- pl, fixed dep
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Thu, 19 Feb 2004 20:06:25 +0000 (20:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fonts-TTF-Gentium.spec -> 1.2

fonts-TTF-Gentium.spec

index 7d54b84..7bc817b 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Gentium (a typeface for the nations) - TrueType Fonts
+Summary(pl):   Gentium (krój pisma dla wielu narodów) - fonty TrueType
 Name:          fonts-TTF-Gentium
 Version:       1.0.1
 Release:       0.9
@@ -8,37 +9,65 @@ Vendor:               SIL International
 Source0:       fonts-ttf-gentium-%{version}.tar.bz2
 # Source0-md5: eacf8964738c130fdb8874ba419a6b58
 URL:           http://scripts.sil.org/
-Requires:      fontpostinst
+Requires(post,postun): fontpostinst
 BuildArch:     noarch
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %define                ttffontsdir     %{_fontsdir}/TTF
 
 %description
-Gentium ("belonging to the nations" in Latin) is a Unicode typeface family
-designed to enable the many diverse ethnic groups around the world who use
-the Latin script to produce readable, high-quality publications. It supports
-a wide range of Latin-based alphabets and includes glyphs that correspond to
-all the Latin ranges of Unicode.
+Gentium ("belonging to the nations" in Latin) is a Unicode typeface
+family designed to enable the many diverse ethnic groups around the
+world who use the Latin script to produce readable, high-quality
+publications. It supports a wide range of Latin-based alphabets and
+includes glyphs that correspond to all the Latin ranges of Unicode.
 
 The design is intended to be highly readable, reasonably compact, and
-visually attractive. The additional 'extended' Latin letters are designed to
-naturally harmonize with the traditional 26 ones. Diacritics are treated
-with careful thought and attention to their use. Gentium also supports both
-ancient and modern Greek, including a number of alternate forms.
+visually attractive. The additional 'extended' Latin letters are
+designed to naturally harmonize with the traditional 26 ones.
+Diacritics are treated with careful thought and attention to their
+use. Gentium also supports both ancient and modern Greek, including a
+number of alternate forms.
 
 GentiumAlt is an alternate font with flatter diacritics, specifically
 designed for languages using multiple accents. A Cyrillic version is
-under development and will be added in the near future. Preliminary work has
-also begun on additional weights and manual hinting, and a complementary
-sans-serif face is in embryonic form.
+under development and will be added in the near future. Preliminary
+work has also begun on additional weights and manual hinting, and a
+complementary sans-serif face is in embryonic form.
 
-The Gentium font family has received various awards from the publishing and
-typography community.
+The Gentium font family has received various awards from the
+publishing and typography community.
 
 For more details visit the SIL Computing and Writing Systems website:
-http://scripts.sil.org/
+http://scripts.sil.org/ .
 
+%description -l pl
+Gentium (po ³acinie "nale¿±cy do narodów") to rodzina unikodowych
+krojów pisma zaprojektowana aby umo¿liwiæ tworzenie czytelnych,
+wysokiej jako¶ci publikacji wielu odmiennym grupom etnicznym z ca³ego
+¶wiata, u¿ywaj±cym pisma ³aciñskiego. Wspiera szeroki zakres alfabetów
+opartych na ³aciñskim i zawiera glify odpowiadaj±ce wszystkim
+³aciñskim czê¶ciom Unikodu.
+
+Fonty by³y projektowane z my¶l± o tym, by by³y dobrze czytelne, w
+miarê zwarte i atrakcyjne wizualnie. Dodatkowe "rozszerzone" litery
+³aciñskie s± zaprojektowane tak, by naturalnie harmonizowa³y siê z
+tradycyjnymi 26. Diakrytyki s± traktowane z ostro¿no¶ci± i uwag± na
+ich u¿ycie. Gentium wspiera tak¿e zarówno staro¿ytn± jak i wspó³czesn±
+grekê, w³±cznie z wieloma alternatywnymi formami.
+
+GentiumAlt to alternatywny font z bardziej p³askimi diakrytykami,
+zaprojektowany szczególnie dla jêzyków u¿ywaj±cych wielu akcentów.
+Wersja w cyrylicy jest w trakcie tworzenia i zostanie dodana w
+niedalekiej przysz³o¶ci. Zaczê³y siê pocz±tkowe prace nad dodatkowymi
+grubo¶ciami i rêcznym hintingiem, a uzupe³niaj±cy krój sans-serif
+znajduje siê w postaci embrionalnej.
+
+Rodzona fontów Gentium otrzyma³a ró¿ne nagrody od spo³eczno¶ci
+wydawców i typografów.
+
+Wiêcej szczegó³ów mo¿na znale¼æ na stronie SIL Computing and Writing
+Systems: http://scripts.sil.org/ .
 
 %prep
 %setup -q -n fonts-ttf-gentium-%{version}
This page took 0.114485 seconds and 4 git commands to generate.