e9c47df299f1b26a842cad1139dc92620c03b090
[packages/geany-plugin-latex.git] / geany-plugin-latex.spec
1 Summary:        Geany LaTeX plugin
2 Summary(pl.UTF-8):      wtyczka Geany dla LaTeXa
3 Name:           geany-plugin-latex
4 Version:        0.4
5 Release:        2
6 License:        GPL v2
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://frank.uvena.de/files/geany/geanylatex-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  cbcb2022372683830932d2b4e271d790
10 URL:            http://frank.uvena.de/en/Geany/geanylatex/
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  geany-devel >= 0.16
14 BuildRequires:  gettext-devel
15 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.8
16 BuildRequires:  intltool
17 BuildRequires:  libtool
18 BuildRequires:  pkgconfig
19 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
20 Requires:       geany >= 0.16
21 Requires:       tetex
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24
25 %description
26 Geany LaTeX is a little plugin to improve support of LaTeX on Geany.
27 It implements a couple of mayby useful functions:
28     - Wizard to create new LaTeX documents in a fast and easy way with a
29       bunch of templates available
30     - A front end for add labels \label and references \ref and \pageref
31       with getting suggestion from aux file of document
32     - Inserting special characters through menu
33     - Help entering the right fields for BibTeX entries by providing
34       templates
35     - Easy inserting format patterns like \texttt through menu
36     - Support on inserting environments by offering an dialog and
37       recognising selections
38     - Shortcuts for inserting \item and \newline
39     - Toolbar with often used format options
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Geany LaTeX jest małą wtyczką, która udostępnia wsparcie LaTeXa w
43 Geany. Implementuje wiele być może przydatnych funkcji:
44     - czarodziej pozwala stworzyć nowy dokument LaTeXa szybko i w łatwy
45       sposób, dzięki wielu dostępnym szablonom
46     - interfejs użytkownika dodaje etykiety \label i referencje \ref oraz
47       \pageref, dzięki sugestiom z pliku aux
48     - wstawianie znaków specjalnych z menu
49     - pomaga poprawnie wypełniać pola BibTeX dzięki szablonom
50     - proste wstawianie formatowania, jak na przykład \texttt, przez menu
51     - wsparcie środowiska przy pisaniu dzięki wyświetlaniu opcji wyboru
52       oraz jego zatwierdzeniu
53     - skróty dla wstawiania \item i \newline
54     - pasek narzędzi z często używanymi opcjami formatowania
55
56 %clean
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58
59 %prep
60 %setup -q -n geanylatex-%{version}
61
62 %build
63 %{__libtoolize}
64 %{__aclocal}
65 %{__autoheader}
66 %{__automake}
67 %{__autoconf}
68
69 %configure 
70
71 %{__make}
72
73 %install
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76 %{__make} install \
77         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
78
79 %find_lang geanylatex
80
81 %files -f geanylatex.lang
82 %defattr(644,root,root,755)
83 %{_libdir}/geany/*
84 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog NEWS README
This page took 0.103948 seconds and 2 git commands to generate.