- up to 2.8.1
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
1 Summary:        Gambas - a free VB-like language
2 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3 Name:           gambas2
4 Version:        2.8.1
5 Release:        0.1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  94898663d4b8c093dcb432d3cfa2e777
10 Source1:        %{name}.desktop
11 URL:            http://gambas.sourceforge.net/
12 BuildRequires:  SDL_mixer-devel
13 BuildRequires:  bzip2-devel
14 BuildRequires:  curl-devel
15 BuildRequires:  gettext-devel
16 BuildRequires:  kdelibs-devel
17 BuildRequires:  libxml2-devel
18 BuildRequires:  libxslt-devel
19 BuildRequires:  mysql-devel
20 BuildRequires:  postgresql-backend-devel
21 BuildRequires:  postgresql-devel
22 BuildRequires:  sqlite-devel
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
27 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
28 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
29 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
30 languages, and so on...
31
32 This package provides the command-line utilities, as well as the
33 Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
34
35 %description -l pl.UTF-8
36 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
37 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
38 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
39 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
40 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
41 program na wiele języków itd.
42
43 Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
44 także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
45
46 %package doc
47 Summary:        Documentation for Gambas language
48 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla języka Gambas
49 Group:          Development/Languages
50
51 %description doc
52 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
53 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
54 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
55 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
56 languages, and so on...
57
58 This package contains Gambas language documentation.
59
60 %description doc -l pl.UTF-8
61 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
62 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
63 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
64 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
65 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
66 program na wiele języków itd.
67
68 Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
69
70 %package ide
71 Summary:        The Gambas IDE
72 Summary(pl.UTF-8):      IDE dla Gambas
73 Group:          Development/Languages
74 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
75 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
76 Requires:       %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
77 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
78 Requires:       %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
79 Requires:       %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
80
81 %description ide
82 This package includes the complete Gambas Development Environment,
83 with the database manager and all necessary components.
84
85 %description ide -l pl.UTF-8
86 Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
87 menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
88
89 %package examples
90 Summary:        The examples for Gambas language
91 Summary(pl.UTF-8):      Przykłady dla języka Gambas
92 Group:          Development/Languages
93 Requires:       %{name}-ide = %{version}-%{release}
94
95 %description examples
96 The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
97
98 %description examples -l pl.UTF-8
99 Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
100
101 %if 0
102 %package gb-compress
103 Summary:        The Gambas compression component
104 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do kompresji
105 Group:          Development/Languages
106 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
107
108 %description gb-compress
109 This component allows you to compress/uncompress data or files with
110 the bzip2 and zip algorithms.
111
112 %description gb-compress -l pl.UTF-8
113 Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
114 użyciu algorytmów bzip2 i zip.
115
116 %package gb-db
117 Summary:        The Gambas database component
118 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent bazodanowy
119 Group:          Development/Languages
120 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
121
122 %description gb-db
123 This component allows you to access many databases management systems,
124 provided that you install the needed driver packages.
125
126 %description gb-db -l pl.UTF-8
127 Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
128 warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
129
130 %package gb-db-mysql
131 Summary:        The MySQL driver for the Gambas database component
132 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
133 Group:          Development/Languages
134 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
135
136 %description gb-db-mysql
137 This component allows you to access MySQL databases.
138
139 %description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
140 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
141
142 %package gb-db-postgresql
143 Summary:        The PostgreSQL driver for the Gambas database component
144 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
145 Group:          Development/Languages
146 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
147
148 %description gb-db-postgresql
149 This component allows you to access PostgreSQL databases.
150
151 %description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
152 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
153
154 %package gb-db-sqlite
155 Summary:        The SQLite driver for the Gambas database component
156 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
157 Group:          Development/Languages
158 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
159
160 %description gb-db-sqlite
161 This component allows you to access SQLite databases.
162
163 %description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
164 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
165
166 %package gb-debug
167 Summary:        The debugger helper component for the Gambas IDE
168 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent debuggera dla IDE
169 Group:          Development/Languages
170 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
171
172 %description gb-debug
173 This component helps the IDE to debug Gambas programs.
174
175 %description gb-debug -l pl.UTF-8
176 Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
177 programów.
178
179 %package gb-eval
180 Summary:        The Gambas expression evaluator component
181 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
182 Group:          Development/Languages
183 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
184
185 %description gb-eval
186 This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
187 used by the Gambas Eval() function.
188
189 %description gb-eval -l pl.UTF-8
190 Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
191 używany przez funkcję Gambasa Eval().
192
193 %package gb-net
194 Summary:        The Gambas networking component
195 Summary(pl.UTF-8):      Komponent sieciowy Gambasa
196 Group:          Development/Languages
197 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
198
199 %description gb-net
200 This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
201 any serial ports.
202
203 %description gb-net -l pl.UTF-8
204 Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
205 do portów szeregowych.
206
207 %package gb-net-curl
208 Summary:        The Gambas advanced networking component
209 Summary(pl.UTF-8):      Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
210 Group:          Development/Languages
211 Requires:       %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
212
213 %description gb-net-curl
214 This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
215 clients.
216
217 %description gb-net-curl -l pl.UTF-8
218 Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
219 FTP lub HTTP.
220
221 %package gb-qt
222 Summary:        The Gambas Qt GUI component
223 Summary(pl.UTF-8):      Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
224 Group:          Development/Languages
225 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
226
227 %description gb-qt
228 This package includes the Gambas Qt GUI component.
229
230 %description gb-qt -l pl.UTF-8
231 Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
232 dla Gambasa.
233
234 %package gb-qt-ext
235 Summary:        The Gambas extended Qt GUI component
236 Summary(pl.UTF-8):      Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
237 Group:          Development/Languages
238 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
239
240 %description gb-qt-ext
241 This component includes some uncommon Qt controls.
242
243 %description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
244 Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
245
246 %package gb-qt-editor
247 Summary:        The Gambas source code editor component
248 Summary(pl.UTF-8):      Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
249 Group:          Development/Languages
250 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
251
252 %description gb-qt-editor
253 This component includes a Gambas source code editor with syntax
254 highlighting. It is used by the IDE.
255
256 %description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
257 Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
258 podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
259
260 %package gb-qt-kde
261 Summary:        The Gambas KDE component
262 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KDE dla Gambasa
263 Group:          Development/Languages
264 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
265
266 %description gb-qt-kde
267 This component transforms your Qt application in a KDE application,
268 and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
269 protocol.
270
271 %description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
272 Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
273 sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
274
275 %package gb-qt-kde-html
276 Summary:        The Gambas KHTML component
277 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KHTML dla Gambasa
278 Group:          Development/Languages
279 Requires:       %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
280
281 %description gb-qt-kde-html
282 This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
283 in KDE.
284
285 %description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
286 Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
287 zawartego w KDE.
288
289 %package gb-sdl
290 Summary:        The Gambas SDL component
291 Summary(pl.UTF-8):      Komponent SDL dla Gambasa
292 Group:          Development/Languages
293 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
294
295 %description gb-sdl
296 This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
297 you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
298
299 %description gb-sdl -l pl.UTF-8
300 Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
301 Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
302 zapisanej w pliku.
303
304 %package gb-vb
305 Summary:        The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
306 Summary(pl.UTF-8):      Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
307 Group:          Development/Languages
308 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
309
310 %description gb-vb
311 This component aims at including some functions that imitate the
312 behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
313 port some VB projects.
314
315 %description gb-vb -l pl.UTF-8
316 Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
317 zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
318 przy próbach sportowania projektów VB.
319
320 %package gb-xml
321 Summary:        The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
322 Summary(pl.UTF-8):      Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
323 Group:          Development/Languages
324 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
325
326 %description gb-xml
327 These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
328 to Gambas.
329
330 %description gb-xml -l pl.UTF-8
331 Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
332 libxslt.
333 %endif
334
335 Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
336 libxslt.
337 %prep
338 %setup -q
339
340 %build
341 ./reconf-all
342 %configure
343 %{__make}
344
345 %install
346 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
347
348 %{__make} -j1 install \
349         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
350
351 install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
352 install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
353         $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
354
355 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
356
357 %clean
358 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
359
360 %files
361 %defattr(644,root,root,755)
362 %doc AUTHORS ChangeLog README
363 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
364 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
365 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
366 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
367 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
368 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
369 %dir %{_libdir}/%{name}
370 %dir %{_datadir}/%{name}
371 %dir %{_datadir}/%{name}/info
372 %{_libdir}/%{name}/gb.component
373 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info
374 %{_datadir}/%{name}/info/gb.list
375
376 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
377 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
378 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
379 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
380 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
381 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
382 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
383 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
384 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
385 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
386 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
387 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
388 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
389 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
390 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
391 %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
392 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
393 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
394 %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
395 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
396 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
397 %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
398 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
400 %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
401 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
403 %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
404 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
406 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
407 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
408 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
409 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
410 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
411 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
412 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
413 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
414 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
415 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
416 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
417 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
418 %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
419 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
420 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
421 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
422 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
423 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
424 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
425 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
426 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
427 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
428 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
429 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
430 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
431 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so.0
432 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so.0.0.0
433 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
434 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
435 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
436 %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
437 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
438 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
439 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
440 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
441 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
442 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
443 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
445 %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
446 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
447 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
448 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
450 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
451 %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
452 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
453 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
454 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
455 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
456 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
457 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
458 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
459 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
460 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
461 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
462 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
463 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
464 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
465 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
466 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
467 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
468 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
469 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
470 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
471 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
472 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
473 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
474 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
475 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
476 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
477 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
478 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
479 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
480 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
481 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
482 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
483 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
484 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
485 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
486 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
487 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
488 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
489 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
490 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
491 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
492 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
493 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
494
495 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
496 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
497 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
498 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
499 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
500 %{_libdir}/%{name}/gb.db.component
501 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
502 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
503 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
504 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
505 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
506 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
507 %{_libdir}/%{name}/gb.form.component
508 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
509 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
510 %{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
511 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
512 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
513 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
514 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
515 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
516 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
517 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
518 %{_libdir}/%{name}/gb.image.component
519 %{_libdir}/%{name}/gb.info.component
520 %{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
521 %{_libdir}/%{name}/gb.net.component
522 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
523 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
524 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
525 %{_libdir}/%{name}/gb.option.component
526 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
527 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
528 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
529 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
530 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
531 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
532 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
533 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
534 %{_libdir}/%{name}/gb.report.component
535 %{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
536 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
537 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
538 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
539 %{_libdir}/%{name}/gb.so
540 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so.0
541 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
542 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
543 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
544 %{_libdir}/%{name}/gb.web.component
545 %{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
546 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
547 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
548 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
549 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
550 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
551 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
552 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
553 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
554 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
555 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
556 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
557 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
558 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
559 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
560 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
561 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
562 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
563 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
564 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
565 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
566 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
567 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
568 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
569 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
570 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
571 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
572 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
573 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
574 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
575 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
576 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
577 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
578 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
579 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
580 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
581 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
582 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
583 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
584 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
585 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
586 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
587 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
588 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
589 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
590 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
591 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
592 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
593 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
594 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
595 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
596 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
597 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
598 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
599 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
600 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
601 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
602 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
603 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
604 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
605 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
606 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
607 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
608 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
609 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
610 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
611 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
612 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
613 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
614 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
615 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
616 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
617 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
618 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
619 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
620 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
621 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
622 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
623 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
624 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
625 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
626 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
627 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
628 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
629 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
630
631 %files doc
632 %defattr(644,root,root,755)
633 %{_datadir}/%{name}/help
634
635 %files ide
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
638 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
639 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
640 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
641 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
642 %{_pixmapsdir}/%{name}.png
643
644 %files examples
645 %defattr(644,root,root,755)
646 %{_datadir}/%{name}/examples
647
648 %if 0
649 %files gb-compress
650 %defattr(644,root,root,755)
651 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
652 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
653
654 %files gb-db
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
657 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
658 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
659 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
660
661 %files gb-db-mysql
662 %defattr(644,root,root,755)
663 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
664
665 %files gb-db-postgresql
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
668
669 %files gb-db-sqlite
670 %defattr(644,root,root,755)
671 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
672
673 %files gb-debug
674 %defattr(644,root,root,755)
675 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
676 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
677
678 %files gb-eval
679 %defattr(644,root,root,755)
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
681 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
682
683 %files gb-net
684 %defattr(644,root,root,755)
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
686 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
687 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
688 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
689
690 %files gb-net-curl
691 %defattr(644,root,root,755)
692 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
693 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
694 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
695 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
696
697 %files gb-qt
698 %defattr(644,root,root,755)
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
700 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
701 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
702 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
703
704 %files gb-qt-ext
705 %defattr(644,root,root,755)
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
707 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
708 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
709 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
710
711 %files gb-qt-editor
712 %defattr(644,root,root,755)
713 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
714 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
715 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
716 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
717
718 %files gb-qt-kde
719 %defattr(644,root,root,755)
720 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
721 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
722 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
723 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
724
725 %files gb-qt-kde-html
726 %defattr(644,root,root,755)
727 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
728 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
729 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
730 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
731
732 %files gb-sdl
733 %defattr(644,root,root,755)
734 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
735 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
736 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
737 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
738
739 %files gb-vb
740 %defattr(644,root,root,755)
741 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
742 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
743 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
744 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
745
746 %files gb-xml
747 %defattr(644,root,root,755)
748 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
749 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
750 %endif
This page took 0.094262 seconds and 3 git commands to generate.