225b5298d8c7ca7ec7f262b971543e64e2fcb85c
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
1 Summary:        Gambas - a free VB-like language
2 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3 Name:           gambas2
4 Version:        2.8.2
5 Release:        0.1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  9f0d1c450b22580eccf3a0e3619a9d7c
10 Source1:        %{name}.desktop
11 Patch0:         %{name}-avoid-version.patch
12 URL:            http://gambas.sourceforge.net/
13 BuildRequires:  SDL_mixer-devel
14 BuildRequires:  bzip2-devel
15 BuildRequires:  curl-devel
16 BuildRequires:  gettext-devel
17 BuildRequires:  kdelibs-devel
18 BuildRequires:  libxml2-devel
19 BuildRequires:  libxslt-devel
20 BuildRequires:  mysql-devel
21 BuildRequires:  omniORB-devel >= 4
22 BuildRequires:  poppler-devel   
23 BuildRequires:  postgresql-backend-devel
24 BuildRequires:  postgresql-devel
25 BuildRequires:  sqlite-devel
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %description
29 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
30 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
31 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
32 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
33 languages, and so on...
34
35 This package provides the command-line utilities, as well as the
36 Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
37
38 %description -l pl.UTF-8
39 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
40 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
41 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
42 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
43 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
44 program na wiele języków itd.
45
46 Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
47 także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
48
49 %package doc
50 Summary:        Documentation for Gambas language
51 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla języka Gambas
52 Group:          Development/Languages
53
54 %description doc
55 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
56 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
57 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
58 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
59 languages, and so on...
60
61 This package contains Gambas language documentation.
62
63 %description doc -l pl.UTF-8
64 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
65 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
66 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
67 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
68 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
69 program na wiele języków itd.
70
71 Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
72
73 %package ide
74 Summary:        The Gambas IDE
75 Summary(pl.UTF-8):      IDE dla Gambas
76 Group:          Development/Languages
77 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
78 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
79 Requires:       %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
80 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
81 Requires:       %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
82 Requires:       %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
83
84 %description ide
85 This package includes the complete Gambas Development Environment,
86 with the database manager and all necessary components.
87
88 %description ide -l pl.UTF-8
89 Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
90 menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
91
92 %package examples
93 Summary:        The examples for Gambas language
94 Summary(pl.UTF-8):      Przykłady dla języka Gambas
95 Group:          Development/Languages
96 Requires:       %{name}-ide = %{version}-%{release}
97
98 %description examples
99 The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
100
101 %description examples -l pl.UTF-8
102 Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
103
104 %if 0
105 %package gb-compress
106 Summary:        The Gambas compression component
107 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do kompresji
108 Group:          Development/Languages
109 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
110
111 %description gb-compress
112 This component allows you to compress/uncompress data or files with
113 the bzip2 and zip algorithms.
114
115 %description gb-compress -l pl.UTF-8
116 Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
117 użyciu algorytmów bzip2 i zip.
118
119 %package gb-db
120 Summary:        The Gambas database component
121 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent bazodanowy
122 Group:          Development/Languages
123 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
124
125 %description gb-db
126 This component allows you to access many databases management systems,
127 provided that you install the needed driver packages.
128
129 %description gb-db -l pl.UTF-8
130 Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
131 warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
132
133 %package gb-db-mysql
134 Summary:        The MySQL driver for the Gambas database component
135 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
136 Group:          Development/Languages
137 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
138
139 %description gb-db-mysql
140 This component allows you to access MySQL databases.
141
142 %description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
143 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
144
145 %package gb-db-postgresql
146 Summary:        The PostgreSQL driver for the Gambas database component
147 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
148 Group:          Development/Languages
149 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
150
151 %description gb-db-postgresql
152 This component allows you to access PostgreSQL databases.
153
154 %description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
155 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
156
157 %package gb-db-sqlite
158 Summary:        The SQLite driver for the Gambas database component
159 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
160 Group:          Development/Languages
161 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
162
163 %description gb-db-sqlite
164 This component allows you to access SQLite databases.
165
166 %description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
167 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
168
169 %package gb-debug
170 Summary:        The debugger helper component for the Gambas IDE
171 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent debuggera dla IDE
172 Group:          Development/Languages
173 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
174
175 %description gb-debug
176 This component helps the IDE to debug Gambas programs.
177
178 %description gb-debug -l pl.UTF-8
179 Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
180 programów.
181
182 %package gb-eval
183 Summary:        The Gambas expression evaluator component
184 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
185 Group:          Development/Languages
186 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
187
188 %description gb-eval
189 This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
190 used by the Gambas Eval() function.
191
192 %description gb-eval -l pl.UTF-8
193 Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
194 używany przez funkcję Gambasa Eval().
195
196 %package gb-net
197 Summary:        The Gambas networking component
198 Summary(pl.UTF-8):      Komponent sieciowy Gambasa
199 Group:          Development/Languages
200 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
201
202 %description gb-net
203 This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
204 any serial ports.
205
206 %description gb-net -l pl.UTF-8
207 Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
208 do portów szeregowych.
209
210 %package gb-net-curl
211 Summary:        The Gambas advanced networking component
212 Summary(pl.UTF-8):      Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
213 Group:          Development/Languages
214 Requires:       %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
215
216 %description gb-net-curl
217 This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
218 clients.
219
220 %description gb-net-curl -l pl.UTF-8
221 Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
222 FTP lub HTTP.
223
224 %package gb-qt
225 Summary:        The Gambas Qt GUI component
226 Summary(pl.UTF-8):      Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
227 Group:          Development/Languages
228 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
229
230 %description gb-qt
231 This package includes the Gambas Qt GUI component.
232
233 %description gb-qt -l pl.UTF-8
234 Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
235 dla Gambasa.
236
237 %package gb-qt-ext
238 Summary:        The Gambas extended Qt GUI component
239 Summary(pl.UTF-8):      Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
240 Group:          Development/Languages
241 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
242
243 %description gb-qt-ext
244 This component includes some uncommon Qt controls.
245
246 %description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
247 Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
248
249 %package gb-qt-editor
250 Summary:        The Gambas source code editor component
251 Summary(pl.UTF-8):      Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
252 Group:          Development/Languages
253 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
254
255 %description gb-qt-editor
256 This component includes a Gambas source code editor with syntax
257 highlighting. It is used by the IDE.
258
259 %description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
260 Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
261 podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
262
263 %package gb-qt-kde
264 Summary:        The Gambas KDE component
265 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KDE dla Gambasa
266 Group:          Development/Languages
267 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
268
269 %description gb-qt-kde
270 This component transforms your Qt application in a KDE application,
271 and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
272 protocol.
273
274 %description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
275 Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
276 sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
277
278 %package gb-qt-kde-html
279 Summary:        The Gambas KHTML component
280 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KHTML dla Gambasa
281 Group:          Development/Languages
282 Requires:       %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
283
284 %description gb-qt-kde-html
285 This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
286 in KDE.
287
288 %description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
289 Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
290 zawartego w KDE.
291
292 %package gb-sdl
293 Summary:        The Gambas SDL component
294 Summary(pl.UTF-8):      Komponent SDL dla Gambasa
295 Group:          Development/Languages
296 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
297
298 %description gb-sdl
299 This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
300 you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
301
302 %description gb-sdl -l pl.UTF-8
303 Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
304 Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
305 zapisanej w pliku.
306
307 %package gb-vb
308 Summary:        The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
309 Summary(pl.UTF-8):      Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
310 Group:          Development/Languages
311 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
312
313 %description gb-vb
314 This component aims at including some functions that imitate the
315 behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
316 port some VB projects.
317
318 %description gb-vb -l pl.UTF-8
319 Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
320 zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
321 przy próbach sportowania projektów VB.
322
323 %package gb-xml
324 Summary:        The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
325 Summary(pl.UTF-8):      Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
326 Group:          Development/Languages
327 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
328
329 %description gb-xml
330 These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
331 to Gambas.
332
333 %description gb-xml -l pl.UTF-8
334 Te komponenty pozwalają na korzystanie z potęgi bibliotek libxml i
335 libxslt z poziomu Gambasa.
336 %endif
337
338 %prep
339 %setup -q
340 %patch0 -p1
341
342 %build
343 ###runauto () {
344 ###set -x
345 ###%{__libtoolize}
346 ###%{__aclocal}
347 ###%{__autoconf}
348 ###%{__autoheader}
349 ###%{__automake}
350 ###}
351 ###
352 ###TOPDIR=$(pwd)
353 ###for d in $(find . -name configure.ac ) ; do
354 ###     echo $d | grep -vq TEMPLATE && cd $(dirname $d)
355 ###     runauto
356 ###     cd $TOPDIR
357 ###done
358 ./reconf-all
359 %configure
360 %{__make}
361
362 %install
363 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
364
365 %{__make} -j1 install \
366         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
367
368 install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
369 install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
370         $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
371
372 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
373
374 %clean
375 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
376
377 %files
378 %defattr(644,root,root,755)
379 %doc AUTHORS ChangeLog README
380 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
381 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
382 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
383 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
384 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
385 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
386 %dir %{_libdir}/%{name}
387 %dir %{_datadir}/%{name}
388 %dir %{_datadir}/%{name}/info
389 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info
390 %{_datadir}/%{name}/info/gb.list
391 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so
392 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
393 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
394 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
395 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
396 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
397 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
398 #%%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
400 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
401 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
403 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
404 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
406 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
407 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
408 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
409 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
410 #%%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
411 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
412 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
413 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
414 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
415 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
416 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
417 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
418 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
419 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
420 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
421 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
422 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
423 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
424 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
425 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
426 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
427 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
428 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
429 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
430 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
431
432 %{_libdir}/%{name}/gb.component
433 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
434 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
435 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
436 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
437 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
438 %{_libdir}/%{name}/gb.db.component
439 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
440 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
441 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
442 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
443 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
444 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
445 %{_libdir}/%{name}/gb.form.component
446 %{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
447 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
448 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
449 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
450 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
451 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
452 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
453 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
454 #%%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
455 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
456 %{_libdir}/%{name}/gb.image.component
457 %{_libdir}/%{name}/gb.info.component
458 %{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
459 %{_libdir}/%{name}/gb.net.component
460 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
461 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
462 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
463 %{_libdir}/%{name}/gb.option.component
464 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
465 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
466 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
467 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
468 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
469 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
470 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
471 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
472 %{_libdir}/%{name}/gb.report.component
473 %{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
474 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
475 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
476 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
477 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
478 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
479 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
480 %{_libdir}/%{name}/gb.web.component
481 %{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
482 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
483 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
484 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
485 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
486 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
487 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
488 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
489 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
490 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
491 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
492 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
493 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
494 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
495 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
496 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
497 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
498 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
499 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
500 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
501 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
502 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
503 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
504 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
505 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
506 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
507 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
508 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
509 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
510 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
511 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
512 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
513 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
514 #%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
515 #%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
516 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
517 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
518 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
519 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
520 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
521 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
522 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
523 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
524 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
525 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
526 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
527 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
528 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
529 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
530 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
531 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
532 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
533 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
534 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
535 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
536 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
537 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
538 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
539 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
540 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
541 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
542 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
543 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
544 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
545 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
546 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
547 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
548 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
549 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
550 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
551 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
552 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
553 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
554 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
555 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
556 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
557 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
558 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
559 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
560 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
561 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
562 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
563 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
564 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
565 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
566
567 %files doc
568 %defattr(644,root,root,755)
569 %{_datadir}/%{name}/help
570
571 %files ide
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
574 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
575 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
576 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
577 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
578 %{_pixmapsdir}/%{name}.png
579
580 %files examples
581 %defattr(644,root,root,755)
582 %{_datadir}/%{name}/examples
583
584 %if 0
585 %files gb-compress
586 %defattr(644,root,root,755)
587 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
588 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
589
590 %files gb-db
591 %defattr(644,root,root,755)
592 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
593 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
594 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
595 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
596
597 %files gb-db-mysql
598 %defattr(644,root,root,755)
599 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
600
601 %files gb-db-postgresql
602 %defattr(644,root,root,755)
603 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
604
605 %files gb-db-sqlite
606 %defattr(644,root,root,755)
607 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
608
609 %files gb-debug
610 %defattr(644,root,root,755)
611 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
612 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
613
614 %files gb-eval
615 %defattr(644,root,root,755)
616 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
617 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
618
619 %files gb-net
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
622 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
623 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
624 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
625
626 %files gb-net-curl
627 %defattr(644,root,root,755)
628 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
629 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
630 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
631 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
632
633 %files gb-qt
634 %defattr(644,root,root,755)
635 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
636 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
637 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
638 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
639
640 %files gb-qt-ext
641 %defattr(644,root,root,755)
642 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
643 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
644 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
645 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
646
647 %files gb-qt-editor
648 %defattr(644,root,root,755)
649 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
650 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
651 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
652 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
653
654 %files gb-qt-kde
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
657 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
658 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
659 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
660
661 %files gb-qt-kde-html
662 %defattr(644,root,root,755)
663 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
664 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
665 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
666 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
667
668 %files gb-sdl
669 %defattr(644,root,root,755)
670 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
671 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
672 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
673 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
674
675 %files gb-vb
676 %defattr(644,root,root,755)
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
678 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
679 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
680 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
681
682 %files gb-xml
683 %defattr(644,root,root,755)
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
685 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
686 %endif
This page took 0.085977 seconds and 2 git commands to generate.