- - cleaning, install desktop & icon files
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
CommitLineData
e3cfe804 1Summary: Gambas - a free VB-like language
2Summary(pl.UTF-8): Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3Name: gambas2
4Version: 2.8.0
5Release: 0.1
6License: GPL v2
7Group: Development/Languages
8Source0: http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
9# Source0-md5: e77b7c8589facc6bd7af8d4cdbc16bce
10Source1: %{name}.desktop
e3cfe804 11URL: http://gambas.sourceforge.net/
12BuildRequires: SDL_mixer-devel
13BuildRequires: bzip2-devel
14BuildRequires: curl-devel
15BuildRequires: gettext-devel
16BuildRequires: kdelibs-devel
17BuildRequires: libxml2-devel
18BuildRequires: libxslt-devel
19BuildRequires: mysql-devel
20BuildRequires: postgresql-backend-devel
21BuildRequires: postgresql-devel
22BuildRequires: sqlite-devel
23BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25%description
26Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
27with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
28quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
29pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
30languages, and so on...
31
32This package provides the command-line utilities, as well as the
33Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
34
35%description -l pl.UTF-8
36Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
37interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
38Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
39interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
40PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
41na wiele języków itd.
42
43Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a także
44interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
45
46%package doc
47Summary: Documentation for Gambas language
48Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla języka Gambas
49Group: Development/Languages
50
51%description doc
52Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
53with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
54quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
55pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
56languages, and so on...
57
58This package contains Gambas language documentation.
59
60%description doc -l pl.UTF-8
61Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
62interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
63Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
64interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
65PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
66na wiele języków itd.
67
68Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
69
70%package ide
71Summary: The Gambas IDE
72Summary(pl.UTF-8): IDE dla Gambas
73Group: Development/Languages
74Requires: %{name} = %{version}-%{release}
75Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
76Requires: %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
77Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
78Requires: %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
79Requires: %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
80
81%description ide
82This package includes the complete Gambas Development Environment,
83with the database manager and all necessary components.
84
85%description ide -l pl.UTF-8
86Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie
87z menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
88
89%package examples
90Summary: The examples for Gambas language
91Summary(pl.UTF-8): Przykłady dla języka Gambas
92Group: Development/Languages
93Requires: %{name}-ide = %{version}-%{release}
94
95%description examples
96The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
97
98%description examples -l pl.UTF-8
99Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
100
101%if 0
102%package gb-compress
103Summary: The Gambas compression component
104Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do kompresji
105Group: Development/Languages
106Requires: %{name} = %{version}-%{release}
107
108%description gb-compress
109This component allows you to compress/uncompress data or files with
110the bzip2 and zip algorithms.
111
112%description gb-compress -l pl.UTF-8
113Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy użyciu
114algorytmów bzip2 i zip.
115
116%package gb-db
117Summary: The Gambas database component
118Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent bazodanowy
119Group: Development/Languages
120Requires: %{name} = %{version}-%{release}
121
122%description gb-db
123This component allows you to access many databases management systems,
124provided that you install the needed driver packages.
125
126%description gb-db -l pl.UTF-8
127Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
128warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
129
130%package gb-db-mysql
131Summary: The MySQL driver for the Gambas database component
132Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
133Group: Development/Languages
134Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
135
136%description gb-db-mysql
137This component allows you to access MySQL databases.
138
139%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
140Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
141
142%package gb-db-postgresql
143Summary: The PostgreSQL driver for the Gambas database component
144Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
145Group: Development/Languages
146Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
147
148%description gb-db-postgresql
149This component allows you to access PostgreSQL databases.
150
151%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
152Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
153
154%package gb-db-sqlite
155Summary: The SQLite driver for the Gambas database component
156Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
157Group: Development/Languages
158Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
159
160%description gb-db-sqlite
161This component allows you to access SQLite databases.
162
163%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
164Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
165
166%package gb-debug
167Summary: The debugger helper component for the Gambas IDE
168Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent debuggera dla IDE
169Group: Development/Languages
170Requires: %{name} = %{version}-%{release}
171
172%description gb-debug
173This component helps the IDE to debug Gambas programs.
174
175%description gb-debug -l pl.UTF-8
176Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
177programów.
178
179%package gb-eval
180Summary: The Gambas expression evaluator component
181Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
182Group: Development/Languages
183Requires: %{name} = %{version}-%{release}
184
185%description gb-eval
186This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
187used by the Gambas Eval() function.
188
189%description gb-eval -l pl.UTF-8
190Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest używany
191przez funkcję Gambasa Eval().
192
193%package gb-net
194Summary: The Gambas networking component
195Summary(pl.UTF-8): Komponent sieciowy Gambasa
196Group: Development/Languages
197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
198
199%description gb-net
200This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
201any serial ports.
202
203%description gb-net -l pl.UTF-8
204Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
205do portów szeregowych.
206
207%package gb-net-curl
208Summary: The Gambas advanced networking component
209Summary(pl.UTF-8): Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
210Group: Development/Languages
211Requires: %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
212
213%description gb-net-curl
214This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
215clients.
216
217%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
218Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami FTP
219lub HTTP.
220
221%package gb-qt
222Summary: The Gambas Qt GUI component
223Summary(pl.UTF-8): Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
224Group: Development/Languages
225Requires: %{name} = %{version}-%{release}
226
227%description gb-qt
228This package includes the Gambas Qt GUI component.
229
230%description gb-qt -l pl.UTF-8
231Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla
232Gambasa.
233
234%package gb-qt-ext
235Summary: The Gambas extended Qt GUI component
236Summary(pl.UTF-8): Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
237Group: Development/Languages
238Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
239
240%description gb-qt-ext
241This component includes some uncommon Qt controls.
242
243%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
244Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
245
246%package gb-qt-editor
247Summary: The Gambas source code editor component
248Summary(pl.UTF-8): Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
249Group: Development/Languages
250Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
251
252%description gb-qt-editor
253This component includes a Gambas source code editor with syntax
254highlighting. It is used by the IDE.
255
256%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
257Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z podświetlaniem
258składni. Jest używany przez IDE.
259
260%package gb-qt-kde
261Summary: The Gambas KDE component
262Summary(pl.UTF-8): Komponent KDE dla Gambasa
263Group: Development/Languages
264Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
265
266%description gb-qt-kde
267This component transforms your Qt application in a KDE application,
268and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
269protocol.
270
271%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
272Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
273sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
274
275%package gb-qt-kde-html
276Summary: The Gambas KHTML component
277Summary(pl.UTF-8): Komponent KHTML dla Gambasa
278Group: Development/Languages
279Requires: %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
280
281%description gb-qt-kde-html
282This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
283in KDE.
284
285%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
286Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
287zawartego w KDE.
288
289%package gb-sdl
290Summary: The Gambas SDL component
291Summary(pl.UTF-8): Komponent SDL dla Gambasa
292Group: Development/Languages
293Requires: %{name} = %{version}-%{release}
294
295%description gb-sdl
296This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
297you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
298
299%description gb-sdl -l pl.UTF-8
300Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL. Pozwala na
301jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki zapisanej w pliku.
302
303%package gb-vb
304Summary: The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
305Summary(pl.UTF-8): Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
306Group: Development/Languages
307Requires: %{name} = %{version}-%{release}
308
309%description gb-vb
310This component aims at including some functions that imitate the
311behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
312port some VB projects.
313
314%description gb-vb -l pl.UTF-8
315Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
316zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie przy
317próbach sportowania projektów VB.
318
319%package gb-xml
320Summary: The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
321Summary(pl.UTF-8): Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
322Group: Development/Languages
323Requires: %{name} = %{version}-%{release}
324
325%description gb-xml
326These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
327to Gambas.
328
329%description gb-xml -l pl.UTF-8
330Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
331libxslt.
332%endif
333
334%prep
335%setup -q
e3cfe804 336
337%build
338./reconf-all
a35593fe 339%configure
e3cfe804 340%{__make}
341
342%install
343rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cfe804 344
345%{__make} -j1 install \
346 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
347
a35593fe 348install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
349install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
350 $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 351
352rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
353
354%clean
355rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
356
357%files
358%defattr(644,root,root,755)
359%doc AUTHORS ChangeLog README
360%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
361%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
362%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
363%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
364%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
365%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
366%dir %{_libdir}/%{name}
367%dir %{_datadir}/%{name}
368%dir %{_datadir}/%{name}/info
369%{_libdir}/%{name}/gb.component
370%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
371%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
372
373%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
374%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
375%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
376%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
377%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
378%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
379%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
380%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
381%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
382%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
383%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
384%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
385%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
386%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
387%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
388%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
389%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
390%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
391%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
392%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
393%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
394%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
395%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
396%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
397%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
398%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
399%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
400%{_libdir}/%{name}/gb.db.so
401%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
402%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
403%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
404%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
405%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
406%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
407%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
408%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
409%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
410%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
411%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
412%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
413%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
414%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
415%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
416%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
417%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
418%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
419%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
420%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
421%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
422%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
423%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
424%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
425%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
426%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
427%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
428%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
429%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
430%{_libdir}/%{name}/gb.image.so
431%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
432%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
433%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
434%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
435%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
436%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
437%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
438%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
439%{_libdir}/%{name}/gb.net.so
440%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
441%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
442%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
443%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
444%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
445%{_libdir}/%{name}/gb.option.so
446%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
447%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
448%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
449%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
450%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
451%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
452%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
453%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
454%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
455%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
456%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
457%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
458%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
459%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
460%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
461%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
462%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
463%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
464%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
465%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
466%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
467%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
468%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
469%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
470%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
471%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
472%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
473%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
474%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
475%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
476%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
477%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
478%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
479%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
480%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
481%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
482%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
483%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
484%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
485%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
486%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
487%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
488
489%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
490%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
491%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
492%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
493%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
494%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
495%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
496%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
497%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
498%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
499%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
500%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
501%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
502%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
503%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
504%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
505%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
506%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
507%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
508%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
509%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
510%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
511%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
512%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
513%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
514%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
515%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
516%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
517%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
518%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
519%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
520%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
521%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
522%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
523%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
524%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
525%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
526%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
527%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
528%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
529%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
530%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
531%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
532%{_libdir}/%{name}/gb.so
533%{_libdir}/%{name}/gb.so.0
534%{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
535%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
536%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
537%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
538%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
539%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
540%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
541%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
542%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
543%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
544%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
545%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
546%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
547%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
548%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
549%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
550%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
551%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
552%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
553%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
554%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
555%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
556%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
557%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
558%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
559%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
560%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
561%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
562%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
563%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
564%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
565%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
566%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
567%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
568%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
569%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
570%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
571%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
572%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
573%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
574%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
575%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
576%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
577%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
578%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
579%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
580%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
581%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
582%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
583%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
584%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
585%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
586%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
587%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
588%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
589%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
590%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
591%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
592%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
593%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
594%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
595%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
596%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
597%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
598%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
599%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
600%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
601%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
602%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
603%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
604%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
605%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
606%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
607%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
608%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
609%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
610%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
611%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
612%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
613%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
614%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
615%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
616%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
617%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
618%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
619%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
620%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
621
622%files doc
623%defattr(644,root,root,755)
624%{_datadir}/%{name}/help
625
626%files ide
627%defattr(644,root,root,755)
628%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
629%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
630%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
631%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
a35593fe 632%{_desktopdir}/%{name}.desktop
633%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 634
635%files examples
636%defattr(644,root,root,755)
637%{_datadir}/%{name}/examples
638
639%if 0
640%files gb-compress
641%defattr(644,root,root,755)
642%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
643%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
644
645%files gb-db
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
648%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
649%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
650%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
651
652%files gb-db-mysql
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
655
656%files gb-db-postgresql
657%defattr(644,root,root,755)
658%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
659
660%files gb-db-sqlite
661%defattr(644,root,root,755)
662%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
663
664%files gb-debug
665%defattr(644,root,root,755)
666%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
667%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
668
669%files gb-eval
670%defattr(644,root,root,755)
671%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
672%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
673
674%files gb-net
675%defattr(644,root,root,755)
676%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
677%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
678%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
679%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
680
681%files gb-net-curl
682%defattr(644,root,root,755)
683%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
684%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
685%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
686%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
687
688%files gb-qt
689%defattr(644,root,root,755)
690%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
691%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
692%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
693%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
694
695%files gb-qt-ext
696%defattr(644,root,root,755)
697%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
698%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
699%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
700%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
701
702%files gb-qt-editor
703%defattr(644,root,root,755)
704%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
705%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
706%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
707%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
708
709%files gb-qt-kde
710%defattr(644,root,root,755)
711%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
712%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
713%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
714%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
715
716%files gb-qt-kde-html
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
719%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
720%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
721%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
722
723%files gb-sdl
724%defattr(644,root,root,755)
725%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
726%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
727%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
728%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
729
730%files gb-vb
731%defattr(644,root,root,755)
732%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
733%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
734%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
735%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
736
737%files gb-xml
738%defattr(644,root,root,755)
739%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
740%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
741%endif
This page took 0.17235 seconds and 4 git commands to generate.