- avoid number suffix in file module names (thnx to qboosh for hint)
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
CommitLineData
e3cfe804 1Summary: Gambas - a free VB-like language
2Summary(pl.UTF-8): Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3Name: gambas2
92b585f3 4Version: 2.8.1
e3cfe804 5Release: 0.1
6License: GPL v2
7Group: Development/Languages
8Source0: http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
92b585f3 9# Source0-md5: 94898663d4b8c093dcb432d3cfa2e777
e3cfe804 10Source1: %{name}.desktop
e3cfe804 11URL: http://gambas.sourceforge.net/
12BuildRequires: SDL_mixer-devel
13BuildRequires: bzip2-devel
14BuildRequires: curl-devel
15BuildRequires: gettext-devel
16BuildRequires: kdelibs-devel
17BuildRequires: libxml2-devel
18BuildRequires: libxslt-devel
19BuildRequires: mysql-devel
820553b6 20BuildRequires: omniORB-devel >= 4
e3cfe804 21BuildRequires: postgresql-backend-devel
22BuildRequires: postgresql-devel
23BuildRequires: sqlite-devel
24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
27Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
28with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
29quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
30pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
31languages, and so on...
32
33This package provides the command-line utilities, as well as the
34Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
35
36%description -l pl.UTF-8
37Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
38interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
39Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
40interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 41PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
42program na wiele języków itd.
e3cfe804 43
92b585f3 44Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
45także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
e3cfe804 46
47%package doc
48Summary: Documentation for Gambas language
49Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla języka Gambas
50Group: Development/Languages
51
52%description doc
53Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
54with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
55quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
56pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
57languages, and so on...
58
59This package contains Gambas language documentation.
60
61%description doc -l pl.UTF-8
62Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
63interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
64Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
65interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 66PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
67program na wiele języków itd.
e3cfe804 68
69Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
70
71%package ide
72Summary: The Gambas IDE
73Summary(pl.UTF-8): IDE dla Gambas
74Group: Development/Languages
75Requires: %{name} = %{version}-%{release}
76Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
77Requires: %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
78Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
79Requires: %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
80Requires: %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
81
82%description ide
83This package includes the complete Gambas Development Environment,
84with the database manager and all necessary components.
85
86%description ide -l pl.UTF-8
92b585f3 87Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
88menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
e3cfe804 89
90%package examples
91Summary: The examples for Gambas language
92Summary(pl.UTF-8): Przykłady dla języka Gambas
93Group: Development/Languages
94Requires: %{name}-ide = %{version}-%{release}
95
96%description examples
97The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
98
99%description examples -l pl.UTF-8
100Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
101
102%if 0
103%package gb-compress
104Summary: The Gambas compression component
105Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do kompresji
106Group: Development/Languages
107Requires: %{name} = %{version}-%{release}
108
109%description gb-compress
110This component allows you to compress/uncompress data or files with
111the bzip2 and zip algorithms.
112
113%description gb-compress -l pl.UTF-8
92b585f3 114Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
115użyciu algorytmów bzip2 i zip.
e3cfe804 116
117%package gb-db
118Summary: The Gambas database component
119Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent bazodanowy
120Group: Development/Languages
121Requires: %{name} = %{version}-%{release}
122
123%description gb-db
124This component allows you to access many databases management systems,
125provided that you install the needed driver packages.
126
127%description gb-db -l pl.UTF-8
128Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
129warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
130
131%package gb-db-mysql
132Summary: The MySQL driver for the Gambas database component
133Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
134Group: Development/Languages
135Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
136
137%description gb-db-mysql
138This component allows you to access MySQL databases.
139
140%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
141Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
142
143%package gb-db-postgresql
144Summary: The PostgreSQL driver for the Gambas database component
145Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
146Group: Development/Languages
147Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
148
149%description gb-db-postgresql
150This component allows you to access PostgreSQL databases.
151
152%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
153Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
154
155%package gb-db-sqlite
156Summary: The SQLite driver for the Gambas database component
157Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
158Group: Development/Languages
159Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
160
161%description gb-db-sqlite
162This component allows you to access SQLite databases.
163
164%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
165Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
166
167%package gb-debug
168Summary: The debugger helper component for the Gambas IDE
169Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent debuggera dla IDE
170Group: Development/Languages
171Requires: %{name} = %{version}-%{release}
172
173%description gb-debug
174This component helps the IDE to debug Gambas programs.
175
176%description gb-debug -l pl.UTF-8
177Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
178programów.
179
180%package gb-eval
181Summary: The Gambas expression evaluator component
182Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
183Group: Development/Languages
184Requires: %{name} = %{version}-%{release}
185
186%description gb-eval
187This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
188used by the Gambas Eval() function.
189
190%description gb-eval -l pl.UTF-8
92b585f3 191Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
192używany przez funkcję Gambasa Eval().
e3cfe804 193
194%package gb-net
195Summary: The Gambas networking component
196Summary(pl.UTF-8): Komponent sieciowy Gambasa
197Group: Development/Languages
198Requires: %{name} = %{version}-%{release}
199
200%description gb-net
201This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
202any serial ports.
203
204%description gb-net -l pl.UTF-8
205Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
206do portów szeregowych.
207
208%package gb-net-curl
209Summary: The Gambas advanced networking component
210Summary(pl.UTF-8): Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
211Group: Development/Languages
212Requires: %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
213
214%description gb-net-curl
215This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
216clients.
217
218%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
92b585f3 219Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
220FTP lub HTTP.
e3cfe804 221
222%package gb-qt
223Summary: The Gambas Qt GUI component
224Summary(pl.UTF-8): Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
225Group: Development/Languages
226Requires: %{name} = %{version}-%{release}
227
228%description gb-qt
229This package includes the Gambas Qt GUI component.
230
231%description gb-qt -l pl.UTF-8
92b585f3 232Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
233dla Gambasa.
e3cfe804 234
235%package gb-qt-ext
236Summary: The Gambas extended Qt GUI component
237Summary(pl.UTF-8): Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
238Group: Development/Languages
239Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
240
241%description gb-qt-ext
242This component includes some uncommon Qt controls.
243
244%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
245Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
246
247%package gb-qt-editor
248Summary: The Gambas source code editor component
249Summary(pl.UTF-8): Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
250Group: Development/Languages
251Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
252
253%description gb-qt-editor
254This component includes a Gambas source code editor with syntax
255highlighting. It is used by the IDE.
256
257%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
92b585f3 258Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
259podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
e3cfe804 260
261%package gb-qt-kde
262Summary: The Gambas KDE component
263Summary(pl.UTF-8): Komponent KDE dla Gambasa
264Group: Development/Languages
265Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
266
267%description gb-qt-kde
268This component transforms your Qt application in a KDE application,
269and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
270protocol.
271
272%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
273Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
274sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
275
276%package gb-qt-kde-html
277Summary: The Gambas KHTML component
278Summary(pl.UTF-8): Komponent KHTML dla Gambasa
279Group: Development/Languages
280Requires: %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
281
282%description gb-qt-kde-html
283This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
284in KDE.
285
286%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
287Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
288zawartego w KDE.
289
290%package gb-sdl
291Summary: The Gambas SDL component
292Summary(pl.UTF-8): Komponent SDL dla Gambasa
293Group: Development/Languages
294Requires: %{name} = %{version}-%{release}
295
296%description gb-sdl
297This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
298you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
299
300%description gb-sdl -l pl.UTF-8
92b585f3 301Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
302Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
303zapisanej w pliku.
e3cfe804 304
305%package gb-vb
306Summary: The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
307Summary(pl.UTF-8): Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
308Group: Development/Languages
309Requires: %{name} = %{version}-%{release}
310
311%description gb-vb
312This component aims at including some functions that imitate the
313behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
314port some VB projects.
315
316%description gb-vb -l pl.UTF-8
317Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
92b585f3 318zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
319przy próbach sportowania projektów VB.
e3cfe804 320
321%package gb-xml
322Summary: The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
323Summary(pl.UTF-8): Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
324Group: Development/Languages
325Requires: %{name} = %{version}-%{release}
326
327%description gb-xml
328These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
329to Gambas.
330
331%description gb-xml -l pl.UTF-8
5d994046
JB
332Te komponenty pozwalają na korzystanie z potęgi bibliotek libxml i
333libxslt z poziomu Gambasa.
e3cfe804 334%endif
335
336%prep
337%setup -q
e3cfe804 338
339%build
340./reconf-all
a35593fe 341%configure
e3cfe804 342%{__make}
343
344%install
345rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cfe804 346
347%{__make} -j1 install \
348 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
349
a35593fe 350install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
351install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
352 $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 353
354rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
355
356%clean
357rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
358
359%files
360%defattr(644,root,root,755)
361%doc AUTHORS ChangeLog README
362%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
363%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
364%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
365%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
366%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
367%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
368%dir %{_libdir}/%{name}
369%dir %{_datadir}/%{name}
370%dir %{_datadir}/%{name}/info
e3cfe804 371%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
372%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
820553b6
JB
373# '*' because of missing -avoid-version
374%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so*
375%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so*
376%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so*
377%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so*
378%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so*
379%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so*
380%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so*
381%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so*
382%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so*
383%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so*
384%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so*
385%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so*
386%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so*
387%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so*
388%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so*
389%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so*
390%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so*
391%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so*
392%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so*
393%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so*
394%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so*
395%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so*
396%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so*
397%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so*
398%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so*
399%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so*
400%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so*
401%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so*
402%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so*
403%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so*
404%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so*
405%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so*
406%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so*
407%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so*
408%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so*
409%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so*
410%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so*
411%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so*
412%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so*
413%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so*
e3cfe804 414
820553b6 415%{_libdir}/%{name}/gb.component
e3cfe804 416%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
417%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
418%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
419%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
420%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
421%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
422%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
423%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
424%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
425%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
426%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
427%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
428%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
820553b6 429%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
e3cfe804 430%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
431%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
e3cfe804 432%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
433%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
434%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
435%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
436%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
92b585f3 437%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
e3cfe804 438%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
439%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
440%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
441%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
442%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
443%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
444%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
445%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
446%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
447%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
448%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
449%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
e3cfe804 450%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
820553b6 451%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
e3cfe804 452%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
453%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
454%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
455%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
456%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
457%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
820553b6 458%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
e3cfe804 459%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
460%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
e3cfe804 461%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
462%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
463%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
464%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
465%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
466%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
467%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
468%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
469%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
470%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
471%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
472%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
473%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
474%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
475%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
476%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
477%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
478%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
479%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
480%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
481%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
482%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
483%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
484%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
485%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
486%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
487%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
488%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
489%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
490%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
491%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
492%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
493%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
494%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
495%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
496%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
92b585f3 497%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
498%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
e3cfe804 499%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
500%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
501%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
502%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
503%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
504%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
505%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
506%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
507%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
508%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
509%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
510%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
511%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
512%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
513%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
514%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
515%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
516%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
517%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
518%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
519%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
520%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
521%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
522%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
523%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
524%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
525%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
526%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
527%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
528%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
529%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
530%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
531%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
532%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
533%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
534%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
535%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
536%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
537%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
538%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
539%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
540%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
541%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
542%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
543%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
544%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
545%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
546%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
547%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
548%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
549
550%files doc
551%defattr(644,root,root,755)
552%{_datadir}/%{name}/help
553
554%files ide
555%defattr(644,root,root,755)
556%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
557%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
558%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
559%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
a35593fe 560%{_desktopdir}/%{name}.desktop
561%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 562
563%files examples
564%defattr(644,root,root,755)
565%{_datadir}/%{name}/examples
566
567%if 0
568%files gb-compress
569%defattr(644,root,root,755)
570%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
571%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
572
573%files gb-db
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
576%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
577%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
578%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
579
580%files gb-db-mysql
581%defattr(644,root,root,755)
582%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
583
584%files gb-db-postgresql
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
587
588%files gb-db-sqlite
589%defattr(644,root,root,755)
590%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
591
592%files gb-debug
593%defattr(644,root,root,755)
594%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
595%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
596
597%files gb-eval
598%defattr(644,root,root,755)
599%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
600%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
601
602%files gb-net
603%defattr(644,root,root,755)
604%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
605%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
606%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
607%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
608
609%files gb-net-curl
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
612%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
613%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
614%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
615
616%files gb-qt
617%defattr(644,root,root,755)
618%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
619%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
620%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
621%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
622
623%files gb-qt-ext
624%defattr(644,root,root,755)
625%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
626%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
627%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
628%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
629
630%files gb-qt-editor
631%defattr(644,root,root,755)
632%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
633%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
634%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
635%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
636
637%files gb-qt-kde
638%defattr(644,root,root,755)
639%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
640%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
641%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
642%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
643
644%files gb-qt-kde-html
645%defattr(644,root,root,755)
646%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
647%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
648%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
649%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
650
651%files gb-sdl
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
654%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
655%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
656%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
657
658%files gb-vb
659%defattr(644,root,root,755)
660%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
661%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
662%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
663%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
664
665%files gb-xml
666%defattr(644,root,root,755)
667%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
668%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
669%endif
This page took 0.17718 seconds and 4 git commands to generate.