]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
up to 2.5.1
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
0643d0ea
ER
7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
8%bcond_without gnome_keyring # build without gnome keyring support
cdeb0400 9
7ad420b5
ER
10# for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
11
89a476f8 12%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
13Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
14Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 15Name: git-core
10806597 16Version: 2.5.1
ba77868d 17Release: 1
51c3b977 18License: GPL v2
19Group: Development/Tools
d6fc50d0 20Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.gz
10806597 21# Source0-md5: 196d3de058d9ba5808a5e608b3af8076
be2ccf99 22Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 23Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
24Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
25Source4: %{name}.sysconfig
26Source5: %{name}.inet
27Source6: %{name}.init
642ee6ff 28Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 29Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 30Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 31Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 32Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 33Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 34URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 35BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 36BuildRequires: automake
51c3b977 37BuildRequires: curl-devel
115484e9 38BuildRequires: expat-devel
25a92afd 39BuildRequires: gettext-tools
cecb5b67
KK
40%if %{with gnome_keyring}
41BuildRequires: libgnome-keyring-devel
42BuildRequires: pkgconfig
43%endif
51c3b977 44BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 45%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 46BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 47BuildRequires: perl-base
db444c11 48BuildRequires: python-devel
89a476f8 49BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 50BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 51BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 52BuildRequires: tcl
51c3b977 53BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
54%if %{with doc}
55BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 56BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
57BuildRequires: xmlto
58%endif
2c50f007 59%if %{with tests}
db032591 60%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 61# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 62BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 63BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 64%endif
ef4eeb6d
KK
65%if %{with tests_svn}
66BuildRequires: perl-subversion
67BuildRequires: subversion
68%endif
1b3085ff 69Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 70%endif
23c8c456 71# git-sh-setup: sane_grep
3f245fc5 72Requires: grep
23c8c456
ER
73# git-pull: printf
74Requires: coreutils
11856720 75Requires: openssh-clients
f266cd28 76Requires: perl-Error
7a437e6a 77Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 78Requires: sed
0d2db069 79Suggests: git-core-bzr
26361b03 80Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
81Suggests: git-core-hg
82Suggests: git-core-p4
26361b03 83Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
84Suggests: less
85Suggests: rsync
a77c0aad 86Obsoletes: python-Git
51c3b977 87BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
88
19936745
AM
89# html docs have links to txt files
90%define _noautocompressdoc *.txt
91
be2ccf99
AG
92%define webapp gitweb
93%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
94%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
95%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
348dee00 96%define gitcoredir %{_libdir}/%{name}
be2ccf99 97
51c3b977 98%description
99"git" can mean anything, depending on your mood.
100
d52424f5 101- random three-letter combination that is pronounceable, and not
102 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
103 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
104- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
105 dictionary of slang.
106- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
107 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
108- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 109
c751087d 110This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 111doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
112contents efficiently.
113
ea061c99
JR
114%description -l pl.UTF-8
115"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
116
d52424f5 117- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
118 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
119 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
120- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
121- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
122 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
123 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
124- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
125 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
126
127Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
128Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
129katalogu.
130
a8655d02
ER
131%package doc
132Summary: Documentation for git-core
133Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
134Group: Documentation
135
136%description doc
137Documentation for git-core.
138
139%description doc -l pl.UTF-8
140Dokumentacja do git-core.
141
142%description doc -l fr.UTF-8
143Javadoc pour git-core.
144
b11ada2c
AG
145%package daemon-inetd
146Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 147Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
148Group: Networking/Daemons
149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
150Requires: setup >= 2.4.11-1
151Provides: git-core-daemon
152Obsoletes: git-core-daemon
153Obsoletes: git-core-daemon-standalone
154
155%description daemon-inetd
156Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
157repositories. This package provides all necessarry files to run
158git-daemon as an inetd service.
159
160%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
161Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
162udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
163do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
164
165%package daemon-standalone
166Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 167Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
168Group: Networking/Daemons
169Requires: %{name} = %{version}-%{release}
170Provides: git-core-daemon
171Obsoletes: git-core-daemon
172Obsoletes: git-core-daemon-inetd
173
174%description daemon-standalone
175Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
176repositories. This package provides all necessarry files to run
177git-daemon as an standalone service.
178
179%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
180Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
181udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
182do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 183
e3cefa79 184%package devel
8bed7625
JB
185Summary: Git library with header files
186Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 187Group: Development/Libraries
d52424f5 188Requires: zlib-devel
e3cefa79 189
190%description devel
8bed7625 191Git library with header files.
66a7f095 192
ea061c99 193%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 194Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 195
91396e2e
AG
196%package gitk
197Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
198Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
199Group: Development/Tools
200Requires: %{name} = %{version}-%{release}
201Requires: tk
202
203%description gitk
1fcd08a6
JB
204gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
205This includes visualizing the commit graph, showing information
206related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
207
208Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 209Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
210into the main git repository.
211
212%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
213gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
214Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
215związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 216
1fcd08a6 217Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
218repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
219osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 220repozytorium gita.
91396e2e 221
be2ccf99
AG
222%package gitweb
223Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 224Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
225Group: Development/Tools
226Requires: %{name} = %{version}-%{release}
227Requires: webapps
666cda7c 228Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
229Requires: webserver(alias)
230Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 231Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
232
233%description gitweb
234This package provides a web interface for browsing git repositories.
235
236%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 237Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 238
e1c8d79f 239%package gitview
30794a22
JB
240Summary: A GTK+ based repository browser for git
241Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 242Group: Development/Tools
243Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
244Requires: python >= 1:2.4
245Requires: python-pycairo >= 1.0
246Requires: python-pygobject
247Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
248Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 249
250%description gitview
30794a22 251A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 252
253%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 254Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 255
f9871074
AG
256%package gui
257Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
258Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
259Group: Development/Tools
260Requires: %{name} = %{version}-%{release}
261Requires: tk
d4106757 262Requires: xdg-utils
531b434f 263Suggests: meld
f9871074
AG
264
265%description gui
266Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
267includes visualizing the commit graph, showing information related to
268each commit, and the files in the trees of each revision.
269
270Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
271Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
272into the main git repository.
273
274%description gui -l pl.UTF-8
275Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
276to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
277każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
278
279Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
280repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
281osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
282repozytorium gita.
283
e5fa8af5
JB
284%package arch
285Summary: Git tools for importing Arch repositories
286Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
287Group: Development/Tools
288Requires: %{name} = %{version}-%{release}
289Requires: tla
290
291%description arch
292Git tools for importing Arch repositories.
293
294%description arch -l pl.UTF-8
295Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
296
0d2db069
ER
297%package bzr
298Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 299Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
300Group: Development/Tools
301Requires: %{name} = %{version}-%{release}
302Requires: bzr
303
304%description bzr
305Git tools for working with bzr repositories.
306
e5fa8af5
JB
307%description bzr -l pl.UTF-8
308Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
309
310%package cvs
311Summary: CVS support for Git
312Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
313Group: Development/Tools
314Requires: %{name} = %{version}-%{release}
315Requires: cvsps >= 2.1-2
316Requires: rcs
317
318%description cvs
319CVS support for Git.
320
321%description cvs -l pl.UTF-8
322Obsługa CVS dla Gita.
323
0d2db069
ER
324%package hg
325Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 326Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
327Group: Development/Tools
328Requires: %{name} = %{version}-%{release}
329Requires: mercurial >= 1.8
330
331%description hg
332Git tools for working with mercurial repositories.
333
e5fa8af5
JB
334%description hg -l pl.UTF-8
335Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
336
0d2db069
ER
337%package p4
338Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 339Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
340Group: Development/Tools
341Requires: %{name} = %{version}-%{release}
342
343%description p4
344Git tools for working with Perforce depots.
345
e5fa8af5
JB
346%description p4 -l pl.UTF-8
347Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
348
2c0376c9
AM
349%package svn
350Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 351Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
352Group: Development/Tools
353Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 354Requires: perl-Encode
4ea37765 355Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
356
357%description svn
358Subversion support for Git.
359
360%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 361Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 362
d82521ea
ER
363%package email
364Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 365Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
366Group: Development/Tools
367Requires: %{name} = %{version}-%{release}
368
369%description email
370Git tools for sending email.
371
41b5f4b1
JB
372%description email -l pl.UTF-8
373Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
374
f2c1983d
AG
375%package -n bash-completion-git
376Summary: bash-completion for git
2712fe7b 377Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 378Group: Applications/Shells
cdeb0400 379Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 380Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
381%if "%{_rpmversion}" >= "5"
382BuildArch: noarch
383%endif
f2c1983d
AG
384
385%description -n bash-completion-git
386This package provides bash-completion for git.
387
388%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 389Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 390
3dc01deb 391%package -n perl-Git
5d7220ad 392Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 393Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 394Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 395Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 396
3dc01deb 397%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
398This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
399version control system. The modules have an easy and well-tested way
400to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
401provide specialized methods for doing easily operations which are not
402totally trivial to do over the generic command interface.
403
ea061c99
JR
404%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
405Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
406wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
407dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
408specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
409wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 410
0643d0ea
ER
411%package -n gnome-keyring-git-core
412Summary: GNOME Keyring authentication provider for Git
413Summary(pl.UTF-8): Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Git
414Group: X11/Applications
25c1ae0c 415URL: http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
0643d0ea
ER
416Requires: %{name} = %{version}-%{release}
417
418%description -n gnome-keyring-git-core
419Authentication provider module for Git which allows git client to
420authenticate using GNOME Keyring.
421
25c1ae0c 422You need to register it with:
a4e33b57 423- git config --global credential.helper gnome-keyring
25c1ae0c 424
0643d0ea
ER
425%description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
426Moduł uwierzytelniający dla Subversion pozwalający klientom git
427uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
428
50e442d4 429Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
a4e33b57 430- git config --global credential.helper gnome-keyring
50e442d4 431
51c3b977 432%prep
5013f7fc 433%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 434%patch0 -p1
b2c254f3 435%patch1 -p0
d12d8532 436%patch2 -p1
8ce45cec 437%patch3 -p1
c64c444d 438%patch4 -p1
a1036d06 439
0643d0ea
ER
440%{__rm} {Documentation/technical,contrib/emacs,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
441
ab67970b
AM
442# we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
443cp -a contrib contrib-doc
444
a1036d06 445%build
11856720
AM
446%{__aclocal}
447%{__autoconf}
448%configure \
d12d8532 449 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 450 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 451 --with-openssl
51c3b977 452
7cfee1ba
KK
453echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
454
b69112f7 455%{__make} \
be2ccf99
AG
456 INSTALLDIRS=vendor \
457 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
458 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
459 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
460 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
461 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
462 V=1
27b79a12 463
d1d05a7a
ER
464%{__make} -C contrib/subtree
465
0643d0ea
ER
466%if %{with gnome_keyring}
467%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring
468%endif
469
83b9a8cd
ER
470%if %{with doc}
471%{__make} -C Documentation \
472 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
473 V=1
474%endif
7fdeb28c 475
db032591
AM
476%if %{with tests}
477%if %{without tests_cvs}
8bed7625 478%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 479%endif
acc7b6c4 480%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 481%endif
6c0d6e05 482
51c3b977 483%install
484rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 485install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 486install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 487install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 488install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
489cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
490[init]
cdeb0400 491 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 492EOF
c751087d 493
51c3b977 494%{__make} install \
d778c02c 495 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 496 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
497
08cc92d7 498%if %{with doc}
7fdeb28c 499%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 500 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 501%endif
7fdeb28c 502
d12d8532
KK
503# copy templates except sample hooks
504cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
505%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
506
1f25da6d 507# header files and lib
cdeb0400 508cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 509cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 510cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
511install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
512cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
513cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
514cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 515cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 516
d1d05a7a 517%{__make} -C contrib/subtree install \
348dee00 518 libexecdir=%{gitcoredir} \
d1d05a7a
ER
519 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
520
521%if %{with doc}
e6bf5c7d 522%{__make} -C contrib/subtree install-man \
d1d05a7a
ER
523 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
524%endif
525
0643d0ea 526%if %{with gnome_keyring}
348dee00 527install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0643d0ea
ER
528%endif
529
f2c1983d 530# bash completion
3102984c
ER
531install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
532cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 533
b0d443ea
ER
534# Install git-prompt.sh
535install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
536cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
537
0d2db069 538# Install bzr and hg remote helpers from contrib
348dee00 539install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0d2db069 540
be2ccf99 541# gitweb
4f98dcd3 542mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 543ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 544cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 545cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 546cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 547cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 548cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 549
e1c8d79f 550# gitview
d82521ea 551install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 552
b11ada2c 553# git-daemon related files
e43aceaa
ER
554cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
555cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 556install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 557
bf7a9a54 558# paths cleanup
2c0376c9 559sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
560sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
561
4e9fd7a9
ER
562# hardlink
563ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
564ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
348dee00
ER
565ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-shell
566ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-upload-pack
4e9fd7a9 567
be2ccf99 568# remove unneeded files
cdeb0400
ER
569%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
570%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 571%py_postclean
27b79a12 572
815a92b1 573mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
574%find_lang git
575
51c3b977 576%clean
577rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
578
b11ada2c
AG
579%post daemon-inetd
580%service -q rc-inetd reload
581
582%postun daemon-inetd
583if [ "$1" = "0" ]; then
584 %service -q rc-inetd reload
585fi
586
587%post daemon-standalone
588/sbin/chkconfig --add git-daemon
589%service git-daemon restart "git-daemon"
590
591%preun daemon-standalone
592if [ "$1" = "0" ]; then
593 %service git-daemon stop
594 /sbin/chkconfig --del git-daemon
595fi
596
be2ccf99
AG
597%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
598%webapp_register apache %{webapp}
599
600%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
601%webapp_unregister apache %{webapp}
602
814a047c 603%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
604%webapp_register httpd %{webapp}
605
814a047c 606%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
607%webapp_unregister httpd %{webapp}
608
51ce768a
KK
609%triggerin gitweb -- lighttpd
610%webapp_register lighttpd %{webapp}
611
612%triggerun gitweb -- lighttpd
613%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
614
fdf2ed38 615%files -f git.lang
51c3b977 616%defattr(644,root,root,755)
ab67970b 617%doc README contrib-doc
a8655d02 618%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
619%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
620%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
621%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
622%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 623%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 624
08cc92d7 625%if %{with doc}
0afd37aa 626%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 627%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
628%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
629%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 630%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 631%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 632%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 633%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 634%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 635%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 636%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 637%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
638%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
639%{_mandir}/man7/gitcli.7*
640%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 641%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8 642%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
ab67970b 643%{_mandir}/man7/giteveryday.7*
a48d28b8 644%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 645%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 646%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
647%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
648%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 649%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 650%endif
a8655d02 651
348dee00
ER
652%dir %{gitcoredir}
653%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
654%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
655%dir %{gitcoredir}/mergetools
656%{gitcoredir}/mergetools/*
a8655d02 657
0d2db069
ER
658%{_datadir}/%{name}
659%{_localstatedir}/lib/git
660
661# subpackages
348dee00
ER
662%exclude %{gitcoredir}/*email*
663%exclude %{gitcoredir}/*p4*
664%exclude %{gitcoredir}/git-archimport
665%exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
666%exclude %{gitcoredir}/git-gui
667%exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
668%exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
669%exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
670%exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
671%exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
672%exclude %{gitcoredir}/git-svn
673%exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
f295f80f 674%if %{with gnome_keyring}
348dee00 675%exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
f295f80f 676%endif
e3cefa79 677
a8655d02
ER
678%if %{with doc}
679%files doc
778b89a7 680%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
681%doc Documentation/RelNotes*
682%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
683%endif
684
b11ada2c
AG
685%files daemon-inetd
686%defattr(644,root,root,755)
687%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
688
689%files daemon-standalone
690%defattr(644,root,root,755)
691%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
692%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
693
e3cefa79 694%files devel
3ff86e9e 695%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 696%{_includedir}/%{name}
5db07614 697%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 698%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 699
91396e2e
AG
700%files gitk
701%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 702%if %{with doc}
91396e2e 703%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
704%endif
705%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
706%dir %{_datadir}/gitk
707%dir %{_datadir}/gitk/lib
708%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 709%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
6cc57eea 710%lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
3b243bbe 711%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 712%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
713%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
714%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 715%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 716%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 717%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 718%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 719%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
1adc1f85 720%lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
91396e2e 721
be2ccf99
AG
722%files gitweb
723%defattr(644,root,root,755)
724%doc gitweb/{README,INSTALL}
725%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
726%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
727%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 728%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 729%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 730%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
731%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
732%{appdir}
348dee00 733%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
93a30d5e 734%if %{with doc}
0c582eb3
AM
735%{_mandir}/man1/gitweb.1*
736%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 737%endif
be2ccf99 738
e1c8d79f 739%files gitview
740%defattr(644,root,root,755)
741%doc contrib/gitview/gitview.txt
742%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
743
f9871074
AG
744%files gui
745%defattr(644,root,root,755)
348dee00 746%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
f9871074
AG
747%dir %{_datadir}/git-gui
748%dir %{_datadir}/git-gui/lib
749%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
750%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
751%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
752%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
753%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 754%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 755%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 756%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
757%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
758%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
759%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
760%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 761%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 762%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
763%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
764%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
6cc57eea 765%lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
35cbc54f 766%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 767
e5fa8af5
JB
768%files arch
769%defattr(644,root,root,755)
348dee00 770%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
e5fa8af5
JB
771%if %{with doc}
772%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
773%endif
774
0d2db069
ER
775%files bzr
776%defattr(644,root,root,755)
348dee00 777%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
0d2db069 778
e5fa8af5
JB
779%files cvs
780%defattr(644,root,root,755)
781%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
348dee00 782%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
e5fa8af5
JB
783%if %{with doc}
784%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
785%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
786%endif
787
0d2db069
ER
788%files hg
789%defattr(644,root,root,755)
348dee00 790%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
0d2db069
ER
791
792%files p4
793%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
794%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
795%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
0d2db069 796
2c0376c9
AM
797%files svn
798%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
799%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
800%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
b5884c73 801%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 802%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
803%if %{with doc}
804%{_mandir}/man1/git-svn.1*
805%endif
806
d82521ea
ER
807%files email
808%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
809%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
810%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
d82521ea 811%if %{with doc}
d82521ea 812%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 813%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
814%endif
815
f2c1983d
AG
816%files -n bash-completion-git
817%defattr(644,root,root,755)
3102984c 818%{bash_compdir}/git
f2c1983d 819
3dc01deb 820%files -n perl-Git
5d7220ad 821%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 822%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
823%dir %{perl_vendorlib}/Git
824%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 825%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 826%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
0643d0ea
ER
827
828%if %{with gnome_keyring}
829%files -n gnome-keyring-git-core
830%defattr(644,root,root,755)
348dee00 831%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
0643d0ea 832%endif
This page took 0.446473 seconds and 4 git commands to generate.