- improved file flow: %clean just after %install
[packages/geany-plugin-latex.git] / geany-plugin-latex.spec
1 Summary:        Geany LaTeX plugin
2 Summary(de.UTF-8):      LaTeX Plugin für Geany
3 Summary(pl.UTF-8):      wtyczka Geany dla LaTeXa
4 Name:           geany-plugin-latex
5 Version:        0.4
6 Release:        3
7 License:        GPL v2
8 Group:          Libraries
9 Source0:        http://frank.uvena.de/files/geany/geanylatex-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  cbcb2022372683830932d2b4e271d790
11 URL:            http://frank.uvena.de/en/Geany/geanylatex/
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  geany-devel >= 0.16
15 BuildRequires:  gettext-devel
16 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.8
17 BuildRequires:  intltool
18 BuildRequires:  libtool
19 BuildRequires:  pkgconfig
20 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
21 Requires:       geany >= 0.16
22 Suggests:       texlive-latex
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25
26 %description
27 Geany LaTeX is a little plugin to improve support of LaTeX on Geany.
28 It implements a couple of mayby useful functions:
29 - Wizard to create new LaTeX documents in a fast and easy way with a
30   bunch of templates available
31 - A front end for add labels \label and references \ref and \pageref
32   with getting suggestion from aux file of document
33 - Inserting special characters through menu
34 - Help entering the right fields for BibTeX entries by providing
35   templates
36 - Easy inserting format patterns like \texttt through menu
37 - Support on inserting environments by offering an dialog and
38   recognising selections
39 - Shortcuts for inserting \item and \newline
40 - Toolbar with often used format options
41
42 %description -l de.UTF-8
43 GeanyLaTeX ist ein Plugin für Geany, das bei der Arbeit mit
44 LaTeX-Dateien helfen soll. 
45 Dabei implementiert es eine Reihe von nützlichen Funktionen
46 - Dialog zum einfachen Erstellen von typischen Dokumenten
47 - Unterstützung beim Einfügen von \label und Referenzen wie \ref und
48   \pageref
49 - Hilfe beim Einfügen und Ersetzen von Sonderzeichen
50 - Einfaches Einfügen von Formtierungen wie \texttt über Menü bzw.
51   Tastendruck
52 - Einfügen von Umgebung über Das Menü bzw. Tastendruck
53 - Werkzeugleiste mit oft genutzten Formatierungen
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 Geany LaTeX jest małą wtyczką, która udostępnia wsparcie LaTeXa w
57 Geany. Implementuje wiele być może przydatnych funkcji:
58 - czarodziej pozwala stworzyć nowy dokument LaTeXa szybko i w łatwy
59   sposób, dzięki wielu dostępnym szablonom
60 - interfejs użytkownika dodaje etykiety \label i referencje \ref oraz
61   \pageref, dzięki sugestiom z pliku aux
62 - wstawianie znaków specjalnych z menu
63 - pomaga poprawnie wypełniać pola BibTeX dzięki szablonom
64 - proste wstawianie formatowania, jak na przykład \texttt, przez menu
65 - wsparcie środowiska przy pisaniu dzięki wyświetlaniu opcji wyboru
66   oraz jego zatwierdzeniu
67 - skróty dla wstawiania \item i \newline
68 - pasek narzędzi z często używanymi opcjami formatowania
69
70 %prep
71 %setup -q -n geanylatex-%{version}
72
73 %build
74 %{__libtoolize}
75 %{__aclocal}
76 %{__autoheader}
77 %{__automake}
78 %{__autoconf}
79
80 %configure 
81
82 %{__make}
83
84 %install
85 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
86
87 %{__make} install \
88         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
89
90 %find_lang geanylatex
91
92 %clean
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95 %files -f geanylatex.lang
96 %defattr(644,root,root,755)
97 %{_libdir}/geany/*
98 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog NEWS README
This page took 0.090253 seconds and 3 git commands to generate.