require python modules for findup
[packages/fslint.git] / fslint.spec
1 Summary:        Utility to find and clean "lint" on a filesystem
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie do wyszukiwania i czyszczenia "brudów" w systemie plików
3 Name:           fslint
4 Version:        2.44
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          Applications/File
8 Source0:        http://www.pixelbeat.org/fslint/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  195d0763038ffbaf268b53b94d80d7e1
10 Source1:        %{name}.desktop
11 Patch0:         %{name}.patch
12 URL:            http://www.pixelbeat.org/fslint/
13 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.13
14 BuildRequires:  rpm-pythonprov
15 BuildRequires:  sed >= 4.0
16 Requires:       coreutils
17 Requires:       cpio
18 Requires:       gettext >= 0.11.1
19 BuildArch:      noarch
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 fslint is a toolkit to find all redundant disk usage (for example
24 duplicated files).
25
26 This package includes collection of utilities to find lint on a
27 filesystem:
28 - findup -- find DUPlicate files
29 - findnl -- find Name Lint (problems with filenames)
30 - findu8 -- find filenames with invalid utf8 encoding
31 - findbl -- find Bad Links (various problems with symlinks)
32 - findsn -- find Same Name (problems with clashing names)
33 - finded -- find Empty Directories
34 - findid -- find files with dead user IDs
35 - findns -- find Non Stripped executables
36 - findrs -- find Redundant Whitespace in files
37 - findtf -- find Temporary Files
38 - findul -- find possibly Unused Libraries
39 - zipdir -- Reclaim wasted space in ext2 directory entries
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 fslint to zestaw narzędzi do wyszukiwania niepotrzebnie używanego
43 miejsca na dysku (np. plików trzymanych w wielu kopiach).
44
45 Ten pakiet zawiera narzędzia wyszukujące "brudy" w systemie plików:
46 - findup znajduje DUPlikaty plików
47 - findnl (Nale Lint) znajduje problematyczne nazwy plików
48 - findu8 znajduje nazwy plików z błędnym kodowaniem UTF-8
49 - findbl (Bad Links) znajduje problematyczne dowiązania symboliczne
50 - findsn (Same Name) znajduje problemy z pokrywającymi się nazwami
51 - finded (Empty Directories) znajduje puste katalogi
52 - findid (ID) znajduje pliki identyfikatorami martwych użytkowników
53 - findns (Non Stripped) znajduje pliki wykonywalne zawierające
54   informacje dla debuggera
55 - findrs (Redundant Whitespace) znajduje nadmiarowe odstępy w plikach
56 - findtf (Temporary Files) znajduje pliki tymczasowe
57 - findul (Unused Libraries) znajduje potencjalnie nie używane
58   biblioteki
59 - zipdir odzyskuje zmarnowane miejsce we wpisach katalogów ext2
60
61 %package gui
62 Summary:        GUI for fslint
63 Summary(pl.UTF-8):      Graficzny interfejs użytkownika do fslinta
64 Group:          X11/Applications
65 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
66 Requires:       python >= 2.0
67 Requires:       python-pygtk-glade >= 2:2
68 Requires:       python-pygtk-gtk >= 2:2
69
70 %description gui
71 fslint is a toolkit to find all redundant disk usage (for example
72 duplicated files).
73
74 This package includes the GUI.
75
76 %description gui -l pl.UTF-8
77 fslint to zestaw narzędzi do wyszukiwania niepotrzebnie używanego
78 miejsca na dysku (np. plików trzymanych w wielu kopiach).
79
80 Ten pakiet zawiera graficzny interfejs użytkownika.
81
82 %prep
83 %setup -q
84 %patch0 -p1
85
86 %{__sed} -i -e '
87         # remove script_dir variable setting
88         /script_dir=/,/script_dir=/d;
89
90         # find* programs are in $PATH
91         s,"$script_dir"/find,find,
92
93         # replace $script_dir with real path
94         s,"$script_dir",%{_datadir}/fslint,
95 ' fslint/{find??,fslint,zipdir}
96
97 %{__perl} -pi -e 's|^liblocation=.*$|liblocation="%{_datadir}/%{name}" #RPM edit|' fslint-gui
98 %{__perl} -pi -e 's|^locale_base=.*$|locale_base=None #RPM edit|' fslint-gui
99 %{__perl} -pi -e 's|liblocation\+"/fslint/|liblocation+"/|' fslint-gui
100 %{__perl} -pi -e 's|"./find|"find|' fslint-gui
101
102 %build
103 %{__make} -C po
104
105 %install
106 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
107 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_pixmapsdir},%{_desktopdir},%{_mandir}/man1,%{_datadir}/fslint}
108 install fslint-gui $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/fslint-gui
109
110 install fslint.glade $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/fslint
111 install fslint_icon.png $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/fslint
112 ln -s %{_datadir}/fslint/fslint_icon.png $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
113 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
114
115 cp -a fslint/{find??,fslint,zipdir} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
116 cp -a fslint/{fstool,supprt} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/fslint
117
118 install man/fslint-gui.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
119
120 %{__make} -C po install \
121         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
122
123 %find_lang %{name}
124
125 %clean
126 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
127
128 %files
129 %defattr(644,root,root,755)
130 %doc doc/*
131 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findbl
132 %attr(755,root,root) %{_bindir}/finded
133 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findid
134 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findnl
135 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findns
136 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findrs
137 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findsn
138 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findtf
139 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findu8
140 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findul
141 %attr(755,root,root) %{_bindir}/findup
142 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fslint
143 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zipdir
144
145 %dir %{_datadir}/fslint
146 %dir %{_datadir}/fslint/fstool
147 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/fstool/dir_size
148 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/fstool/dupwaste
149 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/fstool/edu
150 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/fstool/lS
151
152 %dir %{_datadir}/fslint/supprt
153 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/fslver
154 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/getffl
155 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/getffp
156 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/getfpf
157 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/md5sum_approx
158
159 %dir %{_datadir}/fslint/supprt/rmlint
160 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/rmlint/fix_ws.sh
161 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/rmlint/fixdup
162 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/rmlint/fixdup.sh
163 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/rmlint/merge_hardlinks
164 %attr(755,root,root) %{_datadir}/fslint/supprt/rmlint/view_ws.sh
165
166 %files gui -f %{name}.lang
167 %defattr(644,root,root,755)
168 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fslint-gui
169 %{_mandir}/man1/fslint-gui.1*
170 %{_desktopdir}/fslint.desktop
171 %{_datadir}/fslint/fslint.glade
172 %{_datadir}/fslint/fslint_icon.png
173 %{_pixmapsdir}/fslint_icon.png
This page took 0.096247 seconds and 3 git commands to generate.