- Updated to 20041030 (included fortunes from debian.pl channel).
[packages/fortunes-pl.git] / fortunes-pl.spec
1 #
2 # THIS IS GENERATED FILE. DO NOT EDIT BY HAND.
3 #
4 # If you want to modify or regenerate it use script from CVS:
5 # fortunes-pl/SPEC/*
6 #
7 Summary:        Collection of Polish Fortunes
8 Summary(pl):    Zbiór polskich fortunek
9 Name:           fortunes-pl
10 Version:        20041030
11 Release:        1
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Games
14 Source0:        %{name}-%{version}.tar.bz2
15 # Source0-md5:  7044f66bd9172c918ab0ada72bac6856
16 BuildRequires:  fortune-mod >= 1.0-13
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18 BuildArch:      noarch
19
20 %description
21 Fortune-mod contains the ever-popular fortune program. Want a little
22 bit of random wisdom revealed to you when you log in? Fortune's your
23 program. Fun-loving system administrators can install
24 fortune-mod-on-login, so that the users get their dose of wisdom each
25 time they log in.
26
27 Install fortune if you want a program which will bestow these random
28 bits o' wit.
29
30 This package constant colection of polish fortunes from cvs.pld-linux.org
31
32 %description -l pl
33 Fortune-mod zawiera wci±¿ popularny program fortune ("cytat dnia",
34 "przepowiednia"). Masz ochotê na odrobinê m±dro¶ci przekazanej Ci
35 podczas logowania? Program fortune jest dla Ciebie. Administratorzy z
36 poczuciem humoru mog± zainstalowaæ fortune-mod-on-login, by ka¿dy
37 otrzyma³ swoj± dawkê m±dro¶ci przy logowaniu.
38
39 Ten pakiet zawiera kolekcjê polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
40
41 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp
42 Summary:        Fortune mod: pldhelp
43 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp
44 Group:          Applications/Games
45 Requires:       fortune-mod
46
47 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp
48 + pldhelp -- kana³ #pldhelp && support
49
50 %package -n fortune-mod-pl-sapkowski
51 Summary:        Fortune mod: sapkowski
52 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sapkowski
53 Group:          Applications/Games
54 Requires:       fortune-mod
55
56 %description -n fortune-mod-pl-sapkowski
57 + sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
58
59 %package -n fortune-mod-pl-seneka
60 Summary:        Fortune mod: seneka
61 Summary(pl):    Zestaw fortunek: seneka
62 Group:          Applications/Games
63 Requires:       fortune-mod
64
65 %description -n fortune-mod-pl-seneka
66 + seneka -- ze zbioru "My¶li"
67
68 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
69 Summary:        Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
70 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
71 Group:          Applications/Games
72 Requires:       fortune-mod
73
74 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
75 Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
76
77 We are sorry that there is no more useful description,
78 but djrzulf is too lame to add description to the README
79 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
80
81 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD -l pl
82 Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
83
84 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
85 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
86 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
87
88 %package -n fortune-mod-pl-7thguard
89 Summary:        Fortune mod: 7thguard
90 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 7thguard
91 Group:          Applications/Games
92 Requires:       fortune-mod
93
94 %description -n fortune-mod-pl-7thguard
95 Fortune mod: 7thguard
96
97 We are sorry that there is no more useful description,
98 but arturs is too lame to add description to the README
99 file. Send your requests to arturs@pld-linux.org
100
101 %description -n fortune-mod-pl-7thguard -l pl
102 Zestaw fortunek: 7thguard
103
104 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
105 ale arturs nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
106 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres arturs@pld-linux.org
107
108 %package -n fortune-mod-pl-sigpl
109 Summary:        Fortune mod: sigpl
110 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigpl
111 Group:          Applications/Games
112 Requires:       fortune-mod
113
114 %description -n fortune-mod-pl-sigpl
115 + sigpl -- polskie sygnaturki ze strony £ukasza Kowalczyka
116   (www.hoohoo.prv.pl)
117
118 %package -n fortune-mod-pl-debian.pl
119 Summary:        Fortune mod: debian.pl
120 Summary(pl):    Zestaw fortunek: debian.pl
121 Group:          Applications/Games
122 Requires:       fortune-mod
123
124 %description -n fortune-mod-pl-debian.pl
125 + debian.pl -- fortunki z kana³u #debian
126
127 %package -n fortune-mod-pl-adamg
128 Summary:        Fortune mod: adamg
129 Summary(pl):    Zestaw fortunek: adamg
130 Group:          Applications/Games
131 Requires:       fortune-mod
132
133 %description -n fortune-mod-pl-adamg
134 + adamg -- m±dro¶ci Adama Go³êbiowskiego
135
136 %package -n fortune-mod-pl-advocacy
137 Summary:        Fortune mod: advocacy
138 Summary(pl):    Zestaw fortunek: advocacy
139 Group:          Applications/Games
140 Requires:       fortune-mod
141
142 %description -n fortune-mod-pl-advocacy
143 + advocacy -- Z³ota Ksiêga Cytatów
144   Cytaty s± na pograniczu ¶mieszno¶ci i ¿a³osno¶ci...
145   ¬ród³o: http://lech7.pse.pl/ZKC/
146
147 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
148 Summary:        Fortune mod: apcoh
149 Summary(pl):    Zestaw fortunek: apcoh
150 Group:          Applications/Games
151 Requires:       fortune-mod
152
153 %description -n fortune-mod-pl-apcoh
154 + apcoh -- najbardziej abstrakcyjne z alt.pl.comp.os.hacking
155
156 %package -n fortune-mod-pl-argante
157 Summary:        Fortune mod: argante
158 Summary(pl):    Zestaw fortunek: argante
159 Group:          Applications/Games
160 Requires:       fortune-mod
161
162 %description -n fortune-mod-pl-argante
163 + argante -- cytaty z listy mailingowej projektu argante (www.argante.org)
164   i kana³u #argante
165
166 %package -n fortune-mod-pl-bajki
167 Summary:        Fortune mod: bajki
168 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bajki
169 Group:          Applications/Games
170 Requires:       fortune-mod
171
172 %description -n fortune-mod-pl-bajki
173 + bajki -- bajki o nale¶niku, powid³ach, kapu¶cie, w±tróbce, pantofelku...
174
175 %package -n fortune-mod-pl-baseciq
176 Summary:        Fortune mod: baseciq
177 Summary(pl):    Zestaw fortunek: baseciq
178 Group:          Applications/Games
179 Requires:       fortune-mod
180
181 %description -n fortune-mod-pl-baseciq
182 + baseciq -- <@Baseciq> có¿, wiem ¿e jak co¶ czasami jebnê jak±¶ bzdurê
183   to pó³ polski ma ubaw.
184
185 %package -n fortune-mod-pl-blug
186 Summary:        Fortune mod: blug
187 Summary(pl):    Zestaw fortunek: blug
188 Group:          Applications/Games
189 Requires:       fortune-mod
190
191 %description -n fortune-mod-pl-blug
192 + blug -- wypowiedzi cz³onków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
193
194 %package -n fortune-mod-pl-sigvirus
195 Summary:        Fortune mod: sigvirus
196 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigvirus
197 Group:          Applications/Games
198 Requires:       fortune-mod
199
200 %description -n fortune-mod-pl-sigvirus
201 + sigvirus -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
202   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
203
204 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
205 Summary:        Fortune mod: bocian_gate
206 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bocian_gate
207 Group:          Applications/Games
208 Requires:       fortune-mod
209
210 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate
211 Fortune mod: bocian_gate
212
213 We are sorry that there is no more useful description,
214 but djurban is too lame to add description to the README
215 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
216
217 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate -l pl
218 Zestaw fortunek: bocian_gate
219
220 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
221 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
222 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
223
224 %package -n fortune-mod-pl-bok
225 Summary:        Fortune mod: bok
226 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bok
227 Group:          Applications/Games
228 Requires:       fortune-mod
229
230 %description -n fortune-mod-pl-bok
231 + bok -- teksty z ró¿nych Biur Obs³ugi Klienta, sklepów komputerowych itp,
232          generalnie PMKAK (Problem Miêdzy Krzes³em A Komputerem) :)
233
234 %package -n fortune-mod-pl-cnp
235 Summary:        Fortune mod: cnp
236 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cnp
237 Group:          Applications/Games
238 Requires:       fortune-mod
239
240 %description -n fortune-mod-pl-cnp
241 + cnp -- cytaty z filmu "Ch³opaki nie p³acz±"
242
243 %package -n fortune-mod-pl-cows
244 Summary:        Fortune mod: cows
245 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cows
246 Group:          Applications/Games
247 Requires:       fortune-mod
248
249 %description -n fortune-mod-pl-cows
250 + cows -- wariacje na temat cowsay
251
252 %package -n fortune-mod-pl-djurban
253 Summary:        Fortune mod: djurban
254 Summary(pl):    Zestaw fortunek: djurban
255 Group:          Applications/Games
256 Requires:       fortune-mod
257
258 %description -n fortune-mod-pl-djurban
259 + djurban -- m±dro¶ci djurbana
260
261 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy
262 Summary:        Fortune mod: dowcipy
263 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy
264 Group:          Applications/Games
265 Requires:       fortune-mod
266
267 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy
268 + dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywaæ
269
270 %package -n fortune-mod-pl-slownik
271 Summary:        Fortune mod: slownik
272 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slownik
273 Group:          Applications/Games
274 Requires:       fortune-mod
275
276 %description -n fortune-mod-pl-slownik
277 + slownik -- s³ownik polsko-¶wiatowy
278
279 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
280 Summary:        Fortune mod: dowcipy-feministyczne
281 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
282 Group:          Applications/Games
283 Requires:       fortune-mod
284
285 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
286 + dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
287
288 %package -n fortune-mod-pl-slogany
289 Summary:        Fortune mod: slogany
290 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slogany
291 Group:          Applications/Games
292 Requires:       fortune-mod
293
294 %description -n fortune-mod-pl-slogany
295 + slogany -- ¼ród³o jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenie¶æ
296   tutaj, podes³a³ Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
297
298 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
299 Summary:        Fortune mod: dowcipy-lepper
300 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
301 Group:          Applications/Games
302 Requires:       fortune-mod
303
304 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
305 Fortune mod: dowcipy-lepper
306
307 We are sorry that there is no more useful description,
308 but leafnode is too lame to add description to the README
309 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
310
311 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl
312 Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
313
314 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
315 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
316 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
317
318 %package -n fortune-mod-pl-spolem
319 Summary:        Fortune mod: spolem
320 Summary(pl):    Zestaw fortunek: spolem
321 Group:          Applications/Games
322 Requires:       fortune-mod
323
324 %description -n fortune-mod-pl-spolem
325 Fortune mod: spolem
326
327 We are sorry that there is no more useful description,
328 but djrzulf is too lame to add description to the README
329 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
330
331 %description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl
332 Zestaw fortunek: spolem
333
334 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
335 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
336 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
337
338 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
339 Summary:        Fortune mod: dowcipy-naukowcy
340 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
341 Group:          Applications/Games
342 Requires:       fortune-mod
343
344 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
345 Fortune mod: dowcipy-naukowcy
346
347 We are sorry that there is no more useful description,
348 but leafnode is too lame to add description to the README
349 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
350
351 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl
352 Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
353
354 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
355 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
356 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
357
358 %package -n fortune-mod-pl-sport
359 Summary:        Fortune mod: sport
360 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sport
361 Group:          Applications/Games
362 Requires:       fortune-mod
363
364 %description -n fortune-mod-pl-sport
365 + sport -- komentatorzy sportowi mówi± szybciej, ni¿ my¶l±
366
367 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
368 Summary:        Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
369 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
370 Group:          Applications/Games
371 Requires:       fortune-mod
372
373 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
374 + dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
375
376 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
377 Summary:        Fortune mod: dwimc
378 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dwimc
379 Group:          Applications/Games
380 Requires:       fortune-mod
381
382 %description -n fortune-mod-pl-dwimc
383 + dwimc -- cycaty w t³umaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
384   moja bryka ?!"
385
386 %package -n fortune-mod-pl-dzieci
387 Summary:        Fortune mod: dzieci
388 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dzieci
389 Group:          Applications/Games
390 Requires:       fortune-mod
391
392 %description -n fortune-mod-pl-dzieci
393 + dzieci -- ... w oczach dzieci
394
395 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
396 Summary:        Fortune mod: gra_polslowek
397 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gra_polslowek
398 Group:          Applications/Games
399 Requires:       fortune-mod
400
401 %description -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
402 + gra_polslowek -- gra polega na zamianie miejscami DU¯YCH liter w krótkich
403   zdaniach (na przyk³ad: Gra pó³S³ówek -> Sra pó³G³ówek)
404
405 %package -n fortune-mod-pl-haiku
406 Summary:        Fortune mod: haiku
407 Summary(pl):    Zestaw fortunek: haiku
408 Group:          Applications/Games
409 Requires:       fortune-mod
410
411 %description -n fortune-mod-pl-haiku
412 + haiku -- ¼ród³o nieznane
413
414 %package -n fortune-mod-pl-http
415 Summary:        Fortune mod: http
416 Summary(pl):    Zestaw fortunek: http
417 Group:          Applications/Games
418 Requires:       fortune-mod
419
420 %description -n fortune-mod-pl-http
421 + http -- a co by by³o, gdyby kobiety by³y serwerami http?
422
423 %package -n fortune-mod-pl-icpusers
424 Summary:        Fortune mod: icpusers
425 Summary(pl):    Zestaw fortunek: icpusers
426 Group:          Applications/Games
427 Requires:       fortune-mod
428
429 %description -n fortune-mod-pl-icpusers
430 Fortune mod: icpusers
431
432 We are sorry that there is no more useful description,
433 but waszi is too lame to add description to the README
434 file. Send your requests to waszi@pld-linux.org
435
436 %description -n fortune-mod-pl-icpusers -l pl
437 Zestaw fortunek: icpusers
438
439 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
440 ale waszi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
441 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres waszi@pld-linux.org
442
443 %package -n fortune-mod-pl-pld
444 Summary:        Fortune mod: pld
445 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld
446 Group:          Applications/Games
447 Requires:       fortune-mod
448
449 %description -n fortune-mod-pl-pld
450 + pld -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
451   Demokratycznego ;-p
452
453 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
454 Summary:        Fortune mod: ipv6.pl
455 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ipv6.pl
456 Group:          Applications/Games
457 Requires:       fortune-mod
458
459 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
460 + ipv6.pl -- fortunki z kana³u #ipv6.pl
461
462 %package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
463 Summary:        Fortune mod: jogger_pl
464 Summary(pl):    Zestaw fortunek: jogger_pl
465 Group:          Applications/Games
466 Requires:       fortune-mod
467
468 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
469 Fortune mod: jogger_pl
470
471 We are sorry that there is no more useful description,
472 but jpc is too lame to add description to the README
473 file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
474
475 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl
476 Zestaw fortunek: jogger_pl
477
478 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
479 ale jpc nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
480 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres jpc@pld-linux.org
481
482 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
483 Summary:        Fortune mod: kernelcookies
484 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kernelcookies
485 Group:          Applications/Games
486 Requires:       fortune-mod
487
488 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies
489 Fortune mod: kernelcookies
490
491 We are sorry that there is no more useful description,
492 but adasi is too lame to add description to the README
493 file. Send your requests to adasi@pld-linux.org
494
495 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies -l pl
496 Zestaw fortunek: kernelcookies
497
498 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
499 ale adasi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
500 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adasi@pld-linux.org
501
502 %package -n fortune-mod-pl-kloczkish
503 Summary:        Fortune mod: kloczkish
504 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kloczkish
505 Group:          Applications/Games
506 Requires:       fortune-mod
507
508 %description -n fortune-mod-pl-kloczkish
509 + kloczkish -- cytaty z Tomasza K³oczko
510
511 %package -n fortune-mod-pl-komputery
512 Summary:        Fortune mod: komputery
513 Summary(pl):    Zestaw fortunek: komputery
514 Group:          Applications/Games
515 Requires:       fortune-mod
516
517 %description -n fortune-mod-pl-komputery
518 + komputery -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
519   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
520
521 %package -n fortune-mod-pl-konikbujany
522 Summary:        Fortune mod: konikbujany
523 Summary(pl):    Zestaw fortunek: konikbujany
524 Group:          Applications/Games
525 Requires:       fortune-mod
526
527 %description -n fortune-mod-pl-konikbujany
528 + konikbujany -- wypowiedzi cz³owieka przedstawiaj±cego siê jako konikbujany
529   (miêdzy innymi), bardzo egzotyczna postaæ; z anathema.eu.org
530
531 %package -n fortune-mod-pl-koscielne
532 Summary:        Fortune mod: koscielne
533 Summary(pl):    Zestaw fortunek: koscielne
534 Group:          Applications/Games
535 Requires:       fortune-mod
536
537 %description -n fortune-mod-pl-koscielne
538 + koscielne -- o ko¶ciele 
539
540 %package -n fortune-mod-pl-lcamtuf
541 Summary:        Fortune mod: lcamtuf
542 Summary(pl):    Zestaw fortunek: lcamtuf
543 Group:          Applications/Games
544 Requires:       fortune-mod
545
546 %description -n fortune-mod-pl-lcamtuf
547 + lcamtuf -- co lepsze fragmenty listów do lcamtufa oraz msg-ów z #hackpl.
548
549 %package -n fortune-mod-pl-life
550 Summary:        Fortune mod: life
551 Summary(pl):    Zestaw fortunek: life
552 Group:          Applications/Games
553 Requires:       fortune-mod
554
555 %description -n fortune-mod-pl-life
556 Fortune mod: life
557
558 We are sorry that there is no more useful description,
559 but djurban is too lame to add description to the README
560 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
561
562 %description -n fortune-mod-pl-life -l pl
563 Zestaw fortunek: life
564
565 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
566 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
567 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
568
569 %package -n fortune-mod-pl-linux
570 Summary:        Fortune mod: linux
571 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linux
572 Group:          Applications/Games
573 Requires:       fortune-mod
574
575 %description -n fortune-mod-pl-linux
576 + linux -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
577   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
578
579 %package -n fortune-mod-pl-linuxfr
580 Summary:        Fortune mod: linuxfr
581 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxfr
582 Group:          Applications/Games
583 Requires:       fortune-mod
584
585 %description -n fortune-mod-pl-linuxfr
586 + linuxfr -- kana³ #linuxfr (?)
587
588 %package -n fortune-mod-pl-linuxpl
589 Summary:        Fortune mod: linuxpl
590 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxpl
591 Group:          Applications/Games
592 Requires:       fortune-mod
593
594 %description -n fortune-mod-pl-linuxpl
595 + linuxpl -- m±dro¶ci z kana³u #linuxpl, podes³a³ Mateusz Golicz
596   <mtg@elsat.net.pl>; nastêpnie dodano to, co zebra³ Marcoos
597   <fortune@pertus.com.pl>
598
599 %package -n fortune-mod-pl-matura
600 Summary:        Fortune mod: matura
601 Summary(pl):    Zestaw fortunek: matura
602 Group:          Applications/Games
603 Requires:       fortune-mod
604
605 %description -n fortune-mod-pl-matura
606 + matura -- pewniaki na maturê oraz teksty z matury ;)
607
608 %package -n fortune-mod-pl-microsoft
609 Summary:        Fortune mod: microsoft
610 Summary(pl):    Zestaw fortunek: microsoft
611 Group:          Applications/Games
612 Requires:       fortune-mod
613
614 %description -n fortune-mod-pl-microsoft
615 + microsoft -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
616   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-) plus do¶wiadczenia w³asne ;-)
617
618 %package -n fortune-mod-pl-milosc
619 Summary:        Fortune mod: milosc
620 Summary(pl):    Zestaw fortunek: milosc
621 Group:          Applications/Games
622 Requires:       fortune-mod
623
624 %description -n fortune-mod-pl-milosc
625 + milosc -- wiersze dziewczyny Diabl0 <diabl0@poczta.fm>
626
627 %package -n fortune-mod-pl-misc
628 Summary:        Fortune mod: misc
629 Summary(pl):    Zestaw fortunek: misc
630 Group:          Applications/Games
631 Requires:       fortune-mod
632
633 %description -n fortune-mod-pl-misc
634 + misc -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
635   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
636
637 %package -n fortune-mod-pl-mmazur
638 Summary:        Fortune mod: mmazur
639 Summary(pl):    Zestaw fortunek: mmazur
640 Group:          Applications/Games
641 Requires:       fortune-mod
642
643 %description -n fortune-mod-pl-mmazur
644 Fortune mod: mmazur
645
646 We are sorry that there is no more useful description,
647 but speedy is too lame to add description to the README
648 file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
649
650 %description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl
651 Zestaw fortunek: mmazur
652
653 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
654 ale speedy nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
655 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres speedy@pld-linux.org
656
657 %package -n fortune-mod-pl-nauka
658 Summary:        Fortune mod: nauka
659 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nauka
660 Group:          Applications/Games
661 Requires:       fortune-mod
662
663 %description -n fortune-mod-pl-nauka
664 + nauka -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
665   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
666
667 %package -n fortune-mod-pl-nowe
668 Summary:        Fortune mod: nowe
669 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nowe
670 Group:          Applications/Games
671 Requires:       fortune-mod
672
673 %description -n fortune-mod-pl-nowe
674 + nowe -- miejsce na nowe, pojedyncze fortunki
675
676 %package -n fortune-mod-pl-ospl
677 Summary:        Fortune mod: ospl
678 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl
679 Group:          Applications/Games
680 Requires:       fortune-mod
681
682 %description -n fortune-mod-pl-ospl
683 + ospl -- pewnego dnia grupka ludzi stwierdzi³a, ¿e tak dalej byæ nie
684   mo¿e ;-) a przy okazji powsta³a gar¶æ fortunek
685
686 %package -n fortune-mod-pl-ospl-ad
687 Summary:        Fortune mod: ospl-ad
688 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl-ad
689 Group:          Applications/Games
690 Requires:       fortune-mod
691
692 %description -n fortune-mod-pl-ospl-ad
693 + ospl-ad -- fortunki advocacy dla ospl, z list dyskusyjnych i sygnaturek :-)
694
695 %package -n fortune-mod-pl-pcol
696 Summary:        Fortune mod: pcol
697 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pcol
698 Group:          Applications/Games
699 Requires:       fortune-mod
700
701 %description -n fortune-mod-pl-pcol
702 + pcol -- z grupy dyskusyjnej pl.comp.os.linux; bardzo wdziêczne miejsce
703   dla zbieraczy fortunek
704
705 %package -n fortune-mod-pl-perl
706 Summary:        Fortune mod: perl
707 Summary(pl):    Zestaw fortunek: perl
708 Group:          Applications/Games
709 Requires:       fortune-mod
710
711 %description -n fortune-mod-pl-perl
712 + perl -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
713   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
714
715 %package -n fortune-mod-pl-pingwinaria
716 Summary:        Fortune mod: pingwinaria
717 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pingwinaria
718 Group:          Applications/Games
719 Requires:       fortune-mod
720
721 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria
722 + pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
723
724 %package -n fortune-mod-pl-pld-fork
725 Summary:        Fortune mod: pld-fork
726 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-fork
727 Group:          Applications/Games
728 Requires:       fortune-mod
729
730 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork
731 Fortune mod: pld-fork
732
733 We are sorry that there is no more useful description,
734 but adamg is too lame to add description to the README
735 file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
736
737 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl
738 Zestaw fortunek: pld-fork
739
740 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
741 ale adamg nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
742 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adamg@pld-linux.org
743
744 %package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
745 Summary:        Fortune mod: pld-offensive
746 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-offensive
747 Group:          Applications/Games
748 Requires:       fortune-mod
749
750 %description -n fortune-mod-pl-pld-offensive
751 + pld-offensive -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia
752   Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
753
754 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
755 Summary:        Fortune mod: pldhelp-offensive
756 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
757 Group:          Applications/Games
758 Requires:       fortune-mod
759
760 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
761 + pldhelp-offensive -- kana³ #pldhelp && support (nieocenzurowane)
762
763 %package -n fortune-mod-pl-plug
764 Summary:        Fortune mod: plug
765 Summary(pl):    Zestaw fortunek: plug
766 Group:          Applications/Games
767 Requires:       fortune-mod
768
769 %description -n fortune-mod-pl-plug
770 + plug -- m±dro¶ci z kana³u #plug, podes³a³ Mateusz Golicz
771   <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dziêki
772   Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
773
774 %package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
775 Summary:        Fortune mod: polish_manpages
776 Summary(pl):    Zestaw fortunek: polish_manpages
777 Group:          Applications/Games
778 Requires:       fortune-mod
779
780 %description -n fortune-mod-pl-polish_manpages
781 + polish_manpages -- polskie t³umaczenia bywaj± tak zabawne, jak ¿a³osne
782
783 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
784 Summary:        Fortune mod: pratchett
785 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pratchett
786 Group:          Applications/Games
787 Requires:       fortune-mod
788
789 %description -n fortune-mod-pl-pratchett
790 + pratchett -- cytaty z Terry'ego Pratchetta (t³. w wiêkszo¶ci P.W. Cholewa)
791
792 %package -n fortune-mod-pl-puchatek
793 Summary:        Fortune mod: puchatek
794 Summary(pl):    Zestaw fortunek: puchatek
795 Group:          Applications/Games
796 Requires:       fortune-mod
797
798 %description -n fortune-mod-pl-puchatek
799 + puchatek -- (gdyby kto¶ chcia³ pododawaæ co¶ o Misiu...) z anathema.eu.org
800
801 %package -n fortune-mod-pl-p³ug
802 Summary:        Fortune mod: p³ug
803 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug
804 Group:          Applications/Games
805 Requires:       fortune-mod
806
807 %description -n fortune-mod-pl-p³ug
808 + p³ug -- kana³ #p³ug: Polish(ed) £y¿ka Users Group
809
810 %package -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
811 Summary:        Fortune mod: p³ug-slc2001
812 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug-slc2001
813 Group:          Applications/Games
814 Requires:       fortune-mod
815
816 %description -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
817 + p³ug-slc2001 -- Polish(ed) £y¿ka Users Group: Summer Libation Camp 2001
818
819 %package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
820 Summary:        Fortune mod: radio_maryja
821 Summary(pl):    Zestaw fortunek: radio_maryja
822 Group:          Applications/Games
823 Requires:       fortune-mod
824
825 %description -n fortune-mod-pl-radio_maryja
826 + radio_maryja -- apolityczne radio maryja
827
828 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
829 Summary:        Fortune mod: rywingate
830 Summary(pl):    Zestaw fortunek: rywingate
831 Group:          Applications/Games
832 Requires:       fortune-mod
833
834 %description -n fortune-mod-pl-rywingate
835 + rywingate -- trochê tekstów od komisji ¶ledczej
836
837 %package -n fortune-mod-pl-sad
838 Summary:        Fortune mod: sad
839 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sad
840 Group:          Applications/Games
841 Requires:       fortune-mod
842
843 %description -n fortune-mod-pl-sad
844 + sad -- Cytaty z amerykañskiej ksi±¿ki 'Disorder in the Court'. To s±
845   autentyczne zdania, które pad³y w s±dach - s³owo w s³owo.
846   Nagrane i opublikowane przez reporterów s±dowych.
847
848 %package -n fortune-mod-pl-stachura
849 Summary:        Fortune mod: stachura
850 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stachura
851 Group:          Applications/Games
852 Requires:       fortune-mod
853
854 %description -n fortune-mod-pl-stachura
855 + stachura -- kilka wierszy
856
857 %package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
858 Summary:        Fortune mod: teleturnieje
859 Summary(pl):    Zestaw fortunek: teleturnieje
860 Group:          Applications/Games
861 Requires:       fortune-mod
862
863 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
864 Fortune mod: teleturnieje
865
866 We are sorry that there is no more useful description,
867 but leafnode is too lame to add description to the README
868 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
869
870 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl
871 Zestaw fortunek: teleturnieje
872
873 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
874 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
875 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
876
877 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
878 Summary:        Fortune mod: testnaosobowosc
879 Summary(pl):    Zestaw fortunek: testnaosobowosc
880 Group:          Applications/Games
881 Requires:       fortune-mod
882
883 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
884 + testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
885
886 %package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
887 Summary:        Fortune mod: wieza-pilot
888 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wieza-pilot
889 Group:          Applications/Games
890 Requires:       fortune-mod
891
892 %description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
893 + wieza-pilot -- rozmowy wie¿a-pilot
894
895 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
896 Summary:        Fortune mod: x-avalon
897 Summary(pl):    Zestaw fortunek: x-avalon
898 Group:          Applications/Games
899 Requires:       fortune-mod
900
901 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon
902 Fortune mod: x-avalon
903
904 We are sorry that there is no more useful description,
905 but djurban is too lame to add description to the README
906 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
907
908 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon -l pl
909 Zestaw fortunek: x-avalon
910
911 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
912 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
913 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
914
915 %package -n fortune-mod-pl-zen
916 Summary:        Fortune mod: zen
917 Summary(pl):    Zestaw fortunek: zen
918 Group:          Applications/Games
919 Requires:       fortune-mod
920
921 %description -n fortune-mod-pl-zen
922 + zen -- buddyzm zen
923
924 %package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
925 Summary:        Fortune mod: znaki_zodiaku
926 Summary(pl):    Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
927 Group:          Applications/Games
928 Requires:       fortune-mod
929
930 %description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
931 + znaki_zodiaku -- horoskop na ka¿d± okazjê autorstwa Stanis³awa Tyma
932
933 %package -n fortune-mod-pl-imiona
934 Summary:        Fortune mod: imiona
935 Summary(pl):    Zestaw fortunek: imiona
936 Group:          Applications/Games
937 Requires:       fortune-mod
938
939 %description -n fortune-mod-pl-imiona
940 + imiona -- czego mo¿na siê spodziewaæ po kim¶ o danym imieniu
941
942 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
943 Summary:        Fortune mod: dowcipy-szowinistyczne
944 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-szowinistyczne
945 Group:          Applications/Games
946 Requires:       fortune-mod
947
948 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
949 + dowcipy-szowinistyczne -- to, co faceci lubi± najbardziej
950
951 %prep
952 %setup -q
953
954 %install
955 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
956 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
957 for i in *;
958 do
959  strfile $i;
960  install $i $i.dat $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes;
961 done;
962
963 %clean
964 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
965
966 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp
967 %defattr(644,root,root,644)
968 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
969 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
970
971 %files -n fortune-mod-pl-sapkowski
972 %defattr(644,root,root,644)
973 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
974 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
975
976 %files -n fortune-mod-pl-seneka
977 %defattr(644,root,root,644)
978 %{_datadir}/games/fortunes/seneka
979 %{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
980
981 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
982 %defattr(644,root,root,644)
983 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD
984 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD.dat
985
986 %files -n fortune-mod-pl-7thguard
987 %defattr(644,root,root,644)
988 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
989 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
990
991 %files -n fortune-mod-pl-sigpl
992 %defattr(644,root,root,644)
993 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl
994 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
995
996 %files -n fortune-mod-pl-debian.pl
997 %defattr(644,root,root,644)
998 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl
999 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl.dat
1000
1001 %files -n fortune-mod-pl-adamg
1002 %defattr(644,root,root,644)
1003 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
1004 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
1005
1006 %files -n fortune-mod-pl-advocacy
1007 %defattr(644,root,root,644)
1008 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy
1009 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
1010
1011 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
1012 %defattr(644,root,root,644)
1013 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
1014 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh.dat
1015
1016 %files -n fortune-mod-pl-argante
1017 %defattr(644,root,root,644)
1018 %{_datadir}/games/fortunes/argante
1019 %{_datadir}/games/fortunes/argante.dat
1020
1021 %files -n fortune-mod-pl-bajki
1022 %defattr(644,root,root,644)
1023 %{_datadir}/games/fortunes/bajki
1024 %{_datadir}/games/fortunes/bajki.dat
1025
1026 %files -n fortune-mod-pl-baseciq
1027 %defattr(644,root,root,644)
1028 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq
1029 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq.dat
1030
1031 %files -n fortune-mod-pl-blug
1032 %defattr(644,root,root,644)
1033 %{_datadir}/games/fortunes/blug
1034 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
1035
1036 %files -n fortune-mod-pl-sigvirus
1037 %defattr(644,root,root,644)
1038 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
1039 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
1040
1041 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
1042 %defattr(644,root,root,644)
1043 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate
1044 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate.dat
1045
1046 %files -n fortune-mod-pl-bok
1047 %defattr(644,root,root,644)
1048 %{_datadir}/games/fortunes/bok
1049 %{_datadir}/games/fortunes/bok.dat
1050
1051 %files -n fortune-mod-pl-cnp
1052 %defattr(644,root,root,644)
1053 %{_datadir}/games/fortunes/cnp
1054 %{_datadir}/games/fortunes/cnp.dat
1055
1056 %files -n fortune-mod-pl-cows
1057 %defattr(644,root,root,644)
1058 %{_datadir}/games/fortunes/cows
1059 %{_datadir}/games/fortunes/cows.dat
1060
1061 %files -n fortune-mod-pl-djurban
1062 %defattr(644,root,root,644)
1063 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
1064 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
1065
1066 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy
1067 %defattr(644,root,root,644)
1068 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
1069 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
1070
1071 %files -n fortune-mod-pl-slownik
1072 %defattr(644,root,root,644)
1073 %{_datadir}/games/fortunes/slownik
1074 %{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
1075
1076 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
1077 %defattr(644,root,root,644)
1078 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
1079 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
1080
1081 %files -n fortune-mod-pl-slogany
1082 %defattr(644,root,root,644)
1083 %{_datadir}/games/fortunes/slogany
1084 %{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
1085
1086 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
1087 %defattr(644,root,root,644)
1088 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
1089 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
1090
1091 %files -n fortune-mod-pl-spolem
1092 %defattr(644,root,root,644)
1093 %{_datadir}/games/fortunes/spolem
1094 %{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
1095
1096 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
1097 %defattr(644,root,root,644)
1098 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
1099 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
1100
1101 %files -n fortune-mod-pl-sport
1102 %defattr(644,root,root,644)
1103 %{_datadir}/games/fortunes/sport
1104 %{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
1105
1106 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
1107 %defattr(644,root,root,644)
1108 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
1109 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
1110
1111 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
1112 %defattr(644,root,root,644)
1113 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
1114 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
1115
1116 %files -n fortune-mod-pl-dzieci
1117 %defattr(644,root,root,644)
1118 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci
1119 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
1120
1121 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
1122 %defattr(644,root,root,644)
1123 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
1124 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek.dat
1125
1126 %files -n fortune-mod-pl-haiku
1127 %defattr(644,root,root,644)
1128 %{_datadir}/games/fortunes/haiku
1129 %{_datadir}/games/fortunes/haiku.dat
1130
1131 %files -n fortune-mod-pl-http
1132 %defattr(644,root,root,644)
1133 %{_datadir}/games/fortunes/http
1134 %{_datadir}/games/fortunes/http.dat
1135
1136 %files -n fortune-mod-pl-icpusers
1137 %defattr(644,root,root,644)
1138 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
1139 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
1140
1141 %files -n fortune-mod-pl-pld
1142 %defattr(644,root,root,644)
1143 %{_datadir}/games/fortunes/pld
1144 %{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
1145
1146 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1147 %defattr(644,root,root,644)
1148 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
1149 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
1150
1151 %files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
1152 %defattr(644,root,root,644)
1153 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
1154 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
1155
1156 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
1157 %defattr(644,root,root,644)
1158 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
1159 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies.dat
1160
1161 %files -n fortune-mod-pl-kloczkish
1162 %defattr(644,root,root,644)
1163 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish
1164 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish.dat
1165
1166 %files -n fortune-mod-pl-komputery
1167 %defattr(644,root,root,644)
1168 %{_datadir}/games/fortunes/komputery
1169 %{_datadir}/games/fortunes/komputery.dat
1170
1171 %files -n fortune-mod-pl-konikbujany
1172 %defattr(644,root,root,644)
1173 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany
1174 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany.dat
1175
1176 %files -n fortune-mod-pl-koscielne
1177 %defattr(644,root,root,644)
1178 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne
1179 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne.dat
1180
1181 %files -n fortune-mod-pl-lcamtuf
1182 %defattr(644,root,root,644)
1183 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf
1184 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf.dat
1185
1186 %files -n fortune-mod-pl-life
1187 %defattr(644,root,root,644)
1188 %{_datadir}/games/fortunes/life
1189 %{_datadir}/games/fortunes/life.dat
1190
1191 %files -n fortune-mod-pl-linux
1192 %defattr(644,root,root,644)
1193 %{_datadir}/games/fortunes/linux
1194 %{_datadir}/games/fortunes/linux.dat
1195
1196 %files -n fortune-mod-pl-linuxfr
1197 %defattr(644,root,root,644)
1198 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr
1199 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr.dat
1200
1201 %files -n fortune-mod-pl-linuxpl
1202 %defattr(644,root,root,644)
1203 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl
1204 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl.dat
1205
1206 %files -n fortune-mod-pl-matura
1207 %defattr(644,root,root,644)
1208 %{_datadir}/games/fortunes/matura
1209 %{_datadir}/games/fortunes/matura.dat
1210
1211 %files -n fortune-mod-pl-microsoft
1212 %defattr(644,root,root,644)
1213 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft
1214 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft.dat
1215
1216 %files -n fortune-mod-pl-milosc
1217 %defattr(644,root,root,644)
1218 %{_datadir}/games/fortunes/milosc
1219 %{_datadir}/games/fortunes/milosc.dat
1220
1221 %files -n fortune-mod-pl-misc
1222 %defattr(644,root,root,644)
1223 %{_datadir}/games/fortunes/misc
1224 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
1225
1226 %files -n fortune-mod-pl-mmazur
1227 %defattr(644,root,root,644)
1228 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur
1229 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
1230
1231 %files -n fortune-mod-pl-nauka
1232 %defattr(644,root,root,644)
1233 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
1234 %{_datadir}/games/fortunes/nauka.dat
1235
1236 %files -n fortune-mod-pl-nowe
1237 %defattr(644,root,root,644)
1238 %{_datadir}/games/fortunes/nowe
1239 %{_datadir}/games/fortunes/nowe.dat
1240
1241 %files -n fortune-mod-pl-ospl
1242 %defattr(644,root,root,644)
1243 %{_datadir}/games/fortunes/ospl
1244 %{_datadir}/games/fortunes/ospl.dat
1245
1246 %files -n fortune-mod-pl-ospl-ad
1247 %defattr(644,root,root,644)
1248 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad
1249 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad.dat
1250
1251 %files -n fortune-mod-pl-pcol
1252 %defattr(644,root,root,644)
1253 %{_datadir}/games/fortunes/pcol
1254 %{_datadir}/games/fortunes/pcol.dat
1255
1256 %files -n fortune-mod-pl-perl
1257 %defattr(644,root,root,644)
1258 %{_datadir}/games/fortunes/perl
1259 %{_datadir}/games/fortunes/perl.dat
1260
1261 %files -n fortune-mod-pl-pingwinaria
1262 %defattr(644,root,root,644)
1263 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
1264 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
1265
1266 %files -n fortune-mod-pl-pld-fork
1267 %defattr(644,root,root,644)
1268 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
1269 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
1270
1271 %files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
1272 %defattr(644,root,root,644)
1273 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
1274 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
1275
1276 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
1277 %defattr(644,root,root,644)
1278 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
1279 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
1280
1281 %files -n fortune-mod-pl-plug
1282 %defattr(644,root,root,644)
1283 %{_datadir}/games/fortunes/plug
1284 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
1285
1286 %files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
1287 %defattr(644,root,root,644)
1288 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
1289 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
1290
1291 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
1292 %defattr(644,root,root,644)
1293 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
1294 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett.dat
1295
1296 %files -n fortune-mod-pl-puchatek
1297 %defattr(644,root,root,644)
1298 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek
1299 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek.dat
1300
1301 %files -n fortune-mod-pl-p³ug
1302 %defattr(644,root,root,644)
1303 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug
1304 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug.dat
1305
1306 %files -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
1307 %defattr(644,root,root,644)
1308 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001
1309 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001.dat
1310
1311 %files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1312 %defattr(644,root,root,644)
1313 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
1314 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
1315
1316 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
1317 %defattr(644,root,root,644)
1318 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
1319 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate.dat
1320
1321 %files -n fortune-mod-pl-sad
1322 %defattr(644,root,root,644)
1323 %{_datadir}/games/fortunes/sad
1324 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
1325
1326 %files -n fortune-mod-pl-stachura
1327 %defattr(644,root,root,644)
1328 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
1329 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
1330
1331 %files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1332 %defattr(644,root,root,644)
1333 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
1334 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
1335
1336 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
1337 %defattr(644,root,root,644)
1338 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
1339 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
1340
1341 %files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
1342 %defattr(644,root,root,644)
1343 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
1344 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
1345
1346 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
1347 %defattr(644,root,root,644)
1348 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
1349 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
1350
1351 %files -n fortune-mod-pl-zen
1352 %defattr(644,root,root,644)
1353 %{_datadir}/games/fortunes/zen
1354 %{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
1355
1356 %files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
1357 %defattr(644,root,root,644)
1358 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
1359 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
1360
1361 %files -n fortune-mod-pl-imiona
1362 %defattr(644,root,root,644)
1363 %{_datadir}/games/fortunes/imiona
1364 %{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
1365
1366 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
1367 %defattr(644,root,root,644)
1368 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne
1369 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne.dat
This page took 0.151459 seconds and 3 git commands to generate.