- added bconds (generated by RE from ./configure --help) - NFY
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
1 # conditional build
2 %bcond_without  bzlib2
3 %bcond_without  zlib
4 %bcond_without  mysql
5 %bcond_without  odbc
6 %bcond_without  postgresql
7 %bcond_without  sqlite2
8 %bcond_without  sqlite3
9 %bcond_without  firebird
10 %bcond_without  gtk
11 %bcond_without  gtksvg
12 %bcond_without  pdf
13 %bcond_without  net
14 %bcond_without  curl
15 %bcond_without  smtp
16 %bcond_without  pcre
17 %bcond_without  qt
18 %bcond_without  qte
19 %bcond_without  kde
20 %bcond_without  sdl
21 %bcond_without  sdlsound
22 %bcond_without  xml
23 %bcond_without  v4l
24 %bcond_without  crypt
25 %bcond_without  opengl
26 %bcond_without  corba
27 %bcond_without  image
28 #bcond_without  desktop
29 #
30 Summary:        Gambas - a free VB-like language
31 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
32 Name:           gambas2
33 Version:        2.8.2
34 Release:        0.1
35 License:        GPL v2
36 Group:          Development/Languages
37 Source0:        http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
38 # Source0-md5:  9f0d1c450b22580eccf3a0e3619a9d7c
39 Source1:        %{name}.desktop
40 Patch0:         %{name}-avoid-version.patch
41 URL:            http://gambas.sourceforge.net/
42 BuildRequires:  gettext-devel
43 %{?with_firebird:BuildRequires: Firebird-devel}
44 %{?with_sdl:BuildRequires:      SDL_mixer-devel}
45 %{?with_bzip2:BuildRequires:    bzip2-devel}
46 %{?with_curl:BuildRequires:     curl-devel}
47 %{?with_kde:BuildRequires:      kdelibs-devel}
48 %{?with_mysql:BuildRequires:    mysql-devel}
49 %{?with_corba:BuildRequires:    omniORB-devel >= 4}
50 %{?with_pdf:BuildRequires:      poppler-devel}
51 %{?with_postgresql:BuildRequires:       postgresql-backend-devel}
52 %{?with_postgresql:BuildRequires:       postgresql-devel}
53 %{?with_qt:BuildRequires:       qt-devel}
54 %{?with_qte:BuildRequires:      qt-devel}
55 %{?with_sqlite2:BuildRequires:  sqlite2-devel}
56 %{?with_sqlite:BuildRequires:   sqlite-devel}
57 %{?with_xml:BuildRequires:      libxml2-devel}
58 %{?with_xls:BuildRequires:      libxslt-devel}
59 %{?with_zlib:BuildRequires:     zlib-devel}
60 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
61
62 %description
63 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
64 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
65 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
66 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
67 languages, and so on...
68
69 This package provides the command-line utilities, as well as the
70 Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
71
72 %description -l pl.UTF-8
73 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
74 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
75 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
76 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
77 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
78 program na wiele języków itd.
79
80 Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
81 także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
82
83 %package doc
84 Summary:        Documentation for Gambas language
85 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla języka Gambas
86 Group:          Development/Languages
87
88 %description doc
89 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
90 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
91 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
92 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
93 languages, and so on...
94
95 This package contains Gambas language documentation.
96
97 %description doc -l pl.UTF-8
98 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
99 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
100 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
101 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
102 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
103 program na wiele języków itd.
104
105 Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
106
107 %package ide
108 Summary:        The Gambas IDE
109 Summary(pl.UTF-8):      IDE dla Gambas
110 Group:          Development/Languages
111 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
112 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
113 Requires:       %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
114 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
115 Requires:       %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
116 Requires:       %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
117
118 %description ide
119 This package includes the complete Gambas Development Environment,
120 with the database manager and all necessary components.
121
122 %description ide -l pl.UTF-8
123 Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
124 menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
125
126 %package examples
127 Summary:        The examples for Gambas language
128 Summary(pl.UTF-8):      Przykłady dla języka Gambas
129 Group:          Development/Languages
130 Requires:       %{name}-ide = %{version}-%{release}
131
132 %description examples
133 The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
134
135 %description examples -l pl.UTF-8
136 Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
137
138 %if 0
139 %package gb-compress
140 Summary:        The Gambas compression component
141 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do kompresji
142 Group:          Development/Languages
143 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
144
145 %description gb-compress
146 This component allows you to compress/uncompress data or files with
147 the bzip2 and zip algorithms.
148
149 %description gb-compress -l pl.UTF-8
150 Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
151 użyciu algorytmów bzip2 i zip.
152
153 %package gb-db
154 Summary:        The Gambas database component
155 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent bazodanowy
156 Group:          Development/Languages
157 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
158
159 %description gb-db
160 This component allows you to access many databases management systems,
161 provided that you install the needed driver packages.
162
163 %description gb-db -l pl.UTF-8
164 Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
165 warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
166
167 %package gb-db-mysql
168 Summary:        The MySQL driver for the Gambas database component
169 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
170 Group:          Development/Languages
171 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
172
173 %description gb-db-mysql
174 This component allows you to access MySQL databases.
175
176 %description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
177 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
178
179 %package gb-db-postgresql
180 Summary:        The PostgreSQL driver for the Gambas database component
181 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
182 Group:          Development/Languages
183 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
184
185 %description gb-db-postgresql
186 This component allows you to access PostgreSQL databases.
187
188 %description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
189 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
190
191 %package gb-db-sqlite
192 Summary:        The SQLite driver for the Gambas database component
193 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
194 Group:          Development/Languages
195 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
196
197 %description gb-db-sqlite
198 This component allows you to access SQLite databases.
199
200 %description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
201 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
202
203 %package gb-debug
204 Summary:        The debugger helper component for the Gambas IDE
205 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent debuggera dla IDE
206 Group:          Development/Languages
207 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
208
209 %description gb-debug
210 This component helps the IDE to debug Gambas programs.
211
212 %description gb-debug -l pl.UTF-8
213 Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
214 programów.
215
216 %package gb-eval
217 Summary:        The Gambas expression evaluator component
218 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
219 Group:          Development/Languages
220 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
221
222 %description gb-eval
223 This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
224 used by the Gambas Eval() function.
225
226 %description gb-eval -l pl.UTF-8
227 Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
228 używany przez funkcję Gambasa Eval().
229
230 %package gb-net
231 Summary:        The Gambas networking component
232 Summary(pl.UTF-8):      Komponent sieciowy Gambasa
233 Group:          Development/Languages
234 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
235
236 %description gb-net
237 This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
238 any serial ports.
239
240 %description gb-net -l pl.UTF-8
241 Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
242 do portów szeregowych.
243
244 %package gb-net-curl
245 Summary:        The Gambas advanced networking component
246 Summary(pl.UTF-8):      Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
247 Group:          Development/Languages
248 Requires:       %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
249
250 %description gb-net-curl
251 This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
252 clients.
253
254 %description gb-net-curl -l pl.UTF-8
255 Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
256 FTP lub HTTP.
257
258 %package gb-qt
259 Summary:        The Gambas Qt GUI component
260 Summary(pl.UTF-8):      Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
261 Group:          Development/Languages
262 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
263
264 %description gb-qt
265 This package includes the Gambas Qt GUI component.
266
267 %description gb-qt -l pl.UTF-8
268 Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
269 dla Gambasa.
270
271 %package gb-qt-ext
272 Summary:        The Gambas extended Qt GUI component
273 Summary(pl.UTF-8):      Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
274 Group:          Development/Languages
275 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
276
277 %description gb-qt-ext
278 This component includes some uncommon Qt controls.
279
280 %description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
281 Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
282
283 %package gb-qt-editor
284 Summary:        The Gambas source code editor component
285 Summary(pl.UTF-8):      Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
286 Group:          Development/Languages
287 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
288
289 %description gb-qt-editor
290 This component includes a Gambas source code editor with syntax
291 highlighting. It is used by the IDE.
292
293 %description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
294 Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
295 podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
296
297 %package gb-qt-kde
298 Summary:        The Gambas KDE component
299 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KDE dla Gambasa
300 Group:          Development/Languages
301 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
302
303 %description gb-qt-kde
304 This component transforms your Qt application in a KDE application,
305 and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
306 protocol.
307
308 %description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
309 Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
310 sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
311
312 %package gb-qt-kde-html
313 Summary:        The Gambas KHTML component
314 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KHTML dla Gambasa
315 Group:          Development/Languages
316 Requires:       %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
317
318 %description gb-qt-kde-html
319 This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
320 in KDE.
321
322 %description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
323 Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
324 zawartego w KDE.
325
326 %package gb-sdl
327 Summary:        The Gambas SDL component
328 Summary(pl.UTF-8):      Komponent SDL dla Gambasa
329 Group:          Development/Languages
330 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
331
332 %description gb-sdl
333 This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
334 you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
335
336 %description gb-sdl -l pl.UTF-8
337 Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
338 Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
339 zapisanej w pliku.
340
341 %package gb-vb
342 Summary:        The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
343 Summary(pl.UTF-8):      Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
344 Group:          Development/Languages
345 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
346
347 %description gb-vb
348 This component aims at including some functions that imitate the
349 behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
350 port some VB projects.
351
352 %description gb-vb -l pl.UTF-8
353 Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
354 zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
355 przy próbach sportowania projektów VB.
356
357 %package gb-xml
358 Summary:        The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
359 Summary(pl.UTF-8):      Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
360 Group:          Development/Languages
361 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
362
363 %description gb-xml
364 These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
365 to Gambas.
366
367 %description gb-xml -l pl.UTF-8
368 Te komponenty pozwalają na korzystanie z potęgi bibliotek libxml i
369 libxslt z poziomu Gambasa.
370 %endif
371
372 %prep
373 %setup -q
374 %patch0 -p1
375
376 %build
377 ./reconf-all
378 %configure \
379         --enable-bzlib2=%{?with_bzlib2:yes}%{!?with_bzlib2:no} \
380         --enable-zlib=%{?with_zlib:yes}%{!?with_zlib:no} \
381         --enable-mysql=%{?with_mysql:yes}%{!?with_mysql:no} \
382         --enable-odbc=%{?with_odbc:yes}%{!?with_odbc:no} \
383         --enable-postgresql=%{?with_postgresql:yes}%{!?with_postgresql:no} \
384         --enable-sqlite2=%{?with_sqlite2:yes}%{!?with_sqlite2:no} \
385         --enable-sqlite3=%{?with_sqlite3:yes}%{!?with_sqlite3:no} \
386         --enable-firebird=%{?with_firebird:yes}%{!?with_firebird:no} \
387         --enable-gtk=%{?with_gtk:yes}%{!?with_gtk:no} \
388         --enable-gtksvg=%{?with_gtksvg:yes}%{!?with_gtksvg:no} \
389         --enable-pdf=%{?with_pdf:yes}%{!?with_pdf:no} \
390         --enable-net=%{?with_net:yes}%{!?with_net:no} \
391         --enable-curl=%{?with_curl:yes}%{!?with_curl:no} \
392         --enable-smtp=%{?with_smtp:yes}%{!?with_smtp:no} \
393         --enable-pcre=%{?with_pcre:yes}%{!?with_pcre:no} \
394         --enable-qt=%{?with_qt:yes}%{!?with_qt:no} \
395         --enable-qte=%{?with_qte:yes}%{!?with_qte:no} \
396         --enable-kde=%{?with_kde:yes}%{!?with_kde:no} \
397         --enable-sdl=%{?with_sdl:yes}%{!?with_sdl:no} \
398         --enable-sdlsound=%{?with_sdlsound:yes}%{!?with_sdlsound:no} \
399         --enable-xml=%{?with_xml:yes}%{!?with_xml:no} \
400         --enable-v4l=%{?with_v4l:yes}%{!?with_v4l:no} \
401         --enable-crypt=%{?with_crypt:yes}%{!?with_crypt:no} \
402         --enable-opengl=%{?with_opengl:yes}%{!?with_opengl:no} \
403         --enable-corba=%{?with_corba:yes}%{!?with_corba:no} \
404         --enable-image=%{?with_image:yes}%{!?with_image:no} \
405
406 #       --enable-desktop=%{?with_desktop:yes}%{!?with_desktop:no} \
407
408 %{__make}
409
410 %install
411 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
412
413 %{__make} -j1 install \
414         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
415
416 install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
417 install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
418         $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
419
420 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
421
422 %clean
423 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
424
425 %files
426 %defattr(644,root,root,755)
427 %doc AUTHORS ChangeLog README
428 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
429 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
430 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
431 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
432 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
433 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
434 %dir %{_libdir}/%{name}
435 %dir %{_datadir}/%{name}
436 %dir %{_datadir}/%{name}/info
437 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info
438 %{_datadir}/%{name}/info/gb.list
439 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so
440 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
441 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
442 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
443 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
446 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
447 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
448 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
450 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
451 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
452 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
453 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
454 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
455 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
456 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
457 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
458 #%%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
459 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
460 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
461 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
462 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
463 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
464 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
465 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
466 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
467 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
468 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
469 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
470 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
471 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
472 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
473 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
474 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
475 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
476 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
477 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
478 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
479
480 %{_libdir}/%{name}/gb.component
481 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
482 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
483 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
484 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
485 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
486 %{_libdir}/%{name}/gb.db.component
487 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
488 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
489 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
490 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
491 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
492 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
493 %{_libdir}/%{name}/gb.form.component
494 %{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
495 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
496 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
497 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
498 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
499 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
500 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
501 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
502 #%%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
503 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
504 %{_libdir}/%{name}/gb.image.component
505 %{_libdir}/%{name}/gb.info.component
506 %{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
507 %{_libdir}/%{name}/gb.net.component
508 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
509 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
510 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
511 %{_libdir}/%{name}/gb.option.component
512 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
513 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
514 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
515 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
516 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
517 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
518 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
519 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
520 %{_libdir}/%{name}/gb.report.component
521 %{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
522 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
523 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
524 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
525 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
526 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
527 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
528 %{_libdir}/%{name}/gb.web.component
529 %{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
530 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
531 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
532 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
533 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
534 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
535 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
536 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
537 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
538 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
539 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
540 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
541 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
542 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
543 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
544 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
545 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
546 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
547 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
548 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
549 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
550 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
551 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
552 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
553 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
554 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
555 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
556 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
557 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
558 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
559 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
560 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
561 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
562 #%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
563 #%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
564 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
565 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
566 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
567 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
568 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
569 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
570 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
571 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
572 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
573 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
574 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
575 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
576 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
577 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
578 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
579 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
580 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
581 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
582 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
583 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
584 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
585 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
586 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
587 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
588 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
589 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
590 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
591 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
592 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
593 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
594 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
595 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
596 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
597 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
598 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
599 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
600 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
601 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
602 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
603 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
604 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
605 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
606 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
607 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
608 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
609 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
610 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
611 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
612 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
613 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
614
615 %files doc
616 %defattr(644,root,root,755)
617 %{_datadir}/%{name}/help
618
619 %files ide
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
622 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
623 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
624 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
625 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
626 %{_pixmapsdir}/%{name}.png
627
628 %files examples
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %{_datadir}/%{name}/examples
631
632 %if 0
633 %files gb-compress
634 %defattr(644,root,root,755)
635 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
636 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
637
638 %files gb-db
639 %defattr(644,root,root,755)
640 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
641 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
642 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
643 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
644
645 %files gb-db-mysql
646 %defattr(644,root,root,755)
647 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
648
649 %files gb-db-postgresql
650 %defattr(644,root,root,755)
651 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
652
653 %files gb-db-sqlite
654 %defattr(644,root,root,755)
655 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
656
657 %files gb-debug
658 %defattr(644,root,root,755)
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
660 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
661
662 %files gb-eval
663 %defattr(644,root,root,755)
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
665 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
666
667 %files gb-net
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
670 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
671 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
672 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
673
674 %files gb-net-curl
675 %defattr(644,root,root,755)
676 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
677 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
678 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
679 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
680
681 %files gb-qt
682 %defattr(644,root,root,755)
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
684 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
685 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
686 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
687
688 %files gb-qt-ext
689 %defattr(644,root,root,755)
690 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
691 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
692 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
693 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
694
695 %files gb-qt-editor
696 %defattr(644,root,root,755)
697 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
698 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
699 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
700 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
701
702 %files gb-qt-kde
703 %defattr(644,root,root,755)
704 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
705 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
706 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
707 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
708
709 %files gb-qt-kde-html
710 %defattr(644,root,root,755)
711 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
712 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
713 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
714 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
715
716 %files gb-sdl
717 %defattr(644,root,root,755)
718 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
719 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
720 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
721 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
722
723 %files gb-vb
724 %defattr(644,root,root,755)
725 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
726 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
727 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
728 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
729
730 %files gb-xml
731 %defattr(644,root,root,755)
732 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
733 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
734 %endif
This page took 0.467795 seconds and 3 git commands to generate.