- added bconds (generated by RE from ./configure --help) - NFY
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
CommitLineData
5de351b4 1# conditional build
2%bcond_without bzlib2
3%bcond_without zlib
4%bcond_without mysql
5%bcond_without odbc
6%bcond_without postgresql
7%bcond_without sqlite2
8%bcond_without sqlite3
9%bcond_without firebird
10%bcond_without gtk
11%bcond_without gtksvg
12%bcond_without pdf
13%bcond_without net
14%bcond_without curl
15%bcond_without smtp
16%bcond_without pcre
17%bcond_without qt
18%bcond_without qte
19%bcond_without kde
20%bcond_without sdl
21%bcond_without sdlsound
22%bcond_without xml
23%bcond_without v4l
24%bcond_without crypt
25%bcond_without opengl
26%bcond_without corba
27%bcond_without image
28#bcond_without desktop
29#
e3cfe804 30Summary: Gambas - a free VB-like language
31Summary(pl.UTF-8): Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
32Name: gambas2
78b63dea 33Version: 2.8.2
e3cfe804 34Release: 0.1
35License: GPL v2
36Group: Development/Languages
37Source0: http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
78b63dea 38# Source0-md5: 9f0d1c450b22580eccf3a0e3619a9d7c
e3cfe804 39Source1: %{name}.desktop
78b63dea 40Patch0: %{name}-avoid-version.patch
e3cfe804 41URL: http://gambas.sourceforge.net/
e3cfe804 42BuildRequires: gettext-devel
5de351b4 43%{?with_firebird:BuildRequires: Firebird-devel}
44%{?with_sdl:BuildRequires: SDL_mixer-devel}
45%{?with_bzip2:BuildRequires: bzip2-devel}
46%{?with_curl:BuildRequires: curl-devel}
47%{?with_kde:BuildRequires: kdelibs-devel}
48%{?with_mysql:BuildRequires: mysql-devel}
49%{?with_corba:BuildRequires: omniORB-devel >= 4}
50%{?with_pdf:BuildRequires: poppler-devel}
51%{?with_postgresql:BuildRequires: postgresql-backend-devel}
52%{?with_postgresql:BuildRequires: postgresql-devel}
53%{?with_qt:BuildRequires: qt-devel}
54%{?with_qte:BuildRequires: qt-devel}
55%{?with_sqlite2:BuildRequires: sqlite2-devel}
56%{?with_sqlite:BuildRequires: sqlite-devel}
57%{?with_xml:BuildRequires: libxml2-devel}
58%{?with_xls:BuildRequires: libxslt-devel}
59%{?with_zlib:BuildRequires: zlib-devel}
e3cfe804 60BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
61
62%description
63Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
64with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
65quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
66pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
67languages, and so on...
68
69This package provides the command-line utilities, as well as the
70Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
71
72%description -l pl.UTF-8
73Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
74interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
75Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
76interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 77PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
78program na wiele języków itd.
e3cfe804 79
92b585f3 80Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
81także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
e3cfe804 82
83%package doc
84Summary: Documentation for Gambas language
85Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla języka Gambas
86Group: Development/Languages
87
88%description doc
89Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
90with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
91quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
92pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
93languages, and so on...
94
95This package contains Gambas language documentation.
96
97%description doc -l pl.UTF-8
98Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
99interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
100Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
101interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 102PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
103program na wiele języków itd.
e3cfe804 104
105Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
106
107%package ide
108Summary: The Gambas IDE
109Summary(pl.UTF-8): IDE dla Gambas
110Group: Development/Languages
111Requires: %{name} = %{version}-%{release}
112Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
113Requires: %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
114Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
115Requires: %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
116Requires: %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
117
118%description ide
119This package includes the complete Gambas Development Environment,
120with the database manager and all necessary components.
121
122%description ide -l pl.UTF-8
92b585f3 123Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
124menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
e3cfe804 125
126%package examples
127Summary: The examples for Gambas language
128Summary(pl.UTF-8): Przykłady dla języka Gambas
129Group: Development/Languages
130Requires: %{name}-ide = %{version}-%{release}
131
132%description examples
133The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
134
135%description examples -l pl.UTF-8
136Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
137
138%if 0
139%package gb-compress
140Summary: The Gambas compression component
141Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do kompresji
142Group: Development/Languages
143Requires: %{name} = %{version}-%{release}
144
145%description gb-compress
146This component allows you to compress/uncompress data or files with
147the bzip2 and zip algorithms.
148
149%description gb-compress -l pl.UTF-8
92b585f3 150Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
151użyciu algorytmów bzip2 i zip.
e3cfe804 152
153%package gb-db
154Summary: The Gambas database component
155Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent bazodanowy
156Group: Development/Languages
157Requires: %{name} = %{version}-%{release}
158
159%description gb-db
160This component allows you to access many databases management systems,
161provided that you install the needed driver packages.
162
163%description gb-db -l pl.UTF-8
164Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
165warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
166
167%package gb-db-mysql
168Summary: The MySQL driver for the Gambas database component
169Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
170Group: Development/Languages
171Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
172
173%description gb-db-mysql
174This component allows you to access MySQL databases.
175
176%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
177Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
178
179%package gb-db-postgresql
180Summary: The PostgreSQL driver for the Gambas database component
181Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
182Group: Development/Languages
183Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
184
185%description gb-db-postgresql
186This component allows you to access PostgreSQL databases.
187
188%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
189Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
190
191%package gb-db-sqlite
192Summary: The SQLite driver for the Gambas database component
193Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
194Group: Development/Languages
195Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
196
197%description gb-db-sqlite
198This component allows you to access SQLite databases.
199
200%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
201Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
202
203%package gb-debug
204Summary: The debugger helper component for the Gambas IDE
205Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent debuggera dla IDE
206Group: Development/Languages
207Requires: %{name} = %{version}-%{release}
208
209%description gb-debug
210This component helps the IDE to debug Gambas programs.
211
212%description gb-debug -l pl.UTF-8
213Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
214programów.
215
216%package gb-eval
217Summary: The Gambas expression evaluator component
218Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
219Group: Development/Languages
220Requires: %{name} = %{version}-%{release}
221
222%description gb-eval
223This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
224used by the Gambas Eval() function.
225
226%description gb-eval -l pl.UTF-8
92b585f3 227Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
228używany przez funkcję Gambasa Eval().
e3cfe804 229
230%package gb-net
231Summary: The Gambas networking component
232Summary(pl.UTF-8): Komponent sieciowy Gambasa
233Group: Development/Languages
234Requires: %{name} = %{version}-%{release}
235
236%description gb-net
237This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
238any serial ports.
239
240%description gb-net -l pl.UTF-8
241Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
242do portów szeregowych.
243
244%package gb-net-curl
245Summary: The Gambas advanced networking component
246Summary(pl.UTF-8): Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
247Group: Development/Languages
248Requires: %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
249
250%description gb-net-curl
251This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
252clients.
253
254%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
92b585f3 255Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
256FTP lub HTTP.
e3cfe804 257
258%package gb-qt
259Summary: The Gambas Qt GUI component
260Summary(pl.UTF-8): Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
261Group: Development/Languages
262Requires: %{name} = %{version}-%{release}
263
264%description gb-qt
265This package includes the Gambas Qt GUI component.
266
267%description gb-qt -l pl.UTF-8
92b585f3 268Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
269dla Gambasa.
e3cfe804 270
271%package gb-qt-ext
272Summary: The Gambas extended Qt GUI component
273Summary(pl.UTF-8): Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
274Group: Development/Languages
275Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
276
277%description gb-qt-ext
278This component includes some uncommon Qt controls.
279
280%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
281Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
282
283%package gb-qt-editor
284Summary: The Gambas source code editor component
285Summary(pl.UTF-8): Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
286Group: Development/Languages
287Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
288
289%description gb-qt-editor
290This component includes a Gambas source code editor with syntax
291highlighting. It is used by the IDE.
292
293%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
92b585f3 294Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
295podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
e3cfe804 296
297%package gb-qt-kde
298Summary: The Gambas KDE component
299Summary(pl.UTF-8): Komponent KDE dla Gambasa
300Group: Development/Languages
301Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
302
303%description gb-qt-kde
304This component transforms your Qt application in a KDE application,
305and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
306protocol.
307
308%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
309Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
310sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
311
312%package gb-qt-kde-html
313Summary: The Gambas KHTML component
314Summary(pl.UTF-8): Komponent KHTML dla Gambasa
315Group: Development/Languages
316Requires: %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
317
318%description gb-qt-kde-html
319This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
320in KDE.
321
322%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
323Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
324zawartego w KDE.
325
326%package gb-sdl
327Summary: The Gambas SDL component
328Summary(pl.UTF-8): Komponent SDL dla Gambasa
329Group: Development/Languages
330Requires: %{name} = %{version}-%{release}
331
332%description gb-sdl
333This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
334you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
335
336%description gb-sdl -l pl.UTF-8
92b585f3 337Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
338Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
339zapisanej w pliku.
e3cfe804 340
341%package gb-vb
342Summary: The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
343Summary(pl.UTF-8): Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
344Group: Development/Languages
345Requires: %{name} = %{version}-%{release}
346
347%description gb-vb
348This component aims at including some functions that imitate the
349behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
350port some VB projects.
351
352%description gb-vb -l pl.UTF-8
353Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
92b585f3 354zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
355przy próbach sportowania projektów VB.
e3cfe804 356
357%package gb-xml
358Summary: The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
359Summary(pl.UTF-8): Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
360Group: Development/Languages
361Requires: %{name} = %{version}-%{release}
362
363%description gb-xml
364These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
365to Gambas.
366
367%description gb-xml -l pl.UTF-8
5d994046
JB
368Te komponenty pozwalają na korzystanie z potęgi bibliotek libxml i
369libxslt z poziomu Gambasa.
e3cfe804 370%endif
371
372%prep
373%setup -q
78b63dea 374%patch0 -p1
e3cfe804 375
376%build
377./reconf-all
5de351b4 378%configure \
379 --enable-bzlib2=%{?with_bzlib2:yes}%{!?with_bzlib2:no} \
380 --enable-zlib=%{?with_zlib:yes}%{!?with_zlib:no} \
381 --enable-mysql=%{?with_mysql:yes}%{!?with_mysql:no} \
382 --enable-odbc=%{?with_odbc:yes}%{!?with_odbc:no} \
383 --enable-postgresql=%{?with_postgresql:yes}%{!?with_postgresql:no} \
384 --enable-sqlite2=%{?with_sqlite2:yes}%{!?with_sqlite2:no} \
385 --enable-sqlite3=%{?with_sqlite3:yes}%{!?with_sqlite3:no} \
386 --enable-firebird=%{?with_firebird:yes}%{!?with_firebird:no} \
387 --enable-gtk=%{?with_gtk:yes}%{!?with_gtk:no} \
388 --enable-gtksvg=%{?with_gtksvg:yes}%{!?with_gtksvg:no} \
389 --enable-pdf=%{?with_pdf:yes}%{!?with_pdf:no} \
390 --enable-net=%{?with_net:yes}%{!?with_net:no} \
391 --enable-curl=%{?with_curl:yes}%{!?with_curl:no} \
392 --enable-smtp=%{?with_smtp:yes}%{!?with_smtp:no} \
393 --enable-pcre=%{?with_pcre:yes}%{!?with_pcre:no} \
394 --enable-qt=%{?with_qt:yes}%{!?with_qt:no} \
395 --enable-qte=%{?with_qte:yes}%{!?with_qte:no} \
396 --enable-kde=%{?with_kde:yes}%{!?with_kde:no} \
397 --enable-sdl=%{?with_sdl:yes}%{!?with_sdl:no} \
398 --enable-sdlsound=%{?with_sdlsound:yes}%{!?with_sdlsound:no} \
399 --enable-xml=%{?with_xml:yes}%{!?with_xml:no} \
400 --enable-v4l=%{?with_v4l:yes}%{!?with_v4l:no} \
401 --enable-crypt=%{?with_crypt:yes}%{!?with_crypt:no} \
402 --enable-opengl=%{?with_opengl:yes}%{!?with_opengl:no} \
403 --enable-corba=%{?with_corba:yes}%{!?with_corba:no} \
404 --enable-image=%{?with_image:yes}%{!?with_image:no} \
405
406# --enable-desktop=%{?with_desktop:yes}%{!?with_desktop:no} \
407
e3cfe804 408%{__make}
409
410%install
411rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cfe804 412
413%{__make} -j1 install \
414 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
415
a35593fe 416install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
417install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
418 $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 419
420rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
421
422%clean
423rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
424
425%files
426%defattr(644,root,root,755)
427%doc AUTHORS ChangeLog README
428%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
429%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
430%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
431%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
432%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
433%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
434%dir %{_libdir}/%{name}
435%dir %{_datadir}/%{name}
436%dir %{_datadir}/%{name}/info
e3cfe804 437%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
438%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
78b63dea 439%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so
440%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
441%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
442%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
443%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
444%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
445%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
5de351b4 446%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
78b63dea 447%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
448%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
449%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
450%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
451%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
452%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
453%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
454%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
455%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
456%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
457%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
458#%%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
459%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
460%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
461%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
462%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
463%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
464%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
465%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
466%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
467%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
468%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
469%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
470%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
471%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
472%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
473%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
474%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
475%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
476%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
477%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
478%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
e3cfe804 479
820553b6 480%{_libdir}/%{name}/gb.component
e3cfe804 481%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
482%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
483%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
484%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
485%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
486%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
487%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
488%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
489%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
490%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
491%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
492%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
493%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
820553b6 494%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
e3cfe804 495%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
496%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
e3cfe804 497%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
498%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
499%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
500%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
501%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
78b63dea 502#%%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
e3cfe804 503%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
504%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
505%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
506%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
507%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
508%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
509%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
510%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
511%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
512%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
513%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
514%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
e3cfe804 515%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
820553b6 516%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
e3cfe804 517%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
518%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
519%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
520%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
521%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
522%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
820553b6 523%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
e3cfe804 524%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
525%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
e3cfe804 526%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
527%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
528%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
529%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
530%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
531%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
532%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
533%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
534%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
535%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
536%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
537%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
538%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
539%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
540%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
541%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
542%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
543%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
544%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
545%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
546%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
547%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
548%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
549%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
550%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
551%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
552%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
553%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
554%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
555%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
556%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
557%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
558%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
559%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
560%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
561%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
78b63dea 562#%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
563#%%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
e3cfe804 564%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
565%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
566%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
567%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
568%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
569%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
570%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
571%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
572%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
573%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
574%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
575%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
576%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
577%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
578%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
579%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
580%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
581%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
582%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
583%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
584%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
585%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
586%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
587%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
588%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
589%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
590%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
591%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
592%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
593%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
594%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
595%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
596%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
597%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
598%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
599%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
600%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
601%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
602%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
603%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
604%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
605%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
606%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
607%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
608%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
609%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
610%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
611%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
612%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
613%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
614
615%files doc
616%defattr(644,root,root,755)
617%{_datadir}/%{name}/help
618
619%files ide
620%defattr(644,root,root,755)
621%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
622%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
623%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
624%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
a35593fe 625%{_desktopdir}/%{name}.desktop
626%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 627
628%files examples
629%defattr(644,root,root,755)
630%{_datadir}/%{name}/examples
631
632%if 0
633%files gb-compress
634%defattr(644,root,root,755)
635%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
636%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
637
638%files gb-db
639%defattr(644,root,root,755)
640%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
641%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
642%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
643%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
644
645%files gb-db-mysql
646%defattr(644,root,root,755)
647%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
648
649%files gb-db-postgresql
650%defattr(644,root,root,755)
651%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
652
653%files gb-db-sqlite
654%defattr(644,root,root,755)
655%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
656
657%files gb-debug
658%defattr(644,root,root,755)
659%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
660%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
661
662%files gb-eval
663%defattr(644,root,root,755)
664%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
665%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
666
667%files gb-net
668%defattr(644,root,root,755)
669%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
670%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
671%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
672%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
673
674%files gb-net-curl
675%defattr(644,root,root,755)
676%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
677%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
678%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
679%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
680
681%files gb-qt
682%defattr(644,root,root,755)
683%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
684%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
685%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
686%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
687
688%files gb-qt-ext
689%defattr(644,root,root,755)
690%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
691%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
692%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
693%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
694
695%files gb-qt-editor
696%defattr(644,root,root,755)
697%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
698%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
699%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
700%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
701
702%files gb-qt-kde
703%defattr(644,root,root,755)
704%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
705%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
706%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
707%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
708
709%files gb-qt-kde-html
710%defattr(644,root,root,755)
711%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
712%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
713%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
714%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
715
716%files gb-sdl
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
719%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
720%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
721%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
722
723%files gb-vb
724%defattr(644,root,root,755)
725%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
726%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
727%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
728%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
729
730%files gb-xml
731%defattr(644,root,root,755)
732%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
733%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
734%endif
This page took 0.21803 seconds and 4 git commands to generate.