- better pl, cleanup
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
CommitLineData
e3cfe804 1Summary: Gambas - a free VB-like language
2Summary(pl.UTF-8): Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3Name: gambas2
92b585f3 4Version: 2.8.1
e3cfe804 5Release: 0.1
6License: GPL v2
7Group: Development/Languages
8Source0: http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
92b585f3 9# Source0-md5: 94898663d4b8c093dcb432d3cfa2e777
e3cfe804 10Source1: %{name}.desktop
e3cfe804 11URL: http://gambas.sourceforge.net/
12BuildRequires: SDL_mixer-devel
13BuildRequires: bzip2-devel
14BuildRequires: curl-devel
15BuildRequires: gettext-devel
16BuildRequires: kdelibs-devel
17BuildRequires: libxml2-devel
18BuildRequires: libxslt-devel
19BuildRequires: mysql-devel
20BuildRequires: postgresql-backend-devel
21BuildRequires: postgresql-devel
22BuildRequires: sqlite-devel
23BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25%description
26Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
27with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
28quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
29pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
30languages, and so on...
31
32This package provides the command-line utilities, as well as the
33Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
34
35%description -l pl.UTF-8
36Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
37interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
38Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
39interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 40PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
41program na wiele języków itd.
e3cfe804 42
92b585f3 43Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a
44także interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
e3cfe804 45
46%package doc
47Summary: Documentation for Gambas language
48Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla języka Gambas
49Group: Development/Languages
50
51%description doc
52Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
53with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
54quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
55pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
56languages, and so on...
57
58This package contains Gambas language documentation.
59
60%description doc -l pl.UTF-8
61Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
62interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
63Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
64interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
92b585f3 65PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć
66program na wiele języków itd.
e3cfe804 67
68Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
69
70%package ide
71Summary: The Gambas IDE
72Summary(pl.UTF-8): IDE dla Gambas
73Group: Development/Languages
74Requires: %{name} = %{version}-%{release}
75Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
76Requires: %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
77Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
78Requires: %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
79Requires: %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
80
81%description ide
82This package includes the complete Gambas Development Environment,
83with the database manager and all necessary components.
84
85%description ide -l pl.UTF-8
92b585f3 86Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie z
87menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
e3cfe804 88
89%package examples
90Summary: The examples for Gambas language
91Summary(pl.UTF-8): Przykłady dla języka Gambas
92Group: Development/Languages
93Requires: %{name}-ide = %{version}-%{release}
94
95%description examples
96The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
97
98%description examples -l pl.UTF-8
99Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
100
101%if 0
102%package gb-compress
103Summary: The Gambas compression component
104Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do kompresji
105Group: Development/Languages
106Requires: %{name} = %{version}-%{release}
107
108%description gb-compress
109This component allows you to compress/uncompress data or files with
110the bzip2 and zip algorithms.
111
112%description gb-compress -l pl.UTF-8
92b585f3 113Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy
114użyciu algorytmów bzip2 i zip.
e3cfe804 115
116%package gb-db
117Summary: The Gambas database component
118Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent bazodanowy
119Group: Development/Languages
120Requires: %{name} = %{version}-%{release}
121
122%description gb-db
123This component allows you to access many databases management systems,
124provided that you install the needed driver packages.
125
126%description gb-db -l pl.UTF-8
127Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
128warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
129
130%package gb-db-mysql
131Summary: The MySQL driver for the Gambas database component
132Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
133Group: Development/Languages
134Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
135
136%description gb-db-mysql
137This component allows you to access MySQL databases.
138
139%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
140Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
141
142%package gb-db-postgresql
143Summary: The PostgreSQL driver for the Gambas database component
144Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
145Group: Development/Languages
146Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
147
148%description gb-db-postgresql
149This component allows you to access PostgreSQL databases.
150
151%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
152Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
153
154%package gb-db-sqlite
155Summary: The SQLite driver for the Gambas database component
156Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
157Group: Development/Languages
158Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
159
160%description gb-db-sqlite
161This component allows you to access SQLite databases.
162
163%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
164Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
165
166%package gb-debug
167Summary: The debugger helper component for the Gambas IDE
168Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent debuggera dla IDE
169Group: Development/Languages
170Requires: %{name} = %{version}-%{release}
171
172%description gb-debug
173This component helps the IDE to debug Gambas programs.
174
175%description gb-debug -l pl.UTF-8
176Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
177programów.
178
179%package gb-eval
180Summary: The Gambas expression evaluator component
181Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
182Group: Development/Languages
183Requires: %{name} = %{version}-%{release}
184
185%description gb-eval
186This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
187used by the Gambas Eval() function.
188
189%description gb-eval -l pl.UTF-8
92b585f3 190Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest
191używany przez funkcję Gambasa Eval().
e3cfe804 192
193%package gb-net
194Summary: The Gambas networking component
195Summary(pl.UTF-8): Komponent sieciowy Gambasa
196Group: Development/Languages
197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
198
199%description gb-net
200This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
201any serial ports.
202
203%description gb-net -l pl.UTF-8
204Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
205do portów szeregowych.
206
207%package gb-net-curl
208Summary: The Gambas advanced networking component
209Summary(pl.UTF-8): Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
210Group: Development/Languages
211Requires: %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
212
213%description gb-net-curl
214This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
215clients.
216
217%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
92b585f3 218Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami
219FTP lub HTTP.
e3cfe804 220
221%package gb-qt
222Summary: The Gambas Qt GUI component
223Summary(pl.UTF-8): Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
224Group: Development/Languages
225Requires: %{name} = %{version}-%{release}
226
227%description gb-qt
228This package includes the Gambas Qt GUI component.
229
230%description gb-qt -l pl.UTF-8
92b585f3 231Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt
232dla Gambasa.
e3cfe804 233
234%package gb-qt-ext
235Summary: The Gambas extended Qt GUI component
236Summary(pl.UTF-8): Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
237Group: Development/Languages
238Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
239
240%description gb-qt-ext
241This component includes some uncommon Qt controls.
242
243%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
244Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
245
246%package gb-qt-editor
247Summary: The Gambas source code editor component
248Summary(pl.UTF-8): Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
249Group: Development/Languages
250Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
251
252%description gb-qt-editor
253This component includes a Gambas source code editor with syntax
254highlighting. It is used by the IDE.
255
256%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
92b585f3 257Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z
258podświetlaniem składni. Jest używany przez IDE.
e3cfe804 259
260%package gb-qt-kde
261Summary: The Gambas KDE component
262Summary(pl.UTF-8): Komponent KDE dla Gambasa
263Group: Development/Languages
264Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
265
266%description gb-qt-kde
267This component transforms your Qt application in a KDE application,
268and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
269protocol.
270
271%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
272Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
273sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
274
275%package gb-qt-kde-html
276Summary: The Gambas KHTML component
277Summary(pl.UTF-8): Komponent KHTML dla Gambasa
278Group: Development/Languages
279Requires: %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
280
281%description gb-qt-kde-html
282This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
283in KDE.
284
285%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
286Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
287zawartego w KDE.
288
289%package gb-sdl
290Summary: The Gambas SDL component
291Summary(pl.UTF-8): Komponent SDL dla Gambasa
292Group: Development/Languages
293Requires: %{name} = %{version}-%{release}
294
295%description gb-sdl
296This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
297you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
298
299%description gb-sdl -l pl.UTF-8
92b585f3 300Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL.
301Pozwala na jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki
302zapisanej w pliku.
e3cfe804 303
304%package gb-vb
305Summary: The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
306Summary(pl.UTF-8): Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
307Group: Development/Languages
308Requires: %{name} = %{version}-%{release}
309
310%description gb-vb
311This component aims at including some functions that imitate the
312behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
313port some VB projects.
314
315%description gb-vb -l pl.UTF-8
316Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
92b585f3 317zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie
318przy próbach sportowania projektów VB.
e3cfe804 319
320%package gb-xml
321Summary: The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
322Summary(pl.UTF-8): Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
323Group: Development/Languages
324Requires: %{name} = %{version}-%{release}
325
326%description gb-xml
327These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
328to Gambas.
329
330%description gb-xml -l pl.UTF-8
5d994046
JB
331Te komponenty pozwalają na korzystanie z potęgi bibliotek libxml i
332libxslt z poziomu Gambasa.
e3cfe804 333%endif
334
335%prep
336%setup -q
e3cfe804 337
338%build
339./reconf-all
a35593fe 340%configure
e3cfe804 341%{__make}
342
343%install
344rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cfe804 345
346%{__make} -j1 install \
347 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
348
a35593fe 349install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
350install -D app/src/gambas2/img/logo/new-logo.png \
351 $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 352
353rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
354
355%clean
356rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
357
358%files
359%defattr(644,root,root,755)
360%doc AUTHORS ChangeLog README
361%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
362%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
363%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
364%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
365%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
366%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
367%dir %{_libdir}/%{name}
368%dir %{_datadir}/%{name}
369%dir %{_datadir}/%{name}/info
370%{_libdir}/%{name}/gb.component
371%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
372%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
373
374%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
92b585f3 375%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
376%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
e3cfe804 377%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
92b585f3 378%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
379%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
e3cfe804 380%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
92b585f3 381%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
382%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
e3cfe804 383%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
92b585f3 384%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
385%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
e3cfe804 386%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
92b585f3 387%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
388%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
e3cfe804 389%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
92b585f3 390%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
391%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
e3cfe804 392%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
92b585f3 393%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
394%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
e3cfe804 395%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
92b585f3 396%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
397%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
e3cfe804 398%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
92b585f3 399%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
400%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
e3cfe804 401%{_libdir}/%{name}/gb.db.so
92b585f3 402%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
403%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
e3cfe804 404%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
92b585f3 405%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
406%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
e3cfe804 407%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
92b585f3 408%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
409%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
e3cfe804 410%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
92b585f3 411%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
412%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
e3cfe804 413%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
92b585f3 414%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
415%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
e3cfe804 416%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
92b585f3 417%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
418%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
e3cfe804 419%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
92b585f3 420%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
421%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
e3cfe804 422%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
92b585f3 423%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
424%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
e3cfe804 425%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
92b585f3 426%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
427%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
428%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so
429%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so.0
430%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.so.0.0.0
e3cfe804 431%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
92b585f3 432%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
433%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
e3cfe804 434%{_libdir}/%{name}/gb.image.so
92b585f3 435%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
436%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
e3cfe804 437%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
92b585f3 438%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
439%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
e3cfe804 440%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
92b585f3 441%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
442%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
e3cfe804 443%{_libdir}/%{name}/gb.net.so
92b585f3 444%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
445%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
e3cfe804 446%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
92b585f3 447%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
448%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
e3cfe804 449%{_libdir}/%{name}/gb.option.so
92b585f3 450%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
451%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
e3cfe804 452%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
92b585f3 453%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
454%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
e3cfe804 455%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
92b585f3 456%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
457%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
e3cfe804 458%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
92b585f3 459%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
460%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
e3cfe804 461%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
92b585f3 462%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
463%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
e3cfe804 464%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
92b585f3 465%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
466%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
e3cfe804 467%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
92b585f3 468%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
469%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
e3cfe804 470%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
92b585f3 471%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
472%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
e3cfe804 473%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
92b585f3 474%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
475%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
476%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
e3cfe804 477%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
92b585f3 478%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
479%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
e3cfe804 480%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
92b585f3 481%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
482%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
e3cfe804 483%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
92b585f3 484%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
485%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
e3cfe804 486%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
92b585f3 487%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
488%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
e3cfe804 489%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
92b585f3 490%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
491%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
e3cfe804 492
493%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
494%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
495%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
496%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
497%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
498%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
499%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
500%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
501%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
502%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
503%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
504%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
505%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
506%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
507%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
508%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
509%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
510%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
511%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
512%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
513%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
92b585f3 514%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.svg.component
e3cfe804 515%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
516%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
517%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
518%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
519%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
520%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
521%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
522%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
523%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
524%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
525%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
526%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
527%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
528%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
529%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
530%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
531%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
532%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
533%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
534%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
535%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
536%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
537%{_libdir}/%{name}/gb.so
92b585f3 538%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so.0
539%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
e3cfe804 540%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
541%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
542%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
543%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
544%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
545%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
546%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
547%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
548%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
549%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
550%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
551%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
552%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
553%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
554%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
555%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
556%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
557%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
558%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
559%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
560%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
561%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
562%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
563%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
564%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
565%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
566%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
567%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
568%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
569%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
570%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
571%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
572%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
573%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
574%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
575%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
92b585f3 576%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.info
577%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.svg.list
e3cfe804 578%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
579%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
580%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
581%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
582%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
583%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
584%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
585%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
586%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
587%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
588%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
589%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
590%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
591%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
592%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
593%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
594%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
595%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
596%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
597%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
598%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
599%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
600%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
601%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
602%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
603%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
604%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
605%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
606%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
607%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
608%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
609%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
610%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
611%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
612%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
613%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
614%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
615%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
616%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
617%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
618%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
619%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
620%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
621%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
622%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
623%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
624%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
625%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
626%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
627%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
628
629%files doc
630%defattr(644,root,root,755)
631%{_datadir}/%{name}/help
632
633%files ide
634%defattr(644,root,root,755)
635%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
636%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
637%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
638%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
a35593fe 639%{_desktopdir}/%{name}.desktop
640%{_pixmapsdir}/%{name}.png
e3cfe804 641
642%files examples
643%defattr(644,root,root,755)
644%{_datadir}/%{name}/examples
645
646%if 0
647%files gb-compress
648%defattr(644,root,root,755)
649%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
650%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
651
652%files gb-db
653%defattr(644,root,root,755)
654%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
655%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
656%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
657%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
658
659%files gb-db-mysql
660%defattr(644,root,root,755)
661%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
662
663%files gb-db-postgresql
664%defattr(644,root,root,755)
665%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
666
667%files gb-db-sqlite
668%defattr(644,root,root,755)
669%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
670
671%files gb-debug
672%defattr(644,root,root,755)
673%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
674%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
675
676%files gb-eval
677%defattr(644,root,root,755)
678%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
679%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
680
681%files gb-net
682%defattr(644,root,root,755)
683%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
684%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
685%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
686%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
687
688%files gb-net-curl
689%defattr(644,root,root,755)
690%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
691%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
692%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
693%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
694
695%files gb-qt
696%defattr(644,root,root,755)
697%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
698%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
699%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
700%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
701
702%files gb-qt-ext
703%defattr(644,root,root,755)
704%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
705%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
706%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
707%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
708
709%files gb-qt-editor
710%defattr(644,root,root,755)
711%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
712%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
713%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
714%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
715
716%files gb-qt-kde
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
719%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
720%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
721%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
722
723%files gb-qt-kde-html
724%defattr(644,root,root,755)
725%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
726%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
727%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
728%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
729
730%files gb-sdl
731%defattr(644,root,root,755)
732%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
733%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
734%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
735%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
736
737%files gb-vb
738%defattr(644,root,root,755)
739%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
740%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
741%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
742%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
743
744%files gb-xml
745%defattr(644,root,root,755)
746%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
747%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
748%endif
This page took 0.384131 seconds and 4 git commands to generate.