- up to 2.8.2
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
CommitLineData
e3cfe804 1Summary: Gambas - a free VB-like language
2Summary(pl.UTF-8): Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3Name: gambas2
78b63dea 4Version: 2.8.2
e3cfe804 5Release: 0.1
6License: GPL v2
7Group: Development/Languages
8Source0: http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
78b63dea 9# Source0-md5: 9f0d1c450b22580eccf3a0e3619a9d7c
e3cfe804 10Source1: %{name}.desktop
78b63dea 11Patch0: %{name}-avoid-version.patch
e3cfe804 12URL: http://gambas.sourceforge.net/
13BuildRequires: SDL_mixer-devel
14BuildRequires: bzip2-devel
15BuildRequires: curl-devel
16BuildRequires: gettext-devel
17BuildRequires: kdelibs-devel
18BuildRequires: libxml2-devel
19BuildRequires: libxslt-devel
20BuildRequires: mysql-devel
820553b6 21BuildRequires: omniORB-devel >= 4
78b63dea 22BuildRequires: poppler-devel
e3cfe804 23BuildRequires: postgresql-backend-devel
24BuildRequires: postgresql-devel
25BuildRequires: sqlite-devel
26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%description
29Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
30with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
31quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
32pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
33languages, and so on...
34
35This package provides the command-line utilities, as well as the
36Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
37
38%description -l pl.UTF-8
39Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
40interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
41Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
42interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 43PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
44program na wiele języków itd.
e3cfe804 45
92b585f3 46Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
47także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
e3cfe804 48
49%package doc
50Summary: Documentation for Gambas language
51Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla języka Gambas
52Group: Development/Languages
53
54%description doc
55Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
56with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
57quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
58pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
59languages, and so on...
60
61This package contains Gambas language documentation.
62
63%description doc -l pl.UTF-8
64Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
65interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
66Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
67interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 68PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
69program na wiele języków itd.
e3cfe804 70
71Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
72
73%package ide
74Summary: The Gambas IDE
75Summary(pl.UTF-8): IDE dla Gambas
76Group: Development/Languages
77Requires: %{name} = %{version}-%{release}
78Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
79Requires: %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
80Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
81Requires: %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
82Requires: %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
83
84%description ide
85This package includes the complete Gambas Development Environment,
86with the database manager and all necessary components.
87
88%description ide -l pl.UTF-8
92b585f3 89Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
90menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
e3cfe804 91
92%package examples
93Summary: The examples for Gambas language
94Summary(pl.UTF-8): Przykłady dla języka Gambas
95Group: Development/Languages
96Requires: %{name}-ide = %{version}-%{release}
97
98%description examples
99The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
100
101%description examples -l pl.UTF-8
102Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
103
104%if 0
105%package gb-compress
106Summary: The Gambas compression component
107Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do kompresji
108Group: Development/Languages
109Requires: %{name} = %{version}-%{release}
110
111%description gb-compress
112This component allows you to compress/uncompress data or files with
113the bzip2 and zip algorithms.
114
115%description gb-compress -l pl.UTF-8
92b585f3 116Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
117użyciu algorytmów bzip2 i zip.
e3cfe804 118
119%package gb-db
120Summary: The Gambas database component
121Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent bazodanowy
122Group: Development/Languages
123Requires: %{name} = %{version}-%{release}
124
125%description gb-db
126This component allows you to access many databases management systems,
127provided that you install the needed driver packages.
128
129%description gb-db -l pl.UTF-8
130Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
131warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
132
133%package gb-db-mysql
134Summary: The MySQL driver for the Gambas database component
135Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
136Group: Development/Languages
137Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
138
139%description gb-db-mysql
140This component allows you to access MySQL databases.
141
142%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
143Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
144
145%package gb-db-postgresql
146Summary: The PostgreSQL driver for the Gambas database component
147Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
148Group: Development/Languages
149Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
150
151%description gb-db-postgresql
152This component allows you to access PostgreSQL databases.
153
154%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
155Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
156
157%package gb-db-sqlite
158Summary: The SQLite driver for the Gambas database component
159Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
160Group: Development/Languages
161Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
162
163%description gb-db-sqlite
164This component allows you to access SQLite databases.
165
166%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
167Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
168
169%package gb-debug
170Summary: The debugger helper component for the Gambas IDE
171Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent debuggera dla IDE
172Group: Development/Languages
173Requires: %{name} = %{version}-%{release}
174
175%description gb-debug
176This component helps the IDE to debug Gambas programs.
177
178%description gb-debug -l pl.UTF-8
179Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
180programów.
181
182%package gb-eval
183Summary: The Gambas expression evaluator component
184Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
185Group: Development/Languages
186Requires: %{name} = %{version}-%{release}
187
188%description gb-eval
189This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
190used by the Gambas Eval() function.
191
192%description gb-eval -l pl.UTF-8
92b585f3 193Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
194używany przez funkcję Gambasa Eval().
e3cfe804 195
196%package gb-net
197Summary: The Gambas networking component
198Summary(pl.UTF-8): Komponent sieciowy Gambasa
199Group: Development/Languages
200Requires: %{name} = %{version}-%{release}
201
202%description gb-net
203This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
204any serial ports.
205
206%description gb-net -l pl.UTF-8
207Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
208do portów szeregowych.
209
210%package gb-net-curl
211Summary: The Gambas advanced networking component
212Summary(pl.UTF-8): Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
213Group: Development/Languages
214Requires: %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
215
216%description gb-net-curl
217This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
218clients.
219
220%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
92b585f3 221Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
222FTP lub HTTP.
e3cfe804 223
224%package gb-qt
225Summary: The Gambas Qt GUI component
226Summary(pl.UTF-8): Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
227Group: Development/Languages
228Requires: %{name} = %{version}-%{release}
229
230%description gb-qt
231This package includes the Gambas Qt GUI component.
232
233%description gb-qt -l pl.UTF-8
92b585f3 234Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
235dla Gambasa.
e3cfe804 236
237%package gb-qt-ext
238Summary: The Gambas extended Qt GUI component
239Summary(pl.UTF-8): Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
240Group: Development/Languages
241Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
242
243%description gb-qt-ext
244This component includes some uncommon Qt controls.
245
246%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
247Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
248
249%package gb-qt-editor
250Summary: The Gambas source code editor component
251Summary(pl.UTF-8): Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
252Group: Development/Languages
253Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
254
255%description gb-qt-editor
256This component includes a Gambas source code editor with syntax
257highlighting. It is used by the IDE.
258
259%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
92b585f3 260Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
261podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
e3cfe804 262
263%package gb-qt-kde
264Summary: The Gambas KDE component
265Summary(pl.UTF-8): Komponent KDE dla Gambasa
266Group: Development/Languages
267Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
268
269%description gb-qt-kde
270This component transforms your Qt application in a KDE application,
271and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
272protocol.
273
274%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
275Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
276sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
277
278%package gb-qt-kde-html
279Summary: The Gambas KHTML component
280Summary(pl.UTF-8): Komponent KHTML dla Gambasa
281Group: Development/Languages
282Requires: %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
283
284%description gb-qt-kde-html
285This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
286in KDE.
287
288%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
289Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
290zawartego w KDE.
291
292%package gb-sdl
293Summary: The Gambas SDL component
294Summary(pl.UTF-8): Komponent SDL dla Gambasa
295Group: Development/Languages
296Requires: %{name} = %{version}-%{release}
297
298%description gb-sdl
299This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
300you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
301
302%description gb-sdl -l pl.UTF-8
92b585f3 303Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
304Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
305zapisanej w pliku.
e3cfe804 306
307%package gb-vb
308Summary: The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
309Summary(pl.UTF-8): Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
310Group: Development/Languages
311Requires: %{name} = %{version}-%{release}
312
313%description gb-vb
314This component aims at including some functions that imitate the
315behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
316port some VB projects.
317
318%description gb-vb -l pl.UTF-8
319Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
92b585f3 320zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
321przy próbach sportowania projektów VB.
e3cfe804 322
323%package gb-xml
324Summary: The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
325Summary(pl.UTF-8): Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
326Group: Development/Languages
327Requires: %{name} = %{version}-%{release}
328
329%description gb-xml
330These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
331to Gambas.
332
333%description gb-xml -l pl.UTF-8
5d994046
JB
334Te komponenty pozwalają na korzystanie z potęgi bibliotek libxml i
335libxslt z poziomu Gambasa.
e3cfe804 336%endif
337
338%prep
339%setup -q
78b63dea 340%patch0 -p1
e3cfe804 341
342%build
78b63dea 343###runauto () {
344###set -x
345###%{__libtoolize}
346###%{__aclocal}
347###%{__autoconf}
348###%{__autoheader}
349###%{__automake}
350###}
351###
352###TOPDIR=$(pwd)
353###for d in $(find . -name configure.ac ) ; do
354### echo $d | grep -vq TEMPLATE && cd $(dirname $d)
355### runauto
356### cd $TOPDIR
357###done
e3cfe804 358./reconf-all
a35593fe 359%configure
e3cfe804 360%{__make}
361
362%install
363rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cfe804 364
365%{__make} -j1 install \
366 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
367
a35593fe 368install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
369install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
370 $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 371
372rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
373
374%clean
375rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
376
377%files
378%defattr(644,root,root,755)
379%doc AUTHORS ChangeLog README
380%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
381%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
382%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
383%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
384%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
385%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
386%dir %{_libdir}/%{name}
387%dir %{_datadir}/%{name}
388%dir %{_datadir}/%{name}/info
e3cfe804 389%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
390%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
78b63dea 391%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so
392%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
393%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
394%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
395%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
396%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
397%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
398#%%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
399%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
400%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
401%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
402%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
403%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
404%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
405%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
406%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
407%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
408%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
409%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
410#%%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
411%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
412%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
413%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
414%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
415%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
416%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
417%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
418%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
419%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
420%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
421%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
422%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
423%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
424%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
425%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
426%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
427%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
428%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
429%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
430%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
e3cfe804 431
820553b6 432%{_libdir}/%{name}/gb.component
e3cfe804 433%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
434%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
435%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
436%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
437%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
438%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
439%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
440%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
441%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
442%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
443%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
444%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
445%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
820553b6 446%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
e3cfe804 447%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
448%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
e3cfe804 449%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
450%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
451%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
452%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
453%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
78b63dea 454#%%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
e3cfe804 455%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
456%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
457%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
458%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
459%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
460%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
461%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
462%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
463%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
464%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
465%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
466%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
e3cfe804 467%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
820553b6 468%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
e3cfe804 469%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
470%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
471%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
472%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
473%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
474%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
820553b6 475%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
e3cfe804 476%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
477%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
e3cfe804 478%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
479%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
480%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
481%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
482%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
483%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
484%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
485%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
486%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
487%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
488%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
489%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
490%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
491%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
492%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
493%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
494%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
495%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
496%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
497%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
498%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
499%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
500%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
501%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
502%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
503%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
504%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
505%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
506%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
507%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
508%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
509%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
510%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
511%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
512%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
513%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
78b63dea 514#%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
515#%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
e3cfe804 516%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
517%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
518%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
519%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
520%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
521%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
522%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
523%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
524%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
525%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
526%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
527%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
528%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
529%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
530%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
531%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
532%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
533%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
534%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
535%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
536%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
537%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
538%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
539%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
540%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
541%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
542%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
543%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
544%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
545%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
546%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
547%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
548%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
549%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
550%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
551%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
552%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
553%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
554%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
555%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
556%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
557%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
558%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
559%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
560%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
561%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
562%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
563%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
564%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
565%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
566
567%files doc
568%defattr(644,root,root,755)
569%{_datadir}/%{name}/help
570
571%files ide
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
574%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
575%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
576%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
a35593fe 577%{_desktopdir}/%{name}.desktop
578%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 579
580%files examples
581%defattr(644,root,root,755)
582%{_datadir}/%{name}/examples
583
584%if 0
585%files gb-compress
586%defattr(644,root,root,755)
587%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
588%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
589
590%files gb-db
591%defattr(644,root,root,755)
592%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
593%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
594%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
595%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
596
597%files gb-db-mysql
598%defattr(644,root,root,755)
599%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
600
601%files gb-db-postgresql
602%defattr(644,root,root,755)
603%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
604
605%files gb-db-sqlite
606%defattr(644,root,root,755)
607%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
608
609%files gb-debug
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
612%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
613
614%files gb-eval
615%defattr(644,root,root,755)
616%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
617%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
618
619%files gb-net
620%defattr(644,root,root,755)
621%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
622%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
623%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
624%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
625
626%files gb-net-curl
627%defattr(644,root,root,755)
628%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
629%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
630%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
631%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
632
633%files gb-qt
634%defattr(644,root,root,755)
635%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
636%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
637%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
638%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
639
640%files gb-qt-ext
641%defattr(644,root,root,755)
642%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
643%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
644%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
645%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
646
647%files gb-qt-editor
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
650%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
651%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
652%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
653
654%files gb-qt-kde
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
657%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
658%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
659%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
660
661%files gb-qt-kde-html
662%defattr(644,root,root,755)
663%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
664%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
665%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
666%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
667
668%files gb-sdl
669%defattr(644,root,root,755)
670%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
671%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
672%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
673%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
674
675%files gb-vb
676%defattr(644,root,root,755)
677%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
678%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
679%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
680%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
681
682%files gb-xml
683%defattr(644,root,root,755)
684%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
685%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
686%endif
This page took 0.203082 seconds and 4 git commands to generate.