196dde4be39dee53656ed1413a984a6bc3993fb2
[packages/fortunes-pl.git] / fortunes-pl.spec
1 #
2 # THIS IS GENERATED FILE. DO NOT EDIT BY HAND.
3 #
4 # If you want to modify or regenerate it use script from CVS:
5 # fortunes-pl/SPEC/*
6 #
7 Summary:        Collection of Polish Fortunes
8 Summary(pl):    Zbiór polskich fortunek
9 Name:           fortunes-pl
10 Version:        20040901
11 Release:        2
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Games
14 Source0:        %{name}-%{version}.tar.bz2
15 # Source0-md5:  4b2b90700ef214f45ce2d36ff75fcf5a
16 BuildRequires:  fortune-mod >= 1.0-13
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18 BuildArch:      noarch
19
20 %description
21 Fortune-mod contains the ever-popular fortune program. Want a little
22 bit of random wisdom revealed to you when you log in? Fortune's your
23 program. Fun-loving system administrators can install
24 fortune-mod-on-login, so that the users get their dose of wisdom each
25 time they log in.
26
27 Install fortune if you want a program which will bestow these random
28 bits o' wit.
29
30 This package constant colection of polish fortunes from cvs.pld-linux.org
31
32 %description -l pl
33 Fortune-mod zawiera wci±¿ popularny program fortune ("cytat dnia",
34 "przepowiednia"). Masz ochotê na odrobinê m±dro¶ci przekazanej Ci
35 podczas logowania? Program fortune jest dla Ciebie. Administratorzy z
36 poczuciem humoru mog± zainstalowaæ fortune-mod-on-login, by ka¿dy
37 otrzyma³ swoj± dawkê m±dro¶ci przy logowaniu.
38
39 Ten pakiet zawiera kolekcjê polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
40
41 %package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
42 Summary:        Fortune mod: wieza-pilot
43 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wieza-pilot
44 Group:          Applications/Games
45 Requires:       fortune-mod
46
47 %description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
48 + wieza-pilot -- rozmowy wie¿a-pilot
49
50 %package -n fortune-mod-pl-zen
51 Summary:        Fortune mod: zen
52 Summary(pl):    Zestaw fortunek: zen
53 Group:          Applications/Games
54 Requires:       fortune-mod
55
56 %description -n fortune-mod-pl-zen
57 + zen -- buddyzm zen
58
59 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
60 Summary:        Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
61 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
62 Group:          Applications/Games
63 Requires:       fortune-mod
64
65 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
66 Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
67
68 We are sorry that there is no more useful description,
69 but djrzulf is too lame to add description to the README
70 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
71
72 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD -l pl
73 Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
74
75 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
76 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
77 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
78
79 %package -n fortune-mod-pl-7thguard
80 Summary:        Fortune mod: 7thguard
81 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 7thguard
82 Group:          Applications/Games
83 Requires:       fortune-mod
84
85 %description -n fortune-mod-pl-7thguard
86 Fortune mod: 7thguard
87
88 We are sorry that there is no more useful description,
89 but arturs is too lame to add description to the README
90 file. Send your requests to arturs@pld-linux.org
91
92 %description -n fortune-mod-pl-7thguard -l pl
93 Zestaw fortunek: 7thguard
94
95 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
96 ale arturs nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
97 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres arturs@pld-linux.org
98
99 %package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
100 Summary:        Fortune mod: znaki_zodiaku
101 Summary(pl):    Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
102 Group:          Applications/Games
103 Requires:       fortune-mod
104
105 %description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
106 + znaki_zodiaku -- horoskop na ka¿d± okazjê autorstwa Stanis³awa Tyma
107
108 %package -n fortune-mod-pl-adamg
109 Summary:        Fortune mod: adamg
110 Summary(pl):    Zestaw fortunek: adamg
111 Group:          Applications/Games
112 Requires:       fortune-mod
113
114 %description -n fortune-mod-pl-adamg
115 + adamg -- m±dro¶ci Adama Go³êbiowskiego
116
117 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
118 Summary:        Fortune mod: apcoh
119 Summary(pl):    Zestaw fortunek: apcoh
120 Group:          Applications/Games
121 Requires:       fortune-mod
122
123 %description -n fortune-mod-pl-apcoh
124 + apcoh -- najbardziej abstrakcyjne z alt.pl.comp.os.hacking
125
126 %package -n fortune-mod-pl-argante
127 Summary:        Fortune mod: argante
128 Summary(pl):    Zestaw fortunek: argante
129 Group:          Applications/Games
130 Requires:       fortune-mod
131
132 %description -n fortune-mod-pl-argante
133 + argante -- cytaty z listy mailingowej projektu argante (www.argante.org)
134   i kana³u #argante
135
136 %package -n fortune-mod-pl-bajki
137 Summary:        Fortune mod: bajki
138 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bajki
139 Group:          Applications/Games
140 Requires:       fortune-mod
141
142 %description -n fortune-mod-pl-bajki
143 + bajki -- bajki o nale¶niku, powid³ach, kapu¶cie, w±tróbce, pantofelku...
144
145 %package -n fortune-mod-pl-baseciq
146 Summary:        Fortune mod: baseciq
147 Summary(pl):    Zestaw fortunek: baseciq
148 Group:          Applications/Games
149 Requires:       fortune-mod
150
151 %description -n fortune-mod-pl-baseciq
152 + baseciq -- <@Baseciq> có¿, wiem ¿e jak co¶ czasami jebnê jak±¶ bzdurê
153   to pó³ polski ma ubaw.
154
155 %package -n fortune-mod-pl-blug
156 Summary:        Fortune mod: blug
157 Summary(pl):    Zestaw fortunek: blug
158 Group:          Applications/Games
159 Requires:       fortune-mod
160
161 %description -n fortune-mod-pl-blug
162 + blug -- wypowiedzi cz³onków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
163
164 %package -n fortune-mod-pl-dzieci
165 Summary:        Fortune mod: dzieci
166 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dzieci
167 Group:          Applications/Games
168 Requires:       fortune-mod
169
170 %description -n fortune-mod-pl-dzieci
171 + dzieci -- ... w oczach dzieci
172
173 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
174 Summary:        Fortune mod: bocian_gate
175 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bocian_gate
176 Group:          Applications/Games
177 Requires:       fortune-mod
178
179 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate
180 Fortune mod: bocian_gate
181
182 We are sorry that there is no more useful description,
183 but djurban is too lame to add description to the README
184 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
185
186 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate -l pl
187 Zestaw fortunek: bocian_gate
188
189 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
190 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
191 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
192
193 %package -n fortune-mod-pl-bok
194 Summary:        Fortune mod: bok
195 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bok
196 Group:          Applications/Games
197 Requires:       fortune-mod
198
199 %description -n fortune-mod-pl-bok
200 + bok -- teksty z ró¿nych Biur Obs³ugi Klienta, sklepów komputerowych itp,
201          generalnie PMKAK (Problem Miêdzy Krzes³em A Komputerem) :)
202
203 %package -n fortune-mod-pl-cnp
204 Summary:        Fortune mod: cnp
205 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cnp
206 Group:          Applications/Games
207 Requires:       fortune-mod
208
209 %description -n fortune-mod-pl-cnp
210 + cnp -- cytaty z filmu "Ch³opaki nie p³acz±"
211
212 %package -n fortune-mod-pl-cows
213 Summary:        Fortune mod: cows
214 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cows
215 Group:          Applications/Games
216 Requires:       fortune-mod
217
218 %description -n fortune-mod-pl-cows
219 + cows -- wariacje na temat cowsay
220
221 %package -n fortune-mod-pl-djurban
222 Summary:        Fortune mod: djurban
223 Summary(pl):    Zestaw fortunek: djurban
224 Group:          Applications/Games
225 Requires:       fortune-mod
226
227 %description -n fortune-mod-pl-djurban
228 + djurban -- m±dro¶ci djurbana
229
230 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
231 Summary:        Fortune mod: dowcipy-feministyczne
232 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
233 Group:          Applications/Games
234 Requires:       fortune-mod
235
236 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
237 + dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
238
239 %package -n fortune-mod-pl-pld-fork
240 Summary:        Fortune mod: pld-fork
241 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-fork
242 Group:          Applications/Games
243 Requires:       fortune-mod
244
245 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork
246 Fortune mod: pld-fork
247
248 We are sorry that there is no more useful description,
249 but adamg is too lame to add description to the README
250 file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
251
252 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl
253 Zestaw fortunek: pld-fork
254
255 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
256 ale adamg nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
257 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adamg@pld-linux.org
258
259 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
260 Summary:        Fortune mod: dwimc
261 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dwimc
262 Group:          Applications/Games
263 Requires:       fortune-mod
264
265 %description -n fortune-mod-pl-dwimc
266 + dwimc -- cycaty w t³umaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
267   moja bryka ?!"
268
269 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
270 Summary:        Fortune mod: gra_polslowek
271 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gra_polslowek
272 Group:          Applications/Games
273 Requires:       fortune-mod
274
275 %description -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
276 + gra_polslowek -- gra polega na zamianie miejscami DU¯YCH liter w krótkich
277   zdaniach (na przyk³ad: Gra pó³S³ówek -> Sra pó³G³ówek)
278
279 %package -n fortune-mod-pl-haiku
280 Summary:        Fortune mod: haiku
281 Summary(pl):    Zestaw fortunek: haiku
282 Group:          Applications/Games
283 Requires:       fortune-mod
284
285 %description -n fortune-mod-pl-haiku
286 + haiku -- ¼ród³o nieznane
287
288 %package -n fortune-mod-pl-http
289 Summary:        Fortune mod: http
290 Summary(pl):    Zestaw fortunek: http
291 Group:          Applications/Games
292 Requires:       fortune-mod
293
294 %description -n fortune-mod-pl-http
295 + http -- a co by by³o, gdyby kobiety by³y serwerami http?
296
297 %package -n fortune-mod-pl-icpusers
298 Summary:        Fortune mod: icpusers
299 Summary(pl):    Zestaw fortunek: icpusers
300 Group:          Applications/Games
301 Requires:       fortune-mod
302
303 %description -n fortune-mod-pl-icpusers
304 Fortune mod: icpusers
305
306 We are sorry that there is no more useful description,
307 but waszi is too lame to add description to the README
308 file. Send your requests to waszi@pld-linux.org
309
310 %description -n fortune-mod-pl-icpusers -l pl
311 Zestaw fortunek: icpusers
312
313 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
314 ale waszi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
315 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres waszi@pld-linux.org
316
317 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
318 Summary:        Fortune mod: ipv6.pl
319 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ipv6.pl
320 Group:          Applications/Games
321 Requires:       fortune-mod
322
323 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
324 + ipv6.pl -- fortunki z kana³u #ipv6.pl
325
326 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
327 Summary:        Fortune mod: kernelcookies
328 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kernelcookies
329 Group:          Applications/Games
330 Requires:       fortune-mod
331
332 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies
333 Fortune mod: kernelcookies
334
335 We are sorry that there is no more useful description,
336 but adasi is too lame to add description to the README
337 file. Send your requests to adasi@pld-linux.org
338
339 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies -l pl
340 Zestaw fortunek: kernelcookies
341
342 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
343 ale adasi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
344 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adasi@pld-linux.org
345
346 %package -n fortune-mod-pl-kloczkish
347 Summary:        Fortune mod: kloczkish
348 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kloczkish
349 Group:          Applications/Games
350 Requires:       fortune-mod
351
352 %description -n fortune-mod-pl-kloczkish
353 + kloczkish -- cytaty z Tomasza K³oczko
354
355 %package -n fortune-mod-pl-komputery
356 Summary:        Fortune mod: komputery
357 Summary(pl):    Zestaw fortunek: komputery
358 Group:          Applications/Games
359 Requires:       fortune-mod
360
361 %description -n fortune-mod-pl-komputery
362 + komputery -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
363   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
364
365 %package -n fortune-mod-pl-konikbujany
366 Summary:        Fortune mod: konikbujany
367 Summary(pl):    Zestaw fortunek: konikbujany
368 Group:          Applications/Games
369 Requires:       fortune-mod
370
371 %description -n fortune-mod-pl-konikbujany
372 + konikbujany -- wypowiedzi cz³owieka przedstawiaj±cego siê jako konikbujany
373   (miêdzy innymi), bardzo egzotyczna postaæ; z anathema.eu.org
374
375 %package -n fortune-mod-pl-koscielne
376 Summary:        Fortune mod: koscielne
377 Summary(pl):    Zestaw fortunek: koscielne
378 Group:          Applications/Games
379 Requires:       fortune-mod
380
381 %description -n fortune-mod-pl-koscielne
382 + koscielne -- o ko¶ciele 
383
384 %package -n fortune-mod-pl-lcamtuf
385 Summary:        Fortune mod: lcamtuf
386 Summary(pl):    Zestaw fortunek: lcamtuf
387 Group:          Applications/Games
388 Requires:       fortune-mod
389
390 %description -n fortune-mod-pl-lcamtuf
391 + lcamtuf -- co lepsze fragmenty listów do lcamtufa oraz msg-ów z #hackpl.
392
393 %package -n fortune-mod-pl-life
394 Summary:        Fortune mod: life
395 Summary(pl):    Zestaw fortunek: life
396 Group:          Applications/Games
397 Requires:       fortune-mod
398
399 %description -n fortune-mod-pl-life
400 Fortune mod: life
401
402 We are sorry that there is no more useful description,
403 but djurban is too lame to add description to the README
404 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
405
406 %description -n fortune-mod-pl-life -l pl
407 Zestaw fortunek: life
408
409 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
410 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
411 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
412
413 %package -n fortune-mod-pl-linux
414 Summary:        Fortune mod: linux
415 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linux
416 Group:          Applications/Games
417 Requires:       fortune-mod
418
419 %description -n fortune-mod-pl-linux
420 + linux -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
421   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
422
423 %package -n fortune-mod-pl-linuxfr
424 Summary:        Fortune mod: linuxfr
425 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxfr
426 Group:          Applications/Games
427 Requires:       fortune-mod
428
429 %description -n fortune-mod-pl-linuxfr
430 + linuxfr -- kana³ #linuxfr (?)
431
432 %package -n fortune-mod-pl-linuxpl
433 Summary:        Fortune mod: linuxpl
434 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxpl
435 Group:          Applications/Games
436 Requires:       fortune-mod
437
438 %description -n fortune-mod-pl-linuxpl
439 + linuxpl -- m±dro¶ci z kana³u #linuxpl, podes³a³ Mateusz Golicz
440   <mtg@elsat.net.pl>; nastêpnie dodano to, co zebra³ Marcoos
441   <fortune@pertus.com.pl>
442
443 %package -n fortune-mod-pl-matura
444 Summary:        Fortune mod: matura
445 Summary(pl):    Zestaw fortunek: matura
446 Group:          Applications/Games
447 Requires:       fortune-mod
448
449 %description -n fortune-mod-pl-matura
450 + matura -- pewniaki na maturê oraz teksty z matury ;)
451
452 %package -n fortune-mod-pl-microsoft
453 Summary:        Fortune mod: microsoft
454 Summary(pl):    Zestaw fortunek: microsoft
455 Group:          Applications/Games
456 Requires:       fortune-mod
457
458 %description -n fortune-mod-pl-microsoft
459 + microsoft -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
460   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-) plus do¶wiadczenia w³asne ;-)
461
462 %package -n fortune-mod-pl-milosc
463 Summary:        Fortune mod: milosc
464 Summary(pl):    Zestaw fortunek: milosc
465 Group:          Applications/Games
466 Requires:       fortune-mod
467
468 %description -n fortune-mod-pl-milosc
469 + milosc -- wiersze dziewczyny Diabl0 <diabl0@poczta.fm>
470
471 %package -n fortune-mod-pl-misc
472 Summary:        Fortune mod: misc
473 Summary(pl):    Zestaw fortunek: misc
474 Group:          Applications/Games
475 Requires:       fortune-mod
476
477 %description -n fortune-mod-pl-misc
478 + misc -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
479   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
480
481 %package -n fortune-mod-pl-nauka
482 Summary:        Fortune mod: nauka
483 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nauka
484 Group:          Applications/Games
485 Requires:       fortune-mod
486
487 %description -n fortune-mod-pl-nauka
488 + nauka -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
489   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
490
491 %package -n fortune-mod-pl-nowe
492 Summary:        Fortune mod: nowe
493 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nowe
494 Group:          Applications/Games
495 Requires:       fortune-mod
496
497 %description -n fortune-mod-pl-nowe
498 + nowe -- miejsce na nowe, pojedyncze fortunki
499
500 %package -n fortune-mod-pl-ospl
501 Summary:        Fortune mod: ospl
502 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl
503 Group:          Applications/Games
504 Requires:       fortune-mod
505
506 %description -n fortune-mod-pl-ospl
507 + ospl -- pewnego dnia grupka ludzi stwierdzi³a, ¿e tak dalej byæ nie
508   mo¿e ;-) a przy okazji powsta³a gar¶æ fortunek
509
510 %package -n fortune-mod-pl-ospl-ad
511 Summary:        Fortune mod: ospl-ad
512 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl-ad
513 Group:          Applications/Games
514 Requires:       fortune-mod
515
516 %description -n fortune-mod-pl-ospl-ad
517 + ospl-ad -- fortunki advocacy dla ospl, z list dyskusyjnych i sygnaturek :-)
518
519 %package -n fortune-mod-pl-pcol
520 Summary:        Fortune mod: pcol
521 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pcol
522 Group:          Applications/Games
523 Requires:       fortune-mod
524
525 %description -n fortune-mod-pl-pcol
526 + pcol -- z grupy dyskusyjnej pl.comp.os.linux; bardzo wdziêczne miejsce
527   dla zbieraczy fortunek
528
529 %package -n fortune-mod-pl-perl
530 Summary:        Fortune mod: perl
531 Summary(pl):    Zestaw fortunek: perl
532 Group:          Applications/Games
533 Requires:       fortune-mod
534
535 %description -n fortune-mod-pl-perl
536 + perl -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
537   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
538
539 %package -n fortune-mod-pl-pingwinaria
540 Summary:        Fortune mod: pingwinaria
541 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pingwinaria
542 Group:          Applications/Games
543 Requires:       fortune-mod
544
545 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria
546 + pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
547
548 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp
549 Summary:        Fortune mod: pldhelp
550 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp
551 Group:          Applications/Games
552 Requires:       fortune-mod
553
554 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp
555 + pldhelp -- kana³ #pldhelp && support
556
557 %package -n fortune-mod-pl-plug
558 Summary:        Fortune mod: plug
559 Summary(pl):    Zestaw fortunek: plug
560 Group:          Applications/Games
561 Requires:       fortune-mod
562
563 %description -n fortune-mod-pl-plug
564 + plug -- m±dro¶ci z kana³u #plug, podes³a³ Mateusz Golicz
565   <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dziêki
566   Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
567
568 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
569 Summary:        Fortune mod: pratchett
570 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pratchett
571 Group:          Applications/Games
572 Requires:       fortune-mod
573
574 %description -n fortune-mod-pl-pratchett
575 + pratchett -- cytaty z Terry'ego Pratchetta (t³. w wiêkszo¶ci P.W. Cholewa)
576
577 %package -n fortune-mod-pl-puchatek
578 Summary:        Fortune mod: puchatek
579 Summary(pl):    Zestaw fortunek: puchatek
580 Group:          Applications/Games
581 Requires:       fortune-mod
582
583 %description -n fortune-mod-pl-puchatek
584 + puchatek -- (gdyby kto¶ chcia³ pododawaæ co¶ o Misiu...) z anathema.eu.org
585
586 %package -n fortune-mod-pl-p³ug
587 Summary:        Fortune mod: p³ug
588 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug
589 Group:          Applications/Games
590 Requires:       fortune-mod
591
592 %description -n fortune-mod-pl-p³ug
593 + p³ug -- kana³ #p³ug: Polish(ed) £y¿ka Users Group
594
595 %package -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
596 Summary:        Fortune mod: p³ug-slc2001
597 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug-slc2001
598 Group:          Applications/Games
599 Requires:       fortune-mod
600
601 %description -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
602 + p³ug-slc2001 -- Polish(ed) £y¿ka Users Group: Summer Libation Camp 2001
603
604 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
605 Summary:        Fortune mod: rywingate
606 Summary(pl):    Zestaw fortunek: rywingate
607 Group:          Applications/Games
608 Requires:       fortune-mod
609
610 %description -n fortune-mod-pl-rywingate
611 + rywingate -- trochê tekstów od komisji ¶ledczej
612
613 %package -n fortune-mod-pl-sad
614 Summary:        Fortune mod: sad
615 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sad
616 Group:          Applications/Games
617 Requires:       fortune-mod
618
619 %description -n fortune-mod-pl-sad
620 + sad -- Cytaty z amerykañskiej ksi±¿ki 'Disorder in the Court'. To s±
621   autentyczne zdania, które pad³y w s±dach - s³owo w s³owo.
622   Nagrane i opublikowane przez reporterów s±dowych.
623
624 %package -n fortune-mod-pl-sapkowski
625 Summary:        Fortune mod: sapkowski
626 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sapkowski
627 Group:          Applications/Games
628 Requires:       fortune-mod
629
630 %description -n fortune-mod-pl-sapkowski
631 + sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
632
633 %package -n fortune-mod-pl-seneka
634 Summary:        Fortune mod: seneka
635 Summary(pl):    Zestaw fortunek: seneka
636 Group:          Applications/Games
637 Requires:       fortune-mod
638
639 %description -n fortune-mod-pl-seneka
640 + seneka -- ze zbioru "My¶li"
641
642 %package -n fortune-mod-pl-sigpl
643 Summary:        Fortune mod: sigpl
644 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigpl
645 Group:          Applications/Games
646 Requires:       fortune-mod
647
648 %description -n fortune-mod-pl-sigpl
649 + sigpl -- polskie sygnaturki ze strony £ukasza Kowalczyka
650   (www.hoohoo.prv.pl)
651
652 %package -n fortune-mod-pl-sigvirus
653 Summary:        Fortune mod: sigvirus
654 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigvirus
655 Group:          Applications/Games
656 Requires:       fortune-mod
657
658 %description -n fortune-mod-pl-sigvirus
659 + sigvirus -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
660   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
661
662 %package -n fortune-mod-pl-slogany
663 Summary:        Fortune mod: slogany
664 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slogany
665 Group:          Applications/Games
666 Requires:       fortune-mod
667
668 %description -n fortune-mod-pl-slogany
669 + slogany -- ¼ród³o jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenie¶æ
670   tutaj, podes³a³ Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
671
672 %package -n fortune-mod-pl-spolem
673 Summary:        Fortune mod: spolem
674 Summary(pl):    Zestaw fortunek: spolem
675 Group:          Applications/Games
676 Requires:       fortune-mod
677
678 %description -n fortune-mod-pl-spolem
679 Fortune mod: spolem
680
681 We are sorry that there is no more useful description,
682 but djrzulf is too lame to add description to the README
683 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
684
685 %description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl
686 Zestaw fortunek: spolem
687
688 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
689 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
690 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
691
692 %package -n fortune-mod-pl-stachura
693 Summary:        Fortune mod: stachura
694 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stachura
695 Group:          Applications/Games
696 Requires:       fortune-mod
697
698 %description -n fortune-mod-pl-stachura
699 + stachura -- kilka wierszy
700
701 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
702 Summary:        Fortune mod: testnaosobowosc
703 Summary(pl):    Zestaw fortunek: testnaosobowosc
704 Group:          Applications/Games
705 Requires:       fortune-mod
706
707 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
708 + testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
709
710 %package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
711 Summary:        Fortune mod: pld-offensive
712 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-offensive
713 Group:          Applications/Games
714 Requires:       fortune-mod
715
716 %description -n fortune-mod-pl-pld-offensive
717 + pld-offensive -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia
718   Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
719
720 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
721 Summary:        Fortune mod: pldhelp-offensive
722 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
723 Group:          Applications/Games
724 Requires:       fortune-mod
725
726 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
727 + pldhelp-offensive -- kana³ #pldhelp && support (nieocenzurowane)
728
729 %package -n fortune-mod-pl-imiona
730 Summary:        Fortune mod: imiona
731 Summary(pl):    Zestaw fortunek: imiona
732 Group:          Applications/Games
733 Requires:       fortune-mod
734
735 %description -n fortune-mod-pl-imiona
736 + imiona -- czego mo¿na siê spodziewaæ po kim¶ o danym imieniu
737
738 %package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
739 Summary:        Fortune mod: radio_maryja
740 Summary(pl):    Zestaw fortunek: radio_maryja
741 Group:          Applications/Games
742 Requires:       fortune-mod
743
744 %description -n fortune-mod-pl-radio_maryja
745 + radio_maryja -- apolityczne radio maryja
746
747 %package -n fortune-mod-pl-advocacy
748 Summary:        Fortune mod: advocacy
749 Summary(pl):    Zestaw fortunek: advocacy
750 Group:          Applications/Games
751 Requires:       fortune-mod
752
753 %description -n fortune-mod-pl-advocacy
754 + advocacy -- Z³ota Ksiêga Cytatów
755   Cytaty s± na pograniczu ¶mieszno¶ci i ¿a³osno¶ci...
756   ¬ród³o: http://lech7.pse.pl/ZKC/
757
758 %package -n fortune-mod-pl-mmazur
759 Summary:        Fortune mod: mmazur
760 Summary(pl):    Zestaw fortunek: mmazur
761 Group:          Applications/Games
762 Requires:       fortune-mod
763
764 %description -n fortune-mod-pl-mmazur
765 Fortune mod: mmazur
766
767 We are sorry that there is no more useful description,
768 but speedy is too lame to add description to the README
769 file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
770
771 %description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl
772 Zestaw fortunek: mmazur
773
774 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
775 ale speedy nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
776 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres speedy@pld-linux.org
777
778 %package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
779 Summary:        Fortune mod: polish_manpages
780 Summary(pl):    Zestaw fortunek: polish_manpages
781 Group:          Applications/Games
782 Requires:       fortune-mod
783
784 %description -n fortune-mod-pl-polish_manpages
785 + polish_manpages -- polskie t³umaczenia bywaj± tak zabawne, jak ¿a³osne
786
787 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
788 Summary:        Fortune mod: x-avalon
789 Summary(pl):    Zestaw fortunek: x-avalon
790 Group:          Applications/Games
791 Requires:       fortune-mod
792
793 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon
794 Fortune mod: x-avalon
795
796 We are sorry that there is no more useful description,
797 but djurban is too lame to add description to the README
798 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
799
800 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon -l pl
801 Zestaw fortunek: x-avalon
802
803 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
804 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
805 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
806
807 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
808 Summary:        Fortune mod: dowcipy-lepper
809 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
810 Group:          Applications/Games
811 Requires:       fortune-mod
812
813 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
814 Fortune mod: dowcipy-lepper
815
816 We are sorry that there is no more useful description,
817 but leafnode is too lame to add description to the README
818 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
819
820 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl
821 Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
822
823 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
824 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
825 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
826
827 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy
828 Summary:        Fortune mod: dowcipy
829 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy
830 Group:          Applications/Games
831 Requires:       fortune-mod
832
833 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy
834 + dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywaæ
835
836 %package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
837 Summary:        Fortune mod: jogger_pl
838 Summary(pl):    Zestaw fortunek: jogger_pl
839 Group:          Applications/Games
840 Requires:       fortune-mod
841
842 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
843 Fortune mod: jogger_pl
844
845 We are sorry that there is no more useful description,
846 but jpc is too lame to add description to the README
847 file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
848
849 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl
850 Zestaw fortunek: jogger_pl
851
852 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
853 ale jpc nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
854 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres jpc@pld-linux.org
855
856 %package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
857 Summary:        Fortune mod: teleturnieje
858 Summary(pl):    Zestaw fortunek: teleturnieje
859 Group:          Applications/Games
860 Requires:       fortune-mod
861
862 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
863 Fortune mod: teleturnieje
864
865 We are sorry that there is no more useful description,
866 but leafnode is too lame to add description to the README
867 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
868
869 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl
870 Zestaw fortunek: teleturnieje
871
872 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
873 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
874 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
875
876 %package -n fortune-mod-pl-slownik
877 Summary:        Fortune mod: slownik
878 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slownik
879 Group:          Applications/Games
880 Requires:       fortune-mod
881
882 %description -n fortune-mod-pl-slownik
883 + slownik -- s³ownik polsko-¶wiatowy
884
885 %package -n fortune-mod-pl-sport
886 Summary:        Fortune mod: sport
887 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sport
888 Group:          Applications/Games
889 Requires:       fortune-mod
890
891 %description -n fortune-mod-pl-sport
892 + sport -- komentatorzy sportowi mówi± szybciej, ni¿ my¶l±
893
894 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
895 Summary:        Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
896 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
897 Group:          Applications/Games
898 Requires:       fortune-mod
899
900 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
901 + dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
902
903 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
904 Summary:        Fortune mod: dowcipy-naukowcy
905 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
906 Group:          Applications/Games
907 Requires:       fortune-mod
908
909 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
910 Fortune mod: dowcipy-naukowcy
911
912 We are sorry that there is no more useful description,
913 but leafnode is too lame to add description to the README
914 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
915
916 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl
917 Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
918
919 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
920 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
921 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
922
923 %package -n fortune-mod-pl-pld
924 Summary:        Fortune mod: pld
925 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld
926 Group:          Applications/Games
927 Requires:       fortune-mod
928
929 %description -n fortune-mod-pl-pld
930 + pld -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
931   Demokratycznego ;-p
932
933 %prep
934 %setup -q
935
936 %install
937 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
938 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
939 for i in *;
940 do
941  strfile $i;
942  install $i $i.dat $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes;
943 done;
944
945 %clean
946 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
947
948 %files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
949 %defattr(644,root,root,644)
950 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
951 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
952
953 %files -n fortune-mod-pl-zen
954 %defattr(644,root,root,644)
955 %{_datadir}/games/fortunes/zen
956 %{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
957
958 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
959 %defattr(644,root,root,644)
960 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD
961 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD.dat
962
963 %files -n fortune-mod-pl-7thguard
964 %defattr(644,root,root,644)
965 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
966 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
967
968 %files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
969 %defattr(644,root,root,644)
970 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
971 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
972
973 %files -n fortune-mod-pl-adamg
974 %defattr(644,root,root,644)
975 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
976 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
977
978 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
979 %defattr(644,root,root,644)
980 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
981 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh.dat
982
983 %files -n fortune-mod-pl-argante
984 %defattr(644,root,root,644)
985 %{_datadir}/games/fortunes/argante
986 %{_datadir}/games/fortunes/argante.dat
987
988 %files -n fortune-mod-pl-bajki
989 %defattr(644,root,root,644)
990 %{_datadir}/games/fortunes/bajki
991 %{_datadir}/games/fortunes/bajki.dat
992
993 %files -n fortune-mod-pl-baseciq
994 %defattr(644,root,root,644)
995 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq
996 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq.dat
997
998 %files -n fortune-mod-pl-blug
999 %defattr(644,root,root,644)
1000 %{_datadir}/games/fortunes/blug
1001 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
1002
1003 %files -n fortune-mod-pl-dzieci
1004 %defattr(644,root,root,644)
1005 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci
1006 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
1007
1008 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
1009 %defattr(644,root,root,644)
1010 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate
1011 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate.dat
1012
1013 %files -n fortune-mod-pl-bok
1014 %defattr(644,root,root,644)
1015 %{_datadir}/games/fortunes/bok
1016 %{_datadir}/games/fortunes/bok.dat
1017
1018 %files -n fortune-mod-pl-cnp
1019 %defattr(644,root,root,644)
1020 %{_datadir}/games/fortunes/cnp
1021 %{_datadir}/games/fortunes/cnp.dat
1022
1023 %files -n fortune-mod-pl-cows
1024 %defattr(644,root,root,644)
1025 %{_datadir}/games/fortunes/cows
1026 %{_datadir}/games/fortunes/cows.dat
1027
1028 %files -n fortune-mod-pl-djurban
1029 %defattr(644,root,root,644)
1030 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
1031 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
1032
1033 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
1034 %defattr(644,root,root,644)
1035 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
1036 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
1037
1038 %files -n fortune-mod-pl-pld-fork
1039 %defattr(644,root,root,644)
1040 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
1041 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
1042
1043 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
1044 %defattr(644,root,root,644)
1045 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
1046 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
1047
1048 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
1049 %defattr(644,root,root,644)
1050 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
1051 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek.dat
1052
1053 %files -n fortune-mod-pl-haiku
1054 %defattr(644,root,root,644)
1055 %{_datadir}/games/fortunes/haiku
1056 %{_datadir}/games/fortunes/haiku.dat
1057
1058 %files -n fortune-mod-pl-http
1059 %defattr(644,root,root,644)
1060 %{_datadir}/games/fortunes/http
1061 %{_datadir}/games/fortunes/http.dat
1062
1063 %files -n fortune-mod-pl-icpusers
1064 %defattr(644,root,root,644)
1065 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
1066 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
1067
1068 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1069 %defattr(644,root,root,644)
1070 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
1071 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
1072
1073 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
1074 %defattr(644,root,root,644)
1075 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
1076 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies.dat
1077
1078 %files -n fortune-mod-pl-kloczkish
1079 %defattr(644,root,root,644)
1080 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish
1081 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish.dat
1082
1083 %files -n fortune-mod-pl-komputery
1084 %defattr(644,root,root,644)
1085 %{_datadir}/games/fortunes/komputery
1086 %{_datadir}/games/fortunes/komputery.dat
1087
1088 %files -n fortune-mod-pl-konikbujany
1089 %defattr(644,root,root,644)
1090 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany
1091 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany.dat
1092
1093 %files -n fortune-mod-pl-koscielne
1094 %defattr(644,root,root,644)
1095 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne
1096 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne.dat
1097
1098 %files -n fortune-mod-pl-lcamtuf
1099 %defattr(644,root,root,644)
1100 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf
1101 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf.dat
1102
1103 %files -n fortune-mod-pl-life
1104 %defattr(644,root,root,644)
1105 %{_datadir}/games/fortunes/life
1106 %{_datadir}/games/fortunes/life.dat
1107
1108 %files -n fortune-mod-pl-linux
1109 %defattr(644,root,root,644)
1110 %{_datadir}/games/fortunes/linux
1111 %{_datadir}/games/fortunes/linux.dat
1112
1113 %files -n fortune-mod-pl-linuxfr
1114 %defattr(644,root,root,644)
1115 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr
1116 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr.dat
1117
1118 %files -n fortune-mod-pl-linuxpl
1119 %defattr(644,root,root,644)
1120 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl
1121 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl.dat
1122
1123 %files -n fortune-mod-pl-matura
1124 %defattr(644,root,root,644)
1125 %{_datadir}/games/fortunes/matura
1126 %{_datadir}/games/fortunes/matura.dat
1127
1128 %files -n fortune-mod-pl-microsoft
1129 %defattr(644,root,root,644)
1130 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft
1131 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft.dat
1132
1133 %files -n fortune-mod-pl-milosc
1134 %defattr(644,root,root,644)
1135 %{_datadir}/games/fortunes/milosc
1136 %{_datadir}/games/fortunes/milosc.dat
1137
1138 %files -n fortune-mod-pl-misc
1139 %defattr(644,root,root,644)
1140 %{_datadir}/games/fortunes/misc
1141 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
1142
1143 %files -n fortune-mod-pl-nauka
1144 %defattr(644,root,root,644)
1145 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
1146 %{_datadir}/games/fortunes/nauka.dat
1147
1148 %files -n fortune-mod-pl-nowe
1149 %defattr(644,root,root,644)
1150 %{_datadir}/games/fortunes/nowe
1151 %{_datadir}/games/fortunes/nowe.dat
1152
1153 %files -n fortune-mod-pl-ospl
1154 %defattr(644,root,root,644)
1155 %{_datadir}/games/fortunes/ospl
1156 %{_datadir}/games/fortunes/ospl.dat
1157
1158 %files -n fortune-mod-pl-ospl-ad
1159 %defattr(644,root,root,644)
1160 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad
1161 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad.dat
1162
1163 %files -n fortune-mod-pl-pcol
1164 %defattr(644,root,root,644)
1165 %{_datadir}/games/fortunes/pcol
1166 %{_datadir}/games/fortunes/pcol.dat
1167
1168 %files -n fortune-mod-pl-perl
1169 %defattr(644,root,root,644)
1170 %{_datadir}/games/fortunes/perl
1171 %{_datadir}/games/fortunes/perl.dat
1172
1173 %files -n fortune-mod-pl-pingwinaria
1174 %defattr(644,root,root,644)
1175 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
1176 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
1177
1178 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp
1179 %defattr(644,root,root,644)
1180 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
1181 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
1182
1183 %files -n fortune-mod-pl-plug
1184 %defattr(644,root,root,644)
1185 %{_datadir}/games/fortunes/plug
1186 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
1187
1188 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
1189 %defattr(644,root,root,644)
1190 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
1191 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett.dat
1192
1193 %files -n fortune-mod-pl-puchatek
1194 %defattr(644,root,root,644)
1195 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek
1196 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek.dat
1197
1198 %files -n fortune-mod-pl-p³ug
1199 %defattr(644,root,root,644)
1200 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug
1201 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug.dat
1202
1203 %files -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
1204 %defattr(644,root,root,644)
1205 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001
1206 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001.dat
1207
1208 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
1209 %defattr(644,root,root,644)
1210 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
1211 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate.dat
1212
1213 %files -n fortune-mod-pl-sad
1214 %defattr(644,root,root,644)
1215 %{_datadir}/games/fortunes/sad
1216 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
1217
1218 %files -n fortune-mod-pl-sapkowski
1219 %defattr(644,root,root,644)
1220 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
1221 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
1222
1223 %files -n fortune-mod-pl-seneka
1224 %defattr(644,root,root,644)
1225 %{_datadir}/games/fortunes/seneka
1226 %{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
1227
1228 %files -n fortune-mod-pl-sigpl
1229 %defattr(644,root,root,644)
1230 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl
1231 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
1232
1233 %files -n fortune-mod-pl-sigvirus
1234 %defattr(644,root,root,644)
1235 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
1236 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
1237
1238 %files -n fortune-mod-pl-slogany
1239 %defattr(644,root,root,644)
1240 %{_datadir}/games/fortunes/slogany
1241 %{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
1242
1243 %files -n fortune-mod-pl-spolem
1244 %defattr(644,root,root,644)
1245 %{_datadir}/games/fortunes/spolem
1246 %{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
1247
1248 %files -n fortune-mod-pl-stachura
1249 %defattr(644,root,root,644)
1250 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
1251 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
1252
1253 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
1254 %defattr(644,root,root,644)
1255 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
1256 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
1257
1258 %files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
1259 %defattr(644,root,root,644)
1260 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
1261 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
1262
1263 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
1264 %defattr(644,root,root,644)
1265 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
1266 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
1267
1268 %files -n fortune-mod-pl-imiona
1269 %defattr(644,root,root,644)
1270 %{_datadir}/games/fortunes/imiona
1271 %{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
1272
1273 %files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1274 %defattr(644,root,root,644)
1275 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
1276 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
1277
1278 %files -n fortune-mod-pl-advocacy
1279 %defattr(644,root,root,644)
1280 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy
1281 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
1282
1283 %files -n fortune-mod-pl-mmazur
1284 %defattr(644,root,root,644)
1285 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur
1286 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
1287
1288 %files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
1289 %defattr(644,root,root,644)
1290 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
1291 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
1292
1293 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
1294 %defattr(644,root,root,644)
1295 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
1296 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
1297
1298 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
1299 %defattr(644,root,root,644)
1300 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
1301 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
1302
1303 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy
1304 %defattr(644,root,root,644)
1305 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
1306 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
1307
1308 %files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
1309 %defattr(644,root,root,644)
1310 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
1311 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
1312
1313 %files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1314 %defattr(644,root,root,644)
1315 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
1316 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
1317
1318 %files -n fortune-mod-pl-slownik
1319 %defattr(644,root,root,644)
1320 %{_datadir}/games/fortunes/slownik
1321 %{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
1322
1323 %files -n fortune-mod-pl-sport
1324 %defattr(644,root,root,644)
1325 %{_datadir}/games/fortunes/sport
1326 %{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
1327
1328 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
1329 %defattr(644,root,root,644)
1330 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
1331 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
1332
1333 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
1334 %defattr(644,root,root,644)
1335 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
1336 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
1337
1338 %files -n fortune-mod-pl-pld
1339 %defattr(644,root,root,644)
1340 %{_datadir}/games/fortunes/pld
1341 %{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
This page took 0.173143 seconds and 2 git commands to generate.