- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:49 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fonts-TTF-Gentium.spec -> 1.8

fonts-TTF-Gentium.spec

index 7fbd912e3fa6e8a8bf24a9a10f83cfada06af0fa..735c15eea372bc4445d16fea86c318656820659b 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Gentium (a typeface for the nations) - TrueType Fonts
-Summary(pl):   Gentium (krój pisma dla wielu narodów) - fonty TrueType
+Summary(pl.UTF-8):   Gentium (krój pisma dla wielu narodów) - fonty TrueType
 Name:          fonts-TTF-Gentium
 Version:       1.0.2
 Release:       1
@@ -41,32 +41,32 @@ publishing and typography community.
 For more details visit the SIL Computing and Writing Systems website:
 <http://scripts.sil.org/>.
 
-%description -l pl
-Gentium (po ³acinie "nale¿±cy do narodów") to rodzina unikodowych
-krojów pisma zaprojektowana aby umo¿liwiæ tworzenie czytelnych,
-wysokiej jako¶ci publikacji wielu odmiennym grupom etnicznym z ca³ego
-¶wiata, u¿ywaj±cym pisma ³aciñskiego. Wspiera szeroki zakres alfabetów
-opartych na ³aciñskim i zawiera glify odpowiadaj±ce wszystkim
-³aciñskim czê¶ciom Unikodu.
-
-Fonty by³y projektowane z my¶l± o tym, by by³y dobrze czytelne, w
-miarê zwarte i atrakcyjne wizualnie. Dodatkowe "rozszerzone" litery
-³aciñskie s± zaprojektowane tak, by naturalnie harmonizowa³y siê z
-tradycyjnymi 26. Diakrytyki s± traktowane z ostro¿no¶ci± i uwag± na
-ich u¿ycie. Gentium wspiera tak¿e zarówno staro¿ytn± jak i wspó³czesn±
-grekê, w³±cznie z wieloma alternatywnymi formami.
-
-GentiumAlt to alternatywny font z bardziej p³askimi diakrytykami,
-zaprojektowany szczególnie dla jêzyków u¿ywaj±cych wielu akcentów.
+%description -l pl.UTF-8
+Gentium (po łacinie "należący do narodów") to rodzina unikodowych
+krojów pisma zaprojektowana aby umożliwić tworzenie czytelnych,
+wysokiej jakości publikacji wielu odmiennym grupom etnicznym z całego
+świata, używającym pisma łacińskiego. Wspiera szeroki zakres alfabetów
+opartych na łacińskim i zawiera glify odpowiadające wszystkim
+łacińskim częściom Unikodu.
+
+Fonty były projektowane z myślą o tym, by były dobrze czytelne, w
+miarę zwarte i atrakcyjne wizualnie. Dodatkowe "rozszerzone" litery
+łacińskie są zaprojektowane tak, by naturalnie harmonizowały się z
+tradycyjnymi 26. Diakrytyki są traktowane z ostrożnością i uwagą na
+ich użycie. Gentium wspiera także zarówno starożytną jak i współczesną
+grekę, włącznie z wieloma alternatywnymi formami.
+
+GentiumAlt to alternatywny font z bardziej płaskimi diakrytykami,
+zaprojektowany szczególnie dla języków używających wielu akcentów.
 Wersja w cyrylicy jest w trakcie tworzenia i zostanie dodana w
-niedalekiej przysz³o¶ci. Zaczê³y siê pocz±tkowe prace nad dodatkowymi
-grubo¶ciami i rêcznym hintingiem, a uzupe³niaj±cy krój sans-serif
-znajduje siê w postaci embrionalnej.
+niedalekiej przyszłości. Zaczęły się początkowe prace nad dodatkowymi
+grubościami i ręcznym hintingiem, a uzupełniający krój sans-serif
+znajduje się w postaci embrionalnej.
 
-Rodzona fontów Gentium otrzyma³a ró¿ne nagrody od spo³eczno¶ci
-wydawców i typografów.
+Rodzona fontów Gentium otrzymała różne nagrody od społeczności
+wydawców i typografów.
 
-Wiêcej szczegó³ów mo¿na znale¼æ na stronie SIL Computing and Writing
+Więcej szczegółów można znaleźć na stronie SIL Computing and Writing
 Systems: <http://scripts.sil.org/>.
 
 %prep
This page took 0.060597 seconds and 4 git commands to generate.