dd7e
ER
263%if "%{_rpmversion}" >= "5"
264BuildArch: noarch
265%endif
e1c8d79f 266
267%description gitview
30794a22 268A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 269
270%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 271Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 272
f9871074
AG
273%package gui
274Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
275Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
276Group: Development/Tools
277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
278Requires: tk
d4106757 279Requires: xdg-utils
531b434f 280Suggests: meld
6743dd7e
ER
281%if "%{_rpmversion}" >= "5"
282BuildArch: noarch
283%endif
f9871074
AG
284
285%description gui
286Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
287includes visualizing the commit graph, showing information related to
288each commit, and the files in the trees of each revision.
289
290Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
291Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
292into the main git repository.
293
294%description gui -l pl.UTF-8
295Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
296to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
297każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
298
299Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
300repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
301osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
302repozytorium gita.
303
e5fa8af5
JB
304%package arch
305Summary: Git tools for importing Arch repositories
306Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
307Group: Development/Tools
308Requires: %{name} = %{version}-%{release}
309Requires: tla
6743dd7e
ER
310%if "%{_rpmversion}" >= "5"
311BuildArch: noarch
312%endif
e5fa8af5
JB
313
314%description arch
315Git tools for importing Arch repositories.
316
317%description arch -l pl.UTF-8
318Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
319
0d2db069
ER
320%package bzr
321Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 322Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
323Group: Development/Tools
324Requires: %{name} = %{version}-%{release}
325Requires: bzr
6743dd7e
ER
326%if "%{_rpmversion}" >= "5"
327BuildArch: noarch
328%endif
0d2db069
ER
329
330%description bzr
331Git tools for working with bzr repositories.
332
e5fa8af5
JB
333%description bzr -l pl.UTF-8
334Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
335
336%package cvs
337Summary: CVS support for Git
338Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
339Group: Development/Tools
340Requires: %{name} = %{version}-%{release}
341Requires: cvsps >= 2.1-2
342Requires: rcs
6743dd7e
ER
343%if "%{_rpmversion}" >= "5"
344BuildArch: noarch
345%endif
e5fa8af5
JB
346
347%description cvs
348CVS support for Git.
349
350%description cvs -l pl.UTF-8
351Obsługa CVS dla Gita.
352
0d2db069
ER
353%package hg
354Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 355Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
356Group: Development/Tools
357Requires: %{name} = %{version}-%{release}
358Requires: mercurial >= 1.8
6743dd7e
ER
359%if "%{_rpmversion}" >= "5"
360BuildArch: noarch
361%endif
0d2db069
ER
362
363%description hg
364Git tools for working with mercurial repositories.
365
e5fa8af5
JB
366%description hg -l pl.UTF-8
367Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
368
0d2db069
ER
369%package p4
370Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 371Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
372Group: Development/Tools
373Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6743dd7e
ER
374%if "%{_rpmversion}" >= "5"
375BuildArch: noarch
376%endif
0d2db069
ER
377
378%description p4
379Git tools for working with Perforce depots.
380
e5fa8af5
JB
381%description p4 -l pl.UTF-8
382Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
383
2c0376c9
AM
384%package svn
385Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 386Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
387Group: Development/Tools
388Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 389Requires: perl-Encode
4ea37765 390Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
391
392%description svn
393Subversion support for Git.
394
395%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 396Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 397
d82521ea
ER
398%package email
399Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 400Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
401Group: Development/Tools
402Requires: %{name} = %{version}-%{release}
403
404%description email
405Git tools for sending email.
406
41b5f4b1
JB
407%description email -l pl.UTF-8
408Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
409
f2c1983d
AG
410%package -n bash-completion-git
411Summary: bash-completion for git
2712fe7b 412Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 413Group: Applications/Shells
cdeb0400 414Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 415Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
416%if "%{_rpmversion}" >= "5"
417BuildArch: noarch
418%endif
f2c1983d
AG
419
420%description -n bash-completion-git
421This package provides bash-completion for git.
422
423%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 424Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 425
3dc01deb 426%package -n perl-Git
5d7220ad 427Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 428Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 429Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 430Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 431
3dc01deb 432%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
433This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
434version control system. The modules have an easy and well-tested way
435to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
436provide specialized methods for doing easily operations which are not
437totally trivial to do over the generic command interface.
438
ea061c99
JR
439%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
440Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
441wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
442dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
443specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
444wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 445
0643d0ea
ER
446%package -n gnome-keyring-git-core
447Summary: GNOME Keyring authentication provider for Git
448Summary(pl.UTF-8): Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Git
449Group: X11/Applications
25c1ae0c 450URL: http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
0643d0ea
ER
451Requires: %{name} = %{version}-%{release}
452
453%description -n gnome-keyring-git-core
454Authentication provider module for Git which allows git client to
455authenticate using GNOME Keyring.
456
25c1ae0c 457You need to register it with:
a4e33b57 458- git config --global credential.helper gnome-keyring
25c1ae0c 459
0643d0ea
ER
460%description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
461Moduł uwierzytelniający dla Subversion pozwalający klientom git
462uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
463
50e442d4 464Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
a4e33b57 465- git config --global credential.helper gnome-keyring
50e442d4 466
51c3b977 467%prep
5013f7fc 468%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 469%patch0 -p1
b2c254f3 470%patch1 -p0
d12d8532 471%patch2 -p1
8ce45cec 472%patch3 -p1
c64c444d 473%patch4 -p1
1bcba60e 474%patch5 -p0
a1036d06 475
0643d0ea
ER
476%{__rm} {Documentation/technical,contrib/emacs,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
477
ab67970b
AM
478# we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
479cp -a contrib contrib-doc
480
a1036d06 481%build
11856720
AM
482%{__aclocal}
483%{__autoconf}
484%configure \
d12d8532 485 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 486 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 487 --with-openssl
51c3b977 488
7cfee1ba
KK
489echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
490
b69112f7 491%{__make} \
be2ccf99
AG
492 INSTALLDIRS=vendor \
493 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
494 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
495 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
496 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
497 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
498 V=1
27b79a12 499
d1d05a7a
ER
500%{__make} -C contrib/subtree
501
0643d0ea
ER
502%if %{with gnome_keyring}
503%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring
504%endif
505
83b9a8cd
ER
506%if %{with doc}
507%{__make} -C Documentation \
508 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
509 V=1
510%endif
7fdeb28c 511
db032591
AM
512%if %{with tests}
513%if %{without tests_cvs}
8bed7625 514%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 515%endif
acc7b6c4 516%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 517%endif
6c0d6e05 518
51c3b977 519%install
520rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 521install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 522install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 523install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 524install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
525cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
526[init]
cdeb0400 527 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 528EOF
c751087d 529
51c3b977 530%{__make} install \
d778c02c 531 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 532 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
533
08cc92d7 534%if %{with doc}
7fdeb28c 535%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 536 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 537%endif
7fdeb28c 538
d12d8532
KK
539# copy templates except sample hooks
540cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
541%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
542
1f25da6d 543# header files and lib
cdeb0400 544cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 545cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 546cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
547install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
548cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
549cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
550cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 551cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 552
d1d05a7a 553%{__make} -C contrib/subtree install \
348dee00 554 libexecdir=%{gitcoredir} \
d1d05a7a
ER
555 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
556
557%if %{with doc}
e6bf5c7d 558%{__make} -C contrib/subtree install-man \
d1d05a7a
ER
559 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
560%endif
561
0643d0ea 562%if %{with gnome_keyring}
348dee00 563install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0643d0ea
ER
564%endif
565
f2c1983d 566# bash completion
3102984c
ER
567install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
568cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 569
b0d443ea
ER
570# Install git-prompt.sh
571install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
572cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
573
0d2db069 574# Install bzr and hg remote helpers from contrib
348dee00 575install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0d2db069 576
be2ccf99 577# gitweb
4f98dcd3 578mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 579ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 580cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 581cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 582cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 583cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 584cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 585
e1c8d79f 586# gitview
d82521ea 587install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 588
b11ada2c 589# git-daemon related files
e43aceaa
ER
590cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
591cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 592install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 593
bf7a9a54 594# paths cleanup
6743dd7e
ER
595sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
596sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
bf7a9a54 597
4e9fd7a9
ER
598# hardlink
599ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
600ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
348dee00
ER
601ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-shell
602ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-upload-pack
4e9fd7a9 603
be2ccf99 604# remove unneeded files
cdeb0400
ER
605%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
606%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 607%py_postclean
27b79a12 608
815a92b1 609mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
610%find_lang git
611
51c3b977 612%clean
613rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
614
b11ada2c
AG
615%post daemon-inetd
616%service -q rc-inetd reload
617
618%postun daemon-inetd
619if [ "$1" = "0" ]; then
620 %service -q rc-inetd reload
621fi
622
623%post daemon-standalone
624/sbin/chkconfig --add git-daemon
625%service git-daemon restart "git-daemon"
626
627%preun daemon-standalone
628if [ "$1" = "0" ]; then
629 %service git-daemon stop
630 /sbin/chkconfig --del git-daemon
631fi
632
be2ccf99
AG
633%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
634%webapp_register apache %{webapp}
635
636%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
637%webapp_unregister apache %{webapp}
638
814a047c 639%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
640%webapp_register httpd %{webapp}
641
814a047c 642%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
643%webapp_unregister httpd %{webapp}
644
51ce768a
KK
645%triggerin gitweb -- lighttpd
646%webapp_register lighttpd %{webapp}
647
648%triggerun gitweb -- lighttpd
649%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
650
fdf2ed38 651%files -f git.lang
51c3b977 652%defattr(644,root,root,755)
ab67970b 653%doc README contrib-doc
a8655d02 654%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
655%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
656%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
657%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
658%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 659%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 660
08cc92d7 661%if %{with doc}
0afd37aa 662%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 663%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
664%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
665%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 666%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 667%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 668%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 669%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 670%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 671%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 672%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 673%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
674%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
675%{_mandir}/man7/gitcli.7*
676%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 677%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8 678%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
ab67970b 679%{_mandir}/man7/giteveryday.7*
a48d28b8 680%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 681%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 682%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
683%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
684%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 685%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 686%endif
a8655d02 687
348dee00
ER
688%dir %{gitcoredir}
689%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
690%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
691%dir %{gitcoredir}/mergetools
692%{gitcoredir}/mergetools/*
a8655d02 693
0d2db069
ER
694%{_datadir}/%{name}
695%{_localstatedir}/lib/git
696
697# subpackages
348dee00
ER
698%exclude %{gitcoredir}/*email*
699%exclude %{gitcoredir}/*p4*
700%exclude %{gitcoredir}/git-archimport
701%exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
702%exclude %{gitcoredir}/git-gui
703%exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
704%exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
705%exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
706%exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
707%exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
708%exclude %{gitcoredir}/git-svn
709%exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
f295f80f 710%if %{with gnome_keyring}
348dee00 711%exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
f295f80f 712%endif
e3cefa79 713
a8655d02
ER
714%if %{with doc}
715%files doc
778b89a7 716%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
717%doc Documentation/RelNotes*
718%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
719%endif
720
b11ada2c
AG
721%files daemon-inetd
722%defattr(644,root,root,755)
723%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
724
725%files daemon-standalone
726%defattr(644,root,root,755)
727%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
728%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
729
e3cefa79 730%files devel
3ff86e9e 731%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 732%{_includedir}/%{name}
5db07614 733%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 734%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 735
91396e2e
AG
736%files gitk
737%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 738%if %{with doc}
91396e2e 739%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
740%endif
741%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
742%dir %{_datadir}/gitk
743%dir %{_datadir}/gitk/lib
744%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 745%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
6cc57eea 746%lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
3b243bbe 747%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 748%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
749%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
750%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 751%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 752%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 753%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 754%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 755%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
1adc1f85 756%lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
91396e2e 757
be2ccf99
AG
758%files gitweb
759%defattr(644,root,root,755)
760%doc gitweb/{README,INSTALL}
761%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
762%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
763%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 764%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 765%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 766%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
767%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
768%{appdir}
348dee00 769%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
93a30d5e 770%if %{with doc}
0c582eb3
AM
771%{_mandir}/man1/gitweb.1*
772%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 773%endif
be2ccf99 774
e1c8d79f 775%files gitview
776%defattr(644,root,root,755)
777%doc contrib/gitview/gitview.txt
778%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
779
f9871074
AG
780%files gui
781%defattr(644,root,root,755)
348dee00 782%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
f9871074
AG
783%dir %{_datadir}/git-gui
784%dir %{_datadir}/git-gui/lib
785%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
786%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
787%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
788%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
789%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 790%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 791%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 792%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
793%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
794%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
795%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
796%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 797%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 798%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
799%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
800%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
6cc57eea 801%lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
35cbc54f 802%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 803
e5fa8af5
JB
804%files arch
805%defattr(644,root,root,755)
348dee00 806%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
e5fa8af5
JB
807%if %{with doc}
808%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
809%endif
810
0d2db069
ER
811%files bzr
812%defattr(644,root,root,755)
348dee00 813%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
0d2db069 814
e5fa8af5
JB
815%files cvs
816%defattr(644,root,root,755)
817%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
348dee00 818%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
e5fa8af5
JB
819%if %{with doc}
820%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
821%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
822%endif
823
0d2db069
ER
824%files hg
825%defattr(644,root,root,755)
348dee00 826%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
0d2db069
ER
827
828%files p4
829%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
830%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
831%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
0d2db069 832
2c0376c9
AM
833%files svn
834%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
835%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
836%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
b5884c73 837%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 838%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
839%if %{with doc}
840%{_mandir}/man1/git-svn.1*
841%endif
842
d82521ea
ER
843%files email
844%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
845%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
846%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
d82521ea 847%if %{with doc}
d82521ea 848%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 849%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
850%endif
851
f2c1983d
AG
852%files -n bash-completion-git
853%defattr(644,root,root,755)
3102984c 854%{bash_compdir}/git
f2c1983d 855
3dc01deb 856%files -n perl-Git
5d7220ad 857%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 858%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
859%dir %{perl_vendorlib}/Git
860%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 861%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 862%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
0643d0ea
ER
863
864%if %{with gnome_keyring}
865%files -n gnome-keyring-git-core
866%defattr(644,root,root,755)
348dee00 867%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
0643d0ea 868%endif
This page took 0.538104 seconds and 4 git commands to generate.